Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255222/4/2552 ที่ ศธ 0531.13/0220หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2255224/4/2552 ที่ ศธ 0531.18/ 0172หนังสือภายนอกตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3255227/4/2552 ที่ ศธ 0584.09/178หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4255224/4/2552 ที่ ศธ 0528.06/0260หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5255222/4/2552 ที่ ศธ 0554.04/72หนังสือภายนอกขอเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6255227/4/2552 ที่ สอวน.150/2552หนังสือภายนอกขอสรุปงานค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
7255224/4/2552 ศธ 0509(3)/5098หนังสือภายนอกขอส่งคืนแผนการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศของ นางสาวนวัล บินหะยีนิยิเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักส่งเสิรมและพัฒนาฯ
8255230/4/2552 วท 0203.3(1)/ว5202705หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9255223/4/2552 วท 5502/ว 5202550หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" ประจำปี 2552"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10255229/4/2552 ศธ 04146.148/0457หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
1125529/4/2552 ศธ0526.01/ว1174หนังสือภายนอกโครงการประกวดวิทยานิพยธ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่2เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
12255223/4/2552 วท 6300/ว0131หนังสือภายนอกการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเอกสารสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13255222/4/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเอกสารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
14255229/4/2552 ที่ กก 0514/379หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
15255228/4/2552 ที่ วพ 039/2552หนังสือภายนอกขอรียนเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
16255229/4/2552 ที่ ทวท (มข) 34/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17255229/4/2552 ที่ ศธ 0512.16/ 2259หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ
18255228/4/2552 ที่ กห 0317.6/757หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 8เอกสารโรงเรียนเตรียมทหาร
19255230/4/2552 ที่ ศธ 5408.1/3014หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20255230/4/2552 ที่ กษ 0924/ว 387หนังสือภายนอกขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบันงานในสังกัด จำนวน 7 อัตราเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
21255222/4/2552 ศธ 5808/สรบ./143หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประจำปีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2225524/5/2552 ที่ สข 52107/ 2325หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
2325526/5/2552 ที่ ศธ 0514.2.1/1497หนังสือภายนอกตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
24255230/4/2552 ที่ สฏ 0027.102/10949หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเอกสารโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
25255230/4/2552 ที่ ศธ 0514.2.6/949หนังสือภายนอกขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันชีวิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 6เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2625524/5/2552 ศธ.55/ว754หนังสือภายนอกแจ้งปรกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
27255229/4/2552 สทก. 408/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2552เอกสารธนาคารกรุงไทย
28255223/4/2552 -หนังสือภายนอกโครงการ ประชุมวิชาการงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ครั้งที่ 2เอกสารสำนักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2925521/4/2552 ที่ อก 0710/ว 01177หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3025528/4/2552 ที่ อก 0710/ว 01220หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31255229/4/2552 กห 0442/2355หนังสือภายนอกตอบรับสนับสนุนผู้บรรยายเอกสารกรมการทหารสื่อสาร
3225526/5/2552 ศธ 0584.09/186หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเอกสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33255229/4/2552 ยธ 1002.21/1592หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
34255229/4/2552 ศธ 0531.13/0235หนังสือภายนอกแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3525524/5/2552 วช 0005/ว3234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
36255229/4/2552 ทส 1013/ว3113หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเอกสารสำนักงานนโยบายและแผน /สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
3725524/5/2552 กษ 1017.9/133หนังสือภายนอกการประเมินนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
38255230/4/2552 ศธ 0526.04/86หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5เอกสารสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
39255227/4/2552 วทท 35 35ว/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35(วทท35)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
40255212/5/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตินำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจวัดสายตาเข้ามาบริการเอกสารบริษัท ชวการ ออฟติก จำกัด
4125526/5/2552 ศธ 0526.05/175หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เอกสารคณะสถิติประยุกต์
42255212/5/2552 ที่ ศฝ.013/ 2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
4325521/5/2552 วช 0005/ว 3202หนังสือภายนอกการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552(เพิ่มเติม)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4425524/5/2552 วช 0005/ว 3234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
45255227/4/2552 ศธ 0552.01.02/001หนังสือภายนอกเลื่อนกำหนดเวลาส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSU 2009เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
46255214/5/2552 ที่ ศธ 0513.10707/ 422หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
4725526/5/2552 ที่ ทส 1013/ ว 3312หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนฯ
48255222/4/2552 ที่ นร 6807/ 1793 / 2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชากร คปก. "ดุษฏีบัณฑิต" คปก. 1,250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษาและระบบวิจัยของประเทศ"เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
49255228/4/2552 ที่ ศธ 0506(1)/ 5288หนังสือภายนอกการให้ความเห็นชอบ จำนวน 7 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5025522/3/2552 ที่ ศธ 0523.4.1.3/ว 001หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
5125526/5/2552 ที่ วท 5401/ ว.2176หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเอกสารสวทช.
