Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :4752 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :159 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|- 52 -|- 53 -|- 54 -|- 55 -|- 56 -|- 57 -|- 58 -|- 59 -|- 60 -|- 61 -|- 62 -|- 63 -|- 64 -|- 65 -|- 66 -|- 67 -|- 68 -|- 69 -|- 70 -|- 71 -|- 72 -|- 73 -|- 74 -|- 75 -|- 76 -|- 77 -|- 78 -|- 79 -|- 80 -|- 81 -|- 82 -|- 83 -|- 84 -|- 85 -|- 86 -|- 87 -|- 88 -|- 89 -|- 90 -|- 91 -|- 92 -|- 93 -|- 94 -|- 95 -|- 96 -|- 97 -|- 98 -|- 99 -|- 100 -|- 101 -|- 102 -|- 103 -|- 104 -|- 105 -|- 106 -|- 107 -|- 108 -|- 109 -|- 110 -|- 111 -|- 112 -|- 113 -|- 114 -|- 115 -|- 116 -|- 117 -|- 118 -|- 119 -|- 120 -|- 121 -|- 122 -|- 123 -|- 124 -|- 125 -|- 126 -|- 127 -|- 128 -|- 129 -|- 130 -|- 131 -|- 132 -|- 133 -|- 134 -|- 135 -|- 136 -|- 137 -|- 138 -|- 139 -|- 140 -|- 141 -|- 142 -|- 143 -|- 144 -|- 145 -|- 146 -|- 147 -|- 148 -|- 149 -|- 150 -|- 151 -|- 152 -|- 153 -|- 154 -|- 155 -|- 156 -|- 157 -|- 158 -|- 159 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255127/10/2551 ที่ มอ 166/ 1434หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
2255128/10/2551 ที่ มอ 032/ 0996หนังสือภายในอื่นๆจัดสรรส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
3255128/10/2551 มอ 012 - ว1555หนังสือภายในอื่นๆแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2552เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
4255128/10/2551 ที่ มอ.324/1434หนังสือภายในอื่นๆมารดาของ ดร.อุดม จริงจิตร ถึงแก่กรรมเอกสารภาควิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
5255128/10/2551 มอ 320/1041หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารภาควิชากายวิภาคศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
6255128/10/2551 ม.อ. 991/533หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการเอกสารนโยบายและแผน/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
7255129/10/2551 072/ว399หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ / โควตา ประจำปีการศึกษา 2522เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
8255128/10/2551 มอ 064/ว1959หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแฟ้มประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 11/2551เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
9255128/10/2551 มอ 650/5455หนังสือภายในอื่นๆตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารหน่วยโสตทัศนศึกษา/คณะทันตแพทยศาสตร์
10255128/10/2551 มอ 650/5454หนังสือภายในอื่นๆตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารหน่วยโสตทัศนศึกษา/คณะทันตแพทยศาสตร์
11255124/10/2551 มอ 043/9162หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งสถานภาพของ นายมานพ อรัญนารถเอกสาร/
12255124/10/2551 มอ 043/9162หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งสถานภาพของ นายมานพ อรัญนารถเอกสาร/
13255124/10/2551 มอ 043/9162หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งสถานภาพของ นายมานพ อรัญนารถเอกสารงานอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
14255128/10/2551 มอ 950/1343หนังสือภายในอื่นๆทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
15255129/10/2551 มอ 072/ว401หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถไมโครบัส (รถตู้) เดินทางไปสนามสอบต่างจังหวัดเอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
16255120/10/2551 ศศว.64/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
17255129/10/2551 ที่ มอ.052/2014หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็เกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาเชลส์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
18255129/10/2551 ที่ มอ.023/ 2605หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารงานเลขาฯ ผู้บริหาร/กองการเจ้าหน้าที่
19255122/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญฟังการบรรยาย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34เอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุด
20255129/10/2551 ที่ มอ. 028/ 2607หนังสือภายในอื่นๆหักเงิน สมทบหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1(นบ.มอ.)เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
21255129/10/2551 มอ 324/1444หนังสือภายในอื่นๆส่งเอกสารการขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปเอกสารภาควิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
22255121/10/2551 ที่ ศธ 0516.56/ว.248หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551:รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อมเอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
23255130/10/2551 มอ 344/1174หนังสือภายในอื่นๆสำรวจความสนใจของอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Cohort Program สาขา ICTเอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
24255128/10/2551 มอ 330/5467หนังสือภายในอื่นๆนำส่งหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ของศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ์เอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
25255129/10/2551 ที่ มอ 187/3138หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการหนังสือสำรองเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
26255129/10/2551 มอ 326/1729หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
27255129/10/2551 ที่ มอ 244/062หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2551เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
28255129/10/2551 มอ 300/3351หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าจองห้องประชุม/ห้องสัมมนาเอกสารหน่วยอาคารสถานที่คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
29255129/10/2551 มอ 300/3351หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งรายชื่อผุ้มีสิทธิในการเข้าจองห้องประชุม/ห้องสัมมนาเอกสารหน่วยอาคารสถานที่คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
30255129/10/2551 ที่ มอ 165/573หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติย้ายกิจกรรมและตัดโอนงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
31255130/10/2551 มอ 326/1743หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษเอกสารภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
32255122/10/2551 ที่ พน 0204.12/ว.5922หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
33255121/10/2551 ศธ 0516.56/ว.248หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551:รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อมเอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34255121/10/2551 วท0203.3(1)/ว5107467หนังสือภายในอื่นๆประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35255114/10/2551 สวคท34/2551หนังสือภายในอื่นๆโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.)
