Edoc Logo ค้นหาโดย Google
สำนักวิจัยและพัฒนา
[ เอกสารทั้งหมด :1524 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :51 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255114/7/2551 วช 0005/ว3674หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง วช กับการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตแบบพหุมิติ และพหุระดับในบริบทของปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2255114/7/2551 ศวส.41/2551หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
325518/7/2551 ทส02600/239หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
4255124/7/2551 มอ002/472หนังสือภายในอื่นๆแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
5255124/7/2551  หนังสือภายในอื่นๆข้อหารือประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.เอกสารกจ
625517/7/2551 กค 0422.2/ว236หนังสือภายในอื่นๆประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมเอกสารกรมบัญชีกลาง
725519/7/2551 มอ.390(1)/1024หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมคัดกรองสุขภาพบุคลากรมหาวิยาลัยสงขลานครินท์เอกสาร/
8255122/7/2551 มอ 166/ว888หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะทำงานทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
9255115/7/2551 สนป.204/2551หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขรายงานความก้าวหน้าตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
1025517/7/2551 กค 0422.2/ว.68หนังสือภายในอื่นๆหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)เอกสารกระทรวงการคลัง
11255122/7/2551 มอ099/298หนังสือภายในอื่นๆรายรับโครงการบริการวิชาการเอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
12255121/7/2551 ทส 0503/10405หนังสือภายในอื่นๆการติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาในงวดที่ 3 ครั้งที่ 1เอกสารกรมทรัพยากรธรณี
13255111/7/2551 มอ 166/ว861หนังสือภายในอื่นๆแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการเข้าร่วมในคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสาร/
14255128/7/2551 มอ 342/-หนังสือภายในอื่นๆการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน วช. ปีที่ 2เอกสาร/
15255110/7/2551 มอ 324/962หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทโครงงานนักศึกษา ประจำปี 2551เอกสาร/
16255122/7/2551 มอ 515/1314หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงเอกสาร/
17255121/7/2551 มอ 023/ว436หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายประเทือง ทองเจริญเอกสาร/
18255124/7/2551 มอ๙๙๑/๓๔๓หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๑เอกสารกิจกรรมบริการการศึกษา/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
19255124/7/2551 กบข5020/ว2684/2551หนังสือภายในอื่นๆประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับแลการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน กบข.ฯเอกสารกองทุน กบข.
20255128/7/2551 มอ 023/ว435หนังสือภายในอื่นๆการขอเกษียณนางจินตนา คงบุญเอกสาร/
21255128/7/2551 มอ 023/ว437หนังสือภายในอื่นๆการโอนเกษียณนายเจริญ คงบุญเอกสาร/
22255121/7/2551 มอ 023/ว438หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณของนางจันทร์ จันมณีเอกสาร/
23255121/7/2551 มอ 023/ว434หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณนายเอะดาราแม เอะมูซอเอกสาร/
24255121/7/2551 มอ 023/ว433หนังสือภายในอื่นๆการขอเกษียณอายุนายวาสน์ ไชยรัตน์ทองเอกสาร/
25255121/7/2551 มอ 023/ว433หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุนางประพา แก้วนิพจน์เอกสาร/
26255121/7/2551 มอ 023/ว430หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณนางมณฑา ศศิมณฑลเอกสาร/
27255121/7/2551 มอ 023/ว431หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุนายสุวัชชัย อมรรัตน์เอกสาร/
28255121/7/2551 มอ 023/ว431หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุนายสุวัชชัย อมรรัตน์เอกสาร/
29255121/7/2551 มอ 023/ว429หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการนางจุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์เอกสาร/
30255121/7/2551 มอ 023/ว428หนังสือภายในอื่นๆการขอเกษียณอายุราชการเอกสาร/
31255125/7/2551 208.2/ว.132หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
32255129/7/2551 มอ 001.3/298หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการสาธิตการใช้งานระบบรวบรวมข้อมูลออนไลน์เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
33255123/7/2551 ศธ 0521.3/ว1668หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาส่งผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
34255130/7/2551 มอ001/ว871หนังสือภายในอื่นๆขอทราบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
35255130/7/2551 ที่ 006/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดประชุมวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
36255130/7/2551 มอ 023/ว 459หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสมพร บุญแก้วเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
37255130/7/2551 มอ 032/0705หนังสือภายในอื่นๆการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2551เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
38255129/7/2551 มอ 001.3/298หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อสเนอแนะการสาธิตการใช้งานระบบรวบรวมข้อมูลออนไลน์เอกสาร/
39255128/7/2551 มอ032/0698หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้ชื่อ วิทยาเขตสารสนเทศตรังเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
40255121/7/2551 มอ 740/665หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเพิ่มเงินในหมวดค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเอกสาร/
41255121/7/2551 มอ 300.01/649หนังสือภายในอื่นๆขอปรับเปลี่ยนหมวดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเอกสาร/
42255129/7/2551 มอ 190/1306หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอโครงงานนักศึกษา เพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทโครงงานนักศึกษาเอกสาร/
43255128/7/2551 มอ 023/ว 453หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
44255128/7/2551 ศกส.086หนังสือภายในอื่นๆแจ้งเพื่อทราบเอกสาร/
45255131/7/2551 มอ 023/ว 461หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ นายประพันธ์ วิเศษรัฐกรรมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
46255123/7/2551 วท 5401/ว.3518หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนโครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขัยของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47255128/1/2551 มอ 920/028หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
48255131/7/2551 มอ001/ว874หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
49255130/7/2551 มอ. 162/553หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเอกสารเครือข่ายวิชาการ วิจัยสารเสพติดภาคใต้/สำนักวิจัยและพัฒนา
5025511/8/2551 มอ001/894หนังสือภายในอื่นๆสปสช.มอบเงินรางวัลแก่หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ชิงถ้วยพระราชทานเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
51255124/7/2551 มอ 162/ว 528หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการ "การบริหารงานวิจัยฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
52255128/7/2551 นร.6808/734/2551หนังสือภายในอื่นๆเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
53255122/7/2551 กค 0422.2/ว253หนังสือภายในอื่นๆการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยเอกสารกรมบัญชีกลาง
54255123/7/2551 ศธ 0503(4)/ว940หนังสือภายในอื่นๆเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
55255115/7/2551 กค 0422.3/ว248หนังสือภายในอื่นๆประเภทและอัตราบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการเอกสารกรมบัญชีกลาง
5625514/8/2551 651หนังสือภายในอื่นๆผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
57255131/7/2551 มอ 350(7.2)/695หนังสือภายในอื่นๆขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 3เอกสาร/
5825514/8/2551 มอ 012/ว1182หนังสือภายในอื่นๆระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน พ.ศ.2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
59255125/8/2551 มอ 326/1248หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษาประจำปี 2551เอกสาร/
60255124/7/2551 มอ 326/1243หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษาประจำปี 2551เอกสาร/
61255125/7/2551 มอ 920/0223หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
6225519/6/2551 ศธ 0527.01/ว5605หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)เอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
63255130/7/2551 มอ 023/ว459หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายสมพร บุญแก้วเอกสาร/
6425515/8/2551 มอ 023/ว 467หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนดเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
6525515/8/2551 สำนักประกันคุณภาพหนังสือภายในอื่นๆขอเชิญ Site Visit แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้"เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
6625515/8/2551 066/ว102หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือใช้วัสดุแทนโฟมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
67255131/7/2551 มอ001/ว889หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐานรูปปั้นพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
68255131/7/2551 มอ004/136หนังสือภายในอื่นๆการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหิดลเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
6925518/7/2551 วช 0007/ว3538หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
70255124/7/2551 ศธ 0515(023)/ว1919หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7125516/8/2551 ศธ 0515(023)/ว1919หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72255116/7/2551 ศธ 0514.8/ว2680หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
73255131/7/2551 ศธ 0531.25/ว200หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
74255128/7/2551 BRT 012/2551/0508หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 12เอกสารโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
