Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองกลาง
[ เอกสารทั้งหมด :897 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :30 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1254827/4/2548 0779/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 4 "The 4th National Meeting on Biomedical Engineering"เอกสารสำนักวิจัย/สุภาพ
2254827/4/2548 0780/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารกองบริการ/รพีพรรณ/พย
3254828/4/2548 0781/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรชายฝั่งเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
4254828/4/2548 0785/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานในหน้าที่เพื่อกำหนดตำแหน่งชำนาญการเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
5254829/4/2548 0795/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2548เอกสารสำนักวิจัย/นิรันดร์
6254829/4/2548 0796/2548คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ประจำคณะนิติศาสตร์เอกสารกองคลัง/สุชาดา
7254829/4/2548 0797/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
8254829/4/2548 0798/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
9254829/4/2548 0799/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำคณะหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองคลัง/วนิดา
10254829/4/2548 0800/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
11254829/4/2548 0803/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
12254829/4/2548 0804/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา และแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ คณะพยาบาลศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
13254829/4/2548 0805/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
14254829/4/2548 0806/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
15254829/4/2548 0807/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
16254829/4/2548 0809/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่จัดงาน "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2548 วิทยาเขตหาดใหญ่ (เพิ่มเติม)เอกสารกองอาคาร/อารักษ์
1725482/5/2548 016/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
1825482/5/2548 017/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
1925482/5/2548 0813/2548คำสั่งแก้ไขรหัสนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
2025483/5/2548 0819/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
2125483/5/2548 0820/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
2225483/5/2548 0821/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
2325483/5/2548 0826/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษาเอกสารกองการเจ้า/อรวรรณ
2425483/5/2548 0827/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษาเอกสารกองการเจ้า/อรวรรณ
2525484/5/2548 0833/2548คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เพิ่มเติมเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
2625484/5/2548 0834/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามปอเนาะ / ชุมชน ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานีเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
2725484/5/2548 0835/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการอบรมครูมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
2825484/5/2548 0836/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
2925484/5/2548 0837/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)เอกสารสอบคัดเลือก/เยาวนา
3025484/5/2548 0838/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
3125486/5/2548 0839/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
3225486/5/2548 0840/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
3325489/5/2548 0841/2548คำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
3425489/5/2548 0847/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
3525489/5/2548 0848/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนผลิตตำราและสื่อการสอนเอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
3625489/5/2548 0849/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการอบรมครูมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) (เพิ่มเติม)เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
3725489/5/2548 0850/2548คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและนำใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารศูนย์คอม/ยุพดี
3825489/5/2548 0852/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มเติมเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
3925489/5/2548 0853/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดินเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
4025489/5/2548 0854/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
4125489/5/2548 0855/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการโครงการฝึกอบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น (เพิ่มเติม)เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
42254810/5/2548 0857/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
43254810/5/2548 0868/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/วนิดา
44254810/5/2548 0869/2548คำสั่งการลาออกจากการเป็นนักศึกษาเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
45254812/5/2548 0871/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
46254812/5/2548 0872/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
47254812/5/2548 018/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกองการเจ้า/เริงศักดิ์
48254812/5/2548 0876/2548คำสั่งมอบหมายให้รองอธิการบดีเขตการศึกษารับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาเอกสารกองการเจ้า/สุรศักดิ์
49254812/5/2548 0878/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
50254812/5/2548 0879/2548คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเคมีฝ่ายกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
51254812/5/2548 0881/2548คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
52254812/5/2548 0883/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
53254812/5/2548 0884/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
54254812/5/2548 0885/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
55254812/5/2548 0886/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
56254812/5/2548 003/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหากรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
57254812/5/2548 0891/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/วัชรี
