Edoc Logo ค้นหาโดย Google
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
[ เอกสารทั้งหมด :344 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :12 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255020/7/2550 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครข้าราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
2255019/7/2550 มอ 032/ว077หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งผลการตรวจเยี่ยม 5 ส. สนอ.ครั้งที่ 1/2550เอกสารส่งแทนคุณปราณี
3255023/7/2550 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงาน เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
4255025/7/2550 มอ023/ว420หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวแก้วคณิต สุวรรณอ่อนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5255025/7/2550 มอ 012/ว939หนังสือภายในอื่นๆการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
6255025/7/2550 มอ 012/ว940หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และก่อนนี้เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
7255025/7/2550 มอ001/ว913หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
8255027/8/2550 มอ023/ว425หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายไพจิตร ตรีตรงเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
9255027/7/2550 มอ023/ว426หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายมนพ ทองวิไลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
1025501/8/2550 มอ002/519หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาสันติสุขชายแดนใต้เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
1125507/8/2550 มอ032/ว082หนังสือภายในอื่นๆสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ในอาคาร กสท โทรคมนาคมเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
1225509/8/2550 มอ 012/ว997หนังสือภายในอื่นๆประกาศจ่ายเงินแก่บุคลากรสาขาขาดแคลน และสาขาขาดแคลนบุคลากรเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
13255010/8/2550 071/ว474หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
14255016/8/2550 032/ว086หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยม 5 ส. (ครั้งที่ 3/2550)เอกสารคุณปราณี
15255015/8/2550 มอ023/ว444หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
16255015/8/2550 มอ023/ว445หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวอโนชา ณ นครเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
17255015/8/2550 มอ023/ว446หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางปัถมา บัวขวัญเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
18255015/8/2550 มอ023/ว447หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวจริยา ปานสวีเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
19255016/8/2550 มอ001/ว1025หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายและตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปเอกสารสนอ
20255015/8/2550 มอ071/482หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัน เวลาในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ฉัตรไชย รัตนไชยเอกสารกบศ
21255021/8/2550 มอ023/ว460หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสุนิตยา ชุมพงศ์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
22255014/8/2550 071/482หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
23255022/8/2550 มอ023/ว466หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
24255022/8/2550 มอ023/ว465หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางพัทธยา วรอดุลย์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
25255022/8/2550 มอ023/ว464หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวณัฐสุภา จันทรสกุลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
26255023/8/2550 012/ ว1030หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดการโอนเงินข้ามแผนงานและการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
27255027/8/2550 มอ 032/ว089หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำแผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 51เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
28255027/8/2550 มอ023/ว471หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติในการปิดประกาศคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
29255027/8/2550 มอ023/ว473หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสุทธิรักษ์ แซ่หลิมเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
30255027/8/2550 มอ023/ว474หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสมร นาคสลับเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
31255028/8/2550 มอ023/ว479หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางเดือนดี กาญจนัมพะเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
32255028/8/2550 มอ023/ว480หนังสือภายในอื่นๆเกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและการกรอกแบบ ก.พ.อ.03เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
33255028/8/2550 มอ023/ว481หนังสือภายในอื่นๆการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
34255021/8/2550 วช 0002.3/ว4160หนังสือภายในอื่นๆระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550เอกสาร/
3525503/9/2550 มอ001/ว1099หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
3625503/9/2550 มอ001/ว1104หนังสือภายในอื่นๆขอมอบหนังสือที่ระลึก 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
3725507/9/2550 มอ001/ว1127หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเฝ้ารับเสด็จเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
38255010/9/2550 มอ032/ว095หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 เบื้องต้นเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
39255011/9/2550 มอ023/ว 503หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอัจฉรา พิทยาภินันท์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
40255015/8/2550 นร.6808/897/2550หนังสือภายในอื่นๆการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4125504/9/2550 มธบ.0301/09003หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
42255013/9/2550 มอ023/ว510หนังสือภายในอื่นๆการโอนข้าราชการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
43255014/9/2550 มอ023/ว514หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาววิชยาพร ทองพิจิตรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
44255025/9/2550 มอ032/ว099หนังสือภายในอื่นๆการตัดยอดงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ2550เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
