Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :994 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :34 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125507/3/2550 ที่ ศธ 5408.1/ 1445หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2255014/3/2550 ที่ ศธ 0515(08)/01117หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา โครงการ พสวท. เข้าฝึกงาน ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3255019/3/2550 ที่ ส.ส.พ. พิเศษ/2550หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษามาฝึกงานเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
4255019/3/2550 ที่ ท.ษ.พ.2549/553หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารโรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
525506/3/2550 ที่ วช 0001.5/ว 0980หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2549เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6255026/2/2550 ที่ ศธ. 0513.11506/039หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"Advanced Protein Modeling & Protein Drug Design"เอกสารมหาลัยเกษตรศษสตร์
72550-ที่ สอซช.ภก.ว.49หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ Advanced Software Engineering Topicsเอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8255028/2/2550 ที่ ศธ.0517.02/ว.1368หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
9255014/3/2550 ที่ ศธ 0515(080ป/ว.01083หนังสือภายนอกส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10255015/3/2550 ที่ บจ.006/50หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารบริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด
1125509/3/2550 ที่ วท.8/2550หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
12255016/3/2550 ที่ ศธ 5408.1/1707หนังสือภายนอกประกาศรับสมัครสอลคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13255014/3/2550 ที่ ศธ 0543.6/ว 487หนังสือภายนอกขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี
14255020/3/2550 ที่ ศธ 0559/923หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารมหาวิทยาลัยราชฎักยะลา
15255019/3/2550 -หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติเรื่อง "ระบบฐานข้อมูลสำหรับการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง ครั้งที่ 12"เอกสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
16255021/3/2550 ที่ 7/50หนังสือภายนอกประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4เอกสารศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร
17255012/3/2550 ที่ ศธ 0206.2/588หนังสือภายนอกการรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูเอกสารสำนักงาน ก.ค.ศ.
18255016/3/2550 ที่ ศธ 0153.21402(6)/ว 18หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19255020/3/2550 ที่ ศธ 0517.0917/ว.046หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
20255019/3/2550 ที่ วช 0008.14 / ว.1169หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง " เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย "เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
21255026/3/2550 ที่ สว (สนช)(กมธ1) 0009/ว 946หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellnce Center) ของคณะวิทย์เอกสารสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
22255021/3/2550 ที่ วช 0004/ว 088หนังสือภายนอกขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2550เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
23255015/3/2550 ที่ อก 0710/ว 03423หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24255016/3/2550 ที่ ศธ 0527.04/ว 316หนังสือภายนอกขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์เอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
25255022/3/2550 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ Crisis Management in Actionเอกสารบริษัท อินเฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด
26255026/3/2550 ที่ ทวท(จฬ)53/2550หนังสือภายนอกการเสนอวาระในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2550เอกสารม.จุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย
27255026/3/2550 ที่ ทวท(จฬ) 51/2550หนังสือภายนอกขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสร์แห่งประเทศไทยเอกสารม. จุฬาลงกรณ์ฯ
28255026/3/2550 ที่ ทวท(จฬ) 50/2550หนังสือภายนอกการทัศนศึกษา/ดูงาน ณ ต่างประเทศเอกสารม.จุฬาลงกรณ์ฯ
29255026/3/2550 ที่ ทวท(จฬ) 49/2550หนังสือภายนอกขอเวียนเอกสารเพื่อพิจารณาเอกสารม.จุฬาลงกรณ์
30255028/3/2550 ที่ ศธ.55/ ว.347หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์
31255014/3/2550 ที่ ทส 0404/ว 468หนังสือภายนอกขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งหญ้าทะเลและพะยูนแห่งชาติเอกสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
32255023/3/2550 ที่ กษ 0911/ ว 46หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดยางโลก (World Rubber Summit) ขององค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group: IRSG)เอกสารสถาบันวิจัยยาง กรมวิชกการเกษตร
33255026/3/2550 ที่ ศธ. 55/ ว.347หนังสือภายนอกขอความอนุเคระห์ข้อมูลเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต.ศาลายา
34255023/3/2550 ที่ สข 5307 / 1426หนังสือภายนอกการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
35255029/3/2550 มอง/สท.2550/13หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเสนอชื่ออาจารย์ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์