58254812/5/2548 0892/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
59254812/5/2548 0893/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปฝึกอบรมและกลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
60254812/5/2548 0896/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติปฐมภูมิเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
61254812/5/2548 0897/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
62254812/5/2548 0899/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
63254816/5/2548 0901/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ประสานงานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2548 (รอบที่ 2)เอกสารสอบคัดเลือก/บุญญาพัฒน์
64254816/5/2548 0902/2548คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารกองกิจการ/อาภรณ์
65254817/5/2548 0903/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มเติมเอกสารกองกิจการ/เกษม
66254817/5/2548 019/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกองการเจ้า/สุนิตยา
67254817/5/2548 020/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548เอกสารกองกลาง/ปัทมา
68254817/5/2548 0907/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต ประเภทเลือกตั้งทั่วไป (ปี2548-2550)เอกสารกองกลาง/ผ่องใส
69254817/5/2548 0908/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนาภาคใต้เอกสารสำนักวิจัย/พรรณพิมล
70254818/5/2548 0915/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเอกสารกองคลัง/สุชาดา
71254818/5/2548 0916/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติมจากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ปีการศึกษา 2548เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
72254819/5/2548 0918/2548คำสั่งเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
73254819/5/2548 0924/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
74254819/5/2548 0925/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานว่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอสมุดฯ เป็น อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาเขตหาดใหญ่ เพิ่มเติมเอกสารกองคลัง/วนิดา
75254819/5/2548 0927/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปฝึกอบรมเอกสารกองการเจ้า/วริทธิ์นันท์
76254819/5/2548 0928/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
77254819/5/2548 0929/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายต่าง ๆ สำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
78254819/5/2548 0931/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
79254819/5/2548 0932/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (เพิ่มเติม)เอกสารสอบคัดเลือก/เยาวนา
80254820/5/2548 0933/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารกองกิจการ/วิลาสินี
81254820/5/2548 0934/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายพิธีการ, ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2548เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
82254820/5/2548 0939/2548คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ฝ่ายต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
83254820/5/2548 0940/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เขตการศึกษาภูเก็ตเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
84254820/5/2548 0941/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการผดุงครรภ์เอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
85254824/5/2548 0946/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)เอกสารกองบริการ/จงจิต
86254824/5/2548 0947/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของ ดร.จารุวรรณ กล่ำกลายเอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
87254824/5/2548 0948/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ "พี่เลี้ยงน้อง - สร้างผู้ประกอบการใหม่"เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
88254824/5/2548 0949/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
89254824/5/2548 0950/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 2548เอกสารกองกิจการ/วรรณโน
90254824/5/2548 0955/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 9 (New Entrepreneurs Creation-NEC)เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
91254825/5/2548 0958/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายสาขาวิชาเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
92254826/5/2548 0960/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
93254826/5/2548 0961/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
94254826/5/2548 0962/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
95254826/5/2548 0963/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
96254826/5/2548 0969/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัยเอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
97254826/5/2548 0970/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คณะอุตสาหกรรมบริการเอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
98254826/5/2548 0973/2548คำสั่งการลาออกจากการเป็นนักศึกษาเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
99254827/5/2548 0975/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีและเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษาภูเก็ตเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
100254827/5/2548 0977/2548คำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ลาไปฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
101254827/5/2548 0981/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
102254827/5/2548 0982/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารกองกิจการ/สุพัตรา
103254827/5/2548 0983/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองกิจการ/วันวิสาข์
104254827/5/2548 0985/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเอกสารกองอาคาร/พงศ์
105254827/5/2548 0986/2548คำสั่งให้ข้าราชการที่ลาไปศึกษากลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/วริทธิ์นันท์
106254827/5/2548 0993/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์เอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
107254827/5/2548 0994/2548คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และผู้ประสานงานโครงการคัดเลือกนักศึกษาในพื้นที่ธรณีพิบัติภัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
108254827/5/2548 0995/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
109254830/5/2548 021/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
