Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255227/2/2552 ที่ วช 0007/ว 1840หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2255229/4/2552 ศธ 0517.15/1059หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552"เอกสารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3255214/5/2552 ม.ก.ท. 11/2552หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
4255214/5/2552 ศธ 5613(4)/ว4หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
525524/5/2552 ศธ 0517.091/CPSF/12หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
625527/5/2552 กค 0701/ว3469หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายกำหนดเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ RD Camp ของกรมสรรพากรเอกสารกรมสรรพากร
725527/5/2552 วท 6100/ว.029หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
8255213/5/2552 ศธ 0512.16/2503หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 14เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9255213/5/2552 ศธ 0512.16/2519หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10255214/5/2552 -หนังสือภายนอกขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ The Rockefeller Bellagioเอกสารสถาบันการศึกษานานาชาติ INSTITUTE OF INTERATIONAL EDUCATION
11255219/5/2552 ที่ ศธ.5611(2)/291หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12255210/4/2552 พว0001(อพ.)2275/2552หนังสือภายนอกส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2552เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
13255220/5/2552 -หนังสือภายนอกชี้แจงหนังสือค้ำประกันสัญญาเอกสารบริษัท คาลมิน อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
14255220/5/2552 ที่ ศธ 0210.107/123หนังสือภายนอกร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
15255221/5/2552 ที่ ทก 0410/786หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1625526/5/2552 ที่ นร 1013.8.3/ 768หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
17255215/5/2552 ที่ กษ 0911/ ว 2591หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการยางพารา "รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"เอกสารกรมวิชาการเกษตร
18255214/5/2552 ศธ 0641.16/ว57หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรีน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
19255214/5/2552 ศธ 0641.16/ว.61หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
20255221/5/2552 ศธ 0540.06/ว 2049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
21255212/5/2552 ศธ 0525.6/ 0233หนังสือภายนอกขอมอบซีดีบทคัดวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22255219/5/2552 สพ 21159/2552หนังสือภายนอกขอความเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "Productivity Expo 2009: มหกรรมความรู้ ความช่วยเหลือ เพื่อธุรกิจไทยแข็งแก่ง"เอกสารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
23255227/5/2552 ศธ . 5611(2)/291หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารม. เทคโนโลยีสุรนารี
24255221/5/2552 ศธ 0540.06 /ว 2049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
25255212/5/2552 ศธ 0525.6/ 0233หนังสือภายนอกขอมอบซีดีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26255220/5/2552 ศธ 0524.07/ว 586หนังสือภายนอกขอขยายกำหนดการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการเอกสารสำนักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
27255215/5/2552 ศธ 0513.12101/ว0934หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเอกสารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
28255218/5/2552 ศธ 6393(3)/ว 01800หนังสือภายนอกขอส่งรายงานประจำปี 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29255220/5/2552 ศธ 2408.1 / 3309หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30255221/5/2552 กสท ขต.(ต)(12)/ 592หนังสือภายนอกขอรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารสำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่
31255218/5/2552 คทวท. 259/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2552เอกสารสำนักงานประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32255214/5/2552 -หนังสือภายนอกงาน ProPak Asia 2009 และงาน The E5 Engineering Series 2009เอกสารPROPAK ASIA 2009
33255218/5/2552 ทบส.2552/38หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเอกสารBayer
34255216/5/2552 มธบ 0401/05151หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3525524/5/2552 สธ 0420.4/ว 573หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 และเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเอกสารกรมควบคุมโรค
36255229/5/2552 ทก 0206 /ว 910หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ภายใต้โรงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICTเอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
37255230/4/2552 ศธ 0589.1/ว0256หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการปรชุมทางวิชาการ การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอกสารมหาวิทยาลัยนครพนม
38255213/5/2552 วช 0005/ว 3376หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3925524/5/2552 ศธ 0583.16/ว 011หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติเรื่อง "งานวิจัยที่เน้นการปฏิบัติจริง จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม"เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
40255222/5/2552 กษ 0512.5/425หนังสือภายนอกส่งแบบประเมินผลการฝึกงานเอกสารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
41255215/5/2552 สธ 0929/1207หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษากลับเอกสารศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย
42255223/4/2552 สขท.181/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมุลการรับสมัครเรียนภาคพิเศษเอกสารโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
43255219/5/2552 กห 0307.10/571หนังสือภายนอกส่งผลการฝึกงานเอกสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
44255227/5/2552 สภต.(71) 0302/2552หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
4525524/5/2552 นร 1016.2/13หนังสือภายนอกก.พ. ได้จัดทำจดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ. " เพื่อเผยแพร่ให้กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอกสารสำนักงาน ก.พ.
