Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125524/3/2552 ที่ คต: 442/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "งานวิจัย สร้งปัญญา พัฒนาประเทศ" และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญยาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS 52เอกสารสำนักงานโครงการ IRPUS
2255225/2/2552 วช 0017/ว484หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
3255210/3/2552 สอวน.092/2552หนังสือภายนอกการรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน.เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
4255210/3/2552 ศธ 57 42 00/ 1411หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์
525524/3/2552 ศธ 57 51 00/1291หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6255210/3/2552 ศธ 575200/1384หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7255210/3/2552 ศธ 575200/1383หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8255210/3/2552 ศธ 0517.09/0981หนังสือภายนอกแจ้งงบประมาณในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ในการเสนอผลงานวิชาการเอกสารมหาวิทยลัยมหิดล
925529/3/2552 วท 0203.3(1)/5201549หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเข้าร่วมสัมมนาในวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชิวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไร"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1025529/3/2552 ศธ.55/ว.314หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11255210/3/2552 บช.044/2552หนังสือภายนอกขอถอนหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เอกสารบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
12255225/2/2552 วช 0017/ว 484หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13255212/3/2552 สอวน.101/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. ที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติเอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
1425526/3/2552 ศธ 0507(2)/ว 269หนังสือภายนอกทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15255225/2/2552 วท 5901/1084หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1625524/3/2552 ที่ นร 1013.8.2/ 1220หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
17255211/3/2552 ที่อก 0702/ว 734หนังสือภายนอกรายงานและคู่มือมาตรฐานและกฏระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ
18255210/3/2552 ที่ ทวท (มข) 26/2552หนังสือภายนอกขอรายชื่อผู้แทนเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับอุดมศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
19255216/3/2552 ที่ ศธ.0581.06/327หนังสือภายนอกขอเยี่ยมชมดูงานด้านการเรียนการสอนเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2025522/3/2552 ศธ 0517.09/0894หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21255211/3/2552 อก 0702/ว734หนังสือภายนอกรายงานและคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22255210/3/2552 ทวท(มข) 24/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่2/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23255212/3/2552 ทส 0909.5/4558หนังสือภายนอกขอให้บุคลากรในสังกัดอื่นไปปฏิบัติราชการโครงการวิจัยเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
2425525/3/2552 วท 5406/ว.124หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแนะนำโครงการ Computational Nanoscience Consortiumเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
25255216/3/2552 สอวน.097/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2551 ค่าย 2 งวด 2เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
26255212/3/2552 ที่ ศธ 0505(3)หนังสือภายนอกร่างมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
27255212/3/2552 ที่ วช 0005/ ว.2166หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติ เรื่อง "การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ครั้งที่ 2"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
28255220/2/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 1315หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษา พสวท. สมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29255222/3/2552 ที่ สธ 0203.0914/722หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี
302552-ที่ ทส 0910.2/ 302หนังสือภายนอกแจ้งผลการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการศึกษาจัดทำเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเอกสารส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
31255220/3/2552 สข 0003/1248หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ(เช็คช่วยชาติ)เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
32255223/3/2552 ที่ ศธ 04098.181/53หนังสือภายนอกขอสนับสนุนอุปกรณ์ใช้สำนักงานเอกสารโรงเรียนวัดโคกแย้ม
33255216/3/2552 ที่ วช 0017/ว 675หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เข้าร่วมการสัมมนาเอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ
34255218/3/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 2096หนังสือภายนอกโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3525529/10/2551 ที่ กห 0446.23/ 1498หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2549 - 2550เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
36255216/3/2552 สข 0025/ว 4067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
37255224/3/2552 สข 52107/1685หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
38255225/3/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นในงานการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และ ระบบการจัดการเอกสารเอกสารFUJIXEROX
39255212/3/2552 ที่ สอซช.0802/ ว 332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตหกรรมวอฟต์แวร์แห่งชาติ
40255212/3/2552 สอซช.0802/ว332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
41255212/3/2552 ที่ ศธ 6393(8)/ 3790หนังสือภายนอกอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแทพยศาสร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42255225/3/2552 ที่ ตช 0034.671/846หนังสือภายนอกส่งใบตอบรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารกองวิทยาการ 4 จ.สงขลา
43255224/3/2552 ที่ ศธ 55/ ว 621หนังสือภายนอกเชิญร่วมงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
44255223/3/2552 ที่ ศธ 0540.06/ ว 1329หนังสือภายนอกขอความอนะเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
45255223/3/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 1139หนังสือภายนอกการประชาสัมพันธ์รับสมัรรับทุน ป.โท-เอกในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
