Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองแผนงาน
[ เอกสารทั้งหมด :657 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :22 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1254926/7/2549 มอ935.1/449หนังสือภายในอื่นๆขอนำเสนอรายงานการประชุม กบจของสุราษฎร์ฯครั้งที่ 4/49วาระที่ 3.3เอกสารคณะศิลปศาสตร์ฯเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
2254928/7/2549 มอ 072/105หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ส่วนกลาง ปีงปม 49เอกสารกองบริการการศึกษา
3254926/7/2549 มอ150/1304หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้เงินรายได้สำนักงานอธิการบดีเอกสารศูนย์คอมพิวเตอร์
4254924/7/2549 มอ049/9674หนังสือภายในอื่นๆขอจัดสรรเงินและขออนุมัติเบิกจ่ายเอกสารกองอาคารสถานที่
525491/8/2549 ที่Fa มอ/056/49หนังสือภายในอื่นๆประเมินการเบิกจ่ายงวดงานและงวดเงิน ครั้งที่ 2เอกสารบ.โฟร์เอส จำกัด
625492/8/2549 มอ190/643หนังสือภายในอื่นๆขอเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์เอกสารโครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
7254928/8/2549 มอ099//185หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน
8254920/7/2549 มอ250/0544.1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31เอกสารโรงเรียนสาธิต
9254928/7/2549 มอ016/2438หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติในหลักการการจัดจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษเอกสารกองคลัง
1025491/8/2549 มอ005/191หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติงบประมาณจัดทำแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยเอกสารงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
1125498/8/2549 มอ023/1744หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเอกสารกองการเจ้าหน้าที่
1225498/8/2549 มอ880/2669หนังสือภายในอื่นๆโครงการจัดตั้งสถาบันขงจึ้อเอกสารคณะศิลปศาสตร์
1325499/8/2549 มอ600/2221หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรองรับงานปรับปรุงโรงอาหารฯเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์
1425497/8/2549 มอ044/9898หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติในหลักการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเอกสารกองอาคารสถานที่
15254911/8/2549 มอ032.1/005หนังสือภายในอื่นๆสถานที่ทำการชั่วคราวของคณะเทคนิคการแพทย์เอกสารโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
16254911/8/2549 มอ106/1407หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์เอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1725499/8/2549 มอ515/1709หนังสือภายในอื่นๆการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงเรือนปฎิบัติการโคเอกสารภาควิชาสัตวศาสตร์
18254915/8/2549 มอ007/107หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรเงินเอกสารงานเลขานุการ กองกลาง
19254911/8/2549 มอ705/119หนังสือภายในอื่นๆขอหารือกรณีข้าราชการสายวิชาการ จะย้ายไปปฎิบัติงานในสายปฎิบัติการวิชาชีพเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2025492/8/2549 มอ126/080หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.ที่จังหวัดภูเก็ตเอกสารสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
21254916/8/2549 นร0701/2064หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรงบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 2549เอกสารสำนักงบประมาณ
22254917/8/2549 มอ023/1807หนังสือภายในอื่นๆการมอบอำนาจการเปลี่ยนตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้างและเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารกองการเจ้าหน้าที่
23254917/8/2549 มอ870/288หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์(access point)เอกสารคณะนิติศาสตร์
24254918/8/2549 มอ600/2288หนังสือภายในอื่นๆขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2549 เพิ่มเติมเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์
25254915/8/2549 มอ751/502หนังสือภายในอื่นๆขออัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษเอกสารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
26254918/8/2549 มอ135/94หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติดำเนินการเปิดสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฯเอกสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สุราษฎร์ฯ
27254923/8/2549 มอ052/1883หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก โซนภาคใต้เอกสารกองกิจการนักศึกษา
28254921/8/2549 มอ044/9998หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติในหลักการจัดจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเอกสารกองอาคารสถานที่
29254925/8/2549 มอ005/212หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดทำของที่ระลึกเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพิเศษ 100 ปีสมเด็จพระบรมราชชนกเอกสารงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
30254930/8/2549 มอ002/648หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอญุ่หัวเอกสารงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
31254929/8/2549 มอ195/665หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณออกแบบอาคารที่ทำการบริหารคณะรัฐศาสตร์เอกสารคณะรัฐศาสตร์
32254930/8/2549 มอ045/10244หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์เอกสารกองอาคารสถานที่