46255211/5/2552 บสอก.99-520019หนังสือภายนอกเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2552เอกสารธนาคารไทยพาณิชย์
47255218/5/2552 ศธ 0520.206/1310หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลื่อกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48255221/5/2552 ศธ 5408.1/3404หนังสือภายนอกอนุญาตให้นายปุรินทร จันทร์เลิศ สมัครสอบรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49255226/5/2552 ศธ 5401(ค)/3517หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเป็นศูนย์ฉายภาพยนต์ ในโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สัญจร เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50255225/5/2552 สอ.สส.กบ 88/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการมาเป็นวิทยากรบรรยายเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
51255222/5/2552 ศธ 04147.139/371หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
52255229/5/2552 ที่ ศธ 04062.073/ว62หนังสือภายนอกขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดป้ายอาการเรียนวิทยาศาสตร์ และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เอกสารโรงเรียนราชสิมาวิทยาลัย
53255219/5/2552 มอ 374/050หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเรียนรายวิชาที่คณะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่1และ2 ปีการศึกษา2552เอกสาร/
54255212/5/2552 คศ.002/2552/30/175หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเอกสารuniversal
55255227/5/2552 ทวท (มข) 35/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท.ครั้งที่ 3/2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56255225/5/2552 ศธ 0517.09/1862หนังสือภายนอกการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน ป.โท-เอก/ป.เอกในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
57255222/5/2552 ศธ 5408.1/3487หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายเจตน์เจริญ กลางวัง เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58255220/5/2552 ศธ 0517.09/1803หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอนวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
59255226/5/2552 นร 6809/232/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และการประชุมชี้แจงโครงการฯเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
60255227/5/2552 วท 0203.3(3)/ว5203342หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในดรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และฌทคโนโลยี
61255225/5/2552 สดท. 021/2552หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการศึกษาและสังเกตการณ์การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษเอกสารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
62255226/5/2552 ที่PGPA/CC/09/0898หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานประจำปีและรายงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่นเอกสารบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
63255222/2/2551 ศธ 051.092/360หนังสือภายนอกขอแจ้งการสงวนสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชากายวิภาศาสตร์และชีววิทยาเอกสารภาควิชากายวิภาคศาสตร์
6425524/6/2552 -หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์โครงการ Green Read With Your Idea Challenge # 2เอกสารSCG
65255227/5/2552 นร 1013.8.3/1041หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
66255227/5/2552 นร 1013.8.3/1039หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.กพ.
6725525/6/2552 ทีโอที บบภ.4.1(สข)/ 532หนังสือภายนอกแจ้งยืนยันการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารบริษัท ทีโอที
68255229/5/2552 ที่ ศธ0560.11/207หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก ทรัยากรชีวกภาพของประเทศไทยเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69255226/5/2552 ศธ 0559/ว 1466หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารวิทยาลัยราชภัฎยะลา
7025524/6/2552 ศ.สน 104/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการกรุงเทพฯเอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7125528/6/2552 อบ.อ.สน.074/2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญรับมอบพานในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเอกสารองศ์การบริหาร องศ์การนักศึกษา
7225523/6/2552 ตช 0034.671/1455หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นอาจารณ์พิเศษเอกสารกองวิทยาการ 4
7325524/6/2552 วท 6100/528หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
7425524/6/2552 สวท 0101/ว589หนังสือภายนอกขยายระยะเวลาการนรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกรประจำปี 2552เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
7525523/6/2552 ศธ. 0514.2/1920หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7625522/6/2552 สธ 203.0917/1075หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
7725523/6/2552 วช 0002.5/3890หนังสือภายนอกการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7825525/6/2552 950/774หนังสือภายนอกแบบบว.5: แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุงเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
7925528/6/2552 ศธ 0521/1904หนังสือภายนอกการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรั๙ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8025528/6/2552 -หนังสือภายนอกFW: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2552 และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเอกสารpaiboon
8125523/6/2552 วช 0002.2/3901หนังสือภายนอกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2553 (FY2010)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
82255229/5/2552 สม.อ015/2552หนังสือภายนอกทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
83255228/5/2552 สข 52107/2860หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
8425524/6/2552 ทวท (มข) 36/2552หนังสือภายนอกขอมติเรียนรับรองรายงานการประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
852552-ที่ สข 0027.112/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อาจารย์สอนเสริมให้นักศึกษาแพทยืเพื่อเตรียมสอบ NLE ขั้นตอนที่ 1เอกสารโรงพยาบาลหาดใหญ่
8625528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารชมรมเปตองสมบูรณ์สุข
8725525/6/2552 นร 6808/639/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
88255211/6/2552 ที่ ศธ 0560/ ว 195หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานรวมพลังเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8925525/6/2552 ที่ ศธ 0506(1)/7021หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
90255210/6/2552 สวก 0101/ว603หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและบริหารชุดโครงการ รุ่นที่ 4เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
91255210/6/2552 -หนังสือภายนอกการอนุญาตเข้าสำรวจอาคารสถานที่เอกสารบริษัท เค.ที. เคมิคอล โปร เซอร์วิส หาดใหญ่ จำกัด
92255210/6/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาต เชิญบุคลากรเป็นสมาคมพันธุศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
93255210/6/2552 สวท 135/2552หนังสือภายนอกส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
94255215/6/2552 ทวท (มข) 37/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
95255211/6/2552 ศธ 5408.1/3916หนังสือภายนอกนางสาวชุตินธร พันธ์วงศ์ ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ พสวท. รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9625529/6/2552 ที่ ศธ 57416000/ 3486หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9725521/6/2552 ที่ ศธ 5407.1/ว 3608หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98255215/6/2552 ศธ 04146.148/ว0655หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาและประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)เอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
99255215/6/2552 กส.สข.030/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ออกร้านในงานสัปดาห์วิทยาศราสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
100255217/6/2552 ศธ 57 52 00/3795หนังสือภายนอกขอเรียนบุคลากรในสังกัดเป็นกรรกมารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยลักษณ์
10125525/6/2552 ศธ 0560.1/12/ว166หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
10225528/6/2552 Ref: 2009/134cหนังสือภายนอกรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2553เอกสารFULBIGHT
103255210/6/2552 ศธ 540801/3844หนังสือภายนอกขอความอนุเครสะห์ในการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104255217/6/2552 -หนังสือภายนอกเรียนเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาฯเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
10525528/6/2552 ที่ Perch-cic ว.971/2552หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานกิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ระยะที่ 1เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
106255225/5/2552 ที่ วท 5401/ ว.2502หนังสือภายนอกขอส่งหนังสือประเมินผลกรอบนโยบายครึ่งแผน เทคโนโลยีชีวภาพ (2547-2552)เอกสารสวทช.
10725525/6/2552 นร 6808/639/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10825524/6/2552 วช 006 (สตว./ 3946)หนังสือภายนอกแจ้งผลการขอปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอของประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
109255218/6/2552 ที่ ศธ 0514.1.1.1/6515หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
110255219/6/2552 ปอมท.5152(1)/ว13หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท. เรื่อง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยังเอกสารงานสภาอาจารย์/กองกลาง
111255211/6/2552 วช 0003/ว 4142หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์โครงการนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
112255215/6/2552 29 /2552หนังสือภายนอกแจ้งผลงานการจัดสรรทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
113255219/6/2552 วท 0203.3(1)/5203967หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่1เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114255218/6/2552 วท 5401/3123หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารสวทช
115255216/6/2552 ศธ 5408.1/4053หนังสือภายนอกนางสาวอารีย์ ชูดำ ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ พสวท. รายงานตัวเข้าปฎิบัติงานเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116255212/6/2552 ทส 1014/ว 4303หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติโครงการการสร้างเสริมสมรรถนะของประเทศไทยในการดำเนินการตามอนุสัญญาริโอ เรื่อง "สมรรถนะในการอนุวัดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ "ณ จังหวัดสงขลา"เอกสารสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธะรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11725523/6/2552 ที่ วช 0001.5/ว 3889หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
118255222/6/2552 กษ 0911/ว3481หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์งานวิจัยยางพาราเอกสารกรมวิชาการเกษตร
