Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะศิลปศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :1282 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :43 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255112/6/2551 พม0403/ว3361หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง "ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม" ครั้งที่ 1 ปี 2551เอกสารสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2255128/5/2551 ศธ0559/พิเศษหนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ส่งประวัติอาจารย์เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3255111/6/2551 วท.5401/2796หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4255111/6/2551 ศธ 0507(2)/ว736หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและสอนระยะสั้นเอกสารสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
5255113/6/2551 ศธ 0507(2)/ว760หนังสือภายในอื่นๆทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียเอกสารสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
6255113/6/2551 ศธ 0507(2)/ว760หนังสือภายในอื่นๆทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียเอกสารสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
7255113/6/2551 ศธ 0507(2)/ว760หนังสือภายในอื่นๆทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียเอกสารสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
8255123/6/2551 มอ063/ว1062หนังสือภายในอื่นๆการสำรวจหนี้สินเอกสาร/
9255124/6/2551 มอ 061/ว.080หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธี "ไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย"เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
10255126/6/2551 -หนังสือภายในอื่นๆโครงการอบรมการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมEllis (จ-ศ) อาจารย์ธัญลักษณ์ ลิ้มเพียรจัดเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
11255126/6/2551 มอ 150/ว 008หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
12255125/6/2551 มอ 600/1960หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญ ผศ.อำไพรัตน์ สุทธินนท์ เป็นกรรมการสอบภาษาอังกฤษเอกสาร/
13255126/6/2551 มอ 880.1/0681หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งสรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื้อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551เอกสารสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(คณะศิลปศาสตร์)
14255125/6/2551 มอ 026/ว 370หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงานเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
15255116/6/2551 มอ 895/0586หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวทิยาลัยปี 2550เอกสาร/
16255127/6/2551 มอ 026/ว 376หนังสือภายในอื่นๆวาระการประชุมเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
17255120/6/2551 ศธ 0518.15/2382หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2551เอกสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18255112/6/2551 ศธ 0530.1(15)/ว466หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการนวัตกรรมไหมไทยและการประชุมเชิงปฏิบัติการการทอผ้าไหม:เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินี และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19255117/6/2551 ศธ 0507(4)/ว773หนังสือภายในอื่นๆจัดประชุมเตรียมการก่อนการประชุมอุดมศึกษาโลกในปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20255127/6/2551 ศธ.0541/พิเศษ/ว087หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมนานาชาติครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
21255113/6/2551 ศธ 0523.6.1/ว248หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2551 และขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการเอกสารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
22255112/6/2551 ศธ 6001/ว152หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
23255111/6/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเทียบโอนรายวิชา (นส.อภัชลี เรืองมณี)เอกสาร/
24255120/6/2551 มอ 880/3137หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดโครงการอบรมการเขียน (essay writing) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 พร้อมขอใช้เงินตามประมาณการค่าใช้จ่ายเอกสารงานบริการวิชาการ/คณะศิลปศาสตร์
25255120/6/2551 มอ 880/3138หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 พร้อมขอใช้เงินตามประมาณการค่าใช้จ่ายเอกสารงานบริการวิชาการ/คณะศิลปศาสตร์
26255130/6/2551 มอ 001.3/268หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมปิดข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
27255130/6/2551 มอ 001.3/268หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมปิดข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
28255127/6/2551 มอ 202.1/108หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลงานทำบุญตึกสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2551 (4 ก.ค. 51)เอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
29255130/6/2551 มอ 024/ว 378หนังสือภายในอื่นๆการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2552เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
30255120/6/2551 ศวส.บจ.90/2551หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี 2551 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.)เอกสารศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
31255126/6/2551 วช 0005/ว3344หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
32255130/6/2551 มอ950/779หนังสือภายในอื่นๆการขอเปิดรายวิชาเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
3325511/7/2551 มอ063/ว1094หนังสือภายในอื่นๆการสำรวจหนี้สินเอกสารงานทะเบียนกลาง
34255130/6/2551 กบ 20/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกา ปีการศึกษา 2551เอกสารคณะกรรมการนักศึกาบัณฑิตศึกษา
3525511/7/2551 066/ว080หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
3625511/7/2551 066/ว081หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการใช้ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2551เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
37255130/6/2551 มอ 454/843 หนังสือภายในอื่นๆอนุญาตให้บุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ/คณะวิทยาการจัดการ
3825511/7/2551 มอ 880/3318หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ "งานม.อ.วิชาการ"ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2551เอกสารงานบริการการศึกษา
39255126/6/2551 สข 7306/ว 161หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห
4025512/7/2551 มอ 028/ว 382หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญอาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
41255125/6/2551 มอ890/0667หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติดำเนินการและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
42255120/6/2551 มอ 890/0671หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติดำเนินการและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
4325512/7/2551 มอ052/1148หนังสือภายในอื่นๆการเทียบค่าประสบการณ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
4425512/7/2551 187/1789หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
4525511/7/2551 มอ 365/ท.493หนังสือภายในอื่นๆขอแผนการเรียนการสอนปีการศึกษาที่ 2/2551เอกสารรังสีวิทยา/คณะแพทยศาสตร์