110254830/5/2548 022/2548คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
111254830/5/2548 024/2548คำสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
112254830/5/2548 0997/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการสำรวจรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลา (ฝั่งตะวันตก)เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
113254830/5/2548 023/2548คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
114254831/5/2548 1006/2548คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
115254831/5/2548 1015/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดพัฒนาบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
116254831/5/2548 1017/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/วนิดา
117254831/5/2548 1018/2548คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการในอิสลาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548เอกสารกองบริการ/วนัสนันท์
118254831/5/2548 1022/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
119254831/5/2548 1023/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
120254831/5/2548 1024/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
12125481/6/2548 1027/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/วนิดา
12225481/6/2548 1028/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/วนิดา
12325481/6/2548 1029/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการผดุงครรภ์ (เพิ่มเติม)เอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
12425481/6/2548 1030/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษากลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
12525481/6/2548 1031/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
12625482/6/2548 1034/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม)เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
12725482/6/2548 1035/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ "พี่เลี้ยงน้อง สร้างผู้ประกอบการใหม่"เอกสารกองบริการ/ภัทราวดี
12825482/6/2548 1037/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/วนิดา
12925483/6/2548 1058/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
13025483/6/2548 1059/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
13125483/6/2548 1060/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
13225483/6/2548 1061/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
13325486/6/2548 1065/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ประสานงานการรับสมัครแนะแนวนักเรียนในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม)เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
13425486/6/2548 1077/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองกิจการ/มนา
13525486/6/2548 1078/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการผลิตบทเรียน Virtual Classroom ประจำปีงบประมาณ 2548เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
13625487/6/2548 1081/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
13725488/6/2548 1090/2548คำสั่งเปลียนแปลงและแต่งตั้งผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม)เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
13825488/6/2548 1091/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติมจากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ปีการศึกษา 2548เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
13925489/6/2548 1094/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเอกสารสำนักประกัน/กันยปริณ
14025489/6/2548 1096/2548คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ประจำคณะวิทยาการจัดการเอกสารกองคลัง/สุชาดา
141254810/6/2548 1097/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
142254810/6/2548 1098/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
143254810/6/2548 1100/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเอกสารบัณฑิต/บุษบา
144254810/6/2548 1101/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
145254810/6/2548 1102/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
146254810/6/2548 1103/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
147254810/6/2548 1104/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
148254810/6/2548 1105/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
149254810/6/2548 1112/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
150254810/6/2548 1113/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
151254810/6/2548 1114/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
152254810/6/2548 1115/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษากลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
153254813/6/2548 1131/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษาสุราษฏร์ธานี เพิ่มเติมเอกสารกองแผนงาน/สงัด
154254813/6/2548 1132/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระหว่างวิทยาเขตเอกสารกองกิจการ/เกษม
155254813/6/2548 1134/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย เพิ่มเติมเอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
156254813/6/2548 1135/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
157254813/6/2548 1138/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปฝึกอบรมและกลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
158254813/6/2548 1139/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษากลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
159254813/6/2548 1140/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
160254814/6/2548 1143/2548คำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณลาออกจากราชการเอกสารกองการเจ้า/ชุติมา
161254815/6/2548 1152/2548คำสั่งแก้ไขรหัสนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
162254816/6/2548 005/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
163254815/6/2548 1154/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินคุณภาพของพัสดุเอกสารกองคลัง/สุชาดา
164254815/6/2548 1155/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
165254815/6/2548 1156/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
166254816/6/2548 1158/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานในหน้าที่เพื่อกำหนดตำแหน่งชำนาญการเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
167254816/6/2548 1167/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรชายฝั่งเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
168254820/6/2548 1188/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