3325494/9/2549 มอ350(2)/620หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และนักรังสีการแพทย์เป็นตำแหน่งอาจารย์เอกสารคณะแพทยศาสตร์
3425496/9/2549 มอ002/670หนังสือภายในอื่นๆการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโรเนียวเอกสารเอกสารกองกลาง
3525496/9/2549 มอ005/237หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บไวต์เอกสารงานประชุม
3625494/9/2549 มอ935/98หนังสือภายในอื่นๆขออัตรารองรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์กรณีพิเศษเอกสารเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
37254913/9/2549 มอ995/4360หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งเอกสารเขตการศึกษาตรัง
38254912/9/2549 มอ001/779หนังสือภายในอื่นๆแผนการพัฒนาเขตการศึกษาตรัง เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี และเขตการศึกษาตรังเอกสารรองฯธวัช
39254913/9/2549 มอ062/468หนังสือภายในอื่นๆการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารกองบริการการศึกษา
40254912/9/2549 มอ 240/1059หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลระบบ PSU Virtual Classroomเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
41254919/9/2549 มอ 351(4)/60หนังสือภายในอื่นๆขอปรับแผนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่เปิดรับในปีการศึกษา 2550เอกสารคณะแพทยศาสตร์
42254919/9/2549 มอ 042/10515หนังสือภายในอื่นๆขอชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณปี 2549 ของกองอาคารสถานที่ เพิ่มเติมเอกสารกองอาคารสถานที่
43254921/9/2549 มอ042/10544หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือเอกสารกองอาคารสถานที่
44254921/9/2549 มอ402/355หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯเอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45254927/9/2549 -หนังสือภายในอื่นๆจ้างอาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ดว้ยเงินรายได้มหาวิทยาลัยเอกสารรองฯวางแผนฯ
46254928/9/2549 มอ910.03/096หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติตัดโอนข้าราชการเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
4725494/10/2549 มอ026/2184หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการทอดกฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2549เอกสารกองการเจ้าหน้าที่
48254921/9/2549 มอ052/2108หนังสือภายในอื่นๆพิจารณาอนุมัติขอจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าแจกันดอกไม้เอกสารกองกิจการนักศึกษา
4925495/10/2549 มอ365/ท650หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งวันที่เปลี่ยนตำแหน่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์
5025499/10/2549 มอ350(4)/063หนังสือภายในอื่นๆขอชะลอรับนักศึกาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเอกสารคณะแพทยศาสตร์
51254910/10/2549 -หนังสือภายในอื่นๆจัดสรรงบประมาณให้คณะอนุกรรมการศึกษาระบบสาธารณูปโภค ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเอกสารอธิการบดี
5225496/10/2549 มอ045/10817หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบค่าk งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งวดที่ 1-4 งวดสุดท้ายเอกสารกองอาคารสถานที่
5325492/10/2549 มอ016/3076หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเอกสารกองคลัง
5425499/10/2549 มอ920/0446หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลพิเศษสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปี 2548เอกสารคณะเทตโนโลยีและการจัดการ
5525496/10/2549 มอ109/-หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์โอนย้ายสังกัดมาปฎิบัติหน้าที่ ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเอกสารงานอาคารฯวิทยาเขตปัตตานี
56254912/10/2549 มอ0065/289หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรวงเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เอกสารงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
57254913/10/2549 มอ047/10869หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน กันยายน 2549เอกสารกองอาคารสถานที่
58254910/10/2549 มอ402/373หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์เอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59254916/10/2549 มอ072/171หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550เอกสารกองบริการการศึกษา
60254916/10/2549 มอ061/673หนังสือภายในอื่นๆเพื่อโปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณแหล่งเงินในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2549เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
61254911/10/2549 มอ751/1823หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเงินรายได้สนับสนุนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษาเอกสารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
62254919/10/2549 มอ023/2345หนังสือภายในอื่นๆการขอเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารกองการเจ้าหน้าที่
63254913/10/2549 มอ500/1813หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติปรับรายละเอียดการใช้งบประมาณการก่อสร้างโรงเรือนปฎิบัติการโค และปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ เอกสารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
64254919/10/2549 มอ880/3618หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นกรณีพิเศษเอกสารคณะศิลปศาสตร์