4625514/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษทักษะการฟัง (Listening) อ.กรุณา วงศ์ผาสุกโชติเอกสาร/
4725514/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบIELTS ทักษะการฟัง (listening) Mr.Sarath w. Samaranayakeเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
4825514/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS ทักษะการพูด (Speaking) อ.วิรงรอง เทพสุริยวงศ์เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
4925513/7/2551 มอ061/ว523หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551)เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5025514/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษทักษะการเขียน (Basic writing)ผศ.ดร.ปฐมา อักษรจรุงเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
51255116/5/2551 วช0007/ว2493หนังสือภายในอื่นๆการเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
52255130/6/2551 ศธ 0519.1.14/885หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
5325514/7/2551 071/ว403หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Educational Outreach Profectเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
5425517/7/2551 มอ 026/ว 389หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2551 (ช่วงที่ 1)เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
5525514/7/2551 มอ 880/ว3447หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากรโครงการอบรมสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2551เอกสารงานกิจการนักศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
56255130/6/2551 -หนังสือภายในอื่นๆหลักฐานการโอนเงินทุนผลิตตำราคณะศิลปศาสตร์ (อ.พรรณรัศมิ์ เง่าธรรมสาร)เอกสาร/
5725514/7/2551 1799หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในหัวข้อ "เพื่อนชวนเพื่อนทำผลงาน"เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
5825517/7/2551 มอ 880/ว3453หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาเอกสาร/
5925518/7/2551 072/ว339หนังสือภายในอื่นๆการให้ความอนุเคราะห์นักเรียนโครงการ สอวน. เข้าศึกษาในคณะเป็นกรณีพิเศษเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
6025517/7/2551 มอ 895/0667หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การวิจัยกับการก้าวไปสู่นานาชาติ"เอกสารภาควิชาสารัตถศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
61255113/6/2551 วช 0002.2/ว. 3066หนังสือภายในอื่นๆทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2552 (FY 2009)เอกสารสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6225518/7/2551 มอ024/ว391หนังสือภายในอื่นๆแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ (1ตค.51)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
6325513/7/2551 มอ 071/397หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักประจำเดือนกรกฎาคม 2551 สำหรับ Ms.Xiao Jingเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
6425513/7/2551 มอ 071/ว 388หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามอ.กับJUSTเอกสาร/
6525517/7/2551 มอ 890/0701หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ฯเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
66255130/6/2551 ศธ0504.07/ว954หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
67255124/6/2551 วท5401/ว3038หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับสมัครทุน NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2552เอกสารสวทช
6825518/7/2551 มอ 026/ว 401หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
6925518/7/2551 มอ 072/ว 339หนังสือภายในอื่นๆการให้ความอนุเคราะห์นักเรียนโครงการ สอวน. เข้าศึกาในคณะเป็นกรณีพิเศษเอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
7025519/7/2551 มอ 875/1201หนังสือภายในอื่นๆขอเทียบเท่ารายวิชาเอกสาร/
7125517/7/2551 มอ 064/ว 1184หนังสือภายในอื่นๆขั้นตอนการเสนอขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
72255119/1/2551 -หนังสือภายในอื่นๆCDSTC 2008 Invitation Call for PaperเอกสารDisability Classification and Research Centre
73255119/1/2551 -หนังสือภายในอื่นๆCDSTC 2008 Invitation Call for PaperเอกสารDisability Classification and Research Centre
74255119/1/2551 -หนังสือภายในอื่นๆCDSTC 2008 Invitation Call for PaperเอกสารDisability Classification and Research Centre
7525519/7/2551 มอ 028/ว 405หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นัดพบ Blogger ครั้งที่ 2/2551"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
7625518/7/2551 มอ 064/1197หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรทุนเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
7725518/7/2551 มอ 890/0708หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายเอกสาร/
7825518/7/2551 มอ 064/1190หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
7925518/7/2551 มอ 064/ว 1216หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต"เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
80255130/6/2551 ศธ 0519.1.14/885หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8125518/7/2551 187/1873หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
82255129/4/2551 มอ 024/ว232หนังสือภายในอื่นๆจัดส่งสำเนาคำสั่งและบันทึกการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2549 (30%)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
83255110/7/2551 187/ว1918หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
8425513/7/2551 ศธ 0560/ว212หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
8525514/7/2551 ศศว.35/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
86255130/6/2551 ศธ 0548/591หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาสังคมไทยด้านงานวิจัยการรู้หนังสือเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
8725511/7/2551 ศธ 0516.37/1017หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2551เอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8825512/7/2551 ศธ 0519.13/ว.0481หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสถานบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี และส่งผลงานวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
8925512/7/2551 ศธ 0519.13/ว.0481หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสถานบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี และส่งผลงานวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
90255126/6/2551 ศพธ 02/ว926หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรมเอกสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
91255111/7/2551 มอ 026/ว 411หนังสือภายในอื่นๆการทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
92255110/7/2551 มอ390(1)/1024หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมคัดกรองสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารแพทย์
9325518/7/2551 มอ 890/0706หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
94255110/7/2551 มอ 880/3535หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการของนางณญาดา อินทสโรเอกสาร/
95255114/7/2551 มอ 026/ว 416หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
9625519/7/2551 มอ.พิเศษ/346หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการขอความอนุเคราะห์จัดอบรมการสร้างสื่อบทเรียนเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มอ.
