Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255228/1/2552 ที่ วท 0213/ ว 5200657หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการตามมาตรา 21 (2) วาระแรกเอกสารสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2255213/2/2552 ที่ วท 0213/ ว 5200957หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการตามมาตรา 21 (2) วาระแรกเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
3255213/2/2552 ที่ ศธ 0584.07/210หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
425522/3/2552 ที่พกญ.พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอส่งนักเรียน นักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเอกสารโรงเรียนพริชยการหาดใหญ่
5255225/2/2552 ที่ ศธ 0531.13/ 154หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6255225/2/2552 ที่ สธ 0531.13/ 153หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
725522/3/2552 ที่ ศธ 0503(5)/2687หนังสือภายนอกงบประมาณโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทสไทย) ระยะที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
8255220/2/2552 นร.6810/ว.00128/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
9255220/2/2552 ที่ อก 0710/ว 00592หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10255223/2/2552 ที่ อก 0710/ว 00578หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1125522/3/2552 ที่ปณท ปข.9(ตธ.)/867หนังสือภายนอกการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2552เอกสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
12255224/2/2552 ศธ 0208/1365หนังสือภายนอกการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13255224/2/2552 ทส 0628.1/ว 150หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงาน "น้ำไร้พรมแดน" เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกเอกสารกรมทรัพยากรน้ำ
1425524/3/2552 -หนังสือภายนอกขอประสงค์ลาออกจากโครงการพสวท.เอกสาร21/83 หมู่ที 6ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
1525522/3/2552 ที่ สทวท./22/2552หนังสือภายนอกขออนุญาติเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นกรรมการตัดสินโปสเตอร์เอกสารสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16255223/2/2552 สวพอ.52/ว.016หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานและร่วมประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบัน ระดับชาติและนานาชาติเอกสารสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
1725522/3/2552 -หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเอกสารบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
1825529/3/2552 ที่ ส.ส.พ. พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานที่จะเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
1925529/3/2552 ที่ ส.ส.พ.พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานที่จะเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
20255216/2/2552 ที่ ม.ญ.0369/2552หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2125529/3/2552 ศธ0531.19/149หนังสือภายนอกการเข้าชมสถาบัณทักษิณคดีศึกษาเอกสารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
2225529/3/2552 ศธ5408.1/1579หนังสือภายนอกขออนุญาตให้พนักงานในสังกัดเข้ารวมสอบสัภาษณ์และประชุมตัดสินผลการสอบคัดเลือกเอกสารสถาบัณส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2325529/3/2552 ศะ0531.13/163หนังสือภายนอกการรวมเป็นสถาบันจัและตัดสินการประกวด/การแงขันกิจกรรวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศษสตร์แห่งชาติประจำปี2552ศูนย์ภาคใต้เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2425524/3/2552 ที่ อก 0710 /ว 00890หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรบานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2525525/3/2552 ที่ อก 0710/ว 00923หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26255210/3/2552 055/2552หนังสือภายนอกคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27255210/3/2552 ศ.สน ว 058/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28255210/3/2552 ศธ5408.1/1596หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29255210/3/2552 ตช 0030.69/286หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการศึกษาดูงานเอกสารกองกำกับการ9กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอสะเดา
30255210/3/2552 ตช 0030.69/286หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการศึกษาดูงานเอกสารกองกำกับการ 9 การบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
3125524/3/2552 ที่ คต: 442/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "งานวิจัย สร้งปัญญา พัฒนาประเทศ" และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญยาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS 52เอกสารสำนักงานโครงการ IRPUS
32255225/2/2552 วช 0017/ว484หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
33255210/3/2552 สอวน.092/2552หนังสือภายนอกการรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน.เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
34255210/3/2552 ศธ 57 42 00/ 1411หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์
3525524/3/2552 ศธ 57 51 00/1291หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36255210/3/2552 ศธ 575200/1384หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