5225527/5/2552 สธ 0316/2352หนังสือภายนอกขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเอกสารสถาบันโรคทรวงอก
5325527/5/2552 วท 0204.3/ว 5202905หนังสือภายนอกการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคตเอกสารกระทราวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5425526/5/2552 ที่ ตง 52004/ ว 1536หนังสือภายนอกรายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานเทศบาลตรัง
55255215/5/2552 -หนังสือภายนอก ลับ (เสนอคณบดี)เอกสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
56255214/5/2552 สข 52806/1099หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารีเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
5725526/5/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว 523หนังสือภายนอกขอมอบบทคัดย่องและCD-Proceedings การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 2เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
58255213/5/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 3134หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59255212/5/2552 ที่ ศธ 0507(3)/ว 503หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยกับต่างประเทศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6025526/5/2552 ที่ ศธ 0514.2.1/ 1497หนังสือภายนอกตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
61255227/2/2552 ที่ วช 0007/ว 1840หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
62255229/4/2552 ศธ 0517.15/1059หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552"เอกสารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
63255214/5/2552 ม.ก.ท. 11/2552หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
64255214/5/2552 ศธ 5613(4)/ว4หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
6525524/5/2552 ศธ 0517.091/CPSF/12หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
6625527/5/2552 กค 0701/ว3469หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายกำหนดเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ RD Camp ของกรมสรรพากรเอกสารกรมสรรพากร
6725527/5/2552 วท 6100/ว.029หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
68255213/5/2552 ศธ 0512.16/2503หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 14เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69255213/5/2552 ศธ 0512.16/2519หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70255214/5/2552 -หนังสือภายนอกขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ The Rockefeller Bellagioเอกสารสถาบันการศึกษานานาชาติ INSTITUTE OF INTERATIONAL EDUCATION
71255219/5/2552 ที่ ศธ.5611(2)/291หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
72255210/4/2552 พว0001(อพ.)2275/2552หนังสือภายนอกส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2552เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
73255220/5/2552 -หนังสือภายนอกชี้แจงหนังสือค้ำประกันสัญญาเอกสารบริษัท คาลมิน อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
74255220/5/2552 ที่ ศธ 0210.107/123หนังสือภายนอกร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
75255221/5/2552 ที่ ทก 0410/786หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
7625526/5/2552 ที่ นร 1013.8.3/ 768หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
77255215/5/2552 ที่ กษ 0911/ ว 2591หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการยางพารา "รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"เอกสารกรมวิชาการเกษตร
78255214/5/2552 ศธ 0641.16/ว57หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรีน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
79255214/5/2552 ศธ 0641.16/ว.61หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
80255221/5/2552 ศธ 0540.06/ว 2049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
81255212/5/2552 ศธ 0525.6/ 0233หนังสือภายนอกขอมอบซีดีบทคัดวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
82255219/5/2552 สพ 21159/2552หนังสือภายนอกขอความเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "Productivity Expo 2009: มหกรรมความรู้ ความช่วยเหลือ เพื่อธุรกิจไทยแข็งแก่ง"เอกสารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
83255227/5/2552 ศธ . 5611(2)/291หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารม. เทคโนโลยีสุรนารี
84255221/5/2552 ศธ 0540.06 /ว 2049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
85255212/5/2552 ศธ 0525.6/ 0233หนังสือภายนอกขอมอบซีดีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
86255220/5/2552 ศธ 0524.07/ว 586หนังสือภายนอกขอขยายกำหนดการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการเอกสารสำนักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
87255215/5/2552 ศธ 0513.12101/ว0934หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเอกสารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
88255218/5/2552 ศธ 6393(3)/ว 01800หนังสือภายนอกขอส่งรายงานประจำปี 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89255220/5/2552 ศธ 2408.1 / 3309หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90255221/5/2552 กสท ขต.(ต)(12)/ 592หนังสือภายนอกขอรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารสำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่
91255218/5/2552 คทวท. 259/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2552เอกสารสำนักงานประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92255214/5/2552 -หนังสือภายนอกงาน ProPak Asia 2009 และงาน The E5 Engineering Series 2009เอกสารPROPAK ASIA 2009
