Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองกลาง
[ เอกสารทั้งหมด :1011 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :34 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255217/11/2552 2393/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/คณะแพทยศาสตร์/กัณหา
2255218/11/2552 2404/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย (คำสั่ง มอ)เอกสารแพทย์แผนไทย/กิตติวรรณ
3255218/11/2552 2405/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้าง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ สุชาดา
4255219/11/2552 2410/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม (คำสั่ง มอ)เอกสารแพทยศาสตร์/นกน้อย
5255219/11/2552 2411/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารนิติศาสตร์/ บุญเจิด
6255219/11/2552 2412/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา/วิลาสินี
7255220/11/2552 2420/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจ และมอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับการเงิน และการพัสดุ จากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารวิทยาศาสตร์/กัลยรัตน์
8255220/11/2552 2427/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
9255220/11/2552 2426/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
10255220/11/2552 2425/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
11255220/11/2552 2424/2552คำสั่งแก้ไขคำสั่ง (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
12255220/11/2552 2422/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยคลินิกรวม 2 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
13255220/11/2552 2421/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/จิราวัลย์
14255220/11/2552 2428/2552คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ฝ่ายวิชาการ (คำสั่ง มอ)เอกสารวิทยาการจัดการ/วัลดี
15255220/11/2552 2429/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/เจิดจันทน์
16255220/11/2552 2430/2552คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2554 (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/รัชฎาพร
17255223/11/2552 2440/2552คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
18255223/11/2552 2441/2552คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
19255223/11/2552 2446/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (เพิ่มเติม) (คำสั่ง มอ)เอกสารสถานีวิทยุ มอ./ปรัชญา
20255224/11/2552 2449/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา/จุรี
21255224/11/2552 2451/2552คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฝ่ายต่าง ๆ (คำสั่ง มอ)เอกสารวิศวกรรมศาสตร์/เสาวณีย์
22255224/11/2552 2452/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุมสอบ เพื่อดำเนินการในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารงานรับนักศึกษา/วิไล
23255224/11/2552 2453/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ พนักงาน คนงาน และยามฝ่ายประสานงานการจัดสอบในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารงานรับนักศึกษา/วิไล
24255225/11/2552 2455/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการแข่งขันประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Asia Phuket Regional Programming Contest 2009 (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/รัชฎาพร
25255225/11/2552 2456/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารวิศวกรรมศาสตร์/สารภี
26255225/11/2552 2457/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรับสมัครและแนะแนวนักเรียนในการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารงานรับนักศึกษา/วิไล
27255225/11/2552 2458/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
28255226/11/2552 2461/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
29255226/11/2552 2463/2552คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจฝ่ายบริหาร (คำสั่ง มอ)เอกสารวิทยาการจัดการ/วัลดี
30255226/11/2552 2464/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่ง มอ)เอกสารงานรับนักศึกษา/วรัญญา
31255226/11/2552 2465/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/วนิดา
32255227/11/2552 2471/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
33255227/11/2552 2472/2552คำสั่งมอบอำนาจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารนิติศาสตร์/ บุญเจิด
34255227/11/2552 2473/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ (ระยะที่ 2) (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/สุภาพ
35255230/11/2552 067/2552คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ (คำสั่ง สภา)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
36255230/11/2552 068/2552คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง สภา)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
37255230/11/2552 069/2552คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (คำสั่ง สภา)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
38255230/11/2552 070/2552คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
39255230/11/2552 072/2552คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะ (คำสั่ง สภา)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
40255230/11/2552 073/2552คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง (คำสั่ง สภา)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
41255227/11/2552 2474/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารนิติศาสตร์/สุภาภรณ์
42255230/11/2552 2475/2552คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัยแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/แสงจันทร์
43255230/11/2552 2476/2552คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุรศักดิ์
44255230/11/2552 2477/2552คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุชาดา
45255230/11/2552 2479/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้าง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ สุชาดา
46255230/11/2552 2481/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้/นิกร
47255230/11/2552 2483/2552คำสั่งจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารเภสัชศาสตร์/นุสรา
48255230/11/2552 2484/2552คำสั่งอนุญาตการลาออกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (คำสั่ง มอ)เอกสารอุตสาหกรรมเกษตร/ศิรดี