37255210/3/2552 ศธ 575200/1383หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38255210/3/2552 ศธ 0517.09/0981หนังสือภายนอกแจ้งงบประมาณในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ในการเสนอผลงานวิชาการเอกสารมหาวิทยลัยมหิดล
3925529/3/2552 วท 0203.3(1)/5201549หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเข้าร่วมสัมมนาในวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชิวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไร"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4025529/3/2552 ศธ.55/ว.314หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
41255210/3/2552 บช.044/2552หนังสือภายนอกขอถอนหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เอกสารบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
42255225/2/2552 วช 0017/ว 484หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
43255212/3/2552 สอวน.101/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. ที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติเอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
4425526/3/2552 ศธ 0507(2)/ว 269หนังสือภายนอกทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
45255225/2/2552 วท 5901/1084หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4625524/3/2552 ที่ นร 1013.8.2/ 1220หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
47255211/3/2552 ที่อก 0702/ว 734หนังสือภายนอกรายงานและคู่มือมาตรฐานและกฏระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ
48255210/3/2552 ที่ ทวท (มข) 26/2552หนังสือภายนอกขอรายชื่อผู้แทนเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับอุดมศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
49255216/3/2552 ที่ ศธ.0581.06/327หนังสือภายนอกขอเยี่ยมชมดูงานด้านการเรียนการสอนเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5025522/3/2552 ศธ 0517.09/0894หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
51255211/3/2552 อก 0702/ว734หนังสือภายนอกรายงานและคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52255210/3/2552 ทวท(มข) 24/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่2/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53255212/3/2552 ทส 0909.5/4558หนังสือภายนอกขอให้บุคลากรในสังกัดอื่นไปปฏิบัติราชการโครงการวิจัยเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
5425525/3/2552 วท 5406/ว.124หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแนะนำโครงการ Computational Nanoscience Consortiumเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
55255216/3/2552 สอวน.097/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2551 ค่าย 2 งวด 2เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
56255212/3/2552 ที่ ศธ 0505(3)หนังสือภายนอกร่างมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
57255212/3/2552 ที่ วช 0005/ ว.2166หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติ เรื่อง "การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ครั้งที่ 2"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
58255220/2/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 1315หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษา พสวท. สมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59255222/3/2552 ที่ สธ 0203.0914/722หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี
602552-ที่ ทส 0910.2/ 302หนังสือภายนอกแจ้งผลการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการศึกษาจัดทำเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเอกสารส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
61255220/3/2552 สข 0003/1248หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ(เช็คช่วยชาติ)เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
62255223/3/2552 ที่ ศธ 04098.181/53หนังสือภายนอกขอสนับสนุนอุปกรณ์ใช้สำนักงานเอกสารโรงเรียนวัดโคกแย้ม
63255216/3/2552 ที่ วช 0017/ว 675หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เข้าร่วมการสัมมนาเอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ
64255218/3/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 2096หนังสือภายนอกโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6525529/10/2551 ที่ กห 0446.23/ 1498หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2549 - 2550เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
66255216/3/2552 สข 0025/ว 4067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
67255224/3/2552 สข 52107/1685หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
68255225/3/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นในงานการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และ ระบบการจัดการเอกสารเอกสารFUJIXEROX
69255212/3/2552 ที่ สอซช.0802/ ว 332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตหกรรมวอฟต์แวร์แห่งชาติ
70255212/3/2552 สอซช.0802/ว332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
71255212/3/2552 ที่ ศธ 6393(8)/ 3790หนังสือภายนอกอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแทพยศาสร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72255225/3/2552 ที่ ตช 0034.671/846หนังสือภายนอกส่งใบตอบรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารกองวิทยาการ 4 จ.สงขลา