97255111/7/2551 มอ. 187/ว 1934หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสั่งซื้อเอกสาร/
98255110/7/2551 มอ 950/056หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเอกสาร/
9925518/7/2551 มอ 064/1198หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติการเขียนจำนวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
100255114/7/2551 มอ 880/3599หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม)เอกสารสารบรรณคณะศิลปศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
101255114/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครผู้เข้าประกอบการร้านขายอาหารในคณะวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
102255114/7/2551 มอ 166/ว872หนังสือภายในอื่นๆขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนฯ ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
103255110/7/2551 001/811หนังสือภายในอื่นๆกองกลาง แจ้งการปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีเอกสารกองกลาง
10425511/7/2551 มอ พิเศษ/335หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดในหัวข้อเรื่อง "สื่อสร้างคนดี"เอกสารโครงการจัดตั้งศุนย์สื่อการเรียนรู้ มอ
105255114/7/2551 มอ 880/3608หนังสือภายในอื่นๆหลักเกณฑ์การให้บริการเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองเอกสาร/
106255114/7/2551 มอ 880/3609หนังสือภายในอื่นๆขกยกเลิกการจ่ายเงินสมทบรายเดือนชั่วคราวให้แก่ Miss Ok soon Doเอกสาร/
107255114/7/2551 มอ 880/ว 3604หนังสือภายในอื่นๆการจัดประชุมภาควิชาให้ตรงกันทั้งสองภาควิชาเอกสาร/
108255115/7/2551 มอ 880/3603หนังสือภายในอื่นๆการหักเงินสมทบเข้าภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์เอกสาร/
109255115/7/2551 1261หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานเงินรายได้เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
110255114/7/2551 มอ 880/3606หนังสือภายในอื่นๆแผนจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี2551และ2552 หลักสูตร ศศม.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ(ภาคพิเศษ)เอกสาร/
111255115/7/2551 มอ 028/ว 419หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เรื่อง "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization)"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
11225519/7/2551 ศธ 0527.01/ว7021หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 การบริหารนวัตกรรมเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
11325513/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักรเอกสาร/
114255121/7/2551 ศธ 0561.7/286หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สุราษฎร์ธานี
115255121/7/2551 กบ 22/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551เอกสารคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
116255121/7/2551 มอ 600/2158หนังสือภายในอื่นๆขอคยามอนุเคราะห์เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 3 สำหรับนักศึกษาพยาบาลเอกสารงานหลักสูตรปริญญาตรี/คณะพยาบาลศาสตร์
117255116/7/2551 มอ 880/ว 3676หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อผู้ประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/คณะศิลปศาสตร์
118255114/7/2551 มอ 064/1262หนังสือภายในอื่นๆการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลงาน/ความสำเร็จด้านวิชาการในการผลิคบัณฑิตในงาน มอ วิชาการเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
119255116/7/2551 มอซ061/ว.546หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "กินอยู่อย่างไทย สุขใจไกลโรค"เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
12025519/7/2551 มอ 598/602หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย คณะเภสัชศาสตร์เอกสารฝ่ายวิจัยและบริการ/คณะเภสัชศาสตร์
121255115/7/2551 มอ 028/ว 419หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยลัยเรื่อง "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization)เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
12225519/7/2551 มอ 390(1)/1024หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมคัดกรองสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
12325512/7/2551 ศธ 0530.24/ว245หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ The 13th International Conference and Festival of Asia Pacific Society for Ethnomusicologyเอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124255110/7/2551 กห 0512.3/พิเศษหนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรเชิญชมการแสดง"นาฎยศาลาหุ่นละครเล็กการกุศล"เอกสารทัพเรือภาคที่ 2
125255121/7/2551 ศธ 0558/ว2307หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฎวิจัย : กลุ่มอันดามันเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
126255114/7/2551 ศวส.41/2551หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
127255116/7/2551 มอ 061/ว 546หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "กินอยู่อย่างไทย สุขใจไกลโรค"เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
128255114/7/2551 วช 0005/ว3674หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง วช กับการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตแบบพหุมิติ และพหุระดับในบริบทของปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
129255123/7/2551 มอ 028/ว 442หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีหัวหน้าภาค ครั้งที่ 22เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
130255123/7/2551 มอ 012/ว1149หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และก่อนนี้เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
131255123/7/2551 มอ 012/ว1148หนังสือภายในอื่นๆการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
13225511/7/2551 มอ 880/3319หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์เอกสารงานบัณฑิต/คณะศิลปศาสตร์
133255123/7/2551 มอ 150/ว 010หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
134255116/7/2551 มอ.064/1271หนังสือภายในอื่นๆการเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
13525519/7/2551 มอ 895/0690หนังสือภายในอื่นๆขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยเอกสาร/
13625517/7/2551 นวส.4780/032/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าฟังการเสวนาวิชาการและขอความกรุณาประชาสัมพันธ์เอกสารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
137255123/7/2551 มอ032/0683หนังสือภายในอื่นๆคณะศิลปศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเพิ่มเติมเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
13825511/7/2551 มอ 890/0681หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติดำเนินการและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวยุพิน กรัณยเดชเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
139255110/7/2551 มอ 001/811หนังสือภายในอื่นๆการปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
140255121/7/2551 มอ 028/ว 425หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
141255121/7/2551 มอ 023/ว 426หนังสือภายในอื่นๆโครงการ "นักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
142255121/7/2551 มอ 023/ว 427หนังสือภายในอื่นๆการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
143255121/7/2551 187/2009หนังสือภายในอื่นๆตอบรับเชิญวิทยากรเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
14425512/7/2551 มอ 117/1335หนังสือภายในอื่นๆขอมอบวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมและมนุษยศาสตร์เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
145255123/7/2551 มอ 880/3743หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือแจ้งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเกี่ยวกับการจอดรถที่บริเวณทางลงข้างตึกคณะศิลปศาสตร์เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
14625518/7/2551 ทส02600/239หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
147255116/7/2551 มอ 950/ว 061หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลรายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึการะดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2552เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
148255124/7/2551 มอ002/472หนังสือภายในอื่นๆแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
149255122/7/2551 มอ 890/0762หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
150255124/7/2551  หนังสือภายในอื่นๆข้อหารือประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.เอกสารกจ
151255123/7/2551 038/0016หนังสือภายในอื่นๆสนง.เครือข่ายฯ ขอข้อมูลความต้องการด้านงานผลิตและพัฒนาอาจารย์เอกสารสนง.เครือข่ายฯ
152255124/7/2551 มอ032/0689หนังสือภายในอื่นๆขอหารือการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงานเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
153255115/7/2551 193/2551หนังสือภายในอื่นๆขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)เอกสาร/
154255121/7/2551 ศธ 0521/2688หนังสือภายในอื่นๆการรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการเขียนจำนวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์เอกสาร/
15525514/7/2551 มอ 500/ว 1024หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติหยุดการเรียนโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนเอกสารหน่วยทะเบียน/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
156255122/7/2551 มอ 064/ว 1291หนังสือภายในอื่นๆขอมอบคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
157255125/7/2551 มอ 880/3771หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุคราะห์ข้อมุลรายวิชาที่จัดการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีเอกสาร/
158255123/7/2551 มอ.พิเศษ/359หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดในหัวข้อเรื่อง "สื่อสร้างคนดี"เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มอ
159255123/7/2551 มอ 047/ว 2794หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเอกสารงานธุรการ/กองอาคารสถานที่
160255122/7/2551 มอ.064/ว 1290หนังสือภายในอื่นๆรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรนานาชาติเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
161255122/7/2551 มอ099/298หนังสือภายในอื่นๆรายรับโครงการบริการวิชาการเอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
162255121/7/2551 ศธ 1521/2688หนังสือภายในอื่นๆารรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการเขียนจำนวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์เอกสาร/
163255128/7/2551 1316หนังสือภายในอื่นๆประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
164255128/7/2551 มอ 023/ว 453หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
165255128/7/2551 มอ 023/ว 453หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
166255123/7/2551 มอ.038/0016หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลความต้องการด้านงานผลิตและพัฒนาอาจารย์เอกสารสำนักงานเครือข่ายฯอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มอ.
