Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิศวกรรมศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :1386 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :47 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125499/8/2549 มอ 064/ว 762หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง งดการนำเสนอผลการวิจัยประเมินหลักสูตรเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ / กองบริการการศึกษา โทร.2249
2254910/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้ห้องเรียนA203เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
325499/8/2549 มอ 061/ว 510หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารสรุปการประเมินผลโครงการ - การศึกษากับมิติจิตใจ - เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
425499/8/2549 มอ 501/1938หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ยืมโพเดียม สำหรับใช้ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2549เอกสารสารบรรณคณะทรัพยากรธรรมชาติ/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
525499/8/2549 มอ 500/ว 1427หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จอดรถงานวันเกษตรแห่งชาติเอกสารสำนักงานเลขานุการ/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6254910/8/2549 มอ 028/ว 507หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีหัวหน้าภาคเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
725499/8/2549 มอ 025/ว 504หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสอบการล้มละลายเอกสารงานวินัยและนิติการ/กองการเจ้าหน้าที่
825499/8/2549 มอ 097/ว 0910หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด ( Uncertainty of Measurement )เอกสารสำนักงานเลขานุการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
9254910/8/2549 มอ 230/455หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง Bomb Callory meterเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
10254910/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้ห้องเรียนฤ203เพื่อใช้รายงานความก้าวหน้าวิชา 230-445เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
11254910/8/2549 มอ. 001/ว 614หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
12254927/7/2549 มอ 003/071หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมประชุมกลุ่ม Cop "ชุมชนสารบรรณ" ครั้งที่ 2/2549เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
13254910/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
1425498/8/2549 มอ 064/ว 755หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลในการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติมเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
1525499/8/2549 มอ 350(2)/552หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงาน - วิ่งวันมหิดล - เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
1625497/8/2549 มอ 991/442หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ในราคาต้นทุนเอกสารงานบริการการศึกษา เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
1725498/8/2549 มอ 001/ว 651หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน มอ.วิชาการเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
1825499/8/2549 ศธ 0577/12014หนังสือภายในอื่นๆพิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
1925498/8/2549 มอ 024/ว 502หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแผ่นดิสก์เก็ตข้อมูลการเลื่อนขั้นฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมในการเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
2025499/8/2549 มอ 991/460หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
2125499/8/2549 มอ 300/2427หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 และโครงการรางวับนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์
22254911/8/2549 มอ 023/พิเศษ (เสนอชื่อสรรหาฯ)หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
23254910/8/2549 มอ 052/ 1781หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมค่าครองชีพเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
24254911/8/2549 มอ.204.4/221หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ดูแลบูธเอกสารกลุ่มสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
25254911/8/2549 มอ.204.1/155หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการประเมินผลการสอนของอาจารย์เอกสารกลุ่มสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
26254911/8/2549 มอ.203.2/1723หนังสือภายในอื่นๆการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีเอกสารกลุ่มแผนงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
27254911/8/2549 มอ.204.4/207หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมอ.วิชาการเอกสารกลุ่มสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
28254911/8/2549 พ 120/2549หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงรอบการประเมิน(1มี.ค.49-31 ส.ค. 49)เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/คณะวิศวกรรมศาสตร์
2925499/8/2549 มอ 166/1109หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทกำหนดหัวข้อเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
3025498/8/2549 มอ 062/ว 377หนังสือภายในอื่นๆแจ้งชื่ออนุกรรมการฝ่ายพิธีการเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
3125499/8/2549 มอ 066/ว 163หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2549 ครั้งที่ 2/2549เอกสารคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2549
3225498/8/2549 มอ 166/1093หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ประจำปี 2549 งวด ที่หนึ่งเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
3325499/8/2549 มอ 071/ว 495หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดกำหนดการต้อนรับและดูแลคณาจารย์ จาก Guangdong University of Technology (GDUT)เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์ / กองบริการการศึกษา
3425498/8/2549 มอ 064/ว 758หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
35254910/8/2549 มอ 023/ว พิเศษหนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
36254910/8/2549 มอ 166/ 1113หนังสือภายในอื่นๆทุนวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ทองสิมป์เอกสารฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย/สำนักวิจัยและพัฒนา