65254930/10/2549 มอ044/11039หนังสือภายในอื่นๆขอให้จัดสรรเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์เอกสารกองอาคารสถานที่
66254927/10/2549 มอ043/1166หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทงประจำปี 2549เอกสารกองอาคารสถานที่
67254930/10/2549 มอ150/885หนังสือภายในอื่นๆขอใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอกสารศูนย์คอมพิวเตอร์
68254927/10/2549 มอ044/11070หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติในหลักการ จัดจ้างบุคคลภายนอกทำหน้าที่ผลิตน้ำประปาในวิทยาเขตหาดใหญ่โดยวิธีตกลงราคาเอกสารกองอาคารสถานที่
69254931/10/2549 มอ150/1896หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้สำงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550เอกสารศูนย์คอมพิวเตอร์
7025492/11/2549 มอ880/3811หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติย้ายข้าราชการไปปฎิบัติงานทดแทนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารคณะศิลปศาสตร์
7125493/11/2549 มอ002/ว862หนังสือภายในอื่นๆหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินยรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548(รอบ2)เอกสารงานประชุม กองกลาง
72254927/11/2549 สข53906/ว2000หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประสานแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550เอกสารสำนักงานเทศบาลคอหงส์
7325498/11/2549 มอ550/2147หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯปี 50เอกสารคณะเภสัชศาสตร์
74254912/10/2549 มอ 166/ว 1423หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
7525496/11/2549 มอ200/6876หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานประจำปี 2547-2548เอกสาร/
7625499/11/2549 มอ950/ว122หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อหารือเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายเอกสารสารบรรณกองแผนงาน/กองแผนงาน
77254919/10/2549 ,มอ044/10981หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายละเอียดเครื่องมือตรวจวัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อเอกสาร/
78254931/10/2549 มอ200/6741หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอแผนการดำเนินงานการศึกษาปรับปรุงระบบผลิตและการก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองเอกสาร/
79254924/11/2549 มอ064/1200หนังสือภายในอื่นๆมติสภาวิชาการครั้งที่ 89(8/2549)แผนพัฒนาเขตการศึกษาตรังฯเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
8025498/11/2549 มอ001.3/ว301หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯเอกสาร/
8125498/11/2549 มอ350(4)/068หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลงโดยสาเหตุต่างๆเป็นกรณีพิเศษเอกสาร/
8225499/11/2549 มอ002/891หนังสือภายในอื่นๆหลักการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานเอกสาร/
8325499/11/2549 มอ002/890หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงการกำหนดตัวชี้วัดของระบบดัชนีชี้วัดหลักkpi มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสาร/
84254910/11/2549 มอ023/ว728หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเอกสาร/
8525499/11/2549 มอ150/1965หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
86254910/11/2549 มอ026/ว726หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุม(ครั้งที่2)เอกสาร/
87254910/11/2549 มอ023/ว728หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเอกสาร/
88254910/11/2549 มอ195/054หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารสารบรรณกองแผนงาน/กองแผนงาน
89254931/10/2549 มอ 195/054หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPI) ประจำปี 2549เอกสาร/
9025499/11/2549 มอ001.3/ว304หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจาเอกสาร/
91254910/11/2549 มอ001.3/ว306หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจาเอกสาร/
92254910/11/2549 มอ001.3/ว306หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจาเอกสาร/
93254910/11/2549 มอ032.1/008หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคการแพทย์เอกสารคณะเทคนิคการแพทย์
94254927/11/2549 สข53906/ว2000หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประสานแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550เอกสารสำนักงานเทศบาลคอหงส์
95254910/11/2549 มอ840/2858หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยฯเพิ่มเติมเอกสาร/
96254913/11/2549 มอ052/2528หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2549เอกสาร/
97254910/11/2549 มอ995/5374หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เอกสาร/
98254913/11/2549 มอ875/1916หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
99254913/11/2549 มอ187/3718หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
100254913/11/2549 มอ200/7036หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสาร/
10125496/11/2549 ศธ0512.6(2755)/หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยเอกสารจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
102254913/11/2549 ศธ0503(4)/ว1578หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสารสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10325499/11/2549 มอ145/815หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเอกสาร/
104254913/11/2549 มอ049/ว11332หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาแผนการใช้ที่ดินของคณะ/หน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฯเอกสาร/