46255225/3/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 1175หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
47255225/3/2552 วท 6100/ว.019หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)
48255216/3/2552 ศธ 0520.107(นฐ)ว.1029หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
4925521/4/2552 ที่ ศธ 0514.21/ว.หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2550เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
50255219/3/2552 สข0025/ว8067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
51255219/3/2552 สข0025/ว8067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือคเครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
52255231/3/2552 กสต 037/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
53255223/3/2552 วช 0004/ว 0089หนังสือภายนอกขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552เอกสารศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
54255230/3/2552 ศธ 540 (ค)/2340หนังสือภายนอกแจ้งการโอนเงินเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5525524/3/2552 ที่ ศธ 0302/ว 17041หนังสือภายนอกส่งหนังสือนโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
56255227/3/2552 ที่ ม.ด.ธ.051/2552หนังสือภายนอกชี้แจงและขอความร่วมมือเอกสารมูลนิธิดำรงชัยธรรม
57255231/3/2552 ที่ ศธ 5408.1/2376หนังสือภายนอกการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ สควค.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
58255231/3/2552 ที่ ศธ. 0513.302/0635หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานเอกสารคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์
59255227/3/2552 ที่ สต 181/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
60255231/3/2552 ศธ 0531.13/0197หนังสือภายนอกการขอข้อมูลการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
61255224/3/2552 ศธ 0508/ว350หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6225522/4/2552 วช 0017/790หนังสือภายนอกยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุม ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
6325521/4/2552 ศธ 0503(5)/ว375หนังสือภายนอกการรับสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
64255231/3/2552 ที่ ศธ 0506(1) 4179หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้เอกสารสำนักมาตฐานและประเมานผลอุดมศึกษา
65255231/3/2552 ที่ พว.00001(อพ.)2203/ 2552หนังสือภายนอกขอเชิญคณะปฏิบัติงานวิทยาการฯ เข้าสำรวจพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฏร์ธานีเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
6625528/4/2552 ที่ กษ 0819.14/0657หนังสือภายนอกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
6725529/4/2552 ศธ 5408.1/2290หนังสือภายนอกแจ้งผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท.ศึกษา ณ ต่งประเทศเอกสารสถาบบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6825524/4/2552 ศธ 0512.15/ว00536หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการเอกสารสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69255217/3/2552 มส012/2552หนังสือภายนอกการแข่งขันประกวดโครงการ "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4"เอกสารมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศมส012/2552
70255220/4/2552 ศภ.ตก.89/52หนังสือภายนอกขอนำเด็กนักเรียนเข้าชมคณะวิทยาศาสตร์เอกสารมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
7125527/4/2552 MSD-2552/060หนังสือภายนอกตรวจเช็คและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์เอกสารบริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
72255210/4/2552 บค.023/2552หนังสือภายนอกรับสมัครพนักงานส่งเสริมการเกษตรเอกสารบริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
7325521/4/2552 ศธ 5408.1/2359หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณเอกสารสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7425528/4/2552 ทอ.0204/52หนังสือภายนอกรับหนังสือค้ำประกันเอกสารบริษัท เทคโน แอสเซ็ท จำกัด
75255216/4/2552 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาวิชาการเอกสารROTTAPHARM / MADAUS
7625522/4/2552 ศธ 0512.81/507หนังสือภายนอกขอเชิญ ผศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด ร่วมงาน WHASIB 2009 และ IMT-GT Phuket Halal Expo และเป็น วิทยากรในงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7725528/4/2552 พป 0002 / ว250หนังสือภายนอกการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่8เอกสารสถาบันพระปกเกล้า
78255231/3/2552 ศธ 0512.16 / 1806หนังสือภายนอกรายงานสถานภาพการศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79255220/4/2552 ม.ญ. 0883 / 2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8025529/4/2552 ที่ สพภ 024/ ว 339หนังสือภายนอกแจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวนโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเอกสารสำนักงานพัฒนาเศราฐกิจจากฐานชีวภาพ
81255220/4/2552 วช 0017/828หนังสือภายนอกยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุม ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคระกรรมการแห่งชาติ
82255220/4/2552 สธ 0203.083/3.4/454หนังสือภายนอกขอเชิญ ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
83255220/4/2552 กฟผ.930100/15690หนังสือภายนอกตอบรับการร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
84255221/4/2552 สต 0127/180หนังสือภายนอกขอสนับสนุนวิทยากรเอกสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล
85255220/4/2552 ที่ มทม 52/425หนังสือภายนอกขอมอบตำราวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
86255220/4/2552 ที่ ตง 520001/ 1307หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสำนักงานเทศบาลนครตรัง
87255220/4/2552 ที่ ศธ 0531.14/0303หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
88255227/4/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5202602หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
89255224/4/2552 ที่ กห 0317.6/ 720หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8เอกสารโรงเรียนเตรียมทหาร
90255223/4/2552 ที่ ศธ 57 11 00/ 2427หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับร่างอาจารย์ใหญ่เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
91255222/4/2552 ที่ ศธ 0531.13/0220หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
92255224/4/2552 ที่ ศธ 0531.18/ 0172หนังสือภายนอกตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