37254910/8/2549 มอ 064/ว 772หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 8/2549เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ / กองบริการการศึกษา
38254910/8/2549 มอ 064/ ว 772หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 8/2549เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ / กองบริการการศึกษา
39254910/8/2549 มอ 001.6/ ว 184หนังสือภายในอื่นๆการสรรหานักศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นแกนนำด้านจิตตปัญญาศึกษาเอกสารโครงการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40254911/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบรับรองการมาปฏิบัติงานของ รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลเอกสารสำนักคณบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
4125499/8/2549 มอ 023 / พิเศษ (เสนอชื่อสรรหาฯหนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
42254910/8/2549 มอ 991.1/ ว 2365หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
43254911/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆใบรับรองการมาปฎิบัติงานวันที่ 10 ส.ค. 49 ของ รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลเอกสารสำนักคณบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
44254911/8/2549 มอ 230/460หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดจำหน่ายสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
45254911/8/2549 มอ 205/96หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2549เอกสารกลุ่มแผนงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
4625499/8/2549 มอ 991/460หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
47254910/8/2549 มอ 002/602หนังสือภายในอื่นๆนโยบายการนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไปเปิดสอนในต่างวิทยาเขต/เขตการศึกษาเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
48254911/8/2549 มอ 230/460หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดจำหน่ายสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
4925498/8/2549 มอ 350(5.4)2676หนังสือภายในอื่นๆขออนุเคราะห์คิดค่ารักษาพยาบาลในอัตราเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณคณะแพทยศาสตร์(งานบริหารและธุรการ)/คณะแพทยศาสตร์
50254915/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการสัมมนา เรื่อง"พลังงานทดแทน"ในงานวิศวกรรมมอ.วิชาการเอกสารบัณฑิตศึกษาและวิจัย/คณะวิศวกรรมศาสตร์
51254915/8/2549 มอ 202.2/175หนังสือภายในอื่นๆการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
52254910/8/2549 ศธ 0521/3298หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 6 (โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์ ปริมาตร 10,000 ลิตร/วัน)เอกสารกองบริการการศึกษา
53254915/8/2549 มอ201/092หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเตราะห์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/คณะวิศวกรรมศาสตร์
54254911/8/2549 มอ 165/541หนังสือภายในอื่นๆขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษานิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ที่จัดแสดงบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
55254910/8/2549 มอ 950/832หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือเสนอชื่ออนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพระราชทานปริญญาบัตคร ประจำปี 2549 และขอเชิญประชุมเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
56254915/8/2549 มอ 064/ว 782หนังสือภายในอื่นๆความหมายของคำว่าหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ในการกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
57254922/7/2549 รง./อว-352หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครพนักงานเอกสารบริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5825499/8/2549 มอ 044/ว 9930หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยใช้เสียงตามสายเอกสารงานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุง/กองอาคารสถานที่
59254911/8/2549 ศธ 0521/3333หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศห้องปฏิบัติการเชิงพื้นที่เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
60254910/8/2549 ศธ 0521/3321หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
61254910/8/2549 ศธ 0521/3322หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
62254910/8/2549 มอ 147.1/376หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาขอลาพักการศึกษาเอกสารสารบรรณทะเบียนกลาง/ทะเบียนกลาง
63254915/8/2549 มอ 064/ว 785หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนรายวิชาที่มีสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง Virtual Classroom (VCR) ที่เป็น interactiveเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
64254915/8/2549 มอ 064/787หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom ประจำปีงบประมาณ 2549เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
65254915/8/2549 มอ 950/840หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
6625499/8/2549 มอ 064/ว 761หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
67254911/8/2549 มอ 044/ว 9999หนังสือภายในอื่นๆส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเอกสารงานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุง/กองอาคารสถานที่
68254916/8/2549 มอ 026/ว 511หนังสือภายในอื่นๆบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
6925492/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆGMSARN International Conference 2006เอกสารGreater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN)
70254916/8/2549 มอ 097/0932หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเอกสารสำนักงานเลขานุการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
71254911/8/2549 มอ 006/150หนังสือภายในอื่นๆการรับเช็คจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เอกสารงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
722549-มอ 062/396หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
7325497/8/2549 พป 0002/ว 504หนังสือภายในอื่นๆการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน"รุ่นที่ 6เอกสารสถาบันพระปกเกล้า
74254928/7/2549 ศธ 0512.14 วจ 144/2549หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณารับรางวัล Nagai Award Thailand 2006เอกสารคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณย์มหาวิทยาลัย