105254914/11/2549 มอ600/3184หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
106254913/11/2549 มอ300/3634หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
107254913/11/2549 มอ043/ว11353หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นให้บริการห้องประชุม และจัดเลื้ยงเอกสาร/
108254913/11/2549 มอ350(5)/969หนังสือภายในอื่นๆรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเอกสาร/
10925498/11/2549 มอ047/11254หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯเอกสาร/
110254913/11/2549 มอ043/11352หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบฟร์อมการขออนุมัติจัดเลี้ยงและขออนุญาตใช้ห้องประชุมเอกสาร/
111254914/11/2549 ศธ0578(กผ)/0482หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2548เอกสารม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11225498/11/2549 มอ200/6902หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2547-2548เอกสาร/
11325492/11/2549 ศธ0502/1366หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
114254914/11/2549 มอ002/904หนังสือภายในอื่นๆขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2550(ทดแทน)เอกสาร/
115254910/11/2549 มอ001.01/ว147หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสาร/
116254915/11/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอนัดเพื่อปรึกษาวิธีการนำเสนอสัมฤทธิผลของกองต่างๆ สมศ.มาตรวจเอกสารรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
117254914/11/2549 มอ002/904หนังสือภายในอื่นๆขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2550(ทดแทน)เอกสาร/
118254913/11/2549 มอ064/1211หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติในหลักการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรมแกรมภาษาอังกฤษเอกสาร/
119254915/11/2549 มอ500/2009หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2549เอกสาร/
120254913/11/2549 มอ071/661หนังสือภายในอื่นๆพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการจัดซื้อของที่ระลึกเอกสาร/
121254924/11/2549 มอ062/549หนังสือภายในอื่นๆการยุบการจ้างเจ้าหน้าที่ดูแล พัฒนาระบบ virtual classroom ของมหาวิทยาลัยเอกสาร/
122254931/10/2549 มอ600/3035หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ จากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยและเงินรายได้สะสมคณะพยาบาลศาสตร์เอกสาร/
123254915/11/2549 มอ001.3/ว309หนังสือภายในอื่นๆขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสาร/
12425497/11/2549 มอ454/1456หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้เอกสาร/
125254910/11/2549 มอ935/137หนังสือภายในอื่นๆขอให้ข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
126254914/11/2549 มอ161/981หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทม.04-1ทม04-2และสรุปงานวิจัยและพัฒนาเอกสาร/
127254915/11/2549 มอ995/5469หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งข้อมูลการดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
128254916/11/2549 มอ316/736หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบ(spec)และจำนวนหน่วยครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปีระมาณ พศ.2550เอกสาร/
129254916/11/2549 มอ049/ว11382หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังแม่บทของวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่10(4/2549)เอกสาร/
130254913/11/2549 มอ171/3954หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารประกอบการพบคณะ/หน่วยงานประจำปี51เอกสาร/
131254913/11/2549 มอ145/824หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลการดำเนินงานตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
132254916/11/2549 มอ016/3454หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบพัสดุปี 48เอกสาร/
133254916/11/2549 มอ016/3455หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสอบพัสดุปี 49เอกสาร/
134254910/11/2549 ศธ0521/4627หนังสือภายในอื่นๆการจำหน่ายพัสดุเอกสาร/
135254916/11/2549 มอ161/987หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพบคณะ/หน่วยงานของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
136254914/11/2549 ศธ0519.10.01/ว1738หนังสือภายในอื่นๆรับโอนบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
137254916/11/2549 มอ118/784หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสาร/
138254917/11/2549 มอ023/2582หนังสือภายในอื่นๆมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 50-51เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
139254916/11/2549 มอ200/7160หนังสือภายในอื่นๆขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เอกสาร/
140254917/11/2549 มอ650/5899หนังสือภายในอื่นๆขอรับการสนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนอัตราเดิมที่ลาออกเอกสารงานนโยบายและแผน/คณะทันตแพทยศาสตร์
141254917/11/2549 ศธ0521.2/51363หนังสือภายในอื่นๆโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเอกสารงานประสานการวางแผน/วิทยาเขตปัตตานี
142254916/11/2549 มอ550/200หนังสือภายในอื่นๆผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารงานนโยบายและแผน/คณะเภสัชศาสตร์
143254917/11/2549 มอ032.1/010หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษเอกสารสารบรรณ/การแพทย์แผนไทย