36255129/10/2551 มอ 322/1141หนังสือภายในอื่นๆแจ้งวันกลับเข้าศึกษาหลังจากครบกำหนดเวลาคลอดของ นางดวงดาว ดูเบียร์ (ศิริเสถียร)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
37255129/10/2551 มอ 322/1140หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารคำสอนเพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
38255110/10/2551 ศธ0520.107(นฐ)/ว4189หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
39255129/10/2551 มอ 322/1142หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารคำสอนเพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุลเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
40255120/10/2551 มอ 064/ว 1921หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552เอกสาร/
41255126/10/2551 ศธ 0509(3)/ว 1360หนังสือภายในอื่นๆคู่มือทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศร่วมกับต่างประเทศ และหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ประจำปี 2551เอกสาร/
42255131/10/2551 ศธ 0526.06/ว.2482หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสอนบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
43255120/10/2551 ศธ 0523.6.1/ว429หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการประจำปี 2551เอกสารมหาวทิยาลัยแม่โจ้
44255129/10/2551 มอ 330/5487หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการไปราชการ ณ ต่างปประเทศเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
45255130/10/2551 มอ 601/ว509หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะพยาบาลศาสตร์
46255131/10/2551 มอ 880/5758หนังสือภายในอื่นๆอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารงานบริการการศึกษา (ภาษาเพื่อการพัฒนาฯ)/คณะศิลปศาสตร์
47255129/10/2551 MOE 0521/4293หนังสือภายในอื่นๆInvitation to visit PSU on December 8-13, 2008เอกสารPRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY OFFICE OF THE PRESIDENT
48255129/10/2551 มอ 145/ ว1197หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 "สหวิทยาการเพื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
4925513/11/2551 187/ว3181หนังสือภายในอื่นๆสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
502551-ที่ มอ.840/2756หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตองเอกสารกิจการนักศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
51255131/10/2551 ที่ มอ.052/ 2033หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง "กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ"เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
5225513/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2.(กรรณิกา กีรติวัฒนานุศาสน์)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
53255131/10/2551 ที่ มอ 950/ 1356หนังสือภายในอื่นๆการอนุมัติส่งวิทยานิพนธ์ช้ากว่าระเบียบฯ กำหนดเป็นกรณีพิเศษเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
54255131/10/2551 มอ 330/5542หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
55255130/10/2551 มอ 300.02/472หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้าง นางสาวพรทิพย์ อเนกศักดิ์อมร เป็นพนักงานเงินรายได้เอกสารหน่วยเครื่องมือกลาง/คณะวิทยาศาสตร์
5625513/11/2551 มอ 302.03/775หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมแสดงความเสียใจเนื่องจากมารดาของนายจริญ ชุมนิรัตน์ถึงแก่กรรมเอกสารหน่วยอาคารสถานที่คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
5725513/11/2551 มอ032/ว125หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 51เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
5825513/11/2551 066/ว132หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดส่งผลงานการแต่งตำรา ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
5925513/11/2551 066/ว131หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
6025513/11/2551 มอ 322/1154หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
61255129/10/2551 มอ 024/6979หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น ณ 1 ตุลาคม 2551เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
62255121/10/2551 มอ.3297หนังสือภายในอื่นๆแจ้งการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National University of Laosเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
6325513/11/2551 มอ.220/1487หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดมาช่วยสอนเอกสารภาควิชาวิศวกรรมโยธา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
6425513/11/2551 มอ 220/1488หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนเอกสารภาควิชาวิศวกรรมโยธา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
6525513/11/2551 ที่ มอ.004/ว 196หนังสือภายในอื่นๆขอดเชิญประชุมคระกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 10/2551เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
66255131/10/2551 มอ 150/ว 25หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้อีเมล์อย่างไรให้ปลอดภัยเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
67255130/10/2551 ที่ ทส 0205(16)/ว 775หนังสือภายในอื่นๆส่งประกาศสอบราคาจ้างเอกสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา
68255110/10/2551 ที่ นร 1013.8.3/ 2810หนังสือภายในอื่นๆรายงานเกี่ยวกับนักเรียานทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
69255129/10/2551 ที่ มอ 001/ ว.1213หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
7025511/11/2551 ที่ ชษ/51/102901หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตติดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
7125513/11/2551 072/405หนังสือภายในอื่นๆการรับนักศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
72255131/10/2551 มอ063/ว1599หนังสือภายในอื่นๆการสำรวจหนี้สินเอกสารงานทะเบียนกลาง
73255124/10/2551 ที่ สธ 0419 / ว 886หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมานาและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 20เอกสารกระทรวงสาธารณสุข
7425513/11/2551 ที่ มอ 950/ 1367หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าระเบียบฯ กำหนดเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
7525513/11/2551 มอ 032/ว122หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่นวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
76255127/10/2551 มรส. 6500/345หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
7725514/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2.(นายก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
78255124/10/2551 ศธ 5900/ว4968หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7925514/11/2551 ที่ มอ.052/ 2051หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดต่อนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเอกสารงานแนะแนวและจัดหางาน/กองกิจการนักศึกษา
80255131/10/2551 ที่ มอ 064/ 1985หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรทุนเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
8125513/11/2551 ที่ มอ 071/ว 663หนังสือภายในอื่นๆขอส่งสรุปการประชุมการดำเนินงานความร่วมมือกับ University of Novi Sad (UNS) เซอร์เบียเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
82255129/10/2551 ที่ มอ 064/ 1967หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นายมณฑล วิสุทธิ ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
8325513/11/2551 มอ032/ว123หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงานเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
8425513/11/2551 ที่ มอ 064/ 1995หนังสือภายในอื่นๆส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาในประเทศเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