75254917/8/2549 205/97หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550เอกสารกลุ่มแผนงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
76254917/8/2549 มอ 230/476หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องทดลองเมมเบรนเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
77254917/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆแจ้งซ่อมแอร์ห้องคุณสรวิศเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
78254917/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆCHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE,TAIWANเอกสารLETTER OF MUTUAL UNDERSTANDING
79254917/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอส่งตารางเวลาเชิญเข้าพบคณะกรรมการประเมินฯ (TOR)เอกสารสำนักคณบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
8025499/8/2549 มอ 680/552หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าฟังโครงการบรรยายพิเศษเอกสารภาควิชาศัลยศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์
81254917/8/2549 มอ 023/ว 513หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2549เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
82254916/8/2549 มอ 951/ว 104หนังสือภายในอื่นๆขอมติเวียนที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำบัณฑิตวิทยาลัยเอกสารสำนักงานเลขานุการ/บัณฑิตวิทยาลัย
83254916/8/2549 มอ 044/ว 10034หนังสือภายในอื่นๆสอบถามความก้าวหน้าของรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเอกสารงานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุง/กองอาคารสถานที่
84254917/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งตารางเวลาเข้าพบคณะกรรมการประเมินฯ (TOR)เอกสารสำนักคณบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
85254916/8/2549 มอ 454/1025หนังสือภายในอื่นๆขอมอบวารสารวิทยาการจัดการเอกสารสารบรรณคณะวิทยาการจัดการ/คณะวิทยาการจัดการ
86254917/8/2549 มอ 052/1817หนังสือภายในอื่นๆงดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2549 และขอมติเวียนรายงานการประชุมเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
87254917/8/2549 มอ 023/ว 517หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
88254917/8/2549 มอ 002/603หนังสือภายในอื่นๆแผนการพัฒนาเขตการศึกษาตรัง เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี และเขตการศึกษาภูเก็ตเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
89254918/8/2549 มอ 202.1/071หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพบปะสนทนาเอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
90254918/8/2549 มอ 055/051หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
91254917/8/2549 มอ 880/2764หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Thai Festival ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เอกสารสารบรรณคณะศิลปศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
9225492/8/2549 มอ 052/1732หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
93254916/8/2549 มอ 071/ว 510หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมหารือการจัดทีมไปเยือนมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
94254917/8/2549 มอ 950/852หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
9525491/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "Business Camp 2006"เอกสารUNILEVER
96254921/8/2549 มอ 230/485หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานฉบัยที่ 3/1 โครงการ"การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้" ประจำปี 2549เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
97254921/8/2549 มอ.052/1837หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดตามนักศึกษาค้างชำระหนี้เงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเอกสารกองกิจการนักศึกษา / งานแนะแนวและจัดหางาน
98254917/8/2549 มอ 063/1320หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
99254921/8/2549 มอ 026/ว 522หนังสือภายในอื่นๆบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
100254921/8/2549 สภ.มอ.28/2549หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้สมาชิกสภาข้าราชการ มอ. วข.หาดใหญ่ เข้าฟังการบรรยายพิเศษเอกสารเลขานุการคณะ/คณะวิทยาศาสตร์
101254916/8/2549 มอ 166 / ว 1134หนังสือภายในอื่นๆการติดตามโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2525 - 2549 ที่ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
102254918/8/2549 มอ 950 / 858หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างบัญฑิตศึกษากับชุมชนเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
103254918/8/2549 มอ 064/ 807หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการ ฯ เรื่อง การจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย ( Road Show ) ที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครูแนะแนวเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
104254918/8/2549 มอ 064 / 806หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการ การคัดเลือก นศ. เข้าศึกษาชั้น ป.ตรี มอ. และเรื่องโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สายตาครูแนะแนวในโรงเรียน ม.ปลาย ทั่วประเทศ ณ วิทยาเขต/เขตการศึกษา ทั้ง 5 แห่งเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
105254918/8/2549 มอ 166 / 1146หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
106254918/8/2549 มอ 875 /1237หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง " จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุ์วิศวกรรม และ FTA : บทเรียนที่ประเทศไทยได้รับ "เอกสารสารบรรณคณะเศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์
107254918/8/2549 มอ 064 / 809หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกจ่ายเงินสมนาคุณโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ จากเงินรายได้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
108254921/8/2549 มอ 177 / 772หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดป็นวิทยากรเอกสารฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่
109254911/8/2549 012 / ว 1154หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดการโอนเงินข้ามแผนงานและการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงปม. 2549เอกสารกองคลัง / สนอ.