73255224/3/2552 ที่ ศธ 55/ ว 621หนังสือภายนอกเชิญร่วมงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
74255223/3/2552 ที่ ศธ 0540.06/ ว 1329หนังสือภายนอกขอความอนะเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
75255223/3/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 1139หนังสือภายนอกการประชาสัมพันธ์รับสมัรรับทุน ป.โท-เอกในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
76255225/3/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 1175หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
77255225/3/2552 วท 6100/ว.019หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)
78255216/3/2552 ศธ 0520.107(นฐ)ว.1029หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
7925521/4/2552 ที่ ศธ 0514.21/ว.หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2550เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
80255219/3/2552 สข0025/ว8067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
81255219/3/2552 สข0025/ว8067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือคเครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
82255231/3/2552 กสต 037/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
83255223/3/2552 วช 0004/ว 0089หนังสือภายนอกขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552เอกสารศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
84255230/3/2552 ศธ 540 (ค)/2340หนังสือภายนอกแจ้งการโอนเงินเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8525524/3/2552 ที่ ศธ 0302/ว 17041หนังสือภายนอกส่งหนังสือนโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
86255227/3/2552 ที่ ม.ด.ธ.051/2552หนังสือภายนอกชี้แจงและขอความร่วมมือเอกสารมูลนิธิดำรงชัยธรรม
87255231/3/2552 ที่ ศธ 5408.1/2376หนังสือภายนอกการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ สควค.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
88255231/3/2552 ที่ ศธ. 0513.302/0635หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานเอกสารคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์
89255227/3/2552 ที่ สต 181/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
90255231/3/2552 ศธ 0531.13/0197หนังสือภายนอกการขอข้อมูลการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
91255224/3/2552 ศธ 0508/ว350หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9225522/4/2552 วช 0017/790หนังสือภายนอกยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุม ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
9325521/4/2552 ศธ 0503(5)/ว375หนังสือภายนอกการรับสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
94255231/3/2552 ที่ ศธ 0506(1) 4179หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้เอกสารสำนักมาตฐานและประเมานผลอุดมศึกษา
95255231/3/2552 ที่ พว.00001(อพ.)2203/ 2552หนังสือภายนอกขอเชิญคณะปฏิบัติงานวิทยาการฯ เข้าสำรวจพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฏร์ธานีเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
9625528/4/2552 ที่ กษ 0819.14/0657หนังสือภายนอกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
9725529/4/2552 ศธ 5408.1/2290หนังสือภายนอกแจ้งผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท.ศึกษา ณ ต่งประเทศเอกสารสถาบบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9825524/4/2552 ศธ 0512.15/ว00536หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการเอกสารสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99255217/3/2552 มส012/2552หนังสือภายนอกการแข่งขันประกวดโครงการ "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4"เอกสารมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศมส012/2552
100255220/4/2552 ศภ.ตก.89/52หนังสือภายนอกขอนำเด็กนักเรียนเข้าชมคณะวิทยาศาสตร์เอกสารมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
10125527/4/2552 MSD-2552/060หนังสือภายนอกตรวจเช็คและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์เอกสารบริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
102255210/4/2552 บค.023/2552หนังสือภายนอกรับสมัครพนักงานส่งเสริมการเกษตรเอกสารบริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
10325521/4/2552 ศธ 5408.1/2359หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณเอกสารสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10425528/4/2552 ทอ.0204/52หนังสือภายนอกรับหนังสือค้ำประกันเอกสารบริษัท เทคโน แอสเซ็ท จำกัด
105255216/4/2552 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาวิชาการเอกสารROTTAPHARM / MADAUS
10625522/4/2552 ศธ 0512.81/507หนังสือภายนอกขอเชิญ ผศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด ร่วมงาน WHASIB 2009 และ IMT-GT Phuket Halal Expo และเป็น วิทยากรในงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10725528/4/2552 พป 0002 / ว250หนังสือภายนอกการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่8เอกสารสถาบันพระปกเกล้า
108255231/3/2552 ศธ 0512.16 / 1806หนังสือภายนอกรายงานสถานภาพการศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109255220/4/2552 ม.ญ. 0883 / 2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
11025529/4/2552 ที่ สพภ 024/ ว 339หนังสือภายนอกแจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวนโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเอกสารสำนักงานพัฒนาเศราฐกิจจากฐานชีวภาพ