8525514/11/2551 มอ 023/ว 641หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2552เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
86255131/10/2551 มอ 316/709หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 งวดที่ 2เอกสารหลักสูตรวัสดุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
87255130/10/2551 ที่ สข 52107/ 4770หนังสือภายในอื่นๆการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
8825514/11/2551 ที่ มอ 951 /ว 128หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
8925514/11/2551 มอ. 061/ว.1253หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 3)เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
9025513/11/2551 ที่ มอ 870หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการขอเรียนเชิญเป็นอาจารย์ร่วมสอนในรายวิชา 304 -326 วิทยาศาสตร์ เทคดนโลยีและสังคมเอกสารสารบรรณคณะนิติศาสตร์/คณะนิติศาสตร์
9125514/11/2551 ที่ มอ 053/ 639หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายละเอียดของฝ่ายขบวนแห่กระทง ประจำปี 2551เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
9225514/11/2551 มอ 330/5599หนังสือภายในอื่นๆขอระบุคุณสมบัติของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งทึ่ 1/2552)เอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
9325514/11/2551 มอ950/1383หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
9425515/11/2551 มอ 026/ว 644หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
95255130/10/2551 ที่ ศธ 0531.13/692หนังสือภายในอื่นๆขอยืนยันการเข้าฝึกงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
96255128/10/2551 ที่ มอ 820.2/ ว.177หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถานวิจัยสรสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
97255129/10/2551 ที่ มอ 064/1968หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันดุดมศึกษา ให้แก่ นางสาวเบญมาศ หนูแป้น ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
98255129/10/2551 ที่ มอ 064/1969หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต และพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางสาววลัยพร มัฆพาน ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
99255129/10/2551 ที่ มอ 064/ 1970หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางอัจฉรา เพิ่ม ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ร คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
100255129/10/2551 ที่ มอ 064/ 1971หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางสาวสายใจ ปานวิเชียร ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
10125515/11/2551 มอ 028/ว 647หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
10225514/11/2551 ที่ มอ 190/ 2204หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์รถมินิบัสเอกสารสารบรรณคณะการแพทย์แผนไทย/คณะการแพทย์แผนไทย
10325515/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2. (นายปัณณวิชช์ สุขประเสริฐ)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
10425514/11/2551 ที่ มอ 704/1905หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ไฮดร้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10525515/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2. (นายวัลลภ เตียวจำเริญ)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
10625514/11/2551 มอ 330/5601หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
10725514/11/2551 ที่ มอ 704/1904หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (ร่าง) รายงานวิจัยเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10825515/11/2551 มอ. 351.3.2/703หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (รถตู้จำนวน 1คัน)เอกสารหน่วยยานพาหนะ/คณะแพทยศาสตร์
10925515/11/2551 ที่ มอ 052/ 2048หนังสือภายในอื่นๆ ลับ (เสนอรองวิชาการฯ และผช.ฝ่ายวิชาการฯ)เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
11025515/11/2551 มอ 015/1583หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวด รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง241)และใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
11125515/11/2551 มอ 350.(4)/177หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะแพทยศาสตร์
11225515/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์และกำหนดการเอกสาร-
11325515/11/2551 มอ 052/2069หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์เอกสารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
114255128/10/2551 มอ 950/1334หนังสือภายในอื่นๆยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
115255130/10/2551 มอ 515.02/352หนังสือภายในอื่นๆส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับที่ 1เอกสารภาควิชาสัตวศาสตร์/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
11625515/11/2551 มอ 052/2069หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์เอกสารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
11725515/11/2551 มอ 332/1161หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ นายวรายุ บุญปกครองเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
11825515/11/2551 มอ 322/1163หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอชื่อกรรมการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
11925515/11/2551 ที่ มอ 015/ 1583หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวด รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง 241) และใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
12025515/11/2551 187/3222หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
12125515/11/2551 มอ 300/2326หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติม การจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมส่งเสริมสนับสุนการพัฒนาบุคลากรเดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552 จากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์เอกสาร/
12225516/11/2551 มอ 336/638หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบประเมินคุณสมบัติสำหรับขอเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น และแต่งตั้งกรรมการดำเนินการประเมินบุคคลเอกสารภาควิชาเภสัชวิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
123255124/10/2551 ศธ 0580.031(2)/520หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2เอกสารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
124255131/10/2551 ศธ 0512.6(2755)/ว.502หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17เอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12525515/11/2551 ที่ มอ 309/ 421หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์เอกสารหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
12625515/11/2551 ที่ มอ 030/121หนังสือภายในอื่นๆสนับสนุนงบประมาณจัดขบวนรณรงค์รักษาสุขภาพ ในงานลอยกระทง ม.อ.เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
12725516/11/2551 ที่ มอ 351.8/ 765หนังสือภายในอื่นๆการขอเทียบเท่ารายวิชา 311 - 102 บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2เอกสารหน่วยธุรการ/คณะแพทยศาสตร์
12825513/11/2551 ที่ มอ 001.6/ว 528หนังสือภายในอื่นๆขอมอบรายงานสรุปผลโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุวัฒธรรมเอกสารโครงการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12925515/11/2551 มอ 332/1255หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างนายประจักษ์ แซ่อึ่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเลขที่ 0520 และเสนอแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงเอกสารภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
13025516/11/2551 มอ 344/1203หนังสือภายในอื่นๆอัตรารองรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวสุนิดา รัตโนทยานนท์เอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