167255124/7/2551 กบข5020/ว2684/2551หนังสือภายในอื่นๆประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับแลการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน กบข.ฯเอกสารกองทุน กบข.
168255111/7/2551 ศธ0531.25/ว172หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
169255122/7/2551 มอ 890/0764หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
170255123/7/2551 มอ 880/3755หนังสือภายในอื่นๆการให้ทุนปริญญาโทเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
171255122/7/2551 มอ 751/ว 850หนังสือภายในอื่นๆขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเอกสารสำนักงานเลขานุการ/วิทยาลัยอิสลามศึกษา
172255125/7/2551 มอ 890/0774หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายเอกสาร/
173255125/7/2551 208.2/ว.132หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
174255121/7/2551 มอ 026/ว 423หนังสือภายในอื่นๆขอให้ตรวจสอบและยืนยันพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
175255130/7/2551 5/2551หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
176255130/7/2551 มอ 028/ว 458หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
177255130/7/2551 มอ 026/ว 457หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าอบรมการส่งข้อมูลผู้ประกันตนด้วยโปรแกรม SSO Media 1.0เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
178255130/7/2551 มอ001/ว871หนังสือภายในอื่นๆขอทราบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
179255123/7/2551 ศธ 0521.3/ว1668หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาส่งผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
180255130/7/2551 มอ880/ว 3840หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่ออนุกรรมการฝ่ายต้อนรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550เอกสาร/
181255128/7/2551 มอ032/0698หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้ชื่อ วิทยาเขตสารสนเทศตรังเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
182255130/7/2551  หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารกจ
183255128/7/2551 มอ 023/ว 453หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
184255131/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS ทักษะการเขียน ๖ (writeing) Mr.David Brunerเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
185255131/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS ทักษะการอ่าน (Reading) อ.สมฤดี คงพุฒิเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
186255131/7/2551 มอ 880/3874หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก school of International Education Shanghai Jiaotong University(SJTU)เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
187255131/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเสนอในการสัมมนาประจำปีเอกสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
188255123/7/2551 ศธ.0521.3/ว 1668หนังสือภายในอื่นๆขยายเวลาส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชการเอกสารม.สงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
189255128/7/2551 มอ 820/ว 077หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ"ปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงานของโลก"เอกสาร/
190255131/7/2551 มอ001/ว874หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
191255131/7/2551 187/2144หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
192255130/7/2551 มอ 880/ว 3856หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/คณะศิลปศาสตร์
193255130/7/2551 มอ 895/0764หนังสือภายในอื่นๆขอปรับเงินเดือนอาจารย์ พนักงานเงินรายได้ ตามคุณวุฒิเอกสารภาควิชาสารัตถศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
194255124/7/2551 มอ 880/3899หนังสือภายในอื่นๆการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารงานบริการการศึกษา
19525511/8/2551 มอ 880/ว.3855หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงานรอบที่ 2/2551(1ก.พ.2551-31ก.ค.2551)เอกสาร/
196255130/7/2551 มอ 880/พิเศษหนังสือภายในอื่นๆสอบถามความสนใจเป็นกรรมการคุมสอบ CU-TEP ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551เอกสารงานบริการวิชาการ/คณะศิลปศาสตร์
197255131/7/2551 มอ 880/3899หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เสนอคณะกรรมการกิจกรรม English Dayเอกสารงานบริการการศึกษา
198255130/7/2551 มอ 895/0763หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการพิจารณาเอกสารภาควิชาสารัตถศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
19925511/8/2551 มอ950/939หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญผู้ปฎิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเสวนา ครั้งที่3/2551เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
20025511/8/2551 มอ001/894หนังสือภายในอื่นๆสปสช.มอบเงินรางวัลแก่หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ชิงถ้วยพระราชทานเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
201255131/7/2551 มอ 600/ว 2342หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการคาราวานส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ภาคใต้ ครั้งที่ 2เอกสารงานบริการวิชาการ/คณะพยาบาลศาสตร์
20225514/8/2551 651หนังสือภายในอื่นๆผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้เอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
20325514/8/2551 มอ 012/ว1182หนังสือภายในอื่นๆระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน พ.ศ.2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
204255131/7/2551 มอ950/934หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมหารือและหาแนวทางในการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ (PSU-GET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
205255131/7/2551 มอ. 202.3/1113หนังสือภายในอื่นๆแจ้งค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เอกสารอาคารสถานที่และยานพาหนะ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
206255124/7/2551 ศธ0526.01/ว1651หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ทางพัฒนบริหารศาสตร์เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
207255129/7/2551 มอ 460.1/177หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเอกสารศูนย์บริการธุรกิจภาคใต้/คณะวิทยาการจัดการ
208255130/7/2551 มอ 099/305หนังสือภายในอื่นๆการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"ปฏิบัติงานอย่างไรให้ราชการใสสะอาด"เอกสาร/
20925515/8/2551 สำนักประกันคุณภาพหนังสือภายในอื่นๆขอเชิญ Site Visit แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้"เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
21025515/8/2551 066/ว102หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือใช้วัสดุแทนโฟมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
211255131/7/2551 199/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัด"งานมอ.วิชาการ" ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2551 (เพิ่มเติม)เอกสาร/
212255131/7/2551 มอ001/ว889หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐานรูปปั้นพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
213255131/7/2551 มอ004/136หนังสือภายในอื่นๆการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหิดลเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