93255227/4/2552 ที่ ศธ 0584.09/178หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
94255224/4/2552 ที่ ศธ 0528.06/0260หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
95255222/4/2552 ที่ ศธ 0554.04/72หนังสือภายนอกขอเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
96255227/4/2552 ที่ สอวน.150/2552หนังสือภายนอกขอสรุปงานค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
97255224/4/2552 ศธ 0509(3)/5098หนังสือภายนอกขอส่งคืนแผนการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศของ นางสาวนวัล บินหะยีนิยิเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักส่งเสิรมและพัฒนาฯ
98255230/4/2552 วท 0203.3(1)/ว5202705หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99255223/4/2552 วท 5502/ว 5202550หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" ประจำปี 2552"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100255229/4/2552 ศธ 04146.148/0457หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
10125529/4/2552 ศธ0526.01/ว1174หนังสือภายนอกโครงการประกวดวิทยานิพยธ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่2เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
102255223/4/2552 วท 6300/ว0131หนังสือภายนอกการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเอกสารสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
103255222/4/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเอกสารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
104255229/4/2552 ที่ กก 0514/379หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
105255228/4/2552 ที่ วพ 039/2552หนังสือภายนอกขอรียนเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
106255229/4/2552 ที่ ทวท (มข) 34/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107255229/4/2552 ที่ ศธ 0512.16/ 2259หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
108255228/4/2552 ที่ กห 0317.6/757หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 8เอกสารโรงเรียนเตรียมทหาร
109255230/4/2552 ที่ ศธ 5408.1/3014หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110255230/4/2552 ที่ กษ 0924/ว 387หนังสือภายนอกขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบันงานในสังกัด จำนวน 7 อัตราเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
111255222/4/2552 ศธ 5808/สรบ./143หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประจำปีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11225524/5/2552 ที่ สข 52107/ 2325หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
11325526/5/2552 ที่ ศธ 0514.2.1/1497หนังสือภายนอกตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
114255230/4/2552 ที่ สฏ 0027.102/10949หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเอกสารโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
115255230/4/2552 ที่ ศธ 0514.2.6/949หนังสือภายนอกขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันชีวิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 6เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
11625524/5/2552 ศธ.55/ว754หนังสือภายนอกแจ้งปรกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
117255229/4/2552 สทก. 408/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2552เอกสารธนาคารกรุงไทย
118255223/4/2552 -หนังสือภายนอกโครงการ ประชุมวิชาการงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ครั้งที่ 2เอกสารสำนักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
11925521/4/2552 ที่ อก 0710/ว 01177หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12025528/4/2552 ที่ อก 0710/ว 01220หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121255229/4/2552 กห 0442/2355หนังสือภายนอกตอบรับสนับสนุนผู้บรรยายเอกสารกรมการทหารสื่อสาร
12225526/5/2552 ศธ 0584.09/186หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเอกสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
123255229/4/2552 ยธ 1002.21/1592หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
124255229/4/2552 ศธ 0531.13/0235หนังสือภายนอกแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
12525524/5/2552 วช 0005/ว3234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
126255229/4/2552 ทส 1013/ว3113หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเอกสารสำนักงานนโยบายและแผน /สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
12725524/5/2552 กษ 1017.9/133หนังสือภายนอกการประเมินนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
128255230/4/2552 ศธ 0526.04/86หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5เอกสารสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
129255227/4/2552 วทท 35 35ว/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35(วทท35)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
130255212/5/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตินำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจวัดสายตาเข้ามาบริการเอกสารบริษัท ชวการ ออฟติก จำกัด
13125526/5/2552 ศธ 0526.05/175หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เอกสารคณะสถิติประยุกต์
132255212/5/2552 ที่ ศฝ.013/ 2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
13325521/5/2552 วช 0005/ว 3202หนังสือภายนอกการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552(เพิ่มเติม)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13425524/5/2552 วช 0005/ว 3234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
135255227/4/2552 ศธ 0552.01.02/001หนังสือภายนอกเลื่อนกำหนดเวลาส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSU 2009เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
136255214/5/2552 ที่ ศธ 0513.10707/ 422หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
13725526/5/2552 ที่ ทส 1013/ ว 3312หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนฯ
138255222/4/2552 ที่ นร 6807/ 1793 / 2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชากร คปก. "ดุษฏีบัณฑิต" คปก. 1,250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษาและระบบวิจัยของประเทศ"เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
139255228/4/2552 ที่ ศธ 0506(1)/ 5288หนังสือภายนอกการให้ความเห็นชอบ จำนวน 7 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14025522/3/2552 ที่ ศธ 0523.4.1.3/ว 001หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
14125526/5/2552 ที่ วท 5401/ ว.2176หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเอกสารสวทช.