13125516/11/2551 มอ 320/1082หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเอกสารภาควิชากายวิภาคศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
13225516/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2.(มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
13325516/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2.(ศศมณฑ์ ศุภพฤกษ์สกุล)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
13425514/11/2551 มอ 326/1775หนังสือภายในอื่นๆขอลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาฝ่ายวิจัยและวิชาการเอกสารภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
13525514/11/2551 มอ 302.02/-หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551เอกสาร/
13625515/11/2551 มอ030/121หนังสือภายในอื่นๆสนับสนุนงบประมาณจัดขบวนรณรงค์รักษาสุขภาพในงานลอยกระทง ม.อ.(โครงการสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสุขภาพ)เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
13725515/11/2551 มอ 028/ว 644หนังสือภายในอื่นๆการคึดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551เอกสาร/
13825516/11/2551 ที่ มอ 600/ 3495หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารงานบัณฑิตศึกษา/คณะพยาบาลศาสตร์
13925516/11/2551 ประกาศกองอาคารสถานที่หนังสือภายในอื่นๆการตั้งร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
14025516/11/2551 ที่ มอ 530/ 1430หนังสือภายในอื่นๆไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินเอกสารภาควิชาวาริชศาสตร์/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
14125517/11/2551 ที่ มอ 054/ 062หนังสือภายในอื่นๆแจ้งค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ โอลิมปิกวิชาการเอกสารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
14225516/11/2551 ที่ มอ.165/ว 591หนังสือภายในอื่นๆขอเรียานเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนเตรียมการตั้งงบประมาณดำเนินการสำรวจพื้นที่ทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่นรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานีเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
143255129/10/2551 นร.6804/0311/2551หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมวิชาการ สกว. 2551 งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
14425516/11/2551 มอ 302.01/451หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2551เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
14525516/11/2551 มอ.พิเศษ/525หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS@PSU อย่างง่ายเอกสารศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14625516/11/2551 มอ.พิเศษ/528หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการใช้งาน LMS@PSU ในระหว่าง VCR 2 มีปัญหาเอกสารศูนย์สื่อการเรียนรู้/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14725514/11/2551 มอ 950/1383หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
14825517/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆใบแปลปริญญาบัตรเอกสารสารบรรณทะเบียนกลาง/ทะเบียนกลาง
14925514/11/2551 มอ 950/1383หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
150255117/10/2551 ศธ 0509(3)/1369หนังสือภายในอื่นๆประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เอกสาร/
151255110/11/2551 มอ 001.3/523หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานตาม KPIs คณะและภาควิชา ปีการศึกษา 2550 และยืนยัน/ปรับแผนของคณะและภาควิชา ศูนย์/สถาบัน/สำนัก (เทียบเท่าคณะ) ปีการศึกษา 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
152255110/11/2551 มอ024/ว653หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบและลงนามในประวัติเพื่อนำไปประกอบการขอเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2552เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
15325515/11/2551 ที่ ทวท (มข) 51/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสรุปจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
15425515/11/2551 ที่ ศธ 0575/ว.130หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
155255110/11/2551 ที่ มอ 840/2848หนังสือภายในอื่นๆขอทาบทามบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนเอกสารการจัดการศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15625517/11/2551 ที่ มอ 052/ 2088หนังสือภายในอื่นๆขอทราบความจำนงในการให้นักศึกษาช่วยงานในโครงการช่วยเหลือ โดยการทำงานแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 (รุ่นที่ 87)เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
157255128/10/2551 ที่ มอ 180/1545หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
15825517/11/2551 ที่ มอ 950/ 1401หนังสือภายในอื่นๆยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
15925517/11/2551 ที่ มอ 950/1402หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การสอบผ่านความรุ้ภาษาอังกฤษ (PSU-GET)เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
160255110/11/2551 ที่ มอ 023/ 2703หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์เพื่อติดตามผดลการปฏิบัตงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
16125517/11/2551 ที่ มอ 064/ว 2042หนังสือภายในอื่นๆโครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 14 (3/2551) หัวข้อ"การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มุ่งสู่บัณฑิตอันพึงประสงค์"เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
16225515/11/2551 ที่ มอ 015/ 1583หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวด รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ว 241 ) และใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
163255110/11/2551 บว2.หนังสือภายในอื่นๆบว2(อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
164255110/11/2551 บว2หนังสือภายในอื่นๆบว2 (อาอีเซาะส์ ยานยา)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
16525516/11/2551 มอ 328/339หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารภาควิชาชีวเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
16625517/11/2551 ที่ มอ 052/ 2088หนังสือภายในอื่นๆขอทราบความจำนงในการให้นักศึกษาช่วยงานในโครงการช่วเหลื่อ โดยการทำงานแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 (รุ่นที่ 87)เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
167255127/10/2551 ที่ วช 0008.06/ ว.663หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเอกสารสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
16825516/11/2551 ที่ มอ 342/1277หนังสือภายในอื่นๆการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระของสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เอกสารหลักสูตรพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์
169255110/11/2551 ที่ มอ 190/ 2253หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอกสารสารบรรณคณะการแพทย์แผนไทย/คณะการแพทย์แผนไทย
17025517/11/2551 ที่ 228/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเอกสารหน่วยคลังคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
17125515/11/2551 มอ 026/ว 644หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551เอกสาร/
17225513/11/2551 มอ 066/ว 131หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสาร/
173255126/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอลาออกจากราชการ ผศ.ดร.วรวุฒิ โลหะวิจารณ์เอกสารภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
17425514/11/2551 ที่ ศธ 571100/6263หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์คู่มือโปรแกรมการจัดซื้อวัสดุเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
175255129/10/2551 ที่ ALC 8401หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการ Work & Travel in USAเอกสารAmerican Learning Co. Ltd.