21425515/8/2551 มอ002/492หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดผู้รับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
21525518/7/2551 วช 0007/ว3538หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
216255124/7/2551 ศธ 0515(023)/ว1919หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
217255116/7/2551 ศธ 0514.8/ว2680หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21825515/8/2551 มอ 880/3979หนังสือภายในอื่นๆการไม่มาปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบและการจัดคุมสอบชดเชยเอกสารงานบริการการศึกษา (GE,ชุมชนศึกษา : สลักใจ)/คณะศิลปศาสตร์
219255131/7/2551 ศธ 0531.25/ว200หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
22025516/8/2551 วช 0008.06/ว432หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
22125516/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบTOEFL ทักษะการฟัง เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
22225514/8/2551 มอ.071/433หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักประจำเดือนสิงหาคม 2551 สำหรับ Ms. Xiao Jingเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
22325517/7/2551 สต 326/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
224255128/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆการมาเยือน มอ.ของ scau เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
22525517/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทฯ ไตรมาส 4เดือนมีนาคม-พฤษภาคม2550เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
22625517/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทฯ ไตรมาส 1 เดือนมิ.ย.-ก.ย.2551เอกสาร/
227255123/7/2551 ศธ0521.3/ว1668หนังสือภายในอื่นๆขยายเวลาส่งผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเอกสารม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
228255131/7/2551 มอ.001/ว 890หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์คำสดุดีผู้เกษียณอายุราชการเพื่อลงพิมพ์ในสูจิบัตรงานเอกสาร/
22925514/8/2551 มอ 150/ว 14หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรครั้งที่ 2/51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
230255131/7/2551 มกค.ฝวก.448/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการระดับชาติเอกสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
23125519/6/2551 มอ 066/ว 067หนังสือภายในอื่นๆแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแผนงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม มอ วิชาการ ประจำปี 2551เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
232255121/7/2551 -หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์เอกสารบริษัทดวงกมลพับลิชชิ่ง จำกัด
23325516/8/2551 มอ 880/4026หนังสือภายในอื่นๆแจ้งนักศึกษาให้ประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเว็บในภาคการศึกษา 1/2551เอกสาร/
23425514/8/2551 มอ 061/ว 602หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญขมการแสดงโขนและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
23525516/8/2551 ศธ 0515(023)/ว1919หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
236255125/7/2551 มอ 028/ว 450หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิเคราะห์"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
23725518/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหนังสือที่ มอ 150/ว 14 ลว.4 สค.51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
23825518/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหนังสือที่ มอ 150/ว 14 ลว.4 สค.51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
239255126/6/2551 วช 0007/ว3401หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
24025518/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหนังสือที่ มอ 150/ว 14 ลว.4 สค.51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
241255111/8/2551 มอ 161/ว692หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าฟังบรรยายเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
24225518/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหนังสือที่ มอ 150/ว 14 ลว.4 สค.51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
24325516/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆแบบกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอกเอกสารกจ
24425518/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหนังสือที่ มอ 150/ว 14 ลว.4 สค.51เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
24525515/8/2551 สำนักประกันคุณภาพหนังสือภายในอื่นๆขอเชิญ Site Visit แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้"เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
246255111/8/2551 มอ177/ว310หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)"เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่/ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่
247255111/8/2551 มอ 880/ว 4104หนังสือภายในอื่นๆคณะกรรมการกลางดูแลรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1เอกสารงานบริการการศึกษา
248255111/8/2551 มอ 880/ว 4104หนังสือภายในอื่นๆคณะกรรมการกลางดูแลรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1เอกสารงานบริการการศึกษา (ภาษาเพื่อการพัฒนาฯ)/คณะศิลปศาสตร์
249255111/8/2551 มอ 032/ว081หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำแผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
250255111/8/2551 มอ 032/0748หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา/ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
251255111/8/2551 3502-110หนังสือภายในอื่นๆขออนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคุณภาพ งานเสนอผลงานบุคลากร ครั้งที่ 21 นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
252255111/8/2551 มอ 880/4106หนังสือภายในอื่นๆการได้รับเอกสารข้อพิพาทระหว่างอาจารย์ชาวต่างประเทศเอกสาร/
25325517/8/2551 มอ 950/ว.075หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึการะดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสาร/
254255113/8/2551 มอ 880/4128หนังสือภายในอื่นๆแนวปฎิบัติการส่งระดับคะแนนผิดเอกสาร/
25525517/8/2551 มอ 950/ว 075หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่ออนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสาร/
256255113/8/2551 มอ 880/4128หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติการส่งระดับคะแนนผิดเอกสารงานบริการการศึกษา
25725514/8/2551 ศธ 0564.05/ว3580หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเวทีแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
258255130/7/2551 ศธ.0513.10109/ว.12323หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน:กรณีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
259255113/8/2551 มอ 026/ว 475หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
260255113/8/2551 มอ 880/4145หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2551เอกสารงานวิจัย/คณะศิลปศาสตร์
261255113/8/2551 มอ 001.3/ว311หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2550เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