14225527/5/2552 สธ 0316/2352หนังสือภายนอกขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเอกสารสถาบันโรคทรวงอก
14325527/5/2552 วท 0204.3/ว 5202905หนังสือภายนอกการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคตเอกสารกระทราวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14425526/5/2552 ที่ ตง 52004/ ว 1536หนังสือภายนอกรายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานเทศบาลตรัง
145255215/5/2552 -หนังสือภายนอก ลับ (เสนอคณบดี)เอกสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
146255214/5/2552 สข 52806/1099หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารีเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
14725526/5/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว 523หนังสือภายนอกขอมอบบทคัดย่องและCD-Proceedings การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 2เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
148255213/5/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 3134หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149255212/5/2552 ที่ ศธ 0507(3)/ว 503หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยกับต่างประเทศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15025526/5/2552 ที่ ศธ 0514.2.1/ 1497หนังสือภายนอกตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
151255227/2/2552 ที่ วช 0007/ว 1840หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
152255229/4/2552 ศธ 0517.15/1059หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552"เอกสารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
153255214/5/2552 ม.ก.ท. 11/2552หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
154255214/5/2552 ศธ 5613(4)/ว4หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
15525524/5/2552 ศธ 0517.091/CPSF/12หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
15625527/5/2552 กค 0701/ว3469หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายกำหนดเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ RD Camp ของกรมสรรพากรเอกสารกรมสรรพากร
15725527/5/2552 วท 6100/ว.029หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
158255213/5/2552 ศธ 0512.16/2503หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 14เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159255213/5/2552 ศธ 0512.16/2519หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160255214/5/2552 -หนังสือภายนอกขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ The Rockefeller Bellagioเอกสารสถาบันการศึกษานานาชาติ INSTITUTE OF INTERATIONAL EDUCATION
161255219/5/2552 ที่ ศธ.5611(2)/291หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
162255210/4/2552 พว0001(อพ.)2275/2552หนังสือภายนอกส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2552เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
163255220/5/2552 -หนังสือภายนอกชี้แจงหนังสือค้ำประกันสัญญาเอกสารบริษัท คาลมิน อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
164255220/5/2552 ที่ ศธ 0210.107/123หนังสือภายนอกร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
165255221/5/2552 ที่ ทก 0410/786หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
16625526/5/2552 ที่ นร 1013.8.3/ 768หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
167255215/5/2552 ที่ กษ 0911/ ว 2591หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการยางพารา "รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"เอกสารกรมวิชาการเกษตร
168255214/5/2552 ศธ 0641.16/ว57หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรีน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
169255214/5/2552 ศธ 0641.16/ว.61หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
170255221/5/2552 ศธ 0540.06/ว 2049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
171255212/5/2552 ศธ 0525.6/ 0233หนังสือภายนอกขอมอบซีดีบทคัดวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
172255219/5/2552 สพ 21159/2552หนังสือภายนอกขอความเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "Productivity Expo 2009: มหกรรมความรู้ ความช่วยเหลือ เพื่อธุรกิจไทยแข็งแก่ง"เอกสารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
173255227/5/2552 ศธ . 5611(2)/291หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารม. เทคโนโลยีสุรนารี
174255221/5/2552 ศธ 0540.06 /ว 2049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
175255212/5/2552 ศธ 0525.6/ 0233หนังสือภายนอกขอมอบซีดีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
176255220/5/2552 ศธ 0524.07/ว 586หนังสือภายนอกขอขยายกำหนดการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการเอกสารสำนักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
177255215/5/2552 ศธ 0513.12101/ว0934หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเอกสารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
178255218/5/2552 ศธ 6393(3)/ว 01800หนังสือภายนอกขอส่งรายงานประจำปี 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
179255220/5/2552 ศธ 2408.1 / 3309หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180255221/5/2552 กสท ขต.(ต)(12)/ 592หนังสือภายนอกขอรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารสำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|