169254820/6/2548 1189/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
170254820/6/2548 1190/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
171254820/6/2548 1191/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
172254820/6/2548 1192/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยอิสลามศึกษาเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
173254820/6/2548 1193/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
174254820/6/2548 1194/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
175254820/6/2548 1195/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
176254820/6/2548 1196/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
177254820/6/2548 1197/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารกองบริการ/วิไลลักษณ์
178254820/6/2548 1198/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/อุบลวรรณ
179254821/6/2548 1199/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
180254821/6/2548 1200/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
181254821/6/2548 1201/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
182254821/6/2548 1203/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการเอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
183254821/6/2548 1213/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย เพิ่มเติมเอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
184254821/6/2548 1214/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
185254821/6/2548 1221/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เขตการศึกษาตรังเอกสารกองการเจ้า/ณิชาภัทร
186254821/6/2548 1227/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
187254822/6/2548 1229/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสอบคัดเลือก/อารี
188254822/6/2548 1230/254/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2548 และโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสอบคัดเลือก/สุชาดา
189254823/6/2548 1236/2548คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองแผนงาน/สงัด
190254823/6/2548 1244/2548คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาอายุศาสตร์ฝ่ายต่าง ๆ คณะแพทยศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
191254823/6/2548 1245/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
192254824/6/2548 1247/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของ ดร.ปิยรัตน์ หนูสุกเอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
193254824/6/2548 1248/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องตามกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดสงขลาเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
194254824/6/2548 1249/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (จังหวัดพัทลุง สตูล และตรัง)เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
195254824/6/2548 1251/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
196254824/6/2548 1252/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
197254824/6/2548 1253/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/วิไลลักษณ์
198254824/6/2548 1255/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกและแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
199254824/6/2548 1257/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
200254824/6/2548 1264/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการผลิตบทเรียน Virtual Classroom ประจำปีงบประมาณ 2548เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
201254824/6/2548 1265/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการผลิตบทเรียน Virtual Classroom ประจำปีงบประมาณ 2548เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
202254827/6/2548 1268/2548คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในวิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองการเจ้า/สุรศักดิ์
203254827/6/2548 1269/2548คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เขตการศึกษาตรัง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/สุรศักดิ์
204254828/6/2548 1276/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการทำผังเมืองพิเศษ : โซนการศึกษาเอกสารกองบริการ/ภัทราวดี
205254828/6/2548 025/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุนิตยา
206254828/6/2548 1280/2548คำสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงานเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
207254828/6/2548 1284/2548คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ประจำโครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทยเอกสารกองคลัง/สุชาดา
208254829/6/2548 1285/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
209254830/6/2548 1294/2548คำสั่งอนุญาตให้ลาออกและแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
210254830/6/2548 1296/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
211254830/6/2548 1300/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
212254830/6/2548 1301/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
213254830/6/2548 1302/2548คำสั่งการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2547เอกสารกองการเจ้า/นิศากร
214254830/6/2548 1303/2548คำสั่งการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2547เอกสารกองการเจ้า/นิศากร
215254830/6/2548 1305/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายคณะเอกสารทะเบียนกลาง/วรวัฒน์
21625484/7/2548 1308/2548คำสั่งแก้ไขคำสั่งเอกสารกองการเจ้า/สุรศักดิ์
21725484/7/2548 1309/2548คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกองแผนงาน/สงัด
21825485/7/2548 1312/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"เอกสารสำนักวิจัย/สุภาพ
21925485/7/2548 1313/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดลองกองเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
22025485/7/2548 1314/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
22125485/7/2548 1315/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
22225485/7/2548 1316/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเอกสารกองอาคาร/พงศ์
22325486/7/2548 1325/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายการติดตามผลการกระจายอำนาจ ประจำปีงบประมาณ 2548เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
22425486/7/2548 1326/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
22525487/7/2548 1328/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกองกิจการ/จุรี
22625487/7/2548 1330/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีเอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