262255113/8/2551 มอ 300.08/685หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทำแอนิเมชั่นแบบสั้น (Live Contest) โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนเอกสารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
263255114/8/2551 มอ 461/303 หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อ กรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเอกสารสำนักงานหลักสูตรป.โท บริหารธุรกิจ
264255111/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติไปราชการ ลาศึกษาฯ และหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเอกสารกจ
265255115/8/2551 มอ 028/ว 483หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
26625515/8/2551 ศธ 0526.01/ว1755หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26725514/8/2551 ศธ 0526.06/ว.925หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551เอกสารสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
268255119/8/2551 มอ 880/4255หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับพร้อมขอความอนุเคราะห์ภาควิชาจัดตารางกิจกรรมสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก SCAUเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
269255118/8/2551 187/ว2317.1หนังสือภายในอื่นๆการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ TURN IT INเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
270255118/8/2551 มอ 023/ว 491หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 252เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
271255116/8/2551 มอ 001.3/ว 338หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล PSU Auality Award 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
27225515/8/2551 วช.0002.2/ว.4223หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
27325511/8/2551 ศธ 0542.08/ว139หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตกเอกสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร
274255113/8/2551 มอ 002/513หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
275255120/8/2551 มอ 880/4170หนังสือภายในอื่นๆการระบุรายวิชาสอบในตารางสอบและสอบนอกตารางสอบเอกสารงานบริการการศึกษา (GE,ชุมชนศึกษา : สลักใจ)/คณะศิลปศาสตร์
276255120/8/2551 มอ 001.3/ว342หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะ/หน่วยงานแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการประเมินคุณภาพและกำหนดวันประเมินคุณภาพภายในเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
277255120/8/2551 มอ 023/ว 496หนังสือภายในอื่นๆการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
278255120/8/2551 มอ 880/4170หนังสือภายในอื่นๆการระบุรายวิชาสอบในตารางสอบและสอบนอกตารางสอบเอกสารภาควิชาสารัตถศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
279255113/8/2551 มอ 880/ว 4179หนังสือภายในอื่นๆระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551เอกสารสารบรรณคณะศิลปศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
280255115/8/2551 มอ 071/ว 463หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยเลี้ยงและการจัดโปรแกรมต้อนรับสำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU)เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
28125518/8/2551 สต.409/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28225516/8/2551 มอ 890/0815หนังสือภายในอื่นๆการทำสัญญาการไปศึกษาต่อของอาจารย์เจษฎาเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
283255120/8/2551 มอ 032/ว084หนังสือภายในอื่นๆจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุน ปี 52เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
284255120/8/2551 มอ880/ว 4179หนังสือภายในอื่นๆระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พศ.2551เอกสาร/
285255120/8/2551 มอ 001.3/ว 343หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะ/หน่วยงานเสนอ Good Practices และผลงานนวัตกรรมเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
286255111/8/2551 มอ.950/989หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ในรูปแบบอื่นเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
287255119/8/2551 มอ 880/4258หนังสือภายในอื่นๆพิจารณากำหนดการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโทปี 52 (ติวเพื่อสอบ PSU-GET) และกำหนดการสอบ PSU-GET ปี 2552เอกสารงานบริการวิชาการ/คณะศิลปศาสตร์
288255120/8/2551 มอ 880/4279หนังสือภายในอื่นๆขอให้ยืนยันการจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
289255120/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอลาออกจากราชการ (อ.เจษฎา นิลสงวนเดชะ)เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
290255120/8/2551 มอ 880/4280หนังสือภายในอื่นๆขอให้ยืนยันการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
291255118/8/2551 มอ 187/ว 2317หนังสือภายในอื่นๆการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ TURN IT INเอกสาร/
292255121/8/2551 มอ 028/ว 500หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "วิธีติดโช้คอัพให้กับความขัดแย้งในสังคมไทย"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
293255119/8/2551 มอ 063/ว.1322หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
294255111/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1เอกสารสมาคมนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
295255122/8/2551 emailหนังสือภายในอื่นๆUSM จะเป็นเจ้าภาพจัด The 3rd International Conference on Postgraduate Education (ICPE-3)เอกสารUSM
29625511/8/2551 ทส 021/ว2065หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
297255120/8/2551 มอ 064/ว 1471หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง"เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
298255122/8/2551 มอ 880/4325หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานวารสารศิลปศาสตร์เอกสารงานวารสาร
299255121/8/2551 มอ 950/1044หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบันทึกช่วยจำ การประชุมหารือและแนวทางในการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ (PSU-GET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเอกสาร/
300255121/8/2551 มอ 028/ว 500หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง"วิธีติดโช้คอัพให้กับความขัดแย้งในสังคมไทย"เอกสาร/
301255114/8/2551 ศธ. 04146/ว 5899หนังสือภายในอื่นๆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
30225518/8/2551 ศธ. 0506(1)/11468หนังสือภายในอื่นๆสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
303255129/8/2551 มอ 150/ว 12หนังสือภายในอื่นๆขอมอบรายงานประจำปี 2549-2550เอกสาร/
304255119/8/2551 มอ 351.8/567หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์เอกสารหน่วยแพทยศาสตรศึกษา/คณะแพทยศาสตร์
305255120/8/2551 มอ052/1485หนังสือภายในอื่นๆการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องหรือหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษอื่น ๆ เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
306255125/8/2551 มอ 890/0871หนังสือภายในอื่นๆข้อตกลงการกลับมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ ของนางสาวฐิติวรรณ ชีววิภาสเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
307255115/8/2551 ศธ0507(2)/ว1067หนังสือภายในอื่นๆเปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Fiscal 2008 Grant for Japan-related Research Projectsเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