75255124/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 พ.ศ.2551เอกสารมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
7625516/8/2551 วช 0008.06/ว432หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7725516/8/2551 มอ 023/ว 470หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
7825514/8/2551 มอ 150/ว 14หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรครั้งที่ 2/51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
7925514/8/2551 มอ 012/ว1182หนังสือภายในอื่นๆระเบียบกระทรวงศึกษาะการว่าด้วยการหักเงินเดือน พ.ศ. 2551เอกสาร/
80255131/7/2551 มกค.ฝวก.448/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการระดับชาติเอกสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
81255125/7/2551 มอ 028/ว 450หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิเคราะห์"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
8225518/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหนังสือที่ มอ 150/ว 14 ลว.4 สค.51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
83255125/7/2551 มอ 875/1330หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการวิจัยเอกสาร/
8425511/8/2551 มอ 240/869หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากาเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานักศึกษา 1 โครงการเอกสาร/
85255126/6/2551 วช 0007/ว3401หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
86255111/8/2551 มอ 161/ว692หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าฟังบรรยายเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
87255111/8/2551 มอ 161/ว692หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าฟังบรรยายเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
8825516/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆแบบกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอกเอกสารกจ
89255122/7/2551 ศธ 0501(1)/ว949หนังสือภายในอื่นๆหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
90255111/8/2551 มอ177/ว310หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)"เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่/ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่
9125518/8/2551 สวก.0101 1571หนังสือภายในอื่นๆโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร(E-library)เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
92255111/8/2551 มอ 032/ว081หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำแผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
93255131/7/2551 มอ 324/1052หนังสือภายในอื่นๆโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552เอกสาร/
94255130/1/2551 RG/033/08หนังสือภายในอื่นๆInvitation as UNDP Partner for Project Formulation in the Southern ProvincesเอกสารUnited Nations Delvelopment Programme
95255111/8/2551 มอ 032/0748หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา/ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
96255121/7/2551 ทส 0503/1810หนังสือภายในอื่นๆการออกสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงตะกอนชายฝั่งทะเลเอกสารกรมทรัพยากรธรณี
9725514/8/2551 มอ 001.3/306หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญ Site Visit แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้"เอกสาร/
98255111/8/2551 3502-110หนังสือภายในอื่นๆขออนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคุณภาพ งานเสนอผลงานบุคลากร ครั้งที่ 21 นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
99255111/8/2551 มอ 023/ว 472หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นางนวลอนงค์ ณ นครเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10025514/8/2551 ศธ 0564.05/ว3580หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเวทีแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
101255113/8/2551 มอ 001.3/ว311หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2550เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
102255129/7/2551 มอ 187/2123หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปี 2551เอกสารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
103255123/7/2551 มอ 044/2799หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการการทำวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้เอกสาร/
10425517/8/2551 มอ 580/477หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
10525515/8/2551 มอ 625/394หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 1 (น.ส.ปริศนา อัตถาผล)เอกสารภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
10625516/8/2551 มอ 023/ว 470หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก (นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่
10725515/8/2551 มอ 023/ว467หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด เอกสารกองการเจ้าหน้าที่
108255113/8/2551 มอ 001.3/ว 331หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550เอกสารสำนักงานประกันคุณภาพ
109255111/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติไปราชการ ลาศึกษาฯ และหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเอกสารกจ
110255115/8/2551 มอ 001.3/333หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมการเขียนผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online Systemเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
111255115/8/2551 มอ 028/ว 483หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
112255115/8/2551 มอ 023/ว 485หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นางสาวเยาวนารถ อุทยมกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
113255115/8/2551 มอ 023/ว 486หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นางสมทรง เจ๊ะดาโอ๊ะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
114255115/8/2551 มอ 023/ว 487หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นายวิโรจน์ โชติระโสเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
115255115/8/2551 มอ 023/ว 488หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นางนฤมล จันทพันธ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
11625515/8/2551 ศธ 0526.01/ว1755หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11725514/8/2551 ศธ 0526.06/ว.925หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551เอกสารสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11825514/8/2551 ศธ 0517.13/0922หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
119255118/8/2551 มอ032/0769หนังสือภายในอื่นๆสำนักวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
120255111/8/2551 มอ 023/ว472หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ นางนวลอนงค์ ณ นครเอกสาร/
121255118/8/2551 มอ 032/0748หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา/หลักสูตร/ตำแน่งอื่นที่เทียบเท่าเอกสาร/
12225517/8/2551 มอ 300.07/373หนังสือภายในอื่นๆส่งรายงานความก้าวหน้าและขอขยายเวลาโครงการวิจัยเอกสารคณะวิทยาศาสตร์
123255116/8/2551 มอ 001.3/ว 338หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล PSU Auality Award 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
124255111/8/2551 พณ 0706/ว1373หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ในการประกวดผลงาน นวัตกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
125255118/8/2551 มอ032/0765หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรชายฝั่งเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
126255118/8/2551 มอ 023/ว 491หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 252เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
127255111/8/2551 วช 0005/ว4326หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมเรื่อง การพัฒนาอัญมณีไปสู่ตลาดโลก ในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12825514/8/2551 มอ 150/ว14หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร ครั้งที่ 2/51เอกสาร/
129255116/7/2551 กค 0406.5/ว.78หนังสือภายในอื่นๆแก้ไขประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551เอกสารกระทรวงการคลัง
130255118/8/2551 187/ว2317.1หนังสือภายในอื่นๆการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ TURN IT INเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
131255115/8/2551 มอ 600/2508หนังสือภายในอื่นๆขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัยเอกสาร/
132255130/7/2551 ศธ 0509(2)/ว983หนังสือภายในอื่นๆซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
133255128/7/2551 มอ 032/0698หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้ชื่อ วิทยาเขตสารสารสนเทศตรังเอกสาร/
134255115/8/2551 บก 04/377หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาความรู้ทางการเกษตรเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ยั่งยืนสำหรับการเกษตรไทยเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135255119/8/2551 มอ 023/ว 495หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นางสาวสุนีย์ แสงชโยสวัสดิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
13625511/8/2551 ศธ 0542.08/ว139หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตกเอกสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร
137255113/8/2551 มอ 002/513หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
138255120/8/2551 มอ 001.3/ว342หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะ/หน่วยงานแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการประเมินคุณภาพและกำหนดวันประเมินคุณภาพภายในเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
139255120/8/2551 มอ 023/ว 496หนังสือภายในอื่นๆการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
140255120/8/2551 มอ 032/ว084หนังสือภายในอื่นๆจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุน ปี 52เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
141255111/8/2551 ทส 1009.8/ว6176หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเอกสารทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
142255114/8/2551 มอ 598/703หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมแบบประเมินผลฯเอกสาร/
143255120/8/2551 มอ 001.3/ว 343หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะ/หน่วยงานเสนอ Good Practices และผลงานนวัตกรรมเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
144255114/8/2551 วช 0002.2/4401หนังสือภายในอื่นๆการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
145255113/8/2551 มอ 570/434หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ manuscriptเอกสาร/
146255115/8/2551 มอ 598/709หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 (ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ)เพิ่มเติมเอกสาร/
147255118/8/2551 มอ 187/ว2317หนังสือภายในอื่นๆการอบรมเชิงปฏบัติการระบบ TURN IT INเอกสาร/
148255118/8/2551 มอ 187/ว2317หนังสือภายในอื่นๆการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ TURN IT INเอกสาร/
149255114/8/2551 มอ 598/702หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการเอกสาร/
150255115/8/2551 มอ 023/ว488หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางนฤมล จันทพันธ์เอกสาร/
151255115/8/2551 มอ 023/ว486หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณก่อนกำหนดของนางสมทอง เจ๊ะดาโย๊ะเอกสาร/
152255115/8/2551 มอ 023/ว485หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณก่อนกำหนดของ นส.เยาวนารถ อุทยมกุลเอกสาร/
153255121/8/2551 มอ 028/ว 500หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "วิธีติดโช้คอัพให้กับความขัดแย้งในสังคมไทย"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
154255115/8/2551 มอ 023/ว487หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุของนายวิโรจน์ โชติชะโสเอกสาร/
155255115/8/2551 มอ 001.3/ว338หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล PSU Quality Award 2551 และรับฟังการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสาร/
156255120/8/2551 มอ 023/ว496หนังสือภายในอื่นๆการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสาร/
157255111/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1เอกสารสมาคมนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
15825511/8/2551 ทส 021/ว2065หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
159255113/8/2551 มอ 920/0238หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกโครงการวิจัยและคืนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยเอกสาร/
160255122/8/2551 มอ 032/0792หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
161255113/8/2551 มอ 920/0238หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกโครงการวิจัยและคืนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยเอกสาร/
16225518/8/2551 มอ 751/896หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติปรับปรุงเปลียนแปลงโครงการวิจัยครั้งที่ 2 และขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
16325518/8/2551 มอ 751/896หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยแปลงโครงการวิจัยครั้งที่ 2 และขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
164255120/8/2551 มอ 530/02/297หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาในการทำวิจัยเอกสาร/
165255119/8/2551 มอ 023/ว495หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุเอกสาร/
166255115/8/2551 ทส 0213/ว2219หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
167255111/8/2551 มอ 300.01/718หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฝึกอบรมตามกิจกรรมปกปักพันธุกรรพืชฯเอกสาร/
168255111/8/2551 มอ 300.01/717หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเอกสาร/
169255115/8/2551 ศธ0507(2)/ว1067หนังสือภายในอื่นๆเปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Fiscal 2008 Grant for Japan-related Research Projectsเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
170255125/8/2551 มอ 166/1107หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบบริหาร งานวิจัย(NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
171255125/8/2551 มอ 166/ว1108หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบบริหาร งานวิจัย(NRPM)เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
17225512/8/2551 วช 0005/4655หนังสือภายในอื่นๆการผลิตเมล็ตพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ในนางร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารภารกิจโครงการและประสานงาน
173255111/8/2551 ทส 0501/2018หนังสือภายในอื่นๆการติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาเอกสารกรมทรัพยากรธรณี
174255125/8/2551 มอ 853/506หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานของนักศึกษา ปีงบประมาณ 2550เอกสาร/
175255126/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆE-mail หลอกลวงเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
176255115/8/2551 มอ 840/2100หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานของนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
177255121/8/2551 ศธ 570409/ว4608หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
178255111/8/2551 มอ 895/0814หนังสือภายในอื่นๆปรับแก้โครงการวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเอกสาร/
179255113/8/2551 ศธ 0516.39/425หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
180255115/8/2551 มอ 404.3/092หนังสือภายในอื่นๆขอจัดตั้งหน่วยวิจัยเอกสาร/
181255128/8/2551 มธบ.0309(1)/08304หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ : การนำเสนอผลงานวิจัยชุดเอกสารมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
182255125/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากรเอกสารกจ
183255115/8/2551 ภษ.887/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ และภาษาไทย เพื่อการนำเสนอในงานสัปดาห์วิชาการ ส.ส.ท.เอกสารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
184255113/8/2551 ศธ 5900/ว3698หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ เอกสารมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
185255128/8/2551 มอ001/990หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมมหกรรมรวมพลคน ม.อ.รักสุขภาพ ในวันที่ 7 กันยายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. และขอแจ้งหลักเกณฑ์การมอบเงินรางวัลแก่หน่วยงานส่งบุคลากรมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
186255128/8/2551 มอ 028/ว 509หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กระบวนการ (Facilitator)"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
187255128/8/2551 มอ 023/ว 511หนังสือภายในอื่นๆเกษียณก่อนกำหนด นางนรีพัฒน์ มีบุญธนาพันธ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
188255122/8/2551 วท 5401/4230หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณา ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย ทุนวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2549เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189255125/8/2551 มอ 012/ว1305หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดการโอนเงินข้ามแผนงานและการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
190255121/8/2551 กฝผ.911400/40045หนังสือภายในอื่นๆนำเสนอรายละเอียดของโครงการวิจัยเอกสาร/
191255126/8/2551 มอ 530/1051หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัยและชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
192255127/8/2551 มอ 565/641หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดซื้อ Software จากเงินโครงการวิจัยฯ 2552เอกสาร/
19325518/8/2551 ศธ 5900/ว3404หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
194255125/8/2551 มอ 326/1419หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย และเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัยเอกสาร/
195255125/8/2551 046/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งรองคณบดีเอกสาร/
196255125/8/2551 ศธ 0542.01/ว1445หนังสือภายในอื่นๆจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
197255122/8/2551 วช 0017/ว1189หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
198255120/8/2551 PTIT 2008/0438หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2552-2553เอกสารสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
199255128/8/2551 มอ 023/ว511หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางนรีพัฒน์ มีบุญธนาพันธ์เอกสาร/
200255128/8/2551 มอ 324/1192หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอชื่อนักวิจัยใหม่เข้าร่วมสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย และไบโอเซนเซอร์เอกสาร/
201255125/8/2551 มอ 324/1164หนังสือภายในอื่นๆขอเพิ่มหมวดรายจ่ายการไปศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศเอกสารภาควิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
202255125/8/2551 มอ 015/ว1305หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดการโอนเงินข้ามแผนงานและการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
20325517/7/2551 มอ 731/288หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
204255128/8/2551 มอ 028/ว509หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม กระบวนการ Facilitatorเอกสาร/
205255128/8/2551 พน 0508/42715หนังสือภายในอื่นๆการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกังหันลมเอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
20625512/9/2551 มอ166/ว1190หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมหารือเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย สาขาความเป็นเสิศของคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
207255128/8/2551 มอ 328/251หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายเวลาในการวิจัยเอกสาร/
20825517/9/2551 กค 0422.3/ว271หนังสือภายในอื่นๆประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเอกสารกรมบัญชีกลาง
20925515/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง ICT&KM 2008เอกสารมหาวิทยาลัยสยาม
210255129/7/2551 ศธ0517.024/00813หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
21125513/9/2551 RDC 5150005/512หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมประชุมนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลวิจัยสู่ Public Policyเอกสารสำกประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์
212255122/8/2551 ปช 0025/ว044หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเอกสารสำนักงาน ป.ป.ช.