93255218/5/2552 ทบส.2552/38หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเอกสารBayer
94255216/5/2552 มธบ 0401/05151หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9525524/5/2552 สธ 0420.4/ว 573หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 และเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเอกสารกรมควบคุมโรค
96255229/5/2552 ทก 0206 /ว 910หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ภายใต้โรงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICTเอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
97255230/4/2552 ศธ 0589.1/ว0256หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการปรชุมทางวิชาการ การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอกสารมหาวิทยาลัยนครพนม
98255213/5/2552 วช 0005/ว 3376หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
9925524/5/2552 ศธ 0583.16/ว 011หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติเรื่อง "งานวิจัยที่เน้นการปฏิบัติจริง จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม"เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
100255222/5/2552 กษ 0512.5/425หนังสือภายนอกส่งแบบประเมินผลการฝึกงานเอกสารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
101255215/5/2552 สธ 0929/1207หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษากลับเอกสารศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย
102255223/4/2552 สขท.181/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมุลการรับสมัครเรียนภาคพิเศษเอกสารโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
103255219/5/2552 กห 0307.10/571หนังสือภายนอกส่งผลการฝึกงานเอกสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
104255227/5/2552 สภต.(71) 0302/2552หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
10525524/5/2552 นร 1016.2/13หนังสือภายนอกก.พ. ได้จัดทำจดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ. " เพื่อเผยแพร่ให้กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอกสารสำนักงาน ก.พ.
106255211/5/2552 บสอก.99-520019หนังสือภายนอกเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2552เอกสารธนาคารไทยพาณิชย์
107255218/5/2552 ศธ 0520.206/1310หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลื่อกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
108255221/5/2552 ศธ 5408.1/3404หนังสือภายนอกอนุญาตให้นายปุรินทร จันทร์เลิศ สมัครสอบรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109255226/5/2552 ศธ 5401(ค)/3517หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเป็นศูนย์ฉายภาพยนต์ ในโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สัญจร เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110255225/5/2552 สอ.สส.กบ 88/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการมาเป็นวิทยากรบรรยายเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
111255222/5/2552 ศธ 04147.139/371หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
112255229/5/2552 ที่ ศธ 04062.073/ว62หนังสือภายนอกขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดป้ายอาการเรียนวิทยาศาสตร์ และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เอกสารโรงเรียนราชสิมาวิทยาลัย
113255219/5/2552 มอ 374/050หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเรียนรายวิชาที่คณะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่1และ2 ปีการศึกษา2552เอกสาร/
114255212/5/2552 คศ.002/2552/30/175หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเอกสารuniversal
115255227/5/2552 ทวท (มข) 35/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท.ครั้งที่ 3/2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
116255225/5/2552 ศธ 0517.09/1862หนังสือภายนอกการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน ป.โท-เอก/ป.เอกในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
117255222/5/2552 ศธ 5408.1/3487หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายเจตน์เจริญ กลางวัง เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118255220/5/2552 ศธ 0517.09/1803หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอนวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
119255226/5/2552 นร 6809/232/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และการประชุมชี้แจงโครงการฯเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
120255227/5/2552 วท 0203.3(3)/ว5203342หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในดรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และฌทคโนโลยี
121255225/5/2552 สดท. 021/2552หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการศึกษาและสังเกตการณ์การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษเอกสารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
122255226/5/2552 ที่PGPA/CC/09/0898หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานประจำปีและรายงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่นเอกสารบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
123255222/2/2551 ศธ 051.092/360หนังสือภายนอกขอแจ้งการสงวนสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชากายวิภาศาสตร์และชีววิทยาเอกสารภาควิชากายวิภาคศาสตร์
12425524/6/2552 -หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์โครงการ Green Read With Your Idea Challenge # 2เอกสารSCG
125255227/5/2552 นร 1013.8.3/1041หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
126255227/5/2552 นร 1013.8.3/1039หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.กพ.