144254917/11/2549 มอ002/915หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณแผ่นดินเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
145254917/11/2549 มอ950/1144หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสาร/
146254917/11/2549 มอ028/ว737หนังสือภายในอื่นๆการพิขจารณาจัดสรรเงินในการพัฒนาบุคลากรของกองในสำนักงานอธิการบดีเอกสาร/
147254917/11/2549 มอ950/1146หนังสือภายในอื่นๆเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
148254917/11/2549 มอ001.8/324หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาฯเอกสาร/
149254920/11/2549 มอ032.1/011หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดประชุม และเงินยืมทดรองจ่าย การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เอกสารโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
150254920/11/2549 มอ001.3/ว313หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยเอกสาร/
151254919/11/2549 มอ920/0503หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนักเรียนทุนโครงการพัมนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศเอกสาร/
152254921/11/2549 -หนังสือภายในอื่นๆของบเงินรายได้ส่วนกลางเอกสารอ.ศักดิ์ชัย
153254921/11/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลรายบุคลด้านนักศึกษา บุคลากรฯเอกสารรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
154254921/11/2549 ศธ0519.07/637หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2548เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
155254917/11/2549 มอ012/1699หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลพื้นฐานกองคลังเอกสารงานธุรการ กองคลัง/กองคลัง
156254921/11/2549 มอ018/1705หนังสือภายในอื่นๆขอจัดซื้อครุภัณฑ์เอกสารงานเงินรายได้/กองคลัง
157254921/11/2549 -หนังสือภายในอื่นๆส่งคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของบุตรเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
158254921/11/2549 มอ145/832หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลงโดยสาเหตูต่างๆเอกสาร/
159254921/11/2549 มอ875/1986หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551เอกสารงานแผน/คณะเศรษฐศาสตร์
160254920/11/2549 มอ195/125หนังสือภายในอื่นๆเอกสารประกอบการพบคณะ/หน่วยงาน ปี51เอกสาร/
161254920/11/2549 ศธ0521.2/51367หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางฯเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด(เพิ่มเติม)เอกสาร/
162254922/11/2549 มอ875/1993หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก ประจำปีงบประมาณ 2549เอกสารงานแผน/คณะเศรษฐศาสตร์
163254916/11/2549 มอ043/11412หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าเอกสารงานอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
164254921/11/2549 มอ099/37หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเอกสาร/
165254920/11/2549 มอ550/2229หนังสือภายในอื่นๆรายละเอียดคำของบประมาณรายจาสยประจำปีงบประมาณพศ 51-53เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะเภสัชศาสตร์
166254913/11/2549 ที่22/2549หนังสือภายในอื่นๆการขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550เอกสารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
167254916/11/2549 มอ995/5516หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณการจัดทำฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาตรัง/เขตการศึกษาตรัง
168254923/11/2549 มอ650/6009หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณาฯประจำปีงบประมาณ พศ.2551เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะทันตแพทยศาสตร์
169254922/11/2549 มอ820/1668หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งเอกสารประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
170254920/11/2549 มอ240/1310หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งเปลี่ยนการรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เขตการศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2550เอกสารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
171254923/11/2549 มอ452/1142หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาการจัดการ
172254923/11/2549 มอ454/1570หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาการจัดการ
173254923/11/2549 มอ995/5683หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549เอกสารสารบรรณเขตการศึกษาตรัง/เขตการศึกษาตรัง
174254923/11/2549 มอ200/7333หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารกลุ่มแผนงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
175254923/11/2549 มอ023/ว745หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม การบริหารงานบุคคลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
176254923/11/2549 มอ161/1016หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
177254922/11/2549 มอ991/652หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งเอกสารประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี/วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
178254923/11/2549 มอ405/096หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานวางแผนและนโยบาย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
179254924/11/2549 -หนังสือภายในอื่นๆแจ้งค่าใช้บริการโทรศัทพ์ ประจำเดือน ตค 49เอกสารองค์การโทรศัทพ์