45255026/9/2550  หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติและเบิกจ่ายการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2549 ให้แก่พนักงานเงินรายได้และพนักงานฯเอกสารกจ
46255028/9/2550 มอ023/ว532หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสุวิมล แก้วคงเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
47255028/9/2550 มอ023/ว533หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวณัฐปภัสร ชุ่มแช่มเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
48255028/9/2550 มอ023/ว534หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายศรายุทธ คหาปานะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
4925501/10/2550 มอ023/ว535หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายวิทยา เลิศวิริยะกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
50255028/9/2550 มอ001/1208หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
5125501/10/2550 066/ว133หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
5225502/10/2550 มอ 023/ว 538หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสุมาลี ชุมนวนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5325502/10/2550 มอ 023/ว 539หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางบุญช่วย เจตนเสนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5425504/10/2550 มอ 023/ว 549หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร พิพิธแสงจันทร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5525504/10/2550 มอ 023/ว 552หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวรติดา แก้วจุลกาญจน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5625504/10/2550 มอ 023/ว 551หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวณิศลักษณ์ เจนวิวัฒนศิลป์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5725504/10/2550 มอ 023/ว 553หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายบุญเอก จันศิริมงคลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5825508/10/2550 มอ 023/ว 558หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายมนตรี แก้วแพงเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5925508/10/2550 มอ 023/ว 559หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสุธิดา เดชานันท์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
6025508/10/2550 มอ 023/ว 561หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวจินตนา สุภามาลาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
6125508/10/2550 มอ001/1239หนังสือภายในอื่นๆการใช้โปรแกรม E - Document อย่างเต็มรูปแบบเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
6225509/10/2550 มอ001/1242หนังสือภายในอื่นๆการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
63255012/10/2550 มอ023/ว573หนังสือภายในอื่นๆการโอนหรือย้ายข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
64255012/10/2550 มอ023/ว568หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายวิชัย รัตนศิริเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
65255012/10/2550 มอ023/ว564หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสุดารัตน์ มงคลแก้วเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
6625504/10/2550 สนว.50/334หนังสือภายในอื่นๆการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง" รุ่นที่ 2เอกสารสมาคมนักวิจัย
6725504/10/2550 มอ 061/ว.766หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามรับรองการปฏิบัติราชการด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
68255015/10/2550 มอ023/ว575หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายศานิตย์ นาวิกบุตรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
69255015/10/2550 มอ 099/25หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งผลการตรวจเยี่ยม 5 ส. สนอ.ครั้งที่ 2/2550เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
70255023/7/2550 มอ 001.3/ว 236หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
71255016/10/2550 พิเศษหนังสือภายในอื่นๆแนบไฟล์ใหม่การประชุมวิชาการสมศ.เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
7225509/10/2550 071/600หนังสือภายในอื่นๆรายงานสรุปการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
73255016/10/2550 มอ 166.ว1686หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
74255017/10/2550 มอ 032/ว116หนังสือภายในอื่นๆแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหายวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงานเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
75255018/10/2550 มอ 200/3227 หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550เอกสารสำนักงานพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
76255019/10/2550 มอ 023/ว 580หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสายสุรีย์ ตันทยานนท์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
7725509/10/2550 วช 0004/ว231หนังสือภายในอื่นๆขอจัดส่งหนังสือทำเนียบโครงการวิจัยปี 49 เอกสารศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
78255025/10/2550 มอ061/ว834หนังสือภายในอื่นๆเพื่อโปรดทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2550เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
79255026/10/2550 มอ 026/ว 592หนังสือภายในอื่นๆรับฟังความเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
80255022/10/2550 มอ 023/ว 584หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางกัลยาณี ด้วงทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
81255026/10/2550 มอ 023/ว 595หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวพรพิมล วิทยวีรศักดิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
82255029/10/2550 มอ 023/ว 596หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางเอมอร กำเหนิดทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
83255029/10/2550 มอ 023/ว 597หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสุธาภรณ์ จำนงค์ภักดีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
84255029/10/2550 มอ 023/ว 599หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวมารีนา ดำเต๊ะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
85255030/10/2550 016/ว 2705หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
86255029/10/2550 มอ 023/ว 596หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางเอมอร กำเหนิดทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
8725501/11/2550 มอ030/11หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