213255111/8/2551 มอ 515/1421หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
214255121/8/2551 มอ 35202/232หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
21525518/9/2551 3512-ว 164หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งวันมหิดล ปี 51เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
21625512/9/2551 มอ 023/ว 522หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายสว่าง ทองล้วนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
21725514/9/2551  หนังสือภายในอื่นๆตอบหารือพนักงานรุ่นก่อน 1 เมษายน 2550 สมัครเป็นสมาชิกกองทุน ฯเอกสารกจ
218255126/8/2551 มอ. 342/1013หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1เอกสารคณะวิทยาศาสตร์
21925519/9/2551 ศธ 0512.65/471หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเอกสารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
220255127/8/2551 ศธ 0514.1.33/ว7177หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยของแก่น ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
22125518/9/2551 มอ 028/ว 531หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการพัฒนางานสำนักงานอธิการบดีเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
22225518/9/2551 ศธ 0565.07/ว055หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสัมมนาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
22325512/9/2551 มอ 023/ว522หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายสว่าง ทองล้วนเอกสาร/
22425514/9/2551 มอ 320/864หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบฟอร์มหรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัยฯเอกสาร/
225255111/9/2551 มอ 023/ว 543หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุก่อนกำหนด พรพิไล จุณณทัศน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
226255111/9/2551 มอ 023/ว 544หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุก่อนกำหนด ฤทัยพร ตรีตรงเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
227255111/9/2551 มอ 023/ว 545หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุก่อนกำหนด เสถียร แก้วชุติมาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
228255111/9/2551 มอ 023/ว 546หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก พรรณภา บุญช่วยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
229255111/9/2551 มอ 023/ว 547หนังสือภายในอื่นๆให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ สายพิณ ศรีผัดเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
230255111/9/2551 มอ 023/ว 548หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก ณวรา จันทรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
231255126/8/2551 ศธ 0527.04.03/ว721หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry inTernational Conference 2009เอกสารมหาวิทยาลัยน์เรศวร
232255110/9/2551 มอ 001.3/388หนังสือภายในอื่นๆขอมอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์ เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
23325514/9/2551 มอ 001/ว1030หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดลเอกสารกองกลาง
234255122/8/2551 ศธ 0526.06/ว2063หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการประจำปี 2551เอกสารสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
235255121/8/2551 1562/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
23625518/9/2551 ศศว.47/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
23725518/9/2551 ศศว.47/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
238255112/9/2551 มอ 024/ว 549หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
23925518/9/2551 วช 0005/ว5103หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
240255116/9/2551 มอ 026/ว 551หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนของสมาชิกที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ และไม่ได้รับเงินเดือน เนื่องจากเป็นการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
241255117/9/2551 066/ว115หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2551 (ด้านบริการวิชาการ)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
242255118/9/2551 มอ 023/ว 558หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวเอื้อมนัส อินทรผาดเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
243255110/9/2551 มอ 117/-หนังสือภายในอื่นๆสรุปประเด็นการสัมมนาเรื่อง การใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลข้อมูลนักวิจัยเพื่อเป็นส่วนเสริมในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRPM)เอกสาร/
24425518/9/2551 2009/257cหนังสือภายในอื่นๆเปิดรับสมัครทุน Fulbright New Century Scholars Program ประจำปีการศึกษา 2552-2553เอกสารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
24525518/8/2551 ศวช.-ท292/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความและผลงานวิจัยเอกสารRECOFTC
246255119/9/2551 มธบ 0301/09108หนังสือภายในอื่นๆขอเชิยเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการทางการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
247255122/9/2551 มอ 166/ว1278หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
248255122/9/2551 มอ 150/1852หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
24925515/9/2551 มอ 016/ว.3058หนังสือภายในอื่นๆแขวนข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
25025515/9/2551 กค 0422.2/ว297หนังสือภายในอื่นๆอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)เอกสารกรมบัญชีกลาง
251255110/9/2551 SC4739/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนาเอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
252255118/9/2551 วท 5401/ว.4818หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินดา ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
253255125/9/2551 มอ 028/ว 564หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ "ชุมชนแนวปฏิบัติ" (Communities of Practice)เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
254255125/9/2551 มอ 023/ว 565หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอาภาพรรณ วรรณโชติเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
255255125/9/2551 มอ 023/ว 567หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีบงบประมาณ 2552เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
256255125/9/2551 มอ 166/ว1304หนังสือภายในอื่นๆขอให้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553 ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRMPเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
25725515/9/2551 มอ 016/ว3058หนังสือภายในอื่นๆแขวนข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
258255118/9/2551 ศธ 0513.11401/2474หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25925519/9/2551 ศธ 5914(9)0112หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง The 4 th French-MFU Seminar on เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
260255110/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551เอกสารNECTEC
26125515/9/2551 ศธ 0513.10106/ปวก.47/ว15031หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
262255125/9/2551 มอ 840/2436หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย ครั้งที่ 2เอกสาร/
263255126/9/2551 มอ857/215หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการลาออกจากราชการ ณวรา จันทรัตน์เอกสารอก
264255130/9/2551 มอ023/ว573หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก กรวรรณ แก้วจังหวัดเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
265255130/9/2551 187/2815หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
266255130/9/2551 มอ 001.3/ว418หนังสือภายในอื่นๆการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
267255118/9/2551 วก. 088/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เอกสารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
268255122/9/2551 ศธ 6393(02)17/1125หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาเชียงใหม่
26925511/10/2551 มอ 026/ว 576หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
270255122/9/2551 นร 0711/ว107หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายปี 52เอกสารสำนักงบประมาณ
271255122/9/2551 ศธ 0505(3)/ว1220หนังสือภายในอื่นๆขอสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกสารสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
27225512/10/2551 มอ 001.3/ว431หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค. 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
27325519/9/2551 นร 0702/ว104หนังสือภายในอื่นๆระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551เอกสารสำนักงานงบประมาณ
27425518/9/2551 ศธ 0513.10208/15102หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างนานาชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 34เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
275255124/9/2551 ศธ 5808/สรบ./180หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์เอกสารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
27625513/10/2551 มอ032/ว110หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 51เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
27725513/10/2551 มอ 023/ว 584หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ประจำหน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
27825516/10/2551 มอ 023/ว 590หนังสือภายในอื่นๆผลการประเมินผลงานทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
27925516/10/2551 มอ 023/ว 591หนังสือภายในอื่นๆการขอผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
28025516/10/2551 มอ 012/ว1462หนังสือภายในอื่นๆการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
28125512/10/2551 โครงการ(พิเศษ)/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัยเอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
282255122/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุม และขออนุญาตทำการประชาสัมพันธ์การจัดงาน BioAsia 2008เอกสารสวทช
283255129/9/2551 มอ 920/0284หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
28425511/10/2551 มอ 560/2128หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดเงินประเภทต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสาร/
28525517/10/2551 มอ 853/468หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
28625511/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการสัมมนาประชาพิจารณ์โดยไม่มีกำหนดเอกสารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาร้านเกมเป็นแหล่งการเรียนรู้
28725516/10/2551 มอ.061/ว.1173หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551)เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
28825518/10/2551 มอ 001.3/444หนังสือภายในอื่นๆการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
289255130/9/2551 วทท 37ว/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34(วทท34)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
29025512/10/2551 วช 0005/ว.5632หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้จากงานวิจัยของ วช. เพื่อแก้วิกฤติน้ำท่วมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเอกสารสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ
29125518/10/2551 000หนังสือภายในอื่นๆแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ปัญหาวิกฤติการณ์ของบ้านเมือง ฉบับที่ 2เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
292255124/9/2551 พว.001(อพ.)3580/2551หนังสือภายในอื่นๆขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2551เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