180254923/11/2549 มอ180/1971หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสาร/
181254922/11/2549 มอ910.07/061หนังสือภายในอื่นๆขอส่งการประเมินความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารฝ่ายสนับสนุนวิชาการ/คณะศิลปกรรมศาสตร์
182254922/11/2549 มอ910.07/062หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารฝ่ายสนับสนุนวิชาการ/คณะศิลปกรรมศาสตร์
183254924/11/2549 มอ870/1841หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549เอกสารฝ่ายสนับสนุนวิชาการ/คณะนิติศาสตร์
184254924/11/2549 มอ001.6/288หนังสือภายในอื่นๆการพบคณะ/หน่วยงานของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณโครงการสถาบันสันติศึกษา/โครงการสถาบันสันติศึกษา
185254924/11/2549 ,มอ50/2062หนังสือภายในอื่นๆขอใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ช่วยอะการบดีเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
186254924/11/2549 มอ150/2063หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรมแกรมภาษาอังกฤษฯเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
187254920/11/2549 มอ861/205หนังสือภายในอื่นๆการขอย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาการสื่อสาร
188254927/11/2549 มอ190/1119หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งเอกสารประกอบการพบคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงบประมาณ/การแพทย์แผนไทย
189254927/11/2549 มอ052/2612หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
190254924/11/2549 มอ005/330หนังสือภายในอื่นๆการนิมนต์พระอาจารย์อารยะวังโสและหลวงตาผาสุขเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
191254927/11/2549 มอ870/1850หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารงานนโยบายและแผน/คณะนิติศาสตร์
192254923/11/2549 มอ935/145หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการพบคณะ/หน่วยงานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี/วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
193254923/11/2549 มอ900/138หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารพบคณะ/หน่วยงานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี/วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
194254922/11/2549 มอ900/137หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลักฯเอกสารสารบรรณวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี/วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
195254923/11/2549 มอ920/0515หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลประกอบการพบคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน เอกสารสารบรรณคณะเทคโนโลยีการจัดการ/คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
196254916/11/2549 มอ049/11415หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 ชุดเอกสารงานวางผังแม่บท/กองอาคารสถานที่
197254923/11/2549 มอ935/144หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550เอกสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
198254928/11/2549 มอ099/42หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
199254923/11/2549 มอ324/1371หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเอกสารภาควิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
200254928/11/2549 มอ190/1122หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550-2551เอกสารสารบรรณโครงการจัดตั้งแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทย
201254927/11/2549 มอ016/3550หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดซื้อบอร์ดปิดประกาศเอกสารงานพัสดุ/กองคลัง
202254927/11/2549 มอ150/2085หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ประเภทค่าสาธารณูปโภคเพื่อโอนเข้ารายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
203254924/11/2549 มอ150/2063หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
204254927/11/2549 มอ935/153หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาชี้แจงงบประมาณเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
205254923/11/2549 มอ861/209หนังสือภายในอื่นๆเอกสารประกอบการพบคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.2551เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาการจัดการ
206254922/11/2549 มอ328/471หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติตำแหน่งอาจารย์ระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษเอกสารภาควิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
207254917/11/2549 มอ100/363หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดทำโครงการสรุปเข้มโค้งสุดท้าย แอคมิสชั่นฯเอกสารสารบรรณสถานีวิทยุ มอ./สถานีวิทยุ มอ.
208254929/11/2549 มอ600/3340หนังสือภายในอื่นๆการพบคณะ/หน่วยงานของคณธกรรมการพิจารณางบประมาณ ปี 2551เอกสารงานวางแผนและพัฒนา/คณะพยาบาลศาสตร์
209254928/11/2549 มอ187/3911หนังสือภายในอื่นๆขอส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2551เบื้องต้นเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
210254928/11/2549 มอ950/1177หนังสือภายในอื่นๆการนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์เอกสารสำนักงานเลขานุการ/บัณฑิตวิทยาลัย

[ เอกสารทั้งหมด :657 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :22 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|