12725525/6/2552 ทีโอที บบภ.4.1(สข)/ 532หนังสือภายนอกแจ้งยืนยันการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารบริษัท ทีโอที
128255229/5/2552 ที่ ศธ0560.11/207หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก ทรัยากรชีวกภาพของประเทศไทยเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129255226/5/2552 ศธ 0559/ว 1466หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารวิทยาลัยราชภัฎยะลา
13025524/6/2552 ศ.สน 104/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการกรุงเทพฯเอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13125528/6/2552 อบ.อ.สน.074/2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญรับมอบพานในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเอกสารองศ์การบริหาร องศ์การนักศึกษา
13225523/6/2552 ตช 0034.671/1455หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นอาจารณ์พิเศษเอกสารกองวิทยาการ 4
13325524/6/2552 วท 6100/528หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
13425524/6/2552 สวท 0101/ว589หนังสือภายนอกขยายระยะเวลาการนรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกรประจำปี 2552เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
13525523/6/2552 ศธ. 0514.2/1920หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13625522/6/2552 สธ 203.0917/1075หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
13725523/6/2552 วช 0002.5/3890หนังสือภายนอกการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13825525/6/2552 950/774หนังสือภายนอกแบบบว.5: แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุงเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
13925528/6/2552 ศธ 0521/1904หนังสือภายนอกการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรั๙ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14025528/6/2552 -หนังสือภายนอกFW: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2552 และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเอกสารpaiboon
14125523/6/2552 วช 0002.2/3901หนังสือภายนอกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2553 (FY2010)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
142255229/5/2552 สม.อ015/2552หนังสือภายนอกทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
143255228/5/2552 สข 52107/2860หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
14425524/6/2552 ทวท (มข) 36/2552หนังสือภายนอกขอมติเรียนรับรองรายงานการประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1452552-ที่ สข 0027.112/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อาจารย์สอนเสริมให้นักศึกษาแพทยืเพื่อเตรียมสอบ NLE ขั้นตอนที่ 1เอกสารโรงพยาบาลหาดใหญ่
14625528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารชมรมเปตองสมบูรณ์สุข
14725525/6/2552 นร 6808/639/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
148255211/6/2552 ที่ ศธ 0560/ ว 195หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานรวมพลังเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14925525/6/2552 ที่ ศธ 0506(1)/7021หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
150255210/6/2552 สวก 0101/ว603หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและบริหารชุดโครงการ รุ่นที่ 4เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
151255210/6/2552 -หนังสือภายนอกการอนุญาตเข้าสำรวจอาคารสถานที่เอกสารบริษัท เค.ที. เคมิคอล โปร เซอร์วิส หาดใหญ่ จำกัด
152255210/6/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาต เชิญบุคลากรเป็นสมาคมพันธุศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
153255210/6/2552 สวท 135/2552หนังสือภายนอกส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
154255215/6/2552 ทวท (มข) 37/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
155255211/6/2552 ศธ 5408.1/3916หนังสือภายนอกนางสาวชุตินธร พันธ์วงศ์ ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ พสวท. รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15625529/6/2552 ที่ ศธ 57416000/ 3486หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15725521/6/2552 ที่ ศธ 5407.1/ว 3608หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158255215/6/2552 ศธ 04146.148/ว0655หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาและประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)เอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
159255215/6/2552 กส.สข.030/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ออกร้านในงานสัปดาห์วิทยาศราสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
160255217/6/2552 ศธ 57 52 00/3795หนังสือภายนอกขอเรียนบุคลากรในสังกัดเป็นกรรกมารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยลักษณ์
16125525/6/2552 ศธ 0560.1/12/ว166หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
16225528/6/2552 Ref: 2009/134cหนังสือภายนอกรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2553เอกสารFULBIGHT
163255210/6/2552 ศธ 540801/3844หนังสือภายนอกขอความอนุเครสะห์ในการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164255217/6/2552 -หนังสือภายนอกเรียนเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาฯเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
16525528/6/2552 ที่ Perch-cic ว.971/2552หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานกิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ระยะที่ 1เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
166255225/5/2552 ที่ วท 5401/ ว.2502หนังสือภายนอกขอส่งหนังสือประเมินผลกรอบนโยบายครึ่งแผน เทคโนโลยีชีวภาพ (2547-2552)เอกสารสวทช.