17625517/11/2551 มอ063/ว1637หนังสือภายในอื่นๆการสำรวจหนี้สินเอกสารงานทะเบียนกลาง
177255110/11/2551 ที่ มอ 071/ว 685หนังสือภายในอื่นๆขอนำคณะผู้บริหารจาก YUTCM เยื่อนคณะและขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
178255110/11/2551 ที่ มอ.204.4/246หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือให้นักศึกษาคณะฯ ไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2551เอกสารกลุ่มสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
17925516/11/2551 ที่ มอ 064/ 2016หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางอัจฉรา เพิ่ม ผู้รับทุนศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
180255110/11/2551 ที่ มอ 654.6/ 423หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ/คณะทันตแพทยศาสตร์
181255128/10/2551 นร 6805/0993/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
182255130/9/2551 มอ 324/329หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย(page charge) ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์
18325517/11/2551 มอ 150/ว 27หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
184255110/11/2551 มอ 300/ว 2378หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1/2552)เอกสารงานนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
18525517/11/2551 มอ 064/ว 2042หนังสือภายในอื่นๆโครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 14 (3/2551) หัวข้อ "การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มุ่งสู่บัณฑิตอันพึงประสงค์"เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
186255111/11/2551 ที่ มอ 348 /313หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำจากพนักงานประจำห้องทดลองเป็นพนักงานประจำห้องปฏิบัติการเอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ/คณะวิทยาศาสตร์
187255111/11/2551 มอ 028/ว 661หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
188255111/11/2551 มอ 023/ว 662หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
189255130/10/2551 ที่ มอ 322/ 1144หนังสือภายในอื่นๆขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
190255112/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆสรุปผลการปฏิบัติงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
191255111/11/2551 ที่ มอ 072/ ว 408หนังสือภายในอื่นๆการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
192255111/11/2551 ที่ มอ 704/ 1976หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 712 - 524 อาหารเชิงพันธภาพเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193255112/11/2551 มอ 344/1227หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดส่งผลงานการแต่งตำรา ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของหมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
194255112/11/2551 มอ 063/ว.1660หนังสือภายในอื่นๆอาจารย์ที่ปรึกษาทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
195255111/11/2551 มอ.001.6/ว549หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญเอกสารสารบรรณโครงการสถาบันสันติศึกษา/โครงการสถาบันสันติศึกษา
196255112/11/2551 มอ 024/2737หนังสือภายในอื่นๆพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราย นายจารุวัฒน์ นภีตะภัฎเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
197255112/11/2551 บว2หนังสือภายในอื่นๆบว2(วิมล วิรเกียรติ)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
198255112/11/2551 มอ 330/5758หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ผศ.ดร.วชิระ เหล็กนิ่มเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
199255110/11/2551 มอ 316/733หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาไปศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารหลักสูตรวัสดุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
200255112/9/2551 มอ 324/1258หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
201255125/8/2551 มอ 324/1158หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
202255125/8/2551 มอ 324/1159หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
203255125/8/2551 มอ 324/1159หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
204255125/8/2551 มอ 324/1160หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
205255125/8/2551 มอ 324/1160หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
206255125/8/2551 มอ 324/1160หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
20725516/11/2551 ที่ วท 5401/ ว 5729หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมอาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับปีการศึกษา 2552เอกสารสวทช
208255111/11/2551 ที่ มอ 166/ 1499หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้ากลุ่มวิจัยวัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
20925515/11/2551 ที่ มอ 142/ 050หนังสือภายในอื่นๆขอขอบพระคุณฝ่ายวิชาการที่ให้ความอนุเคราะห์เอกสารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มอ.