308255125/8/2551 มอ 166/1107หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบบริหาร งานวิจัย(NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
309255126/8/2551 -หนังสือภายในอื่นๆE-mail หลอกลวงเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
310255125/8/2551 มอ 351.8/585หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในภาควิชาเข้าร่วมประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์เอกสารหน่วยแพทยศาสตรศึกษา/คณะแพทยศาสตร์
311255121/8/2551 ศธ 570409/ว4608หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
312255111/8/2551 มอ 895/0814หนังสือภายในอื่นๆปรับแก้โครงการวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเอกสาร/
313255113/8/2551 ศธ 0516.39/425หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
314255127/8/2551 มอ 600/2609หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษเอกสาร/
315255125/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากรเอกสารกจ
316255115/8/2551 ภษ.887/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ และภาษาไทย เพื่อการนำเสนอในงานสัปดาห์วิชาการ ส.ส.ท.เอกสารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
317255128/8/2551 มอ001/990หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมมหกรรมรวมพลคน ม.อ.รักสุขภาพ ในวันที่ 7 กันยายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. และขอแจ้งหลักเกณฑ์การมอบเงินรางวัลแก่หน่วยงานส่งบุคลากรมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
318255128/8/2551 มอ 028/ว 509หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กระบวนการ (Facilitator)"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
319255128/8/2551 มอ 026/ว 510หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
320255128/8/2551  หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง จำนวน 56 คนเอกสารกจ
321255125/8/2551 มอ 012/ว1305หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดการโอนเงินข้ามแผนงานและการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
322255127/8/2551 มอ 187/ว 2445หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสั่งซื้อเอกสาร/
323255125/8/2551 มอ 890/0876หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตลาศึกษาต่อต่างประเทศ (อ.ธีริศรา ผลเกิด)เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
324255127/8/2551 มอ 600/2615หนังสือภายในอื่นๆรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 3เอกสารงานหลักสูตรปริญญาตรี/คณะพยาบาลศาสตร์
32525518/8/2551 ศธ 5900/ว3404หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
326255128/8/2551 มอ001/995หนังสือภายในอื่นๆการอนุมัติการขอเปิดรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
327255125/8/2551 ศธ 0542.01/ว1445หนังสือภายในอื่นๆจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
328255129/8/2551 187/2458หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
329255128/8/2551 มอ 063/ว 1354หนังสือภายในอื่นๆการส่งระดับคะแนนในภาคการศึกษาที่ 1/2551เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
3302551-มอ 028/ ว 509หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กระบวนกร" (Facilitator)เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
331255125/8/2551 มอ 166/ว 1107หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โปรแกรมระบบบริหาร งานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี"เอกสาร/
332255129/8/2551 มอ950/ว085หนังสือภายในอื่นๆขอส่งปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิคศึกษาประจำปีการศึกษา2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
333255128/8/2551 มอ 177/341หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learing)เอกสาร/
334255127/8/2551 มอ 300/2361หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเอกสารงานบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
335255128/8/2551 มอ 001/995หนังสือภายในอื่นๆการอนุมัติการขอเปิดรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
33625511/9/2551 มอ 890/0902หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการเดินทางไปราชการเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
33725512/9/2551 มอ.300.80/547หนังสือภายในอื่นๆตอบข้อหารือแนวการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วทบ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)เอกสาร/
33825511/9/2551 มอ 840/2243หนังสือภายในอื่นๆขอเปิด Section วิชา 890-251 READING ENGLISH IN AN ACADEMIC CONTEXTเอกสารการจัดการศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
33925513/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม "อธิการบดี พบ นักศึกษาเรียนดี"เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
34025512/9/2551 มอ 880/4507หนังสือภายในอื่นๆการลงตำแหน่งของผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายต่างๆเอกสารงานบริหารงานบุคคล/คณะศิลปศาสตร์
34125511/9/2551 950/ว089หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเรียนดีเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
342255129/8/2551 มอ 890/0897หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดห้องทำงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ชั้น 4 อาคารบริหาร สำหรับเป็นหัองพัก Ms.Stefania Vignottoเอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
343255128/8/2551 มอ พิเศษ/405หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เป็นผู้บันทึกเสียงเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มอ
344255130/8/2551 มอ พิเศษ/395หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสอนภาษา Tell me Moreเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มอ
34525513/9/2551 มอ950/1117หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา บว.11/3 (ฉบับปรับปรุง)เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
34625513/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
34725513/9/2551 มอ 880/4533หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์เอกสารงานบริการการศึกษา (ภาษาจีน,งานรับนักศึกษา : สมลักษณ์)/คณะศิลปศาสตร์
34825511/9/2551 มอ 190/1591หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา "ภาษาและคำศัพท์ในตำราแพทย์แผนไทย"เอกสาร/
34925512/9/2551 มอ 820/ว 094หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง"อดีตและอนาคตการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองหาดใหญ่"เอกสาร/
350255128/8/2551 มอ 063/ว.1354หนังสือภายในอื่นๆการส่งระดับคะแนนในภาคการศึกษาที่ 1/2551เอกสารงานทะเบียนกลาง/กองบริการการศึกษา
35125515/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง ICT&KM 2008เอกสารมหาวิทยาลัยสยาม
35225514/9/2551 มอ001/ว1031หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา ร่วมงานวันสงขลานครินทร์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
353255129/7/2551 ศธ0517.024/00813หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
35425514/9/2551 มอ 600/2724หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ 3 (เพิ่มเติม)เอกสารงานหลักสูตรปริญญาตรี/คณะพยาบาลศาสตร์
355255122/8/2551 ปช 0025/ว044หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเอกสารสำนักงาน ป.ป.ช.