119255222/6/2552 ศ.สน 114/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12025529/6/2552 สข 0003/ว 2379หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
121255223/6/2552 ม.ญ3444/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Training for the trainersเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
12225529/6/2552 ศษ 04042.002/307หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
123255219/6/2552 ศธ 0521.1.0661(2)/ว 025หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารคณะแพทยศาสตร์
124255219/6/2552 ศธ 0521.1.060(20)/ว 025หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
125255223/6/2552 ม.ญ3444/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมโครงการ Training for the trainersเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
126255226/6/2552 -หนังสือภายนอกการจัดสอบกลางภาคนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงาน
127255226/6/2552 สอ.อภ.266/2552หนังสือภายนอกเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
128255223/6/2552 52-06-004หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าสารสกัดยางพารา แก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรัมน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน"คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด
129255223/6/2552 52-06-003หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพารา แก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธีชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวงการผลิตระดับก่อนโรงงาน"คณะวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
130255225/6/2552 ศธ 0521/2218หนังสือภายนอกการให้โอนข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ พรหมวิกรเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131255229/6/2552 สข 52104/3498หนังสือภายนอกขอรับการรับสนับสนุนบุคลากรเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
132255223/6/2552 ศธ 5408.1/4279หนังสือภายนอกอนุมัติให้ระงับทุน พสวท. เพื่อรับทุนอื่นเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133255223/6/2552 ศธ 5408.1/4278หนังสือภายนอกอนุมัติให้นางสาวต้องหทัย ไพรัตน์ ระงับทุน พสวท. เพื่อรับทุนอืนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134255226/6/2552 ศธ 0509(3)/8234หนังสือภายนอกโอนเงินโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์เอกสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
135255224/6/2552 ศธ 5408.1/4325หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552เอกสารสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13625528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ แข่งขันชิงเงินทุน Youth Action Fund (Thailand)เอกสารosiyouth
137255217/6/2552 ม.ด.ธ.0090/2552หนังสือภายนอกแจ้งพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิดำรงชัยธรรม
138255230/6/2552 ศ.สน. ว 120/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
139255224/6/2552 -หนังสือภายนอกมูลนิธิวิทยาศาสตร์และการสึกษาของไบเออร์มอบทุนเพื่อศึกษาที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเอกสารBayer
140255222/6/2552 ศธ 0514.8/1452หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141255217/6/2552 ศธ 0517.09/2198หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
142255222/6/2552 ยธ 1002.21/2348หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
14325522/7/2552 ศธ 0526.05/ว18หนังสือภายนอกขออนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานเอกสารคณะสถิติประยุกต์
144255222/6/2552 ที่ ศธ 0522.01/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในแบบสอบถามเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14525521/6/2552 นร 1013.8.2/3709หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
146255230/6/2552 สอ.มอ. 299/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคลากรเพื่อทำหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลื่อกตั้ง และควบคุมหีบบัตรเลื่อกตั้งเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
147255224/6/2552 บซ 099/2552หนังสือภายนอกตอบรับหลักประกันสัญญาเอกสารบริษัท สิทธิพรแอสโซเอส จำกัด
148255223/6/2552 สพ.สน. 108/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตใช้ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์เอกสารสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149255229/6/2552 ศธ 0580.051/ว051หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแทนสอบถามเพื่อการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15025523/7/2552 ศธ 0509(3)/ว 782หนังสือภายนอกโอนเงินโครงการนำร่องการจัดสรรทุนเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15125523/7/2552 ศธ 0521/3311หนังสือภายนอกการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
15225521/7/2552 ศธ 0517.09/2443หนังสือภายนอกแจ้งผลการให้นักศึกษารับทุนสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
153255224/6/2552 ศธ 0531.25/ว 0189หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายฯเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒน มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง
154255224/6/2552 วช 0003/ว 4519หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อการปรับและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแบบมีส่วนร่วม:ภาคใต้เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
15525529/7/2552 สว (กมธ2) 0010/2217หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"การรักษาผลประโยชนืและความมั้นคงแห่งชาติทางทะเล"เอกสารคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา
156255226/6/2552 นร 1013.8.3/1458หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
157255230/6/2552 สอ.มอ/ว307/2552หนังสือภายนอกรายงานสรุปผลการจัดงานหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2552เอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
158255217/6/2552 นร 1013.8.2/3689หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
159255225/6/2552 ทชท.7/2552หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
16025523/7/2552 ศธ.55/ว.1032หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
161255230/6/2552 วท 5401/3400หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับเยาวชนในโครงการฯเอกสารสวทช
16225529/7/2552 ศธ 0520.204/04243หนังสือภายนอกขออนุญาตให้ราชการเป็นอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเอกสารมหาวิทยาลัยศิลปกร
163255230/6/2552 วท 5401/3425หนังสือภายนอกแจ้งผลการคัดเลื่อเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชล ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2552เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16425529/7/2552 ปณท ปข.9(ตธ.)/2383หนังสือภายนอกขอนุญาตทำการจำหน่ายไปรษณีบัตรเพื่อร่วมโหวตตั้งชื่อลูกหมีแพนด้าเอกสารสำนักงานไปรศณีเขต9
16525523/7/2552 ปณท ปข.9(ตธ.)/2382หนังสือภายนอกให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2552เอกสารสำนักงานไปรษณีย์เขต 9
166255213/7/2552 ศธ.0504.13/340หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารวิทยาลัยชุมชนสตูล
167255213/7/2552 กสต 086/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติข้าราชการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
16825522/7/2552 ที่ นวท.023/ 2552หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด และเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
169255226/6/2552 ที่ วท 5401/ ว 3359หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมเอกสารสวทช
17025521/7/2552 ที่ ศธ 04219.021/ 146หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์เอกสารโรงเรียนบ้านตะบิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะบิ้ง
171255230/4/2552 ที่ ศธ 5401/ 3004หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา สสวท.36 ปีเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172255229/6/2552 ที่ วท 5402/973หนังสือภายนอกขอส่งเอกสาร "รายงานประจำปี 2551 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ"เอกสารBIOTEC
173255210/7/2552 ที่ สวท. 152/2552หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมวิทยาศาตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2552เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
174255213/7/2552 ที่ ทส 0910.11/ 116หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GIS application in Marine Protecftedเอกสารสำนักงานโครงการ(SAMPAN) ภาคสนาม
175255230/6/2552 วช 0017/ว1070หนังสือภายนอกขอเชิญสัมมนาเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับการพัฒนายา สมุนไพร อาหาร และงานวิจัยทางชีวการแพทย์ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
176255215/7/2552 -หนังสือภายนอกแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
17725529/7/2552 ที่ ศธ 0516.37/1118หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ฯ
178255230/6/2552 ศธ 0512.16/4026หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำหลักสูตรเอกสารจุฬาวิทยาศาสตร์
17925529/7/2552 นร.6808/773/2552หนังสือภายนอกเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
180255214/5/2552 ที่ ศธ 0641.16/ว.58หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
181255215/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทามด้านวิจัยวิทยาศาสตร์แทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ.2552เอกสารมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
18225522/7/2552 ที่ ศธ 0641.16/ว.97หนังสือภายนอกขออนุญาติให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาในวิทยาลัยเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
183255228/5/2552 ที่ ศธ 0641.16/479หนังสือภายนอกขออนุญาตให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยเอกสารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
184255214/7/2552 ที่ มป.53/2552หนังสือภายนอกขอเชิญอาจารย์พิเศษถวายความรู้พระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
185255220/7/2552 ที่ ศธ 0575/473หนังสือภายนอกยืนยันข้อเสนอโครงการวิจัยปรับปรุง Management Information Base (MIB) สำหรับการจัดการเครือข่ายและการพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่าย IPv6 สำหรับเครือข่าย UniNet โดยวิธีตกลงเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
186255220/7/2552 ที่ รง 0604/ว964หนังสือภายนอกการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเอกสารสำนักงานประกันสังคม
187255213/7/2552 ที่ ศธ 0575/473หนังสือภายนอกยืนยันเสนอโครงการวิจัยปรับปรุง Management Information Base (MIB) สำหรับเครือข่ายและการพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่าย IPv6 สำหรับเครือข่าย UniNet โดยวิธีตกลงเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
188255220/7/2552 ที่ รง 0604/ว964หนังสือภายนอกการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเอกสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาหาดใหญ่)
189255220/7/2552 ที่ ตช 0030.69/906หนังสือภายนอกขอศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกียวกับสารเคมี ,นิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์วัตถุพยานหลักฐานหลังเกิดระเบิดเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