22725487/7/2548 1331/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์เอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
22825488/7/2548 1334/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
22925488/7/2548 1335/2548คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่ง และแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
23025488/7/2548 1336/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
23125488/7/2548 1337/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาเอกสารกองการเจ้า/ธีรวุฒิ
23225488/7/2548 1338/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
23325488/7/2548 1340/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารงานทะเบียนกลาง/วีณา
234254811/7/2548 1341/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกองกลาง/สุวิมล
235254811/7/2548 1351/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
236254811/7/2548 1353/2548คำสั่งแก้ไขสังกัดของข้าราชการ (เฉพาะราย)เอกสารกองการเจ้า/นิศากร
237254811/7/2548 026/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
238254811/7/2548 027/2548คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
239254811/7/2548 028/2548คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
240254811/7/2548 029/2548คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกองการเจ้า/สุนิตยา
241254811/7/2548 1356/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
242254811/7/2548 1357/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
243254811/7/2548 1358/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
244254811/7/2548 1359/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
245254812/7/2548 1361/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และคณะกรรมการอาจารย์สนับสนุนวิชาการในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2547-2548 เพิ่มเติมเอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
246254812/7/2548 1362/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม)เอกสารทะเบียนกลาง/ธนวรรณ
247254812/7/2548 1363/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/ธนวรรณ
248254812/7/2548 1364/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5เอกสารสำนักวิจัย/สุภาพ
249254812/7/2548 1365/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกองกิจการ/จุรี
250254812/7/2548 1366/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
251254812/7/2548 1367/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานทุนวิจัยจากเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหญ่และเงินรายได้ส่วนกลาง ประจำปี 2548-2549เอกสารสำนักวิจัย/ปิยะภรณ์
252254812/7/2548 1368/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารบัณฑิต/สมศรี
253254812/7/2548 1369/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)เอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
254254813/7/2548 1370/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายสาขาวิชาเอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
255254813/7/2548 1371/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
256254813/7/2548 1372/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548เอกสารกองบริการ/ปรียาณัฐ
257254813/7/2548 1373/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
258254813/7/2548 1374/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
259254814/7/2548 1376/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และโครงการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสอบคัดเลือก/บุญเลิศ
260254814/7/2548 1377/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2548 และโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)เอกสารสอบคัดเลือก/สุชาดา
261254814/7/2548 1378/2548คำสั่งรายชื่อผู้ร่วมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
262254814/7/2548 1380/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้างเอกสารกองคลัง/สมโภช
263254814/7/2548 1381/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการผลิตบทเรียน Virtual Classroom ประจำปีงบประมาณ 2548เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
264254814/7/2548 1382/2548คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและแต่งตั้งคนใหม่แทนเอกสารกองกิจการ/อัมพร
265254814/7/2548 1385/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารทะเบียนกลาง/ประภารัตน์
266254814/7/2548 1386/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพิ่มเติมเอกสารกองแผนงาน/เลขา
267254815/7/2548 1387/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)เอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
268254815/7/2548 1390/2548คำสั่งนักศึกษาย้ายสาขาวิชาเอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
269254815/7/2548 1392/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
270254815/7/2548 1393/2548คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
271254815/7/2548 1394/2548คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
272254815/7/2548 1395/2548คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาฝ่ายต่าง ๆ คณะแพทยศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
273254818/7/2548 1403/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
274254818/7/2548 1404/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
275254818/7/2548 1405/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
276254818/7/2548 1406/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
277254818/7/2548 1407/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
278254818/7/2548 1408/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
279254818/7/2548 1409/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
280254818/7/2548 1413/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเอกสารกองคลัง/สุชาดา
281254819/7/2548 1422/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/จินตนา
282254819/7/2548 1441/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการวิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาภาคใต้เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
283254820/7/2548 1445/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
284254825/7/2548 1448/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดงานมหกรรมการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งาน มอ.วิชาการ 2548เอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
285254825/7/2548 1449/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
286254825/7/2548 1450/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