49255230/11/2552 2486/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานลานต่าง ๆ โครงการ "ลานบ้านริมควน" (คำสั่ง มอ)เอกสารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม/พิกุล
5025521/12/2552 2487/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
5125521/12/2552 2488/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
5225521/12/2552 2489/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
5325521/12/2552 2490/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
5425521/12/2552 2491/2552คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และรักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายต่าง ๆ (คำสั่ง มอ)เอกสารวิศวกรรมศาสตร์/เฉลียว
5525521/12/2552 2494/2552คำสั่งยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำโครงการสถาบันสันติศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารสันติศึกษา/รุจิเรจ
5625522/12/2552 2509/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/รัชฎาพร
5725522/12/2552 2510/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/จิราวัลย์
5825522/12/2552 2511/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารงานรับนักศึกษา/วิไล
5925522/12/2552 2513/2552คำสั่งแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล และโครงการการสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารงานรับนักศึกษา/วฎาการ
6025523/12/2552 2514/2552คำสั่งมอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ (เพิ่มเติม) (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุรศักดิ์
6125523/12/2552 2515/2552คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินของโครงการสถาบันสันติศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุรศักดิ์
6225523/12/2552 2516/2552คำสั่งมอบหมายให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตรับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุรศักดิ์
6325523/12/2552 2517/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำวิทยาเขต (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/อภิสรา
6425523/12/2552 2518/2552คำสั่งคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารกองทะเบียน/วัธนาภรณ์
6525523/12/2552 2519/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
6625523/12/2552 2520/2552คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Geophysics 2010 ครั้งที่ 5 (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/สุดารัตน์
6725524/12/2552 2525/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรถไฟฟ้า วิทยาเขตหาดใหญ่ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองอาคารสถานที่/กวี
6825524/12/2552 2530/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
6925524/12/2552 2529/2552คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารคณะแพทยศาสตร์/ถิราทิพย์
7025528/12/2552 2538/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักประกันคุณภาพ/ปรีญาภรณ์
7125529/12/2552 2543/2552คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาครวม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารกองทะเบียนและประมวลผล/ดลณพร
7225529/12/2552 2548/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและประเมินผล "โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย" (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สุธาสินี
7325529/12/2552 2553/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา/สุกรี
7425529/12/2552 2554/2552คำสั่งมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล (คำสั่ง มอ)เอกสารสถาบันสันติศึกษา/รุจิเรจ
75255211/12/2552 2556/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/จิราวัลย์
76255211/12/2552 2557/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/จิราวัลย์
77255211/12/2552 2558/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานจ้าง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ตรัง/กันธนา
78255211/12/2552 2559/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมหลักสูตร "หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/ภัทราวดี
79255211/12/2552 2560/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/รัชฎาพร
80255211/12/2552 2561/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบพื้นฐาน (คำสั่ง มอ.)เอกสารวิทยาศาสตร์/กัลยรัตน์
81255211/12/2552 2562/2552คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
82255211/12/2552 2563/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและประเมินผล "โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาคใต้" (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/สุธาสินี
83255214/12/2552 2568/2552คำสั่งการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/วัชรี
84255214/12/2552 2569/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
85255214/12/2552 2572/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1) (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
86255214/12/2552 2575/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาโครงการ/ชื่อเรื่อง การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/สุวิมล
87255214/12/2552 2576/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ เสาวลักษณ์
88255215/12/2552 2577/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับเสด็จ สมเด็จพระราชชนนีแห่งราชอาณาจักรภูฐาน (คำสั่ง มอ)เอกสารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม/พิกุล
89255215/12/2552 2589/2552คำสั่งยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดใหม่ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองแผนงาน/เลขา
90255215/12/2552 2590/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา/อัมพร
91255215/12/2552 2591/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
92255215/12/2552 2592/2552คำสั่งยกเลิกและให้จ้างพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/สุธาสินี
93255216/12/2552 074/2552คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง สภา)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุภาวดี
94255216/12/2552 2597/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตตรัง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองแผนงาน/ผดุงศักดิ์
