Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125521/12/2551 ที่ 33/2551หนังสือภายนอกการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดเอกสารบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
22552-ที่ สอ. 447/ 2551หนังสือภายนอกขอขอบคุณท่านวิทยากรเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
3255228/12/2551 ที่ ม.ญ. 3222 / 2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีเปิดอาคาร University Plazaเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4255230/12/2551 ที่ สอวน. 464/2551หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Cammp 2009เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
5255210/12/2551 ที่ ศธ 0560/ 2936หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเอกสารมหาวิทยาลัยราชภักสงขลา
6255225/12/2551 ที่ นร.6807/5501/2551หนังสือภายนอกขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาเอกาญจนาภิเกที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (ทุน คปก. - อุตสาหกรรม)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7255223/12/2551 ที่ วท 5401/ว.6560หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน TGIST และทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ ( Senior Project) YSTPเอกสารสวทช.
8255216/12/2551 ที่ ALC 9133หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Au pair in USAเอกสารA,erican Learning Co. LTD.
9255229/12/2551 ที่ ศธ 0584.07/ 1306หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ม.ราชมคลศรีวิชัย
10255230/12/2551 ที่ สข 0005/ว 7143หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด้านเศรษฐกิจ)เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
11255230/12/2551 นร 1013.8.3/3370หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสถาบันข้าราชการพลเรือน
1225527/1/2552 ศธ 0514.7.1.5/0003/52หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13255229/12/2551 วช 0007/7729หนังสือภายนอกแจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 และขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 และการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1425528/1/2552 ที่ สพ 20403/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเอกสารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1525522/1/2552 ที่ นร 6808/1310/2551หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1625526/1/2552 ที่ ศธ 0513.10701/0007หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1725527/1/2552 ที่ 001/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัรงานเอกสารบริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
1825528/1/2552 ที่ ทส 0403/ 33หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การฝึกงานของนักศึกษาเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
19255224/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/7898หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายปรีชา เกียรติกิระขจร เดินทางไปเรียนภาษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2025528/1/2552 ที่ ศธ 0520.206/ว 1หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลื่อกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคดนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร
21255213/1/2552 -หนังสือภายนอกสัมมนา TQA : องค์ความรู้สู่ภูมิภาค Thailand Quality Award Road Show 2009 ในหัวข้อ จัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กรเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
22255223/12/2551 ที่ นร 6807/5454/2551หนังสือภายนอกการเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเกษ (คปก.) รุ่นที่ 12 ประเภททุนปกติเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
23255230/12/2551 ที่ ศธ 5408.1/8043หนังสือภายนอกโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2425528/1/2552 ที่ กห 0319.5/1หนังสือภายนอกแจ้งกำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ วิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 8เอกสารศูนย์ สอวน.โรงเรียนเตรียมทหาร
2525528/1/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 100หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการพร้อมส่งบุคลากรในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26255215/12/2551 ที่ สข 0016.3/ 6893หนังสือภายนอกการจำหน่ายไปรษณียบัตร "ร้อยใจไทย ภักดี 108 สมเด็จย่า"เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
27255213/1/2552 001/2552หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์รับบริจาคเสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
2825528/1/2552 ที่ ศธ 57410353/ 106หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29255214/1/2552 สข 52104/254 หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนบุคลากรเป็นกรรมการคัดเลือกเยาวชนโครงการหาดใหญ่ยุวทูต รุ่นที่ 4เอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
30255212/1/2552 ศธ 5401.1/229หนังสือภายนอกขออนุญาตเชิญข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|