29325518/10/2551 สภ. มอ.48/2551หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้คณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุมเอกสารฝ่ายเผยแพร่และประยุกต์ผลงานวิจัย/สำนักวิจัยและพัฒนา
29425519/10/2551 มอ 032/ว112หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำคำของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ประจำปี 2553เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
29525519/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆwe are delighted to announce a call for academic paper to be presented at the international conferenceเอกสารfaculty of communication arts
29625519/10/2551 ศศ 077/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมประชุมนานาชาติเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
297255119/9/2551 ศธ 0532.08/ว1817หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29825512/10/2551 มอ 320/979หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยฯเอกสาร/
299255113/10/2551 มอ.061/ว.1186หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
300255113/10/2551 187/ว2946หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
301255113/10/2551 มอ 032/0963หนังสือภายในอื่นๆหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
30225513/10/2551 มอ 023/ว584หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการประจำหน่วยงานเอกสาร/
303255113/10/2551 มอ 023/ว 600หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสุภาพร ศิริรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
304255114/10/2551 มอ 166/ว1387หนังสือภายในอื่นๆการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
305255124/7/2551 มอ 935/173หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
306255115/8/2551 มอ 366/1514หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
307255127/8/2551 มอ 204.2/600หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
308255114/8/2551 มอ 324/1101หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย(page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
309255114/10/2551 มอ 371/1219หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
310255125/9/2551 235/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์" และประชาสัมพันธ์ เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
31125519/10/2551 สนป. 338/2551หนังสือภายในอื่นๆขอยุติโครงการ เส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา ตามสัญญาเลขที่ ABTC/SSPNT/00012เอกสารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
312255115/10/2551 มอ 023/ว 605หนังสือภายในอื่นๆการเผยแพร่ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
313255115/10/2551 มอ 023/ว 606หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการของคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
31425516/10/2551 สธ 0329/2554หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าอบรม Introduction to the cochrane systematic Reviewเอกสารกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
31525518/10/2551 วท 5309/ว3660หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
31625516/10/2551 มอ 650/5022หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเอกสาร/
31725516/10/2551 พว 0001(อพ.)011/2552หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานวทิยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกองทัพเรือ(อพ.สธ.-ทร.)เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
318255116/10/2551 มอ 166.1404หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
319255119/9/2551 สข 0010/222หนังสือภายในอื่นๆเลิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัดเอกสารร้านสหกรณ์
320255117/10/2551 ศธ 0512.6(2755)/ว448หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17:การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องกระแสและแนวโน้มของโลกในการวิจัย การวัด การประเมิน สถิติ และจิตวิทยาการศึกษาเอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
321255123/9/2551 ศธ 0530.20/ว450หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32225517/10/2551 ทส 0701/2469หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ International symposium on Efficient Groundwater Resources Managenment(IGS-TH 2009) และเสนอผลงานวิชาการเอกสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
32325518/10/2551 มศ 0003/(ว)3027หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ และส่งผลงานวิจัยดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเอกสารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
32425513/9/2551 มอ 740/765หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัยประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
325255117/10/2551 มอ 670/422หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
326255113/10/2551 มอ 023/ว600หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสุภาพร ศิริรัตน์เอกสาร/
327255120/10/2551 066/ว126หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการของคณะ / หน่วยงานเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
32825516/10/2551 วช 0004/ว0269หนังสือภายในอื่นๆทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ สถิติข้อสนเทศการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
329255130/9/2551 วช 0004/ว0262หนังสือภายในอื่นๆทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 สถิติข้อสนเทศการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
33025516/10/2551 กค 0422.2/ว349หนังสือภายในอื่นๆการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยเอกสารกรมบัญชีกลาง
33125511/10/2551 กค 0422.2/ว339หนังสือภายในอื่นๆการระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเอกสารกรมบัญชีกลาง
33225511/10/2551 กค 0422.2/ว338หนังสือภายในอื่นๆซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมเอกสารกรมบัญชีกลาง
333255115/10/2551 มอ 099/18หนังสือภายในอื่นๆระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
334255120/10/2551 064/ว1921หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
335255121/10/2551 มอ032/ว119หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม 7 พ.ย 51 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 210เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
336255117/10/2551 ศธ 0507(2)/ว1365หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำข้อเสนอสำหรับความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการสนับสนุนการวิจัยในสาขา Science and Technology Cooperation on Global lssuesเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
337255110/10/2551 มอ 342/1177หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณหน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพเอกสาร/
338255121/10/2551 มอ 023/ว 616หนังสือภายในอื่นๆแบบรายงานผลการแต่งตั้งตำแหน่งระดับชำนาญการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
339255121/10/2551 มอ 023/ว 614หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอภิชฌา ภิญโญเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
340255121/10/2551 มอ 023/ว 621หนังสือภายในอื่นๆการโอนข้าราชการไปต่างสังกัดเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
341255115/10/2551 มอ 023/ว 605หนังสือภายในอื่นๆการเผยแพร่ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
342255122/10/2551 มอ 026/ว 625หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
343255124/10/2551 มอ 895/1093หนังสือภายในอื่นๆขอยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551เอกสาร/
344255114/10/2551 มอ 895/10800หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยเอกสาร/
345255124/10/2551 มอ032/0988หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 52-55)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
346255115/10/2551 สกว.ตรัง/0065/2551 พิเศษ ว.หนังสือภายในอื่นๆเชิญร่วมเวทีสัมมนา วิถีชุมชนบนเส้นทางงานวิจัยท้องถิ่นเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
347255110/10/2551 ศธ 0577/ว1344หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงาน และส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551 International e-Learning Conference 2008เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
348255127/10/2551 วท 5309/ว2283หนังสือภายในอื่นๆแจ้งเปลี่ยแปลงและขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2551รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
349255110/10/2551 กบข.5010/ว5295/2551หนังสือภายในอื่นๆแจ้งการปรับระบบ MCS-WEB ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสมการเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชยและการนำส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551เอกสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
350255115/10/2551 มอ 023/ว606หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ของคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานเอกสาร/
351255127/10/2551 มอ 023/ว605หนังสือภายในอื่นๆการเผยแพร่ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษเอกสาร/
352255124/6/2551 ศธ 0509.6(2.4)/ว1282หนังสือภายในอื่นๆมติให้แก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พ.ค.50 เอกสารก.พ.อ
353255127/10/2551 สวคท. 33/2551หนังสือภายในอื่นๆโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551เอกสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
354255122/9/2551 กค 0406.6/ว105หนังสือภายในอื่นๆการเทียบตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นเอกสารกระทรวงการคลัง
355255122/10/2551 มอ 920/0304หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
356255127/10/2551 มอ 820/1705หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551 เอกสาร/
357255127/10/2551 มอ 016 / ว3539หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและอาคารเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
358255128/10/2551 มอ 012 - ว1555หนังสือภายในอื่นๆแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2552เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
359255121/10/2551 มอ 023/ว614หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางอภิชฌา ภิญโญเอกสาร/
360255129/10/2551 มอ 071/ว645หนังสือภายในอื่นๆสำรวจความต้องการของบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2เอกสาร/
361255120/10/2551 สวก 0101/1894หนังสือภายในอื่นๆส่งเงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื่อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบของเหลาวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวงวดที่ 3เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
362255120/10/2551 ศศว.64/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
363255122/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญฟังการบรรยาย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34เอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุด
364255129/10/2551 มอ. 350(7.5)/065หนังสือภายในอื่นๆขอแต่งตั้งกองบรรณาธิการสงขลานครินทร์เวชสาร ชุดใหม่เอกสารหน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร/คณะแพทยศาสตร์
365255114/10/2551 มอ 565/791หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลานำส่งรายงานวิจัยเอกสาร/
366255121/10/2551 ศธ 0516.56/ว.248หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551:รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อมเอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