287254825/7/2548 1451/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
288254825/7/2548 1452/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
289254825/7/2548 1453/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
290254826/7/2548 1475/2548คำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณลาออกจากราชการเอกสารกองการเจ้า/ชุติมา
291254826/7/2548 1476/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการวิจัยติดตามประเมินผลวิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 8 ปี 2548เอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
292254826/7/2548 1477/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วีณา
293254826/7/2548 1478/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
294254826/7/2548 1479/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเอกสารกองการเจ้า/สุนิตยา
295254827/7/2548 1481/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาครวม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/สุธน
296254827/7/2548 1482/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
297254827/7/2548 1485/2548คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ประจำโครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทยเอกสารกองคลัง/สุชาดา
298254827/7/2548 1493/2548คำสั่งยกเลิกคำสั่งค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ (เฉพาะราย)เอกสารกองการเจ้า/วริทธิ์นันท์
299254827/7/2548 1498/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษาเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
300254828/7/2548 1508/2548คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
301254828/7/2548 1510/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
30225481/8/2548 1520/2548คำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
30325482/8/2548 1531/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดห้องเรียน วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารทะเบียนกลาง/วนิดา
30425482/8/2548 1532/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
30525482/8/2548 1533/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารบัณฑิต/ศิริพร
30625482/8/2548 1534/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
30725482/8/2548 1535/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
30825482/8/2548 1537/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 8เอกสารกองกิจการ/เกษม
30925482/8/2548 1545/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
31025482/8/2548 1546/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
31125482/8/2548 1547/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
31225483/8/2548 1551/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ GISเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
31325483/8/2548 1552/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ จังหวัดตรังเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
31425483/8/2548 1553/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ จังหวัดสตูลเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
31525483/8/2548 1555/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการจัดสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดตรังเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
31625484/8/2548 1564/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมเอกสารกองบริการ/ปรียาณัฐ
31725485/8/2548 1568/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเอกสารสำนักประกัน/กันยปริณ
31825485/8/2548 1569/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติเอกสารกองคลัง/วนิดา
31925485/8/2548 1585/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/ธนวรรณ
320254810/8/2548 006/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
32125489/8/2548 1595/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนักศึกษากระทำผิดระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2535เอกสารกองกิจการ/สุพัตรา
322254811/8/2548 1610/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "การพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการศิลปะและมิติวัฒนธรรม" งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2548เอกสารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/อัญชลี
323254811/8/2548 1611/2548คำสั่งรายชื่อนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
324254817/8/2548 1638/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกรและโคเนื้อเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
325254825/8/2548 1707/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานในหน้าที่เพื่อกำหนดตำแหน่งชำนาญการเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
326254826/8/2548 1743/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
327254826/8/2548 1744/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
328254830/8/2548 1750/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
329254831/8/2548 1773/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
330254831/8/2548 1774/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและคณะทำงาน "การจัดการภัยธรรมชาติ"(Natural Disaster Management)เอกสารกองบริการ/จีรนันท์
331254831/8/2548 1775/2548คำสั่งเพิ่มเติมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนาภาคใต้เอกสารสำนักวิจัย/พรรณพิมล
332254831/8/2548 1776/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
333254831/8/2548 1778/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี และตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเอกสารกองการเจ้า/เยาวนิตย์
334254831/8/2548 1779/2548คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเอกสารกองการเจ้า/สุรศักดิ์
335254831/8/2548 1782/2548คำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษากลับเข้าปฏิบัติราชการเอกสารกองการเจ้า/นิศากร
33625481/9/2548 1798/2548คำสั่งขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพและแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม)เอกสารสำนักประกัน/กันยปริณ
33725481/9/2548 1799/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม)เอกสารสำนักประกัน/กันยปริณ
33825481/9/2548 1804/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
33925481/9/2548 1805/2548คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
34025481/9/2548 1806/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการผลิตบทเรียน Virtual Classroom ประจำปีงบประมาณ 2548เอกสารกองบริการ/สินีนาฏ
34125489/9/2548 1860/2548คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชีกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดีเอกสารกองการเจ้า/จินตนา
