Edoc Logo ค้นหาโดย Google
ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่
[ เอกสารทั้งหมด :25 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :1 หน้า ]
|- 1 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255122/1/2551 ศธ0521/0257หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งข้อเสนอโครงการจัดอบรมข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการใหม่ในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
2255111/12/2550 ศธ0521/4601หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งรายละเอียดและข้อเสนอโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในสังกัดชายแดนภาคใต้เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
3255126/2/2551 ศธ0521/0680หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ส่งผลงานการดำเนินโครงการพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอเบิกเงินงวดที่ 3เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
425516/3/2551 ศธ0521/0788หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
525516/3/2551 ศธ0521/0789หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรม และบรรยายพิเศษเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
625517/3/2551 ศธ0521/0797หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
7255113/3/2551 ศธ0521/0871หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอความอนุเคราะห์นำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
825511/4/2551 ศธ0521/1155หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ครั้งที่ 2เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
925518/4/2551 ศธ0521/1241หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
1025519/4/2551 ศธ0521/1257หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
11255121/4/2551 ศธ0521/1374หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
12255111/3/2551 ศธ0521/0837หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)มอบหมายผู้ลงนามในโครงการเตรียมความพร้อมของข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
13255114/5/2551 ศธ0521/1688หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
14255116/5/2551 ศธ0521/1763หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
15255116/5/2551 ศธ0521/1764หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
16255124/6/2551 ศธ0521/2316หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งมอบงานการดำเนินโครงการเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
17255130/6/2551 ศธ0521/2421หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
18255116/7/2551 ศธ0521/2677หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมเอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
1925518/8/2551 ศธ0521/3115หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาพื้นฐาน (Problem-Based Learning)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
20255115/8/2551 ศธ0521/3228หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
21255121/8/2551 ศธ0521/3335หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)เอกสารสารบรรณ /กองบริการการศึกษา
2225519/9/2551 ศธ0521/3613หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
23255111/9/2551 ศธ0521/3668หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งเอกสารและรายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
24255123/9/2551 ศธ0521/3782หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอส่งใบเสร็จรับเงินสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
2525511/10/2551 ศธ0521/3918หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :25 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :1 หน้า ]
|- 1 -|