210255125/8/2551 มอ 324/1161หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
211255125/8/2551 มอ 324/1161หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
21225517/11/2551 ที่ มอ 064/ 2043หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2551 งวดที่ 2เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
21325515/11/2551 มอ 336/642หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญเอกสารภาควิชาเภสัชวิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
214255113/11/2551 มอ001/ว1253หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
215255113/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆRevival the MOU of Mendelเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
216255113/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆRevival MOU of Mendelเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
217255112/11/2551 มอ 324/1504หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเคมีเอกสารภาควิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์
218255113/11/2551 มอ 032/1052หนังสือภายในอื่นๆขอย้ายข้าราชการไปสังกัดโครงการจัดตั้วคณะเทคนิคการแพทย์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
219255112/9/2551 ม.อ.324/1259หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
220255112/9/2551 ม.อ.324/1257หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
221255112/9/2551 ม.อ.324/1256หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
222255130/9/2551 ม.อ.324/1332หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
223255113/11/2551 มอ150/2021หนังสือภายในอื่นๆห้องสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายทางไกลเอกสารกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ/ศูนย์คอมพิวเตอร์
224255113/11/2551 ที่ มอ 202.2/588หนังสือภายในอื่นๆให้ข้าราชการในสังกัดเป็นอาจารย์ร่วมสอนในรายวิชา 340 - 326 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมในภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
225255110/11/2551 ที่ สอวน.379/2551หนังสือภายในอื่นๆเลื่อนวันสอบ สอวน. รอบพิเศษเอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
226255113/11/2551 ที่ มอ.650/5751หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์โปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดประชุมด้วยระบบ e-meetingเอกสาร สำนักงานคณบดี/คณะแพทยศาสตร์
227255111/11/2551 ที่ มอ 820/ว 182หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 2551เอกสาร/
228255113/11/2551 มอ 026/ว 666หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
229255112/9/2551 ม.อ.324/1255หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
230255125/8/2551 ม.อ.324/1157หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
231255115/8/2551 ม.อ.324/1116หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
23225515/8/2551 ม.อ.324/1115หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
233255115/8/2551 ม.อ.324/1114หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
234255115/8/2551 ม.อ.324/1113หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
235255112/5/2551 ม.อ.326/729หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
236255113/11/2551 มอ 026/ว 668หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
237255112/5/2551 ม.อ.326/728หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
238255113/11/2551 มอ 016/ว3696หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มเงื่อนไขเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
239255113/11/2551 มอ950/ว111หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
240255113/11/2551 ที่ มอ 064/ว 2074หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
241255113/11/2551 ที่ มอ 820/ว 183หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 2551เอกสารงานสารบรรณ/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
242255114/11/2551 ที่ มอ 023/ 2752หนังสือภายในอื่นๆการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ ราย นางสาวแฉล้ม ปริชยากรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
243255113/11/2551 ที่ มอ 150/ว 28หนังสือภายในอื่นๆเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Are U Ready 2Get a Job?เอกสาร/
244255110/11/2551 มอ 326/1791หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการวิจัยภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2551 นายมณฑล วิสุทธิ เอกสารภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
24525516/11/2551 มอ 326/1792หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการวิจัยภาคการศึกษาที่ 2/2551 นางอัจฉรา เพิ่มเอกสารภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
246255114/11/2551 มอ 303.02/2305หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานพิเศษและการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบพัสดุประจำปีเอกสารหน่วยพัสดุคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
247255111/11/2551 ที่ กฟผ.941600-0/54483หนังสือภายในอื่นๆขอทราบหลักสูตรการเรียน - การสอนด้านพลังงานนิวเคลียร์เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
248255114/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆMOU of Mendel Universityเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
249255114/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆMOU of Mendel University เอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
250255114/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆMOU of Mendel Universityเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
251255114/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆMendel Universityเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะวิทยาศาสตร์
252255114/11/2551 ที่ มอ 840/ 2902หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
253255114/11/2551 ที่ มอ 072/ ว 411หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรช่วยปฏิบัตงานการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
254255114/11/2551 ที่ มอ 840/ 2901หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารการจัดการศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
255255114/11/2551 มอ 344/1235หนังสือภายในอื่นๆตรวจสอบและลงนามในประวัติเพื่อนำไปประกอบการขอเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2552เอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
256255129/10/2551 มอ 348/287หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ลงนามแบบเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน (แบบ ปอ.อ/1)เอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ/คณะวิทยาศาสตร์
257255112/11/2551 มอ 300.07/570หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาไปศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ/คณะวิทยาศาสตร์
258255117/11/2551 มอ 300/2432หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อคณะอนุกรรมการควบคุมภายในระดับภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงานเอกสารงานนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
259255114/11/2551 มอ001/1256หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซด์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
260255117/11/2551 มอ 300/2432หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ระดับภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงานเอกสารงานนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
261255117/11/2551 066/ว135หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินงานอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พศ. 2522เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
262255114/11/2551 ที่ กสต 431 /2551(52)หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
263255114/11/2551 ที่ มอ 064/2097หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมนาคุณโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ จากเงินรายได้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