111255220/4/2552 วช 0017/828หนังสือภายนอกยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุม ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคระกรรมการแห่งชาติ
112255220/4/2552 สธ 0203.083/3.4/454หนังสือภายนอกขอเชิญ ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
113255220/4/2552 กฟผ.930100/15690หนังสือภายนอกตอบรับการร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
114255221/4/2552 สต 0127/180หนังสือภายนอกขอสนับสนุนวิทยากรเอกสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล
115255220/4/2552 ที่ มทม 52/425หนังสือภายนอกขอมอบตำราวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
116255220/4/2552 ที่ ตง 520001/ 1307หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสำนักงานเทศบาลนครตรัง
117255220/4/2552 ที่ ศธ 0531.14/0303หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
118255227/4/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5202602หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
119255224/4/2552 ที่ กห 0317.6/ 720หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8เอกสารโรงเรียนเตรียมทหาร
120255223/4/2552 ที่ ศธ 57 11 00/ 2427หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับร่างอาจารย์ใหญ่เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
121255222/4/2552 ที่ ศธ 0531.13/0220หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
122255224/4/2552 ที่ ศธ 0531.18/ 0172หนังสือภายนอกตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
123255227/4/2552 ที่ ศธ 0584.09/178หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
124255224/4/2552 ที่ ศธ 0528.06/0260หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
125255222/4/2552 ที่ ศธ 0554.04/72หนังสือภายนอกขอเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
126255227/4/2552 ที่ สอวน.150/2552หนังสือภายนอกขอสรุปงานค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
127255224/4/2552 ศธ 0509(3)/5098หนังสือภายนอกขอส่งคืนแผนการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศของ นางสาวนวัล บินหะยีนิยิเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักส่งเสิรมและพัฒนาฯ
128255230/4/2552 วท 0203.3(1)/ว5202705หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129255223/4/2552 วท 5502/ว 5202550หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" ประจำปี 2552"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130255229/4/2552 ศธ 04146.148/0457หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
13125529/4/2552 ศธ0526.01/ว1174หนังสือภายนอกโครงการประกวดวิทยานิพยธ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่2เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
132255223/4/2552 วท 6300/ว0131หนังสือภายนอกการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเอกสารสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
133255222/4/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเอกสารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
134255229/4/2552 ที่ กก 0514/379หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
135255228/4/2552 ที่ วพ 039/2552หนังสือภายนอกขอรียนเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
136255229/4/2552 ที่ ทวท (มข) 34/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137255229/4/2552 ที่ ศธ 0512.16/ 2259หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
138255228/4/2552 ที่ กห 0317.6/757หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 8เอกสารโรงเรียนเตรียมทหาร
139255230/4/2552 ที่ ศธ 5408.1/3014หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140255230/4/2552 ที่ กษ 0924/ว 387หนังสือภายนอกขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบันงานในสังกัด จำนวน 7 อัตราเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
141255222/4/2552 ศธ 5808/สรบ./143หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประจำปีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14225524/5/2552 ที่ สข 52107/ 2325หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
14325526/5/2552 ที่ ศธ 0514.2.1/1497หนังสือภายนอกตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
144255230/4/2552 ที่ สฏ 0027.102/10949หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเอกสารโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
145255230/4/2552 ที่ ศธ 0514.2.6/949หนังสือภายนอกขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันชีวิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 6เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
14625524/5/2552 ศธ.55/ว754หนังสือภายนอกแจ้งปรกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
147255229/4/2552 สทก. 408/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2552เอกสารธนาคารกรุงไทย
148255223/4/2552 -หนังสือภายนอกโครงการ ประชุมวิชาการงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ครั้งที่ 2เอกสารสำนักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
14925521/4/2552 ที่ อก 0710/ว 01177หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15025528/4/2552 ที่ อก 0710/ว 01220หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|