36255029/3/2550 มอง/สท.2550/13หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเสนอชื่ออาจารย์ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์
37255023/3/2550 ที่ วช 002.5/ ว 1280หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพและด้านพลังงานเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
38255022/3/2550 ที่ รง.34/50หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเอกสารบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด
39255022/3/2550 ที่ สอซช.ภก.ว.57หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย สาขา Software Engineeringเอกสารสำนักงานส่งเริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
40255030/3/2550 ที่ ศธ0513.10701/ 0867หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
41255028/3/2550 ที่ ยธ 1002.21/ ว 1073หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
42255023/3/2550 ที่ ศธ. 5813/5027หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการประจำปี 2550 และเสนอผลงานเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
43255027/3/2550 ที่ ศธ 55/ว.359หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
44255027/3/2550 ที่ 70/2550หนังสือภายนอกขอขอบคุณในความร่วมมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
45255019/1/2550 ที่ ศธ 0524.08/ 0429หนังสือภายนอกขอมอบวารสารและขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเอกสารสถาบันเท๕โนโลยีพระจอมเกล้าฯ
46255026/3/2550 ที่ อก 0710/ ว 3735หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47255026/3/2550 ที่ นร 1113/ ว 1376หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการจัดการและงบประมาณการพัฒนางานสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 2/2550เอกสารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
48255026/2/2550 ศธ 0513.11506/039หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Protein Modeling & Protein Drug Designเอกสาร/
49255028/2/2550 สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนกาหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICESE ASIAN SYMPOSIUM 2007เอกสาร/
5025502/3/2550 -หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองประเภททีมคู่โอเพ่นเอกสารชมรมเปตองมิตรสัมพันธ์ บ้านคลองยา
5125503/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 56/2550หนังสือภายนอกขอเวียนเอกสารเพื่อพิจารณาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์
52255022/3/2550 ที่ สธ 0502.02/ ว 751หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเอกสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทยืทางเลือก
53255027/3/2550 ทีศธ.0513.10713/ ว.213หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการใช้ SASเอกสารม.เกษตรศาสตร์
54255029/3/2550 ที่ ศธ 0524.08(2)/001หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือด้วย Java MEเอกสารม.พระจอมเกล้าฯ
5525502/4/2550 ที่ PERCH-CiC ว.478/2550หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์นวัตกรรมทางเคมี : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี ครั้งที่ 5เอกสารศูนย์นวัตกรรมทางเคมี
56255029/3/2550 ที่ ศธ. 0513.11005/ว 260หนังสือภายนอกขอความอนุเคระห์ในการเก็บข้อมูลเอกสารคณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตรศาสตร์
57255022/3/2550 ที่ นวท.016/2550หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5825505/4/2550 ที่ศธ 0201.5/ 1428หนังสือภายนอกการรับรองการยกเว้นอากรนำเข้าเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ
5925505/4/2550 ที่ ศธ 0201.5/ 1429หนังสือภายนอกการรับรองการยกเว้นอากรนำเข้าเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ
60255012/4/2550 ที่ มอ 187/ว 1112หนังสือภายนอกขอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550)เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
6125504/4/2550 ที่ พป 0001หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสุตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5เอกสารสำนักงานเลขาธิการ
62255012/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 59/2550หนังสือภายนอกขอเวียนเอกสารเพื่อพิจารณาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
63255010/4/2550 ที่ วช 0002.5/1455หนังสือภายนอกรางวัล International Prize for Biology ประจำปี 2550เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
64255011/4/2550 ศธ0503(3)/ว107หนังสือภายนอกนโยบายของรัฐฐาลกับกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
65255012/4/2550 ที่ ศธ 571500/1820หนังสือภายนอกขอส่งเช็คสนนสนุนค่าใช้จ่าย (งวดที่ 1) ในการดำเนินกิจกรรมค่าย 2 รุ่นที่ 2 และค่าเสื้อค่าย 4/2549 โครงการส่งเสริมและพัฒานาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66255011/4/2550 ที่ สธ 0203.095/0650หนังสือภายนอกขอเชญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
6725509/4/2550 ที่ พว.0001(อพ.)3153/2550หนังสือภายนอกขอเชิญคณะปฏิบัติงานวิทยาการฯเข้าสำรวจพื้นที่เกาะยาวใหญ่และเกาะข้างเคียงจังหวัดพังงาเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
6825505/4/2550 ที่ ศธ 0527.16/ว 0668หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวรฯ
69255011/4/2550 ที่ นร 10138.8.3/1803หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ
70255011/4/2550 ที่ อก 0710/ว 04057หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานที่ประกาศกำหนดแล้วเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71255010/4/2550 ที่ ม.ก.ท 17/2550หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