264255114/11/2551 ที่ มอ 950/ 1449หนังสือภายในอื่นๆขอติดตามการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
265255117/11/2551 มอ 302.01/468หนังสือภายในอื่นๆดำเนินการต่อจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2551เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
266255117/11/2551 มอ 302.01/467หนังสือภายในอื่นๆมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2551เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
26725517/11/2551 วช 0005/ว.6338หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเรื่อง การกำหนดหัวข้อการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
268255114/11/2551 มอ032/ว128หนังสือภายในอื่นๆเร่งรัดการจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เบื้องต้นและสรุปปัญหาอุปสรรค นโยบายการดำเนินงานฯเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
269255129/10/2551 ศธ 0566.05/589หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญขวนส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารวิจัย มสด.เอกสารมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
270255117/11/2551 มอ 026/ว 670หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
271255117/11/2551 มอ 026/ว 671หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
272255114/11/2551 มอ 004/ว201หนังสือภายในอื่นๆขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
273255113/11/2551 มอ 975/128หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารสารบรรณคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม/คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
274255130/10/2551 ทส 0404.2/ว753หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งดำน้ำบริเวณกองหินแฟนตาซีเอกสารสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
275255117/11/2551 มอ 066/ว136หนังสือภายในอื่นๆขอให้ดำเนินการปิดโครงการบริการวิชาการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการเอกสารงานบริการวิชาการ/กองบริการการศึกษา
276255117/11/2551 มอ 166/1529หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
277255117/11/2551 มอ 166/1520หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
278255117/11/2551 มอ 169/5668หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศเอกสารสารบรรณสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง/สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
279255117/11/2551 มอ 166/1524หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาการขอปรับปรุงและขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัยเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
280255114/11/2551 มอ 004/ว201หนังสือภายในอื่นๆขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
281255117/11/2551 071/ว704หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงปม. 2551เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
282255117/11/2551 ที่ มอ 208.3/237หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นเอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
283255113/11/2551 ที่ มอ.162/ 943หนังสือภายในอื่นๆสรุปจัดสรรรายได้ โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
284255118/11/2551 ที่ มอ 023/ 2787หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
285255117/11/2551 มอ 166/ว1528หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
286255118/11/2551 มอ 300.09/074หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เอกสารหน่วยประกันคุณภาพ/คณะวิทยาศาสตร์
287255117/11/2551 มอ 322/1202หนังสือภายในอื่นๆขอส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของ นางสาวมนทกานติ เพชรอภิรักษ์เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
288255117/11/2551 มอ 326/1845หนังสือภายในอื่นๆนำส่งประวัติเพื่อนำไปประกอบการขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552เอกสารภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
289255117/11/2551 มอ 332/1313หนังสือภายในอื่นๆขอเพิ่มวุฒิการศึกษา ดร.สวัสดี ยอดขยันเอกสารภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
290255117/11/2551 มอ 332/1314หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติกำหนดระดับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นตรมวุฒิ ดร.สวัสดี ยอดขยันเอกสารภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
291255118/11/2551 มอ 303.02/2313หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเฉพาะราย พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกเอกสารหน่วยพัสดุคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
292255117/11/2551 มอ 300.07/581หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติอัตราว่างพร้อมทั้งขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ/คณะวิทยาศาสตร์
293255118/11/2551 มอ 348/335หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ/คณะวิทยาศาสตร์
294255118/11/2551 มอ001/1282หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมรายการวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์ จ.สงขลาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
295255117/11/2551 มอ 026/ว 671หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
296255111/11/2551 ศธ 0575/ว.1458หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการกองทุนอุดมศึกษา
297255118/11/2551 064/ว2118หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทกลอนเข้าประกวดเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
298255119/11/2551 บว2หนังสือภายในอื่นๆบว2 (อุไรวรรณ เพ็ชรกุล)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
299255119/11/2551 ที่ มอ. 600/3640หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลนักศึกษาไม่มาเรียนเอกสารงานหลักสูตรปริญญาตรี/คณะพยาบาลศาสตร์
300255119/11/2551 มอ950/ว115หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
301255118/11/2551 ที่ มอ 064/ ว 2112หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 12/2551เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
302255118/11/2551 ที่ มอ 330/ 5868หนังสือภายในอื่นๆโปรดพิจารณาลงนาเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
30325517/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการพันธมิตรธุรกิจชีวภาพ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน BioAsia 2008เอกสารสวทช
304255118/11/2551 ที่ มอ 330/ 5867หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญท่านคณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาทางวิชาการเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
305255119/11/2551 มอ.204.3/167หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pec-7 & WRMT-2เอกสารวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
306255119/11/2551 มอ 023/ว 676หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
307255119/11/2551 มอ.063/ว1724หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
308255118/11/2551 มอ 598/1011หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะเภสัชศาสตร์
309255119/11/2551 FAXหนังสือภายในอื่นๆBritish Council Thailandเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
310255118/11/2551 มอ 064/ว2120หนังสือภายในอื่นๆการนำรายวิชาในหลักสูตรไปใช้ต่างคณะ/วิทยาเขตเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
311255118/11/2551 มอ 064/ว2115หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานวันครูเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
312255118/11/2551 มอ 064/ว 2117หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จากคณะเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยในวันครูเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
313255113/11/2551 พ.ต.0152/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
314255119/11/2551 มอ 043/ว9694หนังสือภายในอื่นๆจัดสรรที่พักว่างประเภทคนโสด และประเภทครอบครัวเอกสารงานอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