35625518/9/2551 3512-ว 164หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งวันมหิดล ปี 51เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
357255129/8/2551 E-mailหนังสือภายในอื่นๆCover Letterเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
35825514/9/2551  หนังสือภายในอื่นๆตอบหารือพนักงานรุ่นก่อน 1 เมษายน 2550 สมัครเป็นสมาชิกกองทุน ฯเอกสารกจ
35925512/9/2551 e-mailหนังสือภายในอื่นๆMr.Filmor P.Salvan แจ้งสนใจสมัครเป็นอาจารย์สอนใน มอ.เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
36025519/9/2551 ศธ 0512.65/471หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเอกสารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
36125514/9/2551 มอ 880/4557หนังสือภายในอื่นๆการบอกรับวารสารต่างประเทศ ปี2552เอกสารห้องสมุดคณะศิปลศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
362255129/8/2551 มอ 072/ว 371หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารงานรับนักศึกษา/กองบริการการศึกษา
36325518/9/2551 มอ 365/ท 619หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชา (890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ)เอกสารรังสีวิทยา/คณะแพทยศาสตร์
364255110/9/2551 มอ951/1256หนังสือภายในอื่นๆขอส่งปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 ฉบับแก้ไขเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
36525518/9/2551 มอ 454/1206หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เทียบเท่ารายวิชาเอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาการจัดการ
36625519/9/2551 มอ 190/1664หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์เอกสาร/
36725518/9/2551 มอ 890/0927หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย เอกสารภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
36825513/9/2551 ศธ.0521.15/ว 114หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมแสดงการขับร้องประสานเสียงเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
369255127/8/2551 ศธ 0514.1.33/ว7177หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยของแก่น ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
37025519/9/2551 มอ 350 (7.3)/659หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ทราบคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะแพทยศาสตร์
37125519/9/2551 มอ 187/ว 2623หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสั่งซื้อเอกสาร/
37225518/9/2551 ศธ 0565.07/ว055หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสัมมนาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
373255110/9/2551 มอ 064/1666หนังสือภายในอื่นๆการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
374255125/7/2551 187/ว2092หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ผู้แทนเป็นคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักฯเอกสารสารบรรณฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
375255111/9/2551 มอ950/1159หนังสือภายในอื่นๆค่าบำรุงสุขภาพและค่าประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
376255131/7/2551 มอ 880/3900หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกาศนียบัตรเอกสารงานบริการการศึกษา
377255111/9/2551 มอ 950/1160หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบันทึกช่วยจำเอกสาร/
378255110/9/2551 มอ064/1666หนังสือภายในอื่นๆการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของสกอ.เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
379255122/8/2551 ศธ 0526.06/ว2063หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการประจำปี 2551เอกสารสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
380255112/9/2551 มอ032/ว099หนังสือภายในอื่นๆขอส่ง Username/Password สำหรับเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
38125518/9/2551 ศศว.47/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
382255112/9/2551 มอ 024/ว 549หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
383255112/9/2551 มอ 369/1955หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนเรียนเอกสารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/คณะแพทยศาสตร์
38425519/9/2551 มอ 064/1628หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การเปิดรายวิชา ปรับเปลี่ยนรายวิชา และเปลี่ยนรหัสรายวิชาเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
385255110/9/2551 มอ 001.3/388หนังสือภายในอื่นๆขอมอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
386255111/9/2551 234/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติ)เอกสาร/
387255115/9/2551 มอ 001/ว 1022หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพิธีวางพวกมาลาเนื่องในวันมหิดลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
38825514/9/2551 มอ 001/ว 1030หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
38925518/9/2551 วช 0005/ว5103หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
390255115/9/2551 มอ 880/4710หนังสือภายในอื่นๆแจ้งยกเลิกโครงการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2550เอกสารงานบัณฑิต/คณะศิลปศาสตร์
391255112/9/2551 มอ 187/ว 2688หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสั่งซื้อเอกสาร/
39225518/9/2551 วช 0005/ว5103หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
393255122/8/2551 มอ 880/ว 4336หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากร ตำแหน่งวิชาการเอกสาร/
394255111/9/2551 มอ 950/1159หนังสือภายในอื่นๆค่าบำรุงสุขภาพและค่าประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษาบัณฑิตศึกาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเอกสาร/
395255111/9/2551 มอ 950/1158หนังสือภายในอื่นๆขอมอบคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551เอกสาร/
396255116/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เอกสาร/
397255118/9/2551 มอ052/1467หนังสือภายในอื่นๆค่าบำรุงสุขภาพนักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
398255116/9/2551 มอ 026/ว 552หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
399255116/9/2551 มอ 026/ว 551หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนของสมาชิกที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ และไม่ได้รับเงินเดือน เนื่องจากเป็นการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
400255117/9/2551 มอ 880/4750หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันขงจื้อ ม.สงขลานครินทร์เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
401255116/9/2551 มอ 880/4738หนังสือภายในอื่นๆภาระงานของ Miss Xiao Jingเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
402255116/9/2551 มอ 880/4727หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญพบประพูดคุยกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตเอกสารฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
403255115/9/2551 มอ 064/ว 1671หนังสือภายในอื่นๆมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การเพิ่มรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
404255117/9/2551 066/ว115หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2551 (ด้านบริการวิชาการ)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
405255111/9/2551 มอ 024/ว 542หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ไม่กรอกข้อมุลภาระงานเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
406255110/9/2551 มอ 117/-หนังสือภายในอื่นๆสรุปประเด็นการสัมมนาเรื่อง การใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลข้อมูลนักวิจัยเพื่อเป็นส่วนเสริมในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRPM)เอกสาร/
40725518/9/2551 2009/257cหนังสือภายในอื่นๆเปิดรับสมัครทุน Fulbright New Century Scholars Program ประจำปีการศึกษา 2552-2553เอกสารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
40825518/8/2551 ศวช.-ท292/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความและผลงานวิจัยเอกสารRECOFTC
40925518/8/2551 ศวช.-ท292/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความและผลงานวิจัยเอกสารRECOFTC
41025518/8/2551 ศวช.-ท292/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความและผลงานวิจัยเอกสารRECOFTC
411255119/9/2551 มธบ 0301/09108หนังสือภายในอื่นๆขอเชิยเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการทางการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
41225519/9/2551 ศธ 0521.15/ว 124หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมแสดงการขับร้องประสานเสียงเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
413255118/9/2551 มอ 187/ว 2740หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสั่งซื้อเอกสาร/
414255119/9/2551 240/2551หนังสือภายในอื่นๆยกเลิกคำสั้งและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 ภาคปกติเอกสาร/
415255119/9/2551 240/2551หนังสือภายในอื่นๆยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 (ภาคปกติ)เอกสาร/
416255118/9/2551 มอ 950/1184หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดเก็บข้อมูลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเอกสาร/
417255117/9/2551 มอ 600/2862หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเอกสารงานหลักสูตรปริญญาตรี/คณะพยาบาลศาสตร์
418255122/9/2551 -หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครผู้เข้าประกอบการขายอาหารในคณะวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
419255122/9/2551 มอ 166/ว1278หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
420255119/9/2551 064/1698หนังสือภายในอื่นๆโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :1282 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :43 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|