72255015/4/2550 ที่ กห 0446.23/235หนังสือภายนอกขอมอบรายงานโครงการวิจัยประจำปี 2548เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
73255029/3/2550 ที่ วช 0001.5/ว 6178หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย ประจำปี 2548เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
74255030/3/2550 ที่ ศธ 0531.25/ว.463หนังสือภายนอกขอมอบวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ
75255020/4/2550 ที่ ศธ 0521/ 1416หนังสือภายนอกขอทราบข้อมูลเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
7625509/4/2550 ที่ ทส 1013/ว 3377หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพมุมิอากาศเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนฯ
77255019/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 62/2550หนังสือภายนอกขอแจ้งงานวันเปิดบ้านราชบัณฑิตยสถานเอกสารคณวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
78255019/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 64/2550หนังสือภายนอกขอแจ้งรายชื่อและกำหนดการ การทัศนศึกษา/ดูงาน ณ สาธารณรับประชาชนจีนเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
79255019/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 63/2550หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
80255020/3/2550 ที่ ศะ 5408.1/1756หนังสือภายนอกโอนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมโครงการ พสวท.เพิ่มเติมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8125504/4/2550 ที่ ศธ 0516.20/ร.0305หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
8225509/4/2550 ที่ ศธ 0521.33/274หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1เอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83255020/4/2550 ที่ ศธ 5406.3/2324หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วามประชุม 11 GLOBE Annual Conferenceเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84255023/4/2550 -หนังสือภายนอกหนังสือ Pocket Thailand in Figures 2007เอกสารALPHA Research Co. LTD
85255026/4/2550 ที่ สวท.068/2550หนังสือภายนอกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
86255025/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 67/2550หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
87255024/4/2550 ที่ ศธ.0514.2.1/ว 1359หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3เอกสารม.ขอนแก่น
88255027/4/2550 ศธ 0567/ว.1908หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
89255023/4/2550 ที่ ศ.สค. 008/2550หนังสือภายนอกรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2549เอกสารบริษัทผูนซิเมนต์ไทย จำกัด
90255030/4/2550 ที่ ศธ.5406.3/2365หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม FGLOBE International Train the Trainer Workshopเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91255025/4/2550 ที่ สข 5307/ 1544หนังสือภายนอกการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
92255026/4/2550 -หนังสือภายนอกขอแจ้งหนี้ค่าโฆษณาเอกสารบริษัท มติชน จำกัด
93255019/4/2550 ที่ อก 0704/ว 176หนังสือภายนอกสำนักงานมาตรฐานฯได้จัดส่งซีดี มอก.เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94255020/4/2550 ที่ อก 0710/ ว 04120หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95255027/4/2550 ที่ ตช 0034.671/ 1136หนังสือภายนอกขอให้จัดส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนทุนชั้นปีที่ 3เอกสารกองวิทยาการ 4
96255026/4/2550 ที่ สข 0016.2/ 6721หนังสือภายนอกการยกเลิกการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2548เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
97255030/4/2550 ที่ ศธ 5700/ 2061หนังสือภายนอกขอเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98255027/4/2550 ที่ ทส 0907.7/ 258หนังสือภายนอกขอยืมพรรณไม้วงศ์กระท้อน (Meliaceae)เอกสารสำนักงานหอพรรณไม้
99255030/4/2550 ที่ ศธ 0513.10603/151หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "มดในประเทศไทย ครั้งที่ 3:การบริหารจัดการมดกับเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
100255022/4/2550 -หนังสือภายนอกการรับสมัครพนักงานเอกสารบริษัท ริชพาวเวอร์ อี คอมเมอร์ช จำกัด
101255026/4/2550 ที่ วท 5401/ว.1266หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอกสารสวทช
10225504/3/2550 ที่ วท.5405.0900/ ว. 232/2550หนังสือภายนอกขอความอนะเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับกระดูกและเทคโนโลยีทางทันตกรรม ปี พ.ศ.2550เอกสารศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
103255012/4/2550 ที่ วช 0007/ ว 1534หนังสือภายนอกขอเชิญนำผลงานเข้าประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
104255030/4/2550 ที่ ศธ 0559/พิเศษหนังสือภายนอกขอมติรับรองผลการพิจารณาสภาพของนิสิต/นักศึกษาโครงการ สควค.ประจำปีการศึกษา 2549เอกสารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
10525502/5/2550 ที่ กค 0310/234หนังสือภายนอกการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
10625502/5/2550 วช 0005/ว 1711หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด "การจัดทำหัวข้อการวิจัย (TOR)"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10725509/5/2550 ที่ วท 5401/1362หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมสัมนาเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์