95255217/12/2552 2598/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์พิเศษด้านบริการพยาบาล (กลุ่มผู้ช่วยนิเทศ) (คำสั่ง มอ)เอกสารพยาบาลศาสตร์/ธัณยกานต์
96255217/12/2552 2606/2552คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุภาวดี
97255217/12/2552 2608/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/นวพร
98255217/12/2552 2617/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
99255218/12/2552 2618/2552คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) (คำสั่ง มอ)เอกสารรายวิชาศึกษาทั่วไป/อพัชชา
100255218/12/2552 2619/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/ชุติมา
101255218/12/2552 2620/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2552 เพิ่มเติม (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ จุฑามาศ
102255218/12/2552 2631/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา/วรรณโน
103255218/12/2552 2633/2552คำสั่งแก้ไขข้อความในคำสั่ง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุรศักดิ์
104255222/12/2552 2644/2552คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/นวพร
105255222/12/2552 2645/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
106255222/12/2552 2646/2552คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
107255222/12/2552 2647/2552คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
108255222/12/2552 2653/2552คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/สุรศักดิ์
109255222/12/2552 2654/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพิ่มเติม (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/นิรมล
110255222/12/2552 2655/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
111255222/12/2552 2656/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
112255223/12/2552 2662/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจ้าง (คำสั่ง มอ)เอกสารวิทยาศาสตร์/เสาวลักษณ์
113255223/12/2552 2666/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การแสดงดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย ครั้งที่ 2 (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/ภัทราวดี
114255224/12/2552 2669/2552คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
115255224/12/2552 2670/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่ง มอ) เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/เยาวนิตย์
116255224/12/2552 2673/2552คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ (คำสั่ง มอ)เอกสารวิทยาการจัดการ/วัลดี
117255224/12/2552 2674/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
118255224/12/2552 2675/2552คำสั่งแก้ไขคำสั่ง (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
119255225/12/2552 2678/2552คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Songklankarin Journal Science and Technology) (คำสั่ง มอ)เอกสารสำนักวิจัย/นิรันดร์
120255225/12/2552 2680/2552คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ประจำกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ สุชาดา
121255225/12/2552 2681/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ สุชาดา
122255225/12/2552 2683/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และทำหน้าที่กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคล ทั้งในอดีตและปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมายกย่องและเชิดชูเกียรติใน Hall of Fame (คำสั่ง มอ)เอกสารหอประวัติ/มนัส
123255225/12/2552 2684/2552คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารทันตแพทยศาสตร์/ไกรสิทธิ์
124255225/12/2552 2685/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
125255225/12/2552 2686/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน ศูนย์อาหารศรีตรัง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/กิตติ
126255225/12/2552 2687/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา/อัมพร
127255228/12/2552 2688/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ" (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/ภัทราวดี
128255228/12/2552 2689/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (คำสั่ง มอ)เอกสารนิติศาสตร์/สุภาภรณ์
129255229/12/2552 2691/2552คำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำวิทยาเขตตรัง (คำสั่ง มอ)เอกสารกองการเจ้าหน้าที่/อภิสรา
130255229/12/2552 2695/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
131255229/12/2552 2696/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
132255229/12/2552 2697/2552คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารบัณฑิต/ศิริพร
133255229/12/2552 2698/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน" รุ่นที่ 3" (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/ภัทราวดี
134255229/12/2552 2699/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานกลอน/เพลง เนื่องในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/วนิดา
135255229/12/2552 2700/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (หลักสูตรที่ 6) (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการการศึกษา/ภัทราวดี
136255230/12/2552 2706/2552คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการกำหนดพื้นที่ภายในอาคารสหเวชศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองคลัง/ฐิติภัทร
13725529/3/2552 0366/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประสานงานการจัดสอบ ในการดำเนินการจัดสอบวิชา GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2552 (มีนาคม 2552) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มอ)เอกสารกองบริการ/ษษิพิมพ์
138255220/7/2552 1381/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 (คำสั่ง มอ)เอกสารกองกลาง/ปัทมา
13925529/12/2552 คำสั่ง มอ.1023/2550คำสั่งคำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
140255215/12/2552 2577/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับเสด็จ สมเด็จพระราชชนนีแห่งราชอาณาจักรภูฐาน (คำสั่ง มอ)เอกสารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม/พิกุล
141255218/12/2552 ที่ 50662/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซื้อครุภัณฑ์สถาบันฮาลาล โดยวิธีพิเศษเอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)

[ เอกสารทั้งหมด :1011 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :34 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|