16725525/6/2552 นร 6808/639/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
16825524/6/2552 วช 006 (สตว./ 3946)หนังสือภายนอกแจ้งผลการขอปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอของประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
169255218/6/2552 ที่ ศธ 0514.1.1.1/6515หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
170255219/6/2552 ปอมท.5152(1)/ว13หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท. เรื่อง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยังเอกสารงานสภาอาจารย์/กองกลาง
171255211/6/2552 วช 0003/ว 4142หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์โครงการนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
172255215/6/2552 29 /2552หนังสือภายนอกแจ้งผลงานการจัดสรรทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
173255219/6/2552 วท 0203.3(1)/5203967หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่1เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174255218/6/2552 วท 5401/3123หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารสวทช
175255216/6/2552 ศธ 5408.1/4053หนังสือภายนอกนางสาวอารีย์ ชูดำ ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ พสวท. รายงานตัวเข้าปฎิบัติงานเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176255212/6/2552 ทส 1014/ว 4303หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติโครงการการสร้างเสริมสมรรถนะของประเทศไทยในการดำเนินการตามอนุสัญญาริโอ เรื่อง "สมรรถนะในการอนุวัดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ "ณ จังหวัดสงขลา"เอกสารสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธะรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17725523/6/2552 ที่ วช 0001.5/ว 3889หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
178255222/6/2552 กษ 0911/ว3481หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์งานวิจัยยางพาราเอกสารกรมวิชาการเกษตร
179255222/6/2552 ศ.สน 114/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18025529/6/2552 สข 0003/ว 2379หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
181255223/6/2552 ม.ญ3444/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Training for the trainersเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
18225529/6/2552 ศษ 04042.002/307หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
183255219/6/2552 ศธ 0521.1.0661(2)/ว 025หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารคณะแพทยศาสตร์
184255219/6/2552 ศธ 0521.1.060(20)/ว 025หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185255223/6/2552 ม.ญ3444/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมโครงการ Training for the trainersเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
186255226/6/2552 -หนังสือภายนอกการจัดสอบกลางภาคนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงาน
187255226/6/2552 สอ.อภ.266/2552หนังสือภายนอกเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
188255223/6/2552 52-06-004หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าสารสกัดยางพารา แก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรัมน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน"คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด
189255223/6/2552 52-06-003หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพารา แก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธีชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวงการผลิตระดับก่อนโรงงาน"คณะวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
190255225/6/2552 ศธ 0521/2218หนังสือภายนอกการให้โอนข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ พรหมวิกรเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191255229/6/2552 สข 52104/3498หนังสือภายนอกขอรับการรับสนับสนุนบุคลากรเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
192255223/6/2552 ศธ 5408.1/4279หนังสือภายนอกอนุมัติให้ระงับทุน พสวท. เพื่อรับทุนอื่นเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193255223/6/2552 ศธ 5408.1/4278หนังสือภายนอกอนุมัติให้นางสาวต้องหทัย ไพรัตน์ ระงับทุน พสวท. เพื่อรับทุนอืนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194255226/6/2552 ศธ 0509(3)/8234หนังสือภายนอกโอนเงินโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์เอกสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
195255224/6/2552 ศธ 5408.1/4325หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552เอกสารสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19625528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ แข่งขันชิงเงินทุน Youth Action Fund (Thailand)เอกสารosiyouth
197255217/6/2552 ม.ด.ธ.0090/2552หนังสือภายนอกแจ้งพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิดำรงชัยธรรม
198255230/6/2552 ศ.สน. ว 120/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
199255224/6/2552 -หนังสือภายนอกมูลนิธิวิทยาศาสตร์และการสึกษาของไบเออร์มอบทุนเพื่อศึกษาที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเอกสารBayer
200255222/6/2552 ศธ 0514.8/1452หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201255217/6/2552 ศธ 0517.09/2198หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
202255222/6/2552 ยธ 1002.21/2348หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
20325522/7/2552 ศธ 0526.05/ว18หนังสือภายนอกขออนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานเอกสารคณะสถิติประยุกต์
204255222/6/2552 ที่ ศธ 0522.01/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในแบบสอบถามเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20525521/6/2552 นร 1013.8.2/3709หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
206255230/6/2552 สอ.มอ. 299/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคลากรเพื่อทำหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลื่อกตั้ง และควบคุมหีบบัตรเลื่อกตั้งเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
207255224/6/2552 บซ 099/2552หนังสือภายนอกตอบรับหลักประกันสัญญาเอกสารบริษัท สิทธิพรแอสโซเอส จำกัด
208255223/6/2552 สพ.สน. 108/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตใช้ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์เอกสารสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
209255229/6/2552 ศธ 0580.051/ว051หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแทนสอบถามเพื่อการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
21025523/7/2552 ศธ 0509(3)/ว 782หนังสือภายนอกโอนเงินโครงการนำร่องการจัดสรรทุนเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21125523/7/2552 ศธ 0521/3311หนังสือภายนอกการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
21225521/7/2552 ศธ 0517.09/2443หนังสือภายนอกแจ้งผลการให้นักศึกษารับทุนสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
213255224/6/2552 ศธ 0531.25/ว 0189หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายฯเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒน มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง
214255224/6/2552 วช 0003/ว 4519หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อการปรับและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแบบมีส่วนร่วม:ภาคใต้เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
21525529/7/2552 สว (กมธ2) 0010/2217หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"การรักษาผลประโยชนืและความมั้นคงแห่งชาติทางทะเล"เอกสารคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา
216255226/6/2552 นร 1013.8.3/1458หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
217255230/6/2552 สอ.มอ/ว307/2552หนังสือภายนอกรายงานสรุปผลการจัดงานหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2552เอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
218255217/6/2552 นร 1013.8.2/3689หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
219255225/6/2552 ทชท.7/2552หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
22025523/7/2552 ศธ.55/ว.1032หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
221255230/6/2552 วท 5401/3400หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับเยาวชนในโครงการฯเอกสารสวทช
22225529/7/2552 ศธ 0520.204/04243หนังสือภายนอกขออนุญาตให้ราชการเป็นอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเอกสารมหาวิทยาลัยศิลปกร
223255230/6/2552 วท 5401/3425หนังสือภายนอกแจ้งผลการคัดเลื่อเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชล ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2552เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22425529/7/2552 ปณท ปข.9(ตธ.)/2383หนังสือภายนอกขอนุญาตทำการจำหน่ายไปรษณีบัตรเพื่อร่วมโหวตตั้งชื่อลูกหมีแพนด้าเอกสารสำนักงานไปรศณีเขต9
22525523/7/2552 ปณท ปข.9(ตธ.)/2382หนังสือภายนอกให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2552เอกสารสำนักงานไปรษณีย์เขต 9
226255213/7/2552 ศธ.0504.13/340หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารวิทยาลัยชุมชนสตูล
227255213/7/2552 กสต 086/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติข้าราชการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
22825522/7/2552 ที่ นวท.023/ 2552หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด และเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
229255226/6/2552 ที่ วท 5401/ ว 3359หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมเอกสารสวทช
23025521/7/2552 ที่ ศธ 04219.021/ 146หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์เอกสารโรงเรียนบ้านตะบิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะบิ้ง
231255230/4/2552 ที่ ศธ 5401/ 3004หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา สสวท.36 ปีเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
232255229/6/2552 ที่ วท 5402/973หนังสือภายนอกขอส่งเอกสาร "รายงานประจำปี 2551 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ"เอกสารBIOTEC
233255210/7/2552 ที่ สวท. 152/2552หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมวิทยาศาตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2552เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
234255213/7/2552 ที่ ทส 0910.11/ 116หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GIS application in Marine Protecftedเอกสารสำนักงานโครงการ(SAMPAN) ภาคสนาม
235255230/6/2552 วช 0017/ว1070หนังสือภายนอกขอเชิญสัมมนาเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับการพัฒนายา สมุนไพร อาหาร และงานวิจัยทางชีวการแพทย์ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
236255215/7/2552 -หนังสือภายนอกแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
23725529/7/2552 ที่ ศธ 0516.37/1118หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ฯ
238255230/6/2552 ศธ 0512.16/4026หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำหลักสูตรเอกสารจุฬาวิทยาศาสตร์
23925529/7/2552 นร.6808/773/2552หนังสือภายนอกเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
240255214/5/2552 ที่ ศธ 0641.16/ว.58หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
241255215/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทามด้านวิจัยวิทยาศาสตร์แทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ.2552เอกสารมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
24225522/7/2552 ที่ ศธ 0641.16/ว.97หนังสือภายนอกขออนุญาติให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาในวิทยาลัยเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
243255228/5/2552 ที่ ศธ 0641.16/479หนังสือภายนอกขออนุญาตให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
244255214/7/2552 ที่ มป.53/2552หนังสือภายนอกขอเชิญอาจารย์พิเศษถวายความรู้พระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
245255220/7/2552 ที่ ศธ 0575/473หนังสือภายนอกยืนยันข้อเสนอโครงการวิจัยปรับปรุง Management Information Base (MIB) สำหรับการจัดการเครือข่ายและการพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่าย IPv6 สำหรับเครือข่าย UniNet โดยวิธีตกลงเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
246255220/7/2552 ที่ รง 0604/ว964หนังสือภายนอกการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเอกสารสำนักงานประกันสังคม
247255213/7/2552 ที่ ศธ 0575/473หนังสือภายนอกยืนยันเสนอโครงการวิจัยปรับปรุง Management Information Base (MIB) สำหรับเครือข่ายและการพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่าย IPv6 สำหรับเครือข่าย UniNet โดยวิธีตกลงเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
248255220/7/2552 ที่ รง 0604/ว964หนังสือภายนอกการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเอกสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาหาดใหญ่)
249255220/7/2552 ที่ ตช 0030.69/906หนังสือภายนอกขอศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกียวกับสารเคมี ,นิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์วัตถุพยานหลักฐานหลังเกิดระเบิดเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
250255213/7/2552 ที่ ศธ.0504.13/340หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารวิทยาลัยชุมชนสตูล
251255214/7/2552 ที่ ทวท (มข) 46/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 4/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
252255210/7/2552 ที่ ศธ. 0519.8/1245หนังสือภายนอกขออนุญาติบุคลากรเป็นคณะกรรมการในการประชุมวิชากสรด้านการวิจัยดำเนินงานเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
253255221/7/2552 -หนังสือภายนอกขอใช้พื้นที่ในการสาธิต และจัดงานแสดงสินค้าเอกสารบริษัท พิมาน อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
254255216/7/2552 ที่ ศธ 5408.1/4789หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
255255213/7/2552 ที่ ศธ 5401/ว4687หนังสือภายนอกการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25625524/7/2552 CS0907-00093หนังสือภายนอกค่าขนส่งเอกสารเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
257255230/6/2552 ที่ นร 1013.8.3/1516หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
258255217/7/2552 ที่ รถ 0003/ว1069หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า
25925522/7/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว 786หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมนางานวิจัยฯเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
260255220/7/2552 ที่ 52-07-001หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพาราแก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน" คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัด
261255220/7/2552 ที่ ศธ 0506(1)/9297หนังสือภายนอกส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
262255221/7/2552 ที่ ศธ 04007.660/282หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
263255222/7/2552 ที่ วท 0203.3(1)/5204790หนังสือภายนอกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
264255215/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ.2522เอกสารมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
265255210/7/2552 ศธ 0529.9.1/6480หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาและประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
266255223/7/2552 ที่ วท 0404.4/3685หนังสือภายนอกการประชุม IAEA/RCA Thchnical Meeting of the ALARA Network for the Asia and the Pacific Region (ARAN) on Radiation Protection in NORM Production Industriesเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
267255223/7/2552 ที่ สว (กมธ1) 0009/ว3856หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
268255213/7/2552 ที่ ศธ 0561/พิเศษหนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
26925522/7/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว786หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย ฯเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
270255230/6/2552 กบข.6010 /ว2943/2552หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|