110254922/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งซ่อมแอร์ห้องคุณวาทินเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
111254921/8/2549 มอ 820 / 1029หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการเอกสารงานสารบรรณ/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
112254921/8/2549 มอ 053/168หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
113254921/8/2549 มอ 187 / ว.2733หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายชื่อวารสารที่บอกรับปีงบประมาณ 2549เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
114254922/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้ห้องเรียนA400เพื่อสอนวิชา230-201เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
115254922/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้ห้องA400เพื่อสอนวิชา230-201เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
116254922/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้ห้องA202เพื่อสอนวิชา230-201เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
117254922/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้บริการห้องประชุมมงคลสุขฝึกงานเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
118254922/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2549เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
119254922/8/2549 มอ 064/ว 814หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการหลักสูตรปี 2550-2551เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
120254921/8/2549 มอ 044/ว. 10093หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลผู้ผ่านการคัดสรรเข้าอบรมในหลักสูตรผู้จัดการพลังงานระดับสามัญเอกสารงานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุง/กองอาคารสถานที่
121254922/8/2549 มอ 001.3/238หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพวันที่ 28 สิงหาคม 2549เอกสารสารบรรณสำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ
122254923/8/2549 มอ209/278หนังสือภายในอื่นๆการขอโปรแกรมและซอร์ส โค้คเอกสารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
123254923/8/2549 มอ230/503หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดทำชั้นไม้วาง CPUเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
124254923/8/2549 มอ 230/504หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง Thin Layer Chromotographyเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
125254923/8/2549 มอ 230/504หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง Thin Layer Chromotographyเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
126254922/8/2549 มอ 064 / ว 815หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การดำเนินการหลักสูตรปี 2550 2551เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
127254922/8/2549 มอ 187 / ว 2738หนังสือภายในอื่นๆขออุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
128254923/8/2549 มอ 950 / ว 107หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
129254922/8/2549 มอ 166 / ว 1160หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2549เอกสารฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย/สำนักวิจัยและพัฒนา
130254922/8/2549 มอ 095 / 277หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการเดินทางไปราชการเอกสารสารบรรณสภาอาจารย์/สภาอาจารย์
131254921/8/2549 มอ 071 / ว 517หนังสือภายในอื่นๆการขอที่พักชาวต่างประเทศเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
132254923/8/2549 มอ 024 / ว 530หนังสือภายในอื่นๆการกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการโดยผ่านระบบ MIS / DSSเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
133254918/8/2549 ศธ 0521/3398หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ 3 และขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 10 งวดที่ 3เอกสารกองบริการการศึกษา
134254918/8/2549 ศธ 0521/3399หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ 3 และขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 11 งวดที่ 3เอกสารกองบริการการศึกษา
135254918/8/2549 มอ 350(6.6)/691หนังสือภายในอื่นๆส่งมอบพัสดุเอกสารงานพัสดุ/คณะแพทยศาสตร์
136254922/8/2549 มอ 047 / ว 10114หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเอกสารงานธุรการ/กองอาคารสถานที่
137254921/8/2549 ศธ 0521.1.10/955หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในความร่วมมือด้านไบโอดีเซล (บ.บางจาก)เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
138254924/8/2549 204.2/60หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งกำหนดการเบื้องต้น และขอความร่วมมือในการรับการประเมินจาก สมศ. รอบสองเอกสารสำนักงานพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
139254924/8/2549 มอ 840 / 2112หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดเอกสาร สำนักงานเลขานุการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
140254924/8/2549 ศธ 0521 / 3459หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกเงินงวดที่ 8 โครงการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้ง ผลิต และทดสอบน้ำมันไบโอดีเซลเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