367255131/10/2551 ศธ 0526.06/ว.2482หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสอนบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
368255120/10/2551 ศธ 0523.6.1/ว429หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการประจำปี 2551เอกสารมหาวทิยาลัยแม่โจ้
369255120/10/2551 ศธ 0526.06/ว.04หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
37025519/10/2551 ศธ 0517.14/3427หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง 30 ปี สาธารณสุขมูลฐานไทยจะก้าวไปอย่างไรเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
371255121/10/2551 ศธ.0516.36/ว.448หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานฉลอง 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท การสัมมนาทางวิชาการด้านสนธิสัญญาและการต่างประเทศเอกสารมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
372255124/9/2551 มอ 585/160หนังสือภายในอื่นๆการพัฒนาสถานวิจัยระบบนำส่งยาเป็นสถานวิจัยความเป็นเลิศเอกสาร/
37325513/11/2551 066/ว132หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดส่งผลงานการแต่งตำรา ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
37425513/11/2551 066/ว131หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
375255131/10/2551 มอ 150/ว 25หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้อีเมล์อย่างไรให้ปลอดภัยเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
37625513/11/2551 มอ 032/ว122หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่นวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
377255127/10/2551 มอ 016/ว3539หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน และอาคารเอกสาร/
378255127/10/2551 มรส. 6500/345หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
379255124/10/2551 ศธ 5900/ว4968หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
38025513/11/2551 มอ032/ว123หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงานเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
38125514/11/2551 มอ 023/ว 641หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2552เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
38225515/11/2551 มอ 026/ว 644หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
383255130/10/2551 วท 5401/5614หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณา(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย(ทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2549)เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
384255131/10/2551 มอ 150/ว25หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้อีเมล์อย่างไรให้ปลอดภัยเอกสาร/
385255120/10/2551 มอ 204.2/776หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 (แบบวิจัย 14.1 และรายงานความก้าวหน้า)เอกสาร/
386255116/10/2551 มอ 840/2626หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1เอกสาร/
387255124/10/2551 มอ 452/1027หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาการทำวิจัยเอกสาร/
38825516/10/2551 มอ 204.2/732หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 (แบบวิจัย 14.1)เอกสาร/
38925518/10/2551 มอ 704/1704หนังสือภายในอื่นๆรายงานโครงการวิจัยที่ค้างส่งเอกสาร/
390255124/10/2551 ศธ 0580.031(2)/520หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2เอกสารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
391255131/10/2551 ศธ 0512.6(2755)/ว.502หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17เอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
392255131/7/2551 ศธ 0562/ว0963หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการการจัดการการกีฬาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
39325515/11/2551 มอ 840/2789หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเอกสาร/
39425515/11/2551 มอ030/121หนังสือภายในอื่นๆสนับสนุนงบประมาณจัดขบวนรณรงค์รักษาสุขภาพในงานลอยกระทง ม.อ.(โครงการสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสุขภาพ)เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
395255129/10/2551 นร.6804/0311/2551หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมวิชาการ สกว. 2551 งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
39625519/1/2551 มอ 368/41หนังสือภายในอื่นๆขอสงบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
39725511/4/2551 มอ 629/114หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
398255110/11/2551 มอ 001.3/523หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานตาม KPIs คณะและภาควิชา ปีการศึกษา 2550 และยืนยัน/ปรับแผนของคณะและภาควิชา ศูนย์/สถาบัน/สำนัก (เทียบเท่าคณะ) ปีการศึกษา 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
399255128/10/2551 นร 6805/0993/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
400255130/9/2551 มอ 324/329หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย(page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์
40125516/11/2551 มอ 600/3511หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 6เอกสาร/
402255124/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆการบริหารอัตราพนักงานมหาวิยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงานเอกสาร/
403255120/10/2551 ศธ 0509(5)/15371หนังสือภายในอื่นๆข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
404255122/9/2551 กค 0406.6/ว104หนังสือภายในอื่นๆการเทียบตำแหน่งเอกสารกระทรวงการคลัง
40525517/11/2551 มอ 150/ว 27หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
406255111/11/2551 มอ 023/ว 659หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก Ms. Do OK-Soonเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
407255131/10/2551 ทส 0503/2928หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเลเอกสารกรมทรัพยากรธรณี
408255127/10/2551 ศธ 0519.13/ว790หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
40925519/10/2551 มอ 600/3079หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 5เอกสาร/
410255114/10/2551 มอ 600/3125หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเพื่อประกอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยเอกสาร/
411255125/9/2551 มอ 598/835หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
41225516/10/2551 มอ 650/5021หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยเอกสาร/
413255129/9/2551 มอ 895/1022หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนเวลาส่งงานวิจัยเอกสาร/
414255123/9/2551 มอ 920/0272หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
415255112/3/2551 มอ 625/124หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 5เอกสาร/
416255118/1/2551 มอ 625/035หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
417255112/9/2551 มอ 324/1258หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
418255125/8/2551 มอ 324/1158หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
419255125/8/2551 มอ 324/1159หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
420255125/8/2551 มอ 324/1160หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
421255125/8/2551 มอ 324/1161หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
422255113/11/2551 มอ001/ว1253หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
423255113/11/2551 มอ 023/ว 667หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
424255113/11/2551 มอ 023/ว 669หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวนฤมล แสงทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
425255113/11/2551 มอ 016/ว3696หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มเงื่อนไขเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
426255113/11/2551 มอ 001.3/537หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล และคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการรวบรวมและการรายงานข้อมูลเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
427255113/11/2551 มอ 001.3/536หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพผ่านระบบ Telemeetingเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
428255114/11/2551 มอ001/1256หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซด์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
42925517/11/2551 วช 0005/ว.6338หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเรื่อง การกำหนดหัวข้อการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
430255130/9/2551 มอ 565/729หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน และขอให้พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องเอกสาร/
431255127/10/2551 ศธ 0526/ว.2641หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง NIDA กับนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาเอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
432255113/11/2551 มอ 600/3557หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัยเอกสาร/
433255129/10/2551 ศธ 0566.05/589หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญขวนส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารวิจัย มสด.เอกสารมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
434255117/11/2551 มอ 026/ว 670หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
435255117/11/2551 มอ 026/ว 671หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
436255130/10/2551 ศธ 0519.1.08/948หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEIDเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
437255129/10/2551 นร 6808/1079/2551หนังสือภายในอื่นๆสัญญาเพิ่มเติมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
438255117/11/2551 มอ 166/ว1528หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
439255118/11/2551 มอ001/1282หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมรายการวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์ จ.สงขลาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
440255111/11/2551 ศธ 0575/ว.1458หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการกองทุนอุดมศึกษา
441255111/11/2551 มอ 023/ว659หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ miss Okson Doเอกสาร/
442255118/11/2551 064/ว2118หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทกลอนเข้าประกวดเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
44325517/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการพันธมิตรธุรกิจชีวภาพ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน BioAsia 2008เอกสารสวทช
444255117/11/2551 มอ 166/ว1528หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
44525513/11/2551 มอ 032/ว122หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบเอกสารกองแผนงาน
44625513/11/2551 มอ 032/ว123หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงานเอกสารกองแผนงาน
447255115/10/2551 ศธ 0509(4)/ว1355หนังสือภายในอื่นๆการนับประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
448255112/11/2551 มอ 515/1971หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติปรับงบประมาณวิจัยข้ามหมวดเกิน 20% ครั้งที่ 2เอกสาร/
449255117/6/2551 มอ 166/ว753หนังสือภายในอื่นๆขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
450255119/11/2551 มอ 166/ว1542หนังสือภายในอื่นๆระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
451255117/11/2551 มอ 600/3609หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 1เอกสาร/
452255130/10/2551 ศธ 0529.13/1764หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
453255110/11/2551 ศธ 0523.8.1/ว188หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
