Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองคลัง
[ เอกสารทั้งหมด :88 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :3 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125513/6/2551 ศธ0521/2013หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
225513/6/2551 ศธ0521/2014หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทเอกสารงานพัสดุ/กองคลัง
325514/6/2551 ศธ0521/2016หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)คืนหนังสือค้ำประกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
425514/6/2551 ศธ0521/2017หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)แจ้งคืนหนังสือค้ำประกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
525514/6/2551 ศธ0521/2034หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
625514/6/2551 ศธ0521/2035หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
725515/6/2551 ศธ0521/2054หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอรับ SIM CARD ฟรี (สำหรับระบบ GSM)เอกสารงานพัสดุ/กองคลัง
825516/6/2551 ศธ0521/2068หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทเอกสารงานพัสดุ/กองคลัง
925516/6/2551 ศธ0521/2096หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
1025516/6/2551 ศธ0521/2097หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
1125519/6/2551 ศธ0521/2110หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)แจ้งสนองรับราคาเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
12255111/6/2551 ศธ0521/2145หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
13255111/6/2551 ศธ0521/2154หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)สนองรับราคาและนัดทำสัญญาจ้างเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
14255111/6/2551 ศธ0521/2156หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)คืนหนังสือค้ำประกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
15255111/6/2551 ศธ0521/2157หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)แจ้งคืนหนังสือค้ำประกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
16255111/6/2551 ศธ0521/2159หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
17255111/6/2551 ศธ0521/2160หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
18255113/6/2551 ศธ0521/2192หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
19255113/6/2551 ศธ0521/2199หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ชี้แจงตอบบันทึกของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 15เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
20255117/6/2551 ศธ0521/2229หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอทราบประวัติของนายสวรรค์ แซ่ก๊วยเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
21255123/6/2551 ศธ0521/2290หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอความอนุเคราะห์ให้มาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์อาหารศรีตรังเอกสารงานบัญชี/กองคลัง
22255123/6/2551 ศธ0521/2292หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ส่งมอบพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายงวดที่ 4เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
23255123/6/2551 ศธ0521/2293หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การขอขยายสัญญาและขอคืนค่าปรับเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
24255124/6/2551 ศธ0521/2302หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)พื้นที่บริเวณป่าสำนักแซะเอกสารงานพัสดุ/กองคลัง
25255124/6/2551 ศธ0521/2311หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)คืนหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
26255124/6/2551 ศธ0521/2312หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)คืนหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
27255124/6/2551 ศธ0521/2317หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายเอกสารงานพัสดุ/กองคลัง
28255124/6/2551 ศธ0521/2318หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายเอกสารงานพัสดุ/กองคลัง

[ เอกสารทั้งหมด :88 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :3 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|