141254923/8/2549 ศธ 0521 / 3458หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการ และขออนุมัติเงินสนับสนุนในการจัดโครงการ " ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1"เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
142254923/8/2549 มอ 950 / ว 108หนังสือภายในอื่นๆขอสำรวจความคิดเห็นในการรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัยเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
143254923/8/2549 มอ 066 /173หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2549เอกสารคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2549
144254924/8/2549 มอ 201/097หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้บุคลากรเรียนภาษาอังกฤษเอกสารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
145254923/8/2549 คำสั่งที่ 113/2549หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดคำขวัญ ครบรอบ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
146254923/8/2549 คำสั่งที่ 115/2549หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดทำลายหนังสือราชการเอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
147254925/8/2549 มอ 024 / ว 537หนังสือภายในอื่นๆขอส่งคำสั่งการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2548เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
148254924/8/2549 มอ 001 / 717หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของนักประชาสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ขององค์กร"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
14925493/8/2549 มอ 160 / 587หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
150254924/8/2549 มอ 160 / 625หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางพร้อมค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
151254925/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์มุมหนังสือ(book conner)เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/คณะวิศวกรรมศาสตร์
152254924/8/2549 มอ 052 / 1893หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนที่คณะได้จัดสรร ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
153254925/8/2549 มอ 052 / 1905หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติการพิจารณาให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นาย ธนศักดิ์ พลรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
154254923/8/2549 ศธ 0521/3463หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกเงินงวดที่ 4 (โครงการ The Study of Traffic Accident Costs in Thailand)เอกสารกองบริการการศึกษา
155254925/8/2549 มอ. 202.2/192หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
156254923/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆประกาศมอ. เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
157254928/8/2549 มอ 200/5357หนังสือภายในอื่นๆให้ความอนุเคราะห์บุคลากรสำรวจอาคารหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณเอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
158254925/8/2549 ศธ 0521/3494หนังสือภายในอื่นๆสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน (กลุ่ม 4)เอกสารกองบริการการศึกษา
159254924/8/2549 มอ 200/5306หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติประมาณการบริการวิชาการค่าที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการแร่ยิปซัมเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
160254925/8/2549 มอ 064 / ว 831หนังสือภายในอื่นๆการปรับหลักสูตรเพื่อรองรับการประเมินของ สมศ.เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
161254924/8/2549 มอ 066 / 207หนังสือภายในอื่นๆการส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้กับผู้ว่าจ้างเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
162254928/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2549เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
163254925/8/2549 มอ 052 / 1907หนังสือภายในอื่นๆพิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก โลตัส บูรณาการ การเรียนรู้และการทำงานเพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
164254925/8/2549 มอ 600 / ว-หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเอกสารสารบรรณคณะพยาบาลศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์
165254923/8/2549 มอ 063 / 1333หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษแก่นักศึกษาคตณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2549เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
166254928/8/2549 มอ 166 / 1191หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ประจำปี 2549 งวด ที่หนึ่งเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
167254925/8/2549 มอ 166 / 1184หนังสือภายในอื่นๆสัญญารับทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2549เอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
168254928/8/2549 มอ 064 / 842หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาการขอรับทุนเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
169254929/8/2549 มอ 064/851หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงเรื่องในการประชุมสภาวิชาการเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
170254929/8/2549 มอ 026/ว 544หนังสือภายในอื่นๆบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