45425517/11/2551 ศธ 0514.3.1/ว978หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญต่วมสัมมนาวิชาการเกษตรประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
455255119/11/2551 มอ 001.3/539หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาเอกสาร/
456255126/9/2551 มอ 097/1036หนังสือภายในอื่นๆนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ต่อเนื่องเอกสาร/
457255128/10/2551 วช 0017/ว99หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม International Symposium on Animal Science 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
458255119/11/2551 007/2551หนังสือภายในอื่นๆมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
459255120/11/2551 วท 5306/ว4192หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ความต้องการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงที่ 2 ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
460255120/11/2551 นร 6802/0959/2551หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติสิ้นสุดโครงการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
461255117/11/2551 วท 5401/5940หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ(โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2551เอกสารสวทช
462255114/11/2551 วช 0005/ว6472หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
463255114/11/2551 SC4987/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญรวมงานสัมมนา elearning โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเอกสารelearning
464255121/11/2551 มอ 950/1301หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยวทิยาเขตหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
465255119/11/2551 มอ 840/2951หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานของนักศึกษา ปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
466255121/11/2551 มอ001/1299หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดเลขที่หนังสือออกภายนอกให้แก่หน่วยงานย่อยภายในคณะเอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
467255121/11/2551 008/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารประจำเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
468255121/11/2551 มอ 166.ว1562หนังสือภายในอื่นๆโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
469255119/11/2551 มอ 166/ว1545หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2552(เพิ่มเติม)เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
470255118/11/2551 ศธ 0523.5.1.4/ว596หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีงานวันเกษตรแม่โจ้ 75 ปีเอกสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
471255125/9/2551 มอ 629/385หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
472255124/11/2551 มอ 023/ว 683หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายคมกฤช นิลวิจิตรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
473255125/11/2551 มอ 023/ว 684หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายวรวุฒิ โลหะวิจารณ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
474255113/11/2551 มอ 023/ว669หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวนฤมล แสงทองเอกสาร/
475255113/11/2551 มอ 023/ว667หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นายโซฟีร์ หะยียโซ๊ะเอกสาร/
476255125/11/2551 มอ001/1321หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
477255119/11/2551 มอ 166/ว1545หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2552(เพิ่มเติม)เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
478255113/11/2551 มอ 300/2412หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลียนแปลงชื่อเรื่อง และส่งรายงานวิจัยฉับสมบูรณ์เอกสาร/
479255127/11/2551 มอ 023/ว 688หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวปฏิมา ไพนุพงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
480255120/11/2551 มอ 044/ว9736หนังสือภายในอื่นๆแจ้งปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2551เอกสารกองอาคารสถานที่
481255125/11/2551 muj ,v.162/989หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
482255128/11/2551 มอ 026/ว 692หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่อบุคลากรผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานานเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
483255128/11/2551 มอ 028/ว 691หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
484255119/11/2551 พร.001/ว0837หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ปริศนาแห่งลูกปัดเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
485255118/11/2551 ศธ 0532.08/ว083หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการขยายเวลาในการเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
486255124/11/2551 มอ 015/1664หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวด รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(แบบ ง 241) และใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันเอกสาร/
48725515/11/2551 มอ 740/949หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ่ายเงินสมทบเพื่อซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินฯเอกสาร/
488255121/8/2551 มอ 324/1151หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
489255125/11/2551 ศธ 0559/ว3789หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
490255121/11/2551 วช 0007/6905หนังสือภายในอื่นๆการเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเสวนาในงาน Thailand Research Expo 2009:Road Show ภาคใต้เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
49125512/12/2551 มอ 023/ว 693หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
492255124/10/2551 วช 0004/ว0292หนังสือภายในอื่นๆทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ และทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
493255125/11/2551 มอ 541/0960หนังสือภายในอื่นๆรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเอกสาร/
494255118/9/2551 มอ 171/2378หนังสือภายในอื่นๆรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เอกสาร/
495255118/11/2551 วช 0017/ว175หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของสถาบันเอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
496255131/7/2551 มอ 324/1052หนังสือภายในอื่นๆโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552เอกสาร/
497255124/11/2551 มอ203.1/289หนังสือภายในอื่นๆขอหารือเรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานฯ เอกสารวิศว
498255128/7/2551 มอ 324/1034หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
499255128/7/2551 มอ 324/1025หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
500255114/5/2551 มอ 324/660หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
501255114/5/2551 มอ 324/661หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
502255124/11/2551 มอ 023/ว683หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายคมกฤช นิลวิจิตรเอกสาร/
503255125/11/2551 มอ 023/ว684หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายวรวุฒิ โลหะวิจารณ์เอกสาร/
504255127/11/2551 มอ 023/ว688หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนส.ปฏิมา ไพนุพงศ์เอกสาร/
50525513/12/2551 มอ 023/ว 696หนังสือภายในอื่นๆการโอน นางสาวจุไลวัลย์ รัตนะพิสิฐเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
50625514/12/2551 มอ 023/ว 698หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวจิตติมา ไชยวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
50725514/12/2551 มอ 028/ว 699หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง" ครั้งที่ 4เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
50825513/12/2551 มอ 023/ว 700หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายโฆษิต ชิตพงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
50925516/11/2551 มอ 991/556หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเอกสาร/
51025518/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆ Every year, the Matsumae International Foundation [MIF]เอกสารThe Matsumae International Foundation
511255124/11/2551 ทส 0907.1/18579หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
512255127/11/2551 วช 0004/ว329หนังสือภายในอื่นๆขอรับรายงานวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
513255117/11/2551 ศธ 0526.04/ว.221หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
51425514/12/2551 มอ 150/ว 29หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร share point สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่นที่ 2/52เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
51525513/12/2551 มอ 204.2/906หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทโครงงานนักศึกษา ประจำปี 2552เอกสาร/
51625514/12/2551 มอ 001.3/567หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ผ่านระบบ Tele-meetingเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
517255128/11/2551 มอ 650/5979หนังสือภายในอื่นๆบทความที่ลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์เอกสาร/
51825512/12/2551 มอ 023/ว693หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวสายพิณ วิไลรัตน์เอกสาร/
519255127/11/2551 นฐ 0729/6305หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลจากคำให้การผู้กล่าวหาเอกสารสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล
52025518/12/2551 มอ032/1164หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครื่อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 20เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
521255127/11/2551 ศธ 0516.37/หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2551เอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52225518/12/2551 มอ 600/3845หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ครั้งที่ 1เอกสาร/
523255128/11/2551 มอ 454/1620หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษา ปีงบประมาณ 2552เอกสาร/
52425514/12/2551 มอ 565/950หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดซื้อและเปลี่ยนแปลงการใช้เงินจากโครงการวิจัยเอกสาร/
52525512/12/2551 นร 6802/1016/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศรับข้อเสนอโครงการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
526255111/12/2551 มอ 165/ว637หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ม.อ. วิจัย QA-KM : กรณีการประเมิน การรับรู้ วิธีการสืบค้น วิธีการจัดเก็บ ฯเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
52725518/12/2551 ศธ 0520.302(พบ)/276หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการติดตามรายงานผลการวิจัยที่ค้างส่งเอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
52825518/12/2551 มอ 150/ว 30หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้งานระบบ Mailing Listเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
529255111/12/2551 มอ 165.639หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ม.อ. วิจัย -QA-KM ฯเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
530255125/7/2551 มอ 650/3788หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย(page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53125517/10/2551 มอ 850/748หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53225517/10/2551 มอ 850/747หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53325517/10/2551 มอ 850/746หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53425517/10/2551 มอ 850/745หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53525517/10/2551 มอ 850/744หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53625517/10/2551 มอ 850/743หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53725517/10/2551 มอ 850/742หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53825517/10/2551 มอ 850/741หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