10825504/5/2550 ที่ ทวท(จฬ) 70/2550หนังสือภายนอกหนังสือเดินทางเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10925501/5/2550 ที่ ว.82/2550หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)เอกสารศูนย์ประสานงานโครงการการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11025504/5/2550 ที่ ทวท(จฬ) 71/2550หนังสือภายนอกขอแจ้งกำหนดการและค่าใช้จ่าย การทัศนศึกษา/ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11125502/5/2550 -หนังสือภายนอกแจ้งการเปิดรับสมัครเพื่อขอทุน"โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 6"เอกสารโครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 6
112255023/4/2550 -หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการติดประกาศและคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเอกสารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
11325501/5/2550 ที่ ศธ 5408.1/2472หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114255012/4/2550 ศธ 0513.12505/ว.251หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11525503/5/2550 ที่ ศธ.0517.18/290หนังสือภายนอกยินดีอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล
11625502/5/2550 ที่ ศธ 5408.1/2502หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11725502/5/2550 ที่ ศธ 0513.12101/ว0663หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเอกสารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11825503/5/2550 ที่ วท 5401/1362หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมสัมนาเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
119255012/3/2550 พณ 0706/ว.267หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเอกสารสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
120255012/4/2550 วช 0007/ว1534หนังสือภายนอกขอเชิญนำผลงานเข้าประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
121255030/4/2550 ศธ 0507(2)/ว 522หนังสือภายนอกการประชุมสัมมนาในหัวข้อ Research - a Basis for Social Developmentเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12225502/5/2550 ที่ ศธ 57 52 00/2110หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12325502/5/2550 ที่ นร 1013.8.3/2203หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล(สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
124255024/4/2550 ที่ ศธ 0516.34/ว.893หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวอบรมเอกสารสำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์
125255030/4/2550 ที่ ศธ 0502/ว.9หนังสือภายนอกขอส่งหนังสือเพื่อใช้เป็นขอมูลประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
126255019/4/2550 ที่ ทวท(จฬ) 63/2550หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127255011/5/2550 ที่ วท 5402/ ว.2062หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประชุมBIOTEC Forum ด้านการแพทย์เอกสารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
128255023/4/2550 ที่ มอ 300.11/003หนังสือภายนอกขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเอกสารสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
129255030/4/2550 วช 0005/ว.1689หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดการวิจัย (TOR) จำนวน 8 เรื่องเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13025504/5/2550 ที่ สธ. 0203.095/0754หนังสือภายนอกขอเชิญสอนเอกสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา
131255011/5/2550 ที่ ทวท(จฬ) 72/หนังสือภายนอกขอทราบผลการศึกษานิสิตนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
13225503/5/2550 ที่ นร 6805/0302/2550หนังสือภายนอกอนุมัติสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
13325509/5/2550 ที่ ตช 0034.671/1249หนังสือภายนอกแจ้งให้นักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษามารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจเอกสารกองวิทยาการ 4
13425504/5/2550 ที่ วช 0009(จ)/ว1775หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม"แผนกลยุทยธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทอลอง พ.ศ. 2550 -2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
135255014/5/2550 ที่ สด.50/002หนังสือภายนอกขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอบรมโครงการ "สิงห์สร้าสรรค์คนทีวี ปี 2"เอกสารบริษัท สาระตี จำกัด
13625508/5/2550 ที่ สต 0027/ว753หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
137255015/5/2550 ที่ ศธ 5801.5/258หนังสือภายนอกตอบรับการศึกษาดูงานสารบรรณ/งานประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์
13825508/5/2550 ที่ พณ 0703/ว 740หนังสือภายนอกขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่นเอกสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา
13925508/5/2550 ที่ ศธ 04069.001/210หนังสือภายนอกเชิญชวนจัดบอร์ดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกสารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
14025503/5/2550 ที่ วท 5401/ ว. 1373หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการน้ำหมักชีวภาพเอกสารศูนย์บริหารจัดการคเทคโนโลยี
141255011/5/2550 TEI/PO/016/2550หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเอกสารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
142255016/5/2550 ที่ ศธ0587/-หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เสนอรายนามกรรมการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยนรธิราสราชนครินทร์
14325504/5/2550 ที่ วท 5101/ ว 524หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเอกสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
14425509/5/2550 ที่ ศธ 5401(ค)/ว 2629หนังสือภายนอกบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145255015/5/2550 ที่ ศธ 5801.5/258หนังสือภายนอกตอบรับการศึกษาดูงานสารบรรณ/งานประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
146255016/5/2550 ที่ศธ 0507/ 6543หนังสือภายนอกทุนรัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร Cleaner produgtion Te hnology for Sustainable Industrlalเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ
147255018/5/2550 ที่ ทส 0207.3/ว 1282หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสัมมนาเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
148255014/5/2550 ที่ ศธ 0641.10/ พิเศษหนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานและเรียนรู้วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
14925502/5/2550 ที่ นร 6805/0305/2550หนังสือภายนอกอนุมัติสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
150255021/5/2550 ที่ ทวท(จฬ)75/2550หนังสือภายนอกขอส่งวาระการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2550เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
151255011/5/2550 ที่ สอซช.ภก.ว.100หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงาน Southen IT Certification Day 2007เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
152255014/5/2550 ที่ ศธ.555/ว. 511หนังสือภายนอกงบประมาณดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
153255017/5/2550 ที่ ศหญ.(28)32/2550หนังสือภายนอกการจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2550เอกสารศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่
154255015/5/2550 ที่ ศธ 0513.10102/06725หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเข้าดูงานเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15525505/5/2550 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารบริษัท เอ็นเค ซีฟรีซ จำกัด
156255016/5/2550 ที่ ศธ 0575/ว.042หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 17"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
157255015/5/2550 ที่ TQL.50/MN/137หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด
158255011/5/2550 ที่ ม.ญ. 0868/2550หนังสือภายนอกขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ.เอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
159255017/5/2550 ที่ สข 5307/1981หนังสือภายนอกการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
160255016/5/2550 ที่ พร.-1.6/609หนังสือภายนอกขอเชิญบูชาวัตถุมงคลเหรียญ องค์จตุคามรามเทพเอกสารสำนักส่งเสริมพุทธไตรรัตน์
161255016/5/2550 ที่ ศธ 5408.1/2733หนังสือภายนอกโอนเงินงบดำเนินการโครงการ พสวท.ปีงบประมาณ 2550เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162255018/5/2550 ที่ ศธ 5408.1/ 2821หนังสือภายนอกส่งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163255018/5/2550 -หนังสือภายนอกขอแจ้งหนี้ค่าโฆษณาเอกสารบริษัท มติชน
164255017/5/2550 ที่ ทวท(จฬ) 73/2550หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายและการออกใบเสร็จรับเงินการไปทัศนศึกษา/ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย
165255022/5/2550 ที่ ศธ 5401(ค)/ว 2742หนังสือภายนอกเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166255017/5/2550 ที่ ศธ 0512.16/2702หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นกรรมการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬา
167255017/5/2550 ที่ ศธ 0531.13/577หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและผู้ช่วยปฏิบัติการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
168255022/5/2550 ที่ กฤษ 2020/0673หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เทปสีจราจรที่ทำจากยางพาราเอกสารสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา
169255018/5/2550 ที่ ศธ 5401(ค) ว2798หนังสือภายนอกโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2550เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170255022/5/2550 ที่ พ.ว. 295/ 2550หนังสือภายนอกขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่และเข้าเยี่ยมชมเอกสาร/
171255021/5/2550 ที่ ศธ 571500หนังสือภายนอกขอนำส่งเซ็คสนับสนุค่าเอกสารทางไกลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมค่าย 2 รุ่นที่ 2 เพิ่มเติมเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
172255014/5/2550 ที่ ศธ 5611(1)/275หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือบทคัดย่อผลงานวิจัยเอกสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
173255015/5/2550 ที่ พป 0002/ว056หนังสือภายนอกการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร"การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง"รุ่นที่ 6เอกสารสถาบันพระปกเกล้า
174255024/5/2550 สต 0027/ว832หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
175255017/5/2550 วท 5201/1865หนังสือภายนอกแจ้งสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
176255015/5/2550 ศธ 0641.12/พิเศษหนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียน-นักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเอกสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
177255030/4/2550 ศธ 0524.08/-หนังสือภายนอกขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบังเอกสารคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
17825509/5/2550 ศธ 0517.02/ว.2862หนังสือภายนอกประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงานเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
179255021/5/2550 ที่ สธ 0502.02/ว 1234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทนและการแพทย์ทางเลือก
180255017/5/2550 ที่ ศธ 0515(08)/2055หนังสือภายนอกขอส่งรายงานประจำปี 2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
181255016/5/2550 ศธ 0524.08/ 2384หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
182255023/5/2550 ที่ กษ 0512.5/362หนังสือภายนอกส่งแบบประเมินผลการฝึกงานเอกสารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
183255028/5/2550 ที่ มอ.ว 286/2550หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เครื่องทำลายเอกสารเอกสารโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
184255030/5/2550 ที่ อก 0710/ ว 05281หนังสือภายนอกพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 ( ISO/ IEC 17025 ) กับห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพิธีลงนามแสดงเจตจำนงการนำ มอก. 17025 ไปใช้เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
185255028/5/2550 ที่ ศธ ๐๔๑๑๑.๔๖/๕๑๘หนังสือภายนอกแจ้งชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการดำเนินการโรงเรียนเครือข่ายค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐เอกสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
186255014/5/2550 ที่ คล. 002/50/26/048หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีเอ. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดาเอกสารโครงการเยาวชนยูซีเอ. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม( UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE )
18725504/6/2550 ที่ ศธ 0587/1049หนังสือภายนอกส่งรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
188255029/5/2550 ที่ ศธ 0517.09/1801หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล
189255017/5/2550 ศธ 0526.05/1039 ว.1หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา"เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
190255030/5/2550 ที่ มอ 995/ว. 4120หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
191255031/5/2550 ที่ ศธ 5807/139/2550หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2550 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2550)เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระยอมเกล้าธนบุรี
192255015/5/2550 ที่ ศธ 04098.013.157หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลโรงเรียนนาขนาดวิทยาการเอกสารโรงเรียนนาขนาดวิทยาการ
19325502/6/2550 ที่ ศธ 0559 / ว 1593หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1942550-ที่ ศธ ๐๕๑๔.๒๑/๑๘๘๐หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195255028/5/2550 ที่ BT-WAT/HY022-50หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา Work and Travel USA ประจำปี 2550/51เอกสารแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศโอเวอร์ซีส์ เอ็ด
196255028/5/2550 ที่ ศธ 0559/ว 1562หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาผึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
19725501/5/2550 ที่ 81/2550หนังสือภายนอกขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ ( ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ) พ.ศ. 2545 - 2552เอกสารศูนย์ประสานงานโครงการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
19825506/6/2550 -หนังสือภายนอกต้นกล้าสีขาวเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
19925501/6/2550 ที่ ศธ 0559 / พิเศษหนังสือภายนอกขอเรียนเชิญคณะกรรมการโครงการ สควค. เขตพื้นที่ 5 เข้าประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20025505/6/2550 ที่ ศธ ๐๕๖๐.๑๑/ ว ๑๙๖หนังสือภายนอกขอมอบวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20125501/6/2550 ที่ ศธ 0559 / พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ สควค. เขตพื้นที่ 5 เอกสารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20225506/6/2550 ที่ พ.ต. 0099/2550หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการเป็นที่ปรึกษาเอกสารโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
20325506/6/2550 ที่ พ.ต. / 2550หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
20425501/6/2550 ที่ ศธ 04146.148/0480หนังสือภายนอกขอบุคลากรเป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์"เอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
20525507/6/2550 ศธ 0520.208/ว 055หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เอกสารสารบรรณสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
206255023/5/2550 ศธ 0507/ว 644หนังสือภายนอกประชุมนานาชาติเรื่อง "An International workshop on University Governance"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
207255015/5/2550 คค 0804.1/ว 150หนังสือภายนอกขอเชิญจัดทำเอกสารนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14เอกสารสำนักงานนโยบายและแผน
208255025/5/2550 ศธ 0505(5)/ว654หนังสือภายนอกการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20925508/5/2550 ศธ 0549/ว 676หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
210255014/5/2550 วช 0001.5/ว.0346หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

[ เอกสารทั้งหมด :994 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :34 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|