171254928/8/2549 มอ 064/845หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรทุนเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
172254929/8/2549 มอ 550/1655หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัสจำนวน 2 คันเอกสารหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ/คณะเภสัชศาสตร์
1732549-มอ 064 / 857หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรทุนเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
174254929/8/2549 มอ 062 / 436หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
175254930/8/2549 มอ 026 / ว 545หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือรับรองการชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค / ช.พ.สเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
176254929/8/2549 มอ 001.8/255หนังสือภายในอื่นๆขอใช้รถเดินทางไปราชการเอกสารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
177254929/8/2549 มอ 991/490หนังสือภายในอื่นๆตอบรับทีมงานตรวจสอบและวางแผนแก้ไขระบบสาธารณูปโภคเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
178254930/8/2549 ศธ 0561.5/165หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
179254929/8/2549 ศธ 0521/3549หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการเข้าสำรวจและตรวจสอบอาคารหอพักทองหลาง 1 และ 2เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
180254928/8/2549 -หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
181254930/8/2549 มอ 201/100หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และยืนยันการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2550เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
182254929/8/2549 มอ 095 / 279หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการเดินทางไปราชการเอกสารสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
183254930/8/2549 คำสั่งที่ 117/2549หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1เอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
184254931/8/2549 มอ 001.3/ว. 245หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประธานกล่มสาขานำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาในที่ประชุมคณบดีเอกสารสารบรรณสำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ
185254931/8/2549 ชพศ /2549หนังสือภายในอื่นๆขอใช้รถคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารชมรมพุทธศาสตร์
186254931/8/2549 มอ 452/863หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์รถบัสเอกสารงานบริหารและธุรการ/คณะวิทยาการจัดการ
187254931/8/2549 มอ 062/ว 445หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
188254931/8/2549 มอ 600/2422หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการเอกสารสารบรรณคณะพยาบาลศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์
189254931/8/2549 มอ 064/866หนังสือภายในอื่นๆส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาในประเทศเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
190254931/8/2549 มอ 951/ว 106หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549เอกสารสำนักงานเลขานุการ/บัณฑิตวิทยาลัย
191254929/8/2549 มอ 118/573หนังสือภายในอื่นๆขอมอบวารสารสนเทศ 2548เอกสารงานประสานการวางแผน
19225491/9/2549 -หนังสือภายในอื่นๆขอใช้ห้องเรียนA300เพื่อสอนวิชา230-322เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี/คณะวิศวกรรมศาสตร์
19325491/9/2549 -หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการบรรยาย Wireles Sensor Network เอกสารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
194254929/8/2549 มอ 991/488หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเรื่องกิจกรรม 5 ส.เอกสารกิจกรรมบริการการศึกษา
195254931/8/2549 มอ 072 / ว 126หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
196254931/8/2549 มอ 062 / ว 444หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญอ่านรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
19725491/9/2549 มอ 072 / ว 129หนังสือภายในอื่นๆปฏิทินดำเนินการคัดเลือก ฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
198254931/8/2549 มอ 052 / 1954หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
199254930/8/2549 มอ 001 / ว 730หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
200254931/8/2549 มอ 364 / 32654หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณในการบริจาคโลหิตเอกสารพยาธิวิทยา/คณะแพทยศาสตร์
201254931/8/2549 มอ 052 / 1972หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีรมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2549 เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
202254930/8/2549 มอ 001 / ว 733หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
203254931/8/2549 มอ 006/169หนังสือภายในอื่นๆการรับเช็ค / ตั๋วแลกเงิน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเอกสารงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20425491/9/2549 มอ 300 / ว2721หนังสือภายในอื่นๆขอนัดสัมภาษณ์เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์
20525491/9/2549 มอ 052 / 1973หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้เรื่อง " ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน "เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