53925516/10/2551 มอ 850/729หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
54025516/10/2551 มอ 850/727หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
54125516/10/2551 มอ 850/728หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
54225516/10/2551 มอ 850/726หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
54325516/10/2551 มอ 850/725หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
54425516/10/2551 มอ 850/724หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
54525516/10/2551 มอ 850/723หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
546255130/11/2551 มอ 043/ว5090หนังสือภายในอื่นๆการขอที่พักเรือนรับรองให้แขกที่เชิญมาในกรณีต่างๆเอกสาร/
547255112/12/2551 066/ว142หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551เอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
548255112/12/2551 066/ว143หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ผ่านระบบ Tele-meetingเอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
549255112/12/2551 มอ026/2966หนังสือภายในอื่นๆเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วมเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
55025519/12/2551 วช 0002.2/7386หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์รับรองนักวิจัยญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
551255112/12/2551 071/ว760หนังสือภายในอื่นๆการบรรยายเรื่องฟุลไบร์ทเอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
552255115/12/2551 มอ951/ว138หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
553255122/9/2551 มอ 235/750หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
554255123/9/2551 มอ 220/1276หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
55525516/10/2551 มอ 850/722หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
55625516/10/2551 มอ 850/721หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
55725516/10/2551 มอ 850/720หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
55825511/12/2551 ศธ 0521/ว 4705หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเอกสาร/
559255111/12/2551 มอ 061/ว1072หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสาร/
56025514/12/2551 มอ 028/ว 699หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง" ครั้งที่ 4เอกสาร/
561255128/11/2551 คำสั่งที่ 2347/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550เอกสาร/
56225512/12/2551 ศธ 0529.13/1955หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์: ศาสตร์แห่งการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56325514/12/2551 มอ 841/304หนังสือภายในอื่นๆขอปรับปรุงเปลียนหมวดงบลงทุนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2552เอกสาร/
564255111/12/2551 มอ 204.2/923หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลียนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย(แบบวิจัย 14.1)เอกสาร/
56525514/11/2551 มอ 230/088หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยเอกสาร/
566255116/12/2551 วช 0005/ว7353หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ จากงานวิจัยขยายผลสู่ชุมชนเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
56725514/12/2551 วช 0005/ว7351หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง วช. บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
568255128/11/2551 ศธ 0567/ว3352หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26 Biennial Ickl Conference 2009: Lanbans Notation Workshop Historical Survey of Danceเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56925514/12/2551 ศธ 0514.1.33/ว10792หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
570255126/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆInstitute for Money,Technology,and Financial InclusionเอกสารSchool of Social Sciences
57125514/12/2551 ศธ 0505(1)/ว1550หนังสือภายในอื่นๆการประชุม World Tapioca Conference 2009 เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
572255116/12/2551 มอ032/1212หนังสือภายในอื่นๆการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการปี่53เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
57325513/12/2551 มอ 023/ว700หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายโฆษิต ชิตพงศ์เอกสาร/
57425513/12/2551 มอ 023/ว696หนังสือภายในอื่นๆการโอน นส.จุไลวัลย์ รัตนะฟิสิฐเอกสาร/
57525514/12/2551 มอ 023/ว698หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนส.จิตติมา ไชยวงศ์เอกสาร/
57625514/12/2551 ศธ 0528.17/ว3977หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคคลากรส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเอกสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
57725511/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานระดับนานาชาติเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
57825512/12/2551 ศธ 0546/ว2474หนังสือภายในอื่นๆการสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง ภูมิปัญญาอาหารนานาชาติเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
579255128/11/2551 ศธ 0550.06/ว275หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา
58025514/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development:Looking Beyond Globalization เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
581255117/11/2551 มอ 166/ว1528หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
58225514/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development:Looking Beyond Globalizationเอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
583255123/9/2551 มอ 235/758หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
584255123/9/2551 มอ 235/760หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
585255123/7/2551 มอ 220/958หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
586255117/12/2551 มอ001/1383หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
587255112/12/2551 มอ 071/ว760หนังสือภายในอื่นๆการบรรยายเรื่อง ฟลุไบร์ทเอกสาร/
58825514/12/2551 ศธ 0509.6(2.1)/ว1548หนังสือภายในอื่นๆแจ้งประกาศ ก.พ.อ.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
58925518/12/2551 วท 6100/ว094หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
590255111/12/2551 ศวส.บจ.194/2551หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี 2552 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.)เอกสารศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
591255124/9/2551 มอ 225/1168หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
592255130/9/2551 มอ 215/857หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
593255111/12/2551 มอ 920/0321หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยเอกสาร/
594255124/7/2551 มอ 685/402หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
59525516/10/2551 มอ 850/731หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
59625516/10/2551 มอ 850/732หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
59725517/10/2551 มอ 850/738หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
59825517/10/2551 มอ 850/739หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
59925517/10/2551 มอ 850/740หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
60025516/10/2551 มอ 850/719หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
601255123/6/2551 มอ 326/1067หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
602255120/8/2551 มอ 326/6390หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
60325518/12/2551 มอ 162/1028หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญร่วมเป้นวิทยากรงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nanotechnology for Energy Applicationเอกสารศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา
60425513/12/2551 ศธ 0547.07/ว226หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัย ราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 พลังปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
605255117/12/2551  หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอกสารกจ
606255112/12/2551 ศธ 0565/ว2929หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
607255129/8/2551 มอ 364/1882หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย(page charge)ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
608255119/9/2551 มอ 330/4897หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
609255124/9/2551 มอ 330/4898หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
61025513/9/2551 มอ 361/1563หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
611255115/12/2551 มอ 230/209หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษาเอกสาร/
612255116/12/2551 มอ 150/2383หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
61325513/9/2551 มอ 326/1477หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
61425514/8/2551 มอ 326/1296หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
615255119/11/2551 มอ 240/1397หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 1 ต.ค.51-30 ก.ย. 52เอกสาร/
61625513/10/2551 มอ 210/514หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสาร/
61725513/9/2551 มอ 326/1473หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย(page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
618255122/12/2551 071/ว766หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายชื่อกลุ่มและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2เอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
619255122/12/2551 มอ 330/3881หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
620255126/8/2551 มอ 330/4327หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบรปะมาณ 2551เอกสาร/
621255118/9/2551 มอ 328/295หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความิวจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
622255110/9/2551 มอ 326/1493หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
623255114/10/2551 มอ 326/1654หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
62425512/9/2551 มอ 326/1466หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
6252551-มอ 580/794หนังสือภายในอื่นๆขอชี้แจงการใช้จ่ายเงินและข้อผิดพลาดสำเนาบัญชีสมุดเงินฝากเอกสาร/
626255116/12/2551 ศศว.70/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
62725512/12/2551 ศธ 0546/ว2489หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้ารวมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
628255123/12/2551 มอ 023/ว 717หนังสือภายในอื่นๆการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอกเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
629255123/12/2551 มอ 023/ว 718หนังสือภายในอื่นๆการให้โอนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
630255116/12/2551 วช 0017/290หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดทำแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
631255119/12/2551 มอ 204.2.953หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานนักศ