Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255230/12/2551 นร 1013.8.3/3432หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำนักงาน ก.พ.
2255230/12/2551 ศธ 0528/พิเศษหนังสือภายนอกขอมอบเอกสารเอกสารมหาวิทยาลัยบูรพา
3255213/1/2552 ที่ กธ.พช.0204/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ และงานนิทรรสการวัสดุก่อสร้างเอกสารกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม
4255212/1/2552 ที่ ทวท (มข) 1/2552หนังสือภายนอกการจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5255215/1/2552 ที่ ศธ 5408.1/378หนังสือภายนอกโอนเงินงบดำเนินการโครงการ พสวท.ปีงบประมาณ 2552เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6255215/1/2552 ที่ ศธ 5408.1/364หนังสือภายนอกโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7255215/1/2552 ชษ/52/102901หนังสือภายนอกขออนุญาตติดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
825529/1/2552 อต.311/2552หนังสือภายนอกรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่งเอกสารบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
925523/12/2551 วช 0007/ว 7233หนังสือภายนอกการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10255216/1/2552 ศธ 0513.10801/ว.0145หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ASIMMOD 2009 ในหัวข้อ "Simulation for Unsolved Problems"เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11255219/1/2552 ที่ วช 0007/ 0416หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12255216/1/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 0167หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13255219/1/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5200330หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนะนำโครงการ "การจัดประชุมระดมสมองเพื่อหาโจทย์วิจัยที่เหมาสมกับภาคเอกชน"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14255216/1/2552 ที่ ศธ 0512.13/ 00070หนังสือภายนอกอนุมัติให้ข้าราชการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารคณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15255219/1/2552 ที่ ศธ 0641.16/ว.9หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประนราษฏร์นิกร
16255223/1/2552 ที่ ศธ 0503(5)/ ว 79หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
17255220/1/2552 วช 0007/0459หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2552 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
18255223/1/2552 ที่ วช 0008.14/ ว 0527หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย ปี 2530 - ปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
19255226/1/2552 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญวิทยากร และ นำเครื่องเรดาร์หยั่งลึกชั้นดิน มาแสดงในรายการเอกสารบริษัท สมาร์ท ครีเอชั่น อินเตอร์มีเดีย จำกัด
20255222/1/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ ว5200467หนังสือภายนอกเกณฑ์ศึกภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วมว.เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21255221/1/2552 ที่ ศธ 04218/ 242หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
22255227/1/2552 ที่ พกญ.พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเอกสารโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
23255223/1/2552 ที่ ศธ 0559/ว 233หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
24255225/1/2552 ที่ ศธ 040225.075/14หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารโรงเรียนปากพะยูน
25255222/1/2552 ที่ ตง 52004/ ว 265หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานเทศบาลนครตรัง
26255226/1/2552 ที่ ทวท (มข) 2/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท.ครั้งที่ 1/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27255226/1/2552 ที่ ทส 0501/268หนังสือภายนอกการรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารกรมทรัพยากรธรณี
28255228/1/2552 ที่ มอ 032/ว 008หนังสือภายนอกขอส่งรายงานประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระที่ 4.3)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
29255223/1/2552 ที่ ศธ 0524.08/ 6107หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือ"20 ปี คณะวิทยาศาสตร์"เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
30255229/1/2552 ที่ ท.ญ.77/2552หนังสือภายนอกขอเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์เอกสารโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา
31255227/1/2552 -หนังสือภายนอกขอหนังสือรับรองผลงานเอกสารร้าน 92 ดีไซน์ แอนด์ เดคคอร์
32255228/1/2552 วท 0203.3(1)/ว001หนังสือภายนอกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี งบประมาณ 2552เอกสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
33255227/1/2552 ที่ ปท 003/2552หนังสือภายนอกการขอนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษากิจการของบริษัทเอกสารบริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด
34255228/1/2552 กก 0514/077หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
352552--หนังสือภายนอกขอเชิญส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันเอกสารชุมชนบ้านกลางนา
36255221/1/2552 ศธ.5614(8)/13หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
37255227/1/2552 กษ 2303/วหนังสือภายนอกขอความร่วมมือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของอาเซี่ยนด้านการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของอาหารเอกสารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
38255213/1/2552 ศธ 6393(13) สบ/028หนังสือภายนอกขออนุมัติจัดประชุมวิชาการสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39255230/1/2552 ที่ รล 0007/0212หนังสือภายนอกพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินเอกสารกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
4025524/2/2552 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญทานร่วมฯเอกสารสมาคมาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
41255229/1/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 736หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42255222/1/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้หลานสาวขายไอติม ในบริวเณของคณะวิทยาศาสตร์เอกสาร22 หมู่ที่ 2 ซอยประชาสามัคคี
43255215/1/2552 ที่ ศธ 5408.1/342หนังสือภายนอกอนุมัติให้นางสาวสุธินี สินุธก ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยทุนของสถานศึกษา แทนทุน พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44255223/1/2552 ที่ BRN 007/2552หนังสือภายนอกการลงนามนบันทึกข้อตกลงเอกสารBIOTEC
4525523/2/2552 ที่ สข 52107/ 603หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
46255228/1/2552 สพท. 12/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเสนิชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นนายกสมาคมโพลิเมอร์ (ประเทศไทย) ปี พ.ศ.2552- 2554เอกสารสมาคมโพลิเมอร์ (ประเทศไทย)
4725526/2/2552 005/52หนังสือภายนอก ลัย (คณะวิทยศาสตร์)เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4825523/2/2552 ที่ สธ 5109/ ว.027หนังสือภายนอกแจ้งรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมประสงค์จะให้ทุนสำหรับศึกษาชีวสมมูลเอกสารองค์การเภสัชกรรม
4925524/2/2552 ที่ MEAs 012/2552หนังสือภายนอกสาว.ให้ทุนสนุนการศึกษาวิจัยด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
50255220/1/2552 ที่ สพท. 2/2552หนังสือภายนอกการจัดการสัมมนาทางวิชาการเอกสารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
51255230/1/2552 -หนังสือภายนอกขอความกรุณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์รางวัล "นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นไหม่" ประจำปี พ.ศ.2552เอกสารสมาคมวิทยาศาสตรืแห่งประเทศไทยฯ
52255227/1/2552 ที่ วท 0204.3/ ว 5200611หนังสือภายนอกผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551"เอกสารสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
5325524/2/2552 ที่ MEAs 012/2552หนังสือภายนอกสกว.ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5425522/2/2552 ที่ ศธ 04147.139/ 112หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
5525524/2/2552 ที่ ศธ 5408.1/887หนังสือภายนอกขอเชิญชวนนิสิต นักศึกาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56255211/2/2552 ที่ วท 0204.3/ว 5200611หนังสือภายนอกผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
57255211/2/2552 มอ 150/ว 004หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้งานระบบประชุม On-line (IP Conferencing)เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
58255228/1/2552 ที่ ศธ 5408.1/729หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุน โครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5925525/2/2552 ที่ ทวท (มข) 20/2552หนังสือภายนอกขอส่งใบสำคัญรับเงินเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
6025524/2/2552 ที่ ศธ 0501(1)/ว 121หนังสือภายนอกผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|