206254931/8/2549 มอ 300/ว2712หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์
20725491/9/2549 มอ 950 / 905หนังสือภายในอื่นๆหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
208254931/8/2549 มอ 066 / ว213หนังสือภายในอื่นๆการจัดประชุม Workshop ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขาลเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
20925491/9/2549 สข 0227 / 2596หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญวิทยากรเอกสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
210254931/8/2549 มอ 043 / 10282หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติที่ประชุมเอกสารหน่วยที่พัก/กองอาคารสถานที่
21125494/9/2549 มอ 026/ว 548หนังสือภายในอื่นๆบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
21225491/9/2549 มอ 160/653หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
21325494/9/2549 มอ 215/947หนังสือภายในอื่นๆขอให้ยกเลิกการใช้ห้องเรียน ME 110 Aเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
214254930/8/2549 มอ 001/ว 730หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
21525495/9/2549 มอ 201/101หนังสือภายในอื่นๆการแต่งตั้งคณะกรรมการขอตำแหน่งทางวิชาการเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
21625495/9/2549 มอ205/104หนังสือภายในอื่นๆขอให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 1/2550)เอกสารกลุ่มแผนงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
21725495/9/2549 มอ 991/506หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
21825495/9/2549 มอ 002/ว 662หนังสือภายในอื่นๆระเบียบวาระการประชุมคณบดีที่เกี่ยวข้องกับคณะฯเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
21925494/9/2549 มอ 370/404/2785หนังสือภายในอื่นๆยินดีให้ข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเอกสารภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์/คณะพยาบาลศาสตร์
22025495/9/2549 มอ 332/หนังสือภายในอื่นๆการประเมิน "ร่าง" รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
22125495/9/2549 มอ 202.1/080หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ลงตราสัญลักษณ์และคำขวัญหน้า Web Site คณะฯเอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
22225495/9/2549 มอ 201/102หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการใช้ตราสัญลักษณ์และคำขวัญเอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
22325495/9/2549 มอ 064/882หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างเพิ่มเติมให้กับผู้รับทุนเอกสารสารบรรณกองบริการการศึกษา/กองบริการการศึกษา
22425496/9/2549 มอ 028/ว 557หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "มหาวิทยาลัยสีเขียว"เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
22525495/9/2549 มอ 820/1128หนังสือภายในอื่นๆขอยืมตัว ดร.บุญศิริ ลิ่มสกุลเอกสารงานสารบรรณ/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
22625496/9/2549 มอ 001.3/ว 248หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพวันที่ 12 กันยายน 2549เอกสารสารบรรณสำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ
22725495/9/2549 มอ 150/ว 36หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ส่วนราชการเอกสารศูนย์คอมพิวเตอร์
22825496/9/2549 มอ 951/ว 107หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2549เอกสารสำนักงานเลขานุการ/บัณฑิตวิทยาลัย
22925496/9/2549 มอ 166/ว 1229หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภททั่วไป ประจำปี 2550เอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
23025495/9/2549 มอ 166/1224หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2549 งวด แรกเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
23125495/9/2549 มอ 166/1226หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบันเอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
23225496/9/2549 มอ 053/169หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งมติประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
23325496/9/2549 มอ 032/ว100หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550เอกสารสารบรรณกองแผนงาน/กองแผนงาน
23425496/9/2549 มอ 322/ว. 924หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
23525495/9/2549 มอ 147.1/387หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาขอลาพักการศึกษาเอกสารสารบรรณทะเบียนกลาง/ทะเบียนกลาง
23625497/9/2549 มอ202/12หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลและปัญหาอุปสรรคและขอยกเลิกโครงการพัฒนางานเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/คณะวิศวกรรมศาสตร์
23725497/9/2549 -หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี 2550 ของมหาวิทยาลัยเอกสารกลุ่มแผนงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
23825497/9/2549 มอ 044/ว 10359หนังสือภายในอื่นๆแจ้งขอเข้าดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเอกสารงานสาธารณูปการและการซ่อมบำรุง/กองอาคารสถานที่
23925498/9/2549 มอ 023/ว 560หนังสือภายในอื่นๆส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2549เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
24025498/9/2549 มอ 023/ว 563หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่

[ เอกสารทั้งหมด :1386 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :47 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|