34225489/9/2548 1862/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐิน ประจำปี 2548เอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
34325489/9/2548 1865/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดสอบวิชา O-NET และ A-NET เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสอบคัดเลือก/วิไล
344254812/9/2548 1867/2548คำสั่งให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาและระดับการศึกษาเอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
345254812/9/2548 1866/2548คำสั่งให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาและระดับการศึกษาเอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
346254813/9/2548 1877/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
347254813/9/2548 1878/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
348254813/9/2548 1885/2548คำสั่งนักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มสาขาวิชาเอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
349254815/9/2548 1892/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ คณะวิทยาการจัดการเอกสารกองแผนงาน/สงัด
350254815/9/2548 1893/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Workshop on Membrane Technology for Environmental Protection Based on MBR"เอกสารสำนักวิจัย/สุดารัตน์
351254815/9/2548 1900/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไลเอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
352254815/9/2548 1901/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของ ดร.พายัพ มาศนิยมเอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
353254815/9/2548 1902/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8เอกสารกองกลาง/เรณู
354254816/9/2548 1911/2548คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำโครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทยเอกสารกองคลัง/สุชาดา
355254816/9/2548 1912/2548คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
356254816/9/2548 1910/2548คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ประจำคณะศิลปศาสตร์เอกสารกองคลัง/สุชาดา
357254816/9/2548 1919/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตงานก่อสร้างอุทยานสันติศึกษาเอกสารสันติศึกษา/แสวง
358254820/9/2548 1923/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของ ดร.นงนุช บุญยังเอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
359254820/9/2548 1924/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาการเชื่อมโยงตลาดรวบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรเอกสารกองบริการ/รัชฎาพร
360254822/9/2548 1944/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเอกสารกองคลัง/สุชาดา
361254827/9/2548 1985/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการศึกษาผลกระทบด้านจราจรที่ดินราชพัสดุเอกสารกองบริการ/ปรียาณัฐ
362254828/9/2548 2016/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงรหัสนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทย์เอกสารทะเบียนกลาง/วัธนาภรณ์
363254830/9/2548 2021/2548คำสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
364254830/9/2548 2022/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
365254830/9/2548 2026/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์เอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
366254830/9/2548 2027/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
367254830/9/2548 2028/2548คำสั่งยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
36825483/10/2548 038/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
36925483/10/2548 037/2548คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
37025483/10/2548 2034/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกโซนภาคใต้เอกสารกองกิจการ/เกษม
37125483/10/2548 039/2548คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
37225483/10/2548 2033/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม THE 2005 ASAIHL ON HOSPITALITY AND TOURISM EDUCATION เพิ่มเติมเอกสารกองบริการ/สรัสวดี
37325484/10/2548 2050/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารกองกิจการ/วิลาสินี
37425485/10/2548 2052/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเอกสารกองการเจ้า/สุนิตยา
375254810/10/2548 2139/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสอบคัดเลือก/วฎาการ
376254820/10/2548 2241/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนสงขลานครินทร์เอกสารกองกิจการ/วันวิสาข์
377254820/10/2548 2242/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549เอกสารกองบริการ/อุไรรัชต์
378254820/10/2548 2243/2548คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
379254820/10/2548 2244/2548คำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีฝ่ายต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
380254820/10/2548 2246/2548คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเอกสารกองการเจ้า/ขนิษฐา
381254820/10/2548 2248/2548คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกองการเจ้า/สุภาวดี
382254820/10/2548 2251/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายขายใบสมัครและรับสมัครในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
383254821/10/2548 2254/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
384254821/10/2548 2252/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม)เอกสารกองอาคาร/กวี
385254821/10/2548 2253/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม)เอกสารกองอาคาร/กวี
386254821/10/2548 2255/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในการจัดการงานวิจัย เรื่อง การสร้างตารางแห่งอิสรภาพด้วยกระบวนการ AARเอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
387254821/10/2548 2257/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คนงาน และยามฝ่ายประสานงานการจัดสอบ ในการดำเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2549 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสอบคัดเลือก/วิไล
388254821/10/2548 2258/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ และคนงาน ในการดำเนินงานจัดสอบวิชาเฉพาะ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสอบคัดเลือก/วิไล
389254821/10/2548 2259/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาสี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารกองการเจ้า/ศิริวรรณ
390254821/10/2548 2260/2548คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเอกสารกองกลาง/ปัทมา

[ เอกสารทั้งหมด :897 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :30 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|