315255114/11/2551 มอ 064/2091หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางสาวเบญจมาศ หนูแป้น ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
316255114/11/2551 มอ 064/2093หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นายมณฑล วิสุทธิ ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
317255114/11/2551 มอ 064/2094หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางสาวสายใจ ปานวิเชียร ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
318255114/11/2551 มอ 064/2096หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ นางสาววลัยพร มัฆพาน ผู้รับทุนซึ่งศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
319255118/11/2551 มอ 840/2933หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสัมมนาเพื่อเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเอกสารสารบรรณ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
320255119/11/2551 มอ 166/ว1542หนังสือภายในอื่นๆระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
32125517/11/2551 ศธ 0514.3.1/ว978หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญต่วมสัมมนาวิชาการเกษตรประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
322255118/11/2551 มอ 895/1213หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการพิจารณาเอกสารภาควิชาสารัตถศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
323255128/10/2551 วช 0017/ว99หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม International Symposium on Animal Science 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
324255120/11/2551 มอ 344/1275หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และขอเสนอแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกเอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
325255120/11/2551 มอ 344/1274หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติอยู่ราชการต่อ โดยไม่ถือเป็นวันลา และไม่เบิกค่าใช้จ่ายใด ๆเอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
326255119/11/2551 มอ 161/1063หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
327255111/11/2551 มอ 820/ว 182หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 2551เอกสารงานสารบรรณ/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
328255120/11/2551 มอ 300.07/586หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติกำหนดวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ/คณะวิทยาศาสตร์
329255120/11/2551 มอ 023/ว677หนังสือภายในอื่นๆส่งเอกสารการประชุมคณะทำงานศึกษาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
330255120/11/2551 มอ 342/1358หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอตำแหน่งวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ไชยบัณดิษฐ์ เอกสารหลักสูตรพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์
331255114/11/2551 มอ063/1680หนังสือภายในอื่นๆค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
332255120/11/2551 วท 5306/ว4192หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ความต้องการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงที่ 2 ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
333255112/11/2551 มิ 330/5760หนังสือภายในอื่นๆนำส่งเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา ของ นายประกาศ สว่างโชติเอกสารภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์
334255120/11/2551 ที่ มอ 166/1550หนังสือภายในอื่นๆการส่งรายงานผลการวิจัยเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
335255114/11/2551 วช 0005/ว6472หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
336255119/11/2551 ที่ มอ 166/ว 1543หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Latest Technolohies For Biofuels Developmentเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
337255121/11/2551 ที่ มอ.052/ 2206หนังสือภายในอื่นๆการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
338255114/11/2551 SC4987/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญรวมงานสัมมนา elearning โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเอกสารelearning
339255121/11/2551 มอ001/1299หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดเลขที่หนังสือออกภายนอกให้แก่หน่วยงานย่อยภายในคณะเอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
340255113/11/2551 ที่ ทวท (มข) 56/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 6/2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
341255120/11/2551 247/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนาสวนปาล์มเอกสารหน่วยอาคารสถานที่คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
342255120/11/2551 ที่ มอ 064/ว 2144หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง:เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
343255120/11/2551 ที่ มอ 166/ 1555หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณา "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
344255121/11/2551 มอ 342/1365หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารหลักสูตรพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์
345255121/11/2551 ที่ มอ 344/ 1283หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เอกสารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
346255121/11/2551 มอ 166.ว1562หนังสือภายในอื่นๆโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
347255120/11/2551 ที่ มอ 044/ว 9736หนังสือภายในอื่นๆแจ้งปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2551เอกสารหน่วยไฟฟ้า/กองอาคารสถานที่
348255118/11/2551 ที่ ศ.สน 263 /2551 (52)หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงรายเอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
349255120/11/2551 ที่ มอ 047/ว.9721หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเอกสารงานธุรการ/กองอาคารสถานที่
350255113/11/2551 ที่ มอ.162/ 934หนังสือภายในอื่นๆสรุปจัดสรรรายได้ โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
351255114/2/2551 ม.อ.328/045หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
35225518/5/2551 ม.อ.326/713หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
353255126/3/2551 ม.อ.330/1177หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
354255121/3/2551 ม.อ.330/1113หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
355255123/7/2551 ม.อ.322/792หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
356255112/5/2551 ม.อ.326/728หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
357255125/8/2551 ม.อ.332/913หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
358255123/9/2551 ม.อ.324/1294หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
359255124/11/2551 บว2หนังสือภายในอื่นๆบว2(5010220179)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
360255122/9/2551 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 252/25หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
361255119/11/2551 มอ 166/ว1545หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2552(เพิ่มเติม)เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
362255124/11/2551 ที่ 253/2551หนังสือภายในอื่นๆย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย (นางจิรัฏฐา ช่วยแก้ว)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
363255121/3/2551 ม.อ.330//1113หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
364255122/8/2551 ม.อ.324/1152หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
365255119/8/2551 ม.อ.324/1135หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
366255124/11/2551 มอ 300/ว 2510หนังสือภายในอื่นๆการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และปฏิทินกิจกรรมประเมินฯเอกสาร/
367255113/11/2551 GS1,บว.1หนังสือภายในอื่นๆRequest for Advisor Appointment,ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (Xie Qiaoguang,เอกพงษ์)เอกสารบัณฑิตศึกษาและวิจัย/คณะวิศวกรรมศาสตร์
368255121/11/2551 มอ 166/1563หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
369