8825505/11/2550 มอ032/ว127หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินงานระบบดัชนีชี้วัดหลัก (KPLs)ประจำปีงบประมาณ 2550เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
8925505/11/2550 มอ 187/3191หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตใช้ห้องประชุมเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
9025505/11/2550 มอ023/ว606หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกนางสาวนราทิพย์ กันนิกาเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
9125505/11/2550 มอ026/ว607หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจศพสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานฯเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
9225506/11/2550 ที่ มอ 187/3208หนังสือภายในอื่นๆอนุเคราะห์จัดอบรมฯ และตอบรับเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
9325506/11/2550 มอ 012/ว1381หนังสือภายในอื่นๆแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
9425506/11/2550 ที่ มอ 187/3208หนังสือภายในอื่นๆอนุเคราะห์จัดอบรมฯ และตอบรับเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
95255029/10/2550 ว1/2550หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการจัดสรรทุนจากทุนที่ระบุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
96255029/10/2550 ว1/2550หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการจัดสรรทุนจากทุนที่ระบุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
9725506/11/2550 มอ023/ว612หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายไชยวิทย์ อุบลสุวรรณเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
9825507/11/2550 มอ024/ว611หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบและลงนามในประวัติเพื่อนำไปประกอบการขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2551เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
9925506/11/2550 มอ.061/ว.870หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
10025506/11/2550 มอ.061/873หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
10125508/11/2550 ที่ มอ 187/3225หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
10225508/11/2550 ที่ มอ 187/3226หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
10325505/11/2550 มอ002/762หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบันทึกช่วยจำ เรื่อง "ข้อตกลงในการใช้โปรแกรม E-Document"เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
10425508/11/2550 ที่ มอ 187/3216หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
10525508/11/2550 ที่ มอ 187/3244หนังสือภายในอื่นๆเห็นควรจัดหาดเสื้อเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
10625508/11/2550 ที่ มอ 187/3215หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
10725509/11/2550 มอ023/ว621หนังสือภายในอื่นๆผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
10825509/11/2550 มอ023/ว622หนังสือภายในอื่นๆแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
10925508/11/2550 มอ002/778หนังสือภายในอื่นๆการรณรงค์การใช้ภาษาไทยเอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
11025509/11/2550 มอ 187/3245หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
11125509/11/2550 มอ 187/3246หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
11225509/11/2550 มอ032/ว134หนังสือภายในอื่นๆมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
11325509/11/2550 มอ032/ว135หนังสือภายในอื่นๆขออข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก KPLs ของมหาวิทยาลัยปี 50เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
114255019/10/2550 วช 0004/ว244หนังสือภายในอื่นๆมอบแผ่น CD-ROM ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2549เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
115255012/11/2550 ที่ มอ 187/3270หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
116255012/11/2550 ที่ มอ 187/3271หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
11725501/11/2550 มอ 820/ว 135หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 2550เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
118255013/11/2550 ที่ มอ 187/ว 3279หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวด 5 ส ฉลาดคิดเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
119255013/11/2550 มอ 187/3288หนังสือภายในอื่นๆไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 2550เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
120255013/11/2550 มอ 187/3295หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบแสดงความจำนงการร่วมสนทนากับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
121255014/11/2550 มอ 187/3300หนังสือภายในอื่นๆแบบตอบรับ งาน ม.อ. วิชาการ เขตการศึกษาตรังเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
122255014/11/2550 ที่ มอ 187/3285หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
123255015/11/2550 มอ023/ว631หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางนงลักษณ์ เตียวสกุลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
124255015/11/2550 มอ023/ว633หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอรไท พลรงค์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
125255015/11/2550 ที่ มอ 187/ว3321หนังสือภายในอื่นๆสำรวจความต้องการในการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาหรือวิชาโครงงานเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
126255015/11/2550 ที่ มอ 187/3316หนังสือภายในอื่นๆการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
127255016/11/2550 ที่ มอ 187/3327หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
128255016/11/2550 ที่ มอ 187/3333หนังสือภายในอื่นๆงบวัสดุการศึกษาปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
129255016/11/2550 ที่ มอ 187/ว3333.1หนังสือภายในอื่นๆงบวัสดุการศึกษาปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
130255016/11/2550 มอ026/ว637หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
131255019/11/2550 มอ032/ว145หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
132255020/11/2550 มอ026/ว641หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
133255021/11/2550 ที่ มอ ๑๘๗/๓๓๕๙หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
134255021/11/2550 ที่ มอ ๑๘๗/๓๓๕๙.๑หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
135255021/11/2550 ที่ มอ ๑๘๗/๓๓๘๑หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
13625509/11/2550 มอ001/ว1380หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
137255022/11/2550 มอ 166/ว1802หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
138255022/11/2550 มอ026/ว648หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
139255023/11/2550 มอ026/ว652หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
140255023/11/2550 มอ028/ว653หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรและญาติสายตรงสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุขเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
141255026/11/2550 ที่ มอ 187/3437หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
142255026/11/2550 มอ023/ว660หนังสือภายในอื่นๆการโอนหรือย้ายบุคลากรเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
143255026/11/2550 มอ023/ว659หนังสือภายในอื่นๆการเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษของบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
144255019/11/2550 ศธ 0575/ว84หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งแก้ไข URL ในการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
145255029/11/2550 ที่ มอ 187/1814หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมหารือการจัดทำเอกสารคู่มือภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
146255029/11/2550 ที่ มอ 187/3523หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
147255030/11/2550 ที่ มอ 187/3574หนังสือภายในอื่นๆแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
14825503/12/2550 มอ 150/ว 14หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเปลี่ยนรหัสผ่านและการใช้งานระบบ MIS-DSS ในส่วนประวัติบุคลากรและการขอลาหยุดราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
14925503/12/2550 มอ001.3/411หนังสือภายในอื่นๆติดตามรายงานการควบคุมภายใน(รายงานตามระเบียบฯข้อ6)เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
15025504/12/2550 ที่ มอ 187/3590หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
15125504/12/2550 ที่ มอ 187/3598หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการเปิดเครื่องปรับอากาศเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
15225503/12/2550 มอ 160/ว772หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้าและความลับทางการค้า"เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
15325504/12/2550 มอ 166/ว1857หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2551 (เพิ่มเติม)เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
15425504/12/2550 มอ 001.3/411หนังสือภายในอื่นๆแจ้งแก้ไขหนังสือเลขที่ มอ 001.3/411เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
15525504/12/2550 มอ 820/ว 153หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Sea grass, coastal monitoring and data managementเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
15625506/12/2550 มอ032/ว155หนังสือภายในอื่นๆการปรับรอบบัญชีและกำหนดเวลารายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและมูลนิธิเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
15725506/12/2550 มอ028/ว673หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทำอย่างไรจึงไปถึง 5 ส Award"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
15825507/12/2550 ที่ มอ 187/3656หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
15925507/12/2550 ที่ มอ 187/3633หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
16025507/12/2550 ที่ มอ 187/3634หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
161255011/12/2550 มอ023/ว678หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายพฤทธิ์ เกียรติตันสกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
162255011/12/2550 มอ026/680หนังสือภายในอื่นๆข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
163255012/12/2550 ที่ มอ 187/3684หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
164255012/12/2550 มอ 012/ ว1632หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำประกาศ ฯ ค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
165255012/12/2550 รง0604/ว1795หนังสือภายในอื่นๆการแจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533เอกสารส.ประกันสังคม
166255014/12/2550 ที่ มอ 187/3732หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
167255017/12/2550 -หนังสือภายในอื่นๆคณะศึกษาศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรเอกสารสารบรรณคณะศึกษาศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
168255018/12/2550 มอ 187/3769หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบข้อมูลบุคลากรเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
169255018/12/2550 มอ 187/3755หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
170255018/12/2550 มอ 187/ว3774หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะทำงาน 5 ส สนอ. ประจำปี 2551เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
171255018/12/2550 มอ 187/3773.1หนังสือภายในอื่นๆประกาศผลรางวัล 5 ส ฉลาดคิดเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
172255018/12/2550 มอ023/ว699หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
173255018/12/2550 มอ 187/3786หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณสนันสนุนการต่ออายุวารสาร ปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
174255018/12/2550 มอ 187/3787หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณสนันสนุนการต่ออายุวารสาร ปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
175255019/12/2550 มอ 187/3788หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณสนับสนุนนการต่ออายุวารสาร/ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
176255019/12/2550 มอ 187/3746หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณสนับสนุนการต่ออายุวารสารปีงบประมาณ 2551เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
177255019/12/2550 มอ 187/3775หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
178255019/12/2550 ศธ 0521.2.0309/3782หนังสือภายในอื่นๆใบตอบรับ การรบนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
179255019/12/2550 มอ023/ว700หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางศศิรัตน์ หงษ์มณีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
180255019/12/2550 มอ026/ว701หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่อบุคลากรผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานานเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่

[ เอกสารทั้งหมด :344 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :12 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|