Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองอาคารสถานที่
[ เอกสารทั้งหมด :529 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :18 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255124/1/2551 มอ023/ว043หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวจินดาพัณณ์ พัฒนสารเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
2255123/1/2551 มอ 001.3/045หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
3255124/1/2551 066/ว002หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
4255124/1/2551  หนังสือภายในอื่นๆขอโอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศันสนีย์ แซ่เซียวเอกสารม.มหิดล
5255125/1/2551 มอ 032/0087หนังสือภายในอื่นๆการขอเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
6255128/1/2551 มอ 166/ว121หนังสือภายในอื่นๆการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดินเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
7255129/1/2551 มอ023/ว051หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสมหมาย สินตระกูลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
8255130/1/2551 มอ023/ว056หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสันติชัย ช่วยวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
9255131/1/2551 ,v 001.3/;059หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมผู้รวบรวมข้อมูลส่วนกลางเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
1025514/2/2551 มอ026/0216หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2550เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
1125514/2/2551 มอ023/ว069หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวอภิญญา โฆสิตเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
1225515/2/2551 -หนังสือภายในอื่นๆรายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.สนอ. ปี 2551เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
1325515/2/2551 187/0412หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการเปิดเครื่องปรับอากาศเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
1425515/2/2551 มอ004/025หนังสือภายในอื่นๆการแต่งกายของบุคลากรหญิงเอกสารงานการประชุม
1525516/2/2551 มอ023/ว072หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
16255111/2/2551 มอ024/ว083หนังสือภายในอื่นๆแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
17255111/2/2551 มอ026/ว084หนังสือภายในอื่นๆการตรวจแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
18255112/2/2551 มอ951/ว09หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
19255112/2/2551 187/0467หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
20255113/2/2551 มอ 001.3/082หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญผู้รวบรวมข้อมูลส่วนกลางชี้แจงการรวบรวมข้อมูลต่อคณะ/หน่วยงานเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
21255113/2/2551 มอ 001.3/081หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๐เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
22255115/2/2551 มอ 840/455หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัสหรือรถมินิบัสเอกสารสารบรรณคณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23255115/2/2551 มอ 016/ว491หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการประเมินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
24255115/2/2551 มอ028/ว095หนังสือภายในอื่นๆวันรายงานตัวกลับจากลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
25255115/2/2551 มอ023/ว094หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายแวเซ็ง กระโดเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
26255119/2/2551  หนังสือภายในอื่นๆการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการประจำและพนักงานฯเอกสารกจ
27255119/2/2551 ศธ0514.1.1.4.2/ว013หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2551เอกสารม.ขอนแก่น
28255122/2/2551 มอ001/ว191หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ม.อ.เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
29255126/2/2551 มอ 012/ว 230หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และก่อนนี้เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
30255126/2/2551 187/0606หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการเปิดเครื่องปรับอากาศเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
31255127/2/2551 มอ023/ว111หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสมิทธิ์ โรซาร์พิทักษ์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
32255127/2/2551  หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเอกสารกจ
33255127/2/2551 071/ว125หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์การจัดสนทนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
34255128/2/2551 มอ 840/565หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัสปรับอากาศ จำนวน 2คันเอกสารสารบรรณคณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
35255127/2/2551 มอ950/ว083หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
36255129/2/2551 มอ 187/0624หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเปิดเครื่องปรับอากาศเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
37255129/2/2551 มอ071/134หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ผดุงยศ ดวงมาลาเอกสารกบศ
38255129/2/2551 มอ071/133หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ฉัตรไชย รัตนไชยเอกสารกบศ
3925513/3/2551 มอ002/143หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการใช้โทรศัพท์เลขหมาย 4 ตัว ติดต่อระหว่างวิทยาเขตเอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
40255119/2/2551  หนังสือภายในอื่นๆการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการประจำและพนักงานฯเอกสารกจ
4125514/3/2551 มอ 840/610หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัส จำนวน 2 คันเอกสารสารบรรณคณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4225514/3/2551 มอ 165/ว109หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการจัดงานวันนักวิจัย มอ.ประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
4325515/3/2551 มอ 016/ว668หนังสือภายในอื่นๆให้รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและอาคารเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
4425516/3/2551 มอ991/098หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติราชการเอกสารกิจกรรมบริการการศึกษา/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
4525516/3/2551 มอ032/ว028หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำ งปม เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยและงปม.เงินรายได้สนอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 52เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
46255128/2/2551 มอ 820/ว 023หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จาก "โลกร้อน" สู่วิกฤตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
47255110/3/2551 มอ 001.3/101หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
48255110/3/2551 001.3/;109หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมการพัฒนาองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุนเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
4925516/3/2551 มอ 016/ว702หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการประเมินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
5025516/3/2551 202.3/465หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์แจ้งยามบริษัทดูแลการจราจรเอกสารอาคารสถานที่และยานพาหนะ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
5125516/3/2551 มอ048/0953หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยเอกสารกองอาคาร
5225516/3/2551  หนังสือภายในอื่นๆขอลาออกจากราชการ บังคม กองสวัสดิ์เอกสารเภสัช
53255111/3/2551 มอ023/ว127หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสืบพงษ์ เอ่งฉ้วนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
54255111/3/2551 มอ023/ว128หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายพงศ์ จันทรประทินเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
55255111/3/2551 มอ023/ว129หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวนงลักษณ์ เดชมณีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
56255111/3/2551 มอ023/ว130หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายบังคม กองสวัสดิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
57255111/3/2551 มอ023/ว131หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางขวัญใจ วงศ์ช่วยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
58255111/3/2551 มอ023/ว132หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสรัลภัค หมอกเรืองใสเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
59255112/3/2551 มอ032/0220หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินรายได้เพื่อซ่อมแซมการรั่วซึมของหลังคาและรางระบายน้ำหอพักนักศึกษา อาคาร 1 2และ 3 4เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
60255113/3/2551 มอ 840/717หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่พัก วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารสารบรรณคณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะอุตสาหกรรมเกษตร

[ เอกสารทั้งหมด :529 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :18 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|