190255213/7/2552 ที่ ศธ.0504.13/340หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารวิทยาลัยชุมชนสตูล
191255214/7/2552 ที่ ทวท (มข) 46/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 4/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192255210/7/2552 ที่ ศธ. 0519.8/1245หนังสือภายนอกขออนุญาติบุคลากรเป็นคณะกรรมการในการประชุมวิชากสรด้านการวิจัยดำเนินงานเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
193255221/7/2552 -หนังสือภายนอกขอใช้พื้นที่ในการสาธิต และจัดงานแสดงสินค้าเอกสารบริษัท พิมาน อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
194255216/7/2552 ที่ ศธ 5408.1/4789หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195255213/7/2552 ที่ ศธ 5401/ว4687หนังสือภายนอกการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19625524/7/2552 CS0907-00093หนังสือภายนอกค่าขนส่งเอกสารเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
197255230/6/2552 ที่ นร 1013.8.3/1516หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
198255217/7/2552 ที่ รถ 0003/ว1069หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า
19925522/7/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว 786หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมนางานวิจัยฯเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
200255220/7/2552 ที่ 52-07-001หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพาราแก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน" คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัด
201255220/7/2552 ที่ ศธ 0506(1)/9297หนังสือภายนอกส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
202255221/7/2552 ที่ ศธ 04007.660/282หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
203255222/7/2552 ที่ วท 0203.3(1)/5204790หนังสือภายนอกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204255215/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ.2522เอกสารมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
205255210/7/2552 ศธ 0529.9.1/6480หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาและประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
206255223/7/2552 ที่ วท 0404.4/3685หนังสือภายนอกการประชุม IAEA/RCA Thchnical Meeting of the ALARA Network for the Asia and the Pacific Region (ARAN) on Radiation Protection in NORM Production Industriesเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
207255223/7/2552 ที่ สว (กมธ1) 0009/ว3856หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
208255213/7/2552 ที่ ศธ 0561/พิเศษหนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
20925522/7/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว786หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย ฯเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
210255230/6/2552 กบข.6010 /ว2943/2552หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
211255222/7/2552 ที่ นร 6806/339/2552หนังสือภายนอกชี้แจงรายละเอียดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
212255221/7/2552 ที่ ศธ 57 55 00/ว4614หนังสือภายนอกขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ITM Network Games ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
213255224/7/2552 ศธ 57 43 00 /4662หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
214255227/7/2552 ที่ หท.16/1397หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเอกสารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
215255221/7/2552 ที่ วท 0204.3/ว.5204750หนังสือภายนอกขอส่งแบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องจักร ฯเอกสารสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
216255223/7/2552 ที่ ศธ 5407.1/ว4939หนังสือภายนอกขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217255215/7/2552 ที่ ศย 014/32475หนังสือภายนอกขอเชิญเข้ารับการอบรมเอกสารสำนักงานศาลยุติธรรม
218255222/7/2552 ที่ ศธ0517.09/2676หนังสือภายนอกการเตรียมความพร้อมการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 ฬนดครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
219255229/7/2552 ที่ ศธ 04146.148/0731หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร เอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
220255229/7/2552 ที่ ศธ 04246.148/0731หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
221255229/7/2552 ที่ วท 6100/ว.055หนังสือภายนอกรายงานประจำปี2551เอกสารสถาบะนวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
222255210/7/2552 มลส.1/2552หนังสือภายนอกขอเชิญจัดกิจกรรมละครเวทีวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สถาบันของท่าน ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารคณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
223255227/7/2552 ที่ ศธ 0587/2351หนังสือภายนอกส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกและสังเกตการณ์การเรียนการสอนเอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
224255227/7/2552 -หนังสือภายนอกมติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 5/2552เอกสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
225255224/7/2552 วช 0003/ว 5333หนังสือภายนอกขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2554) ปีที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
226255221/7/2552 พน 0606/ว 2488หนังสือภายนอกโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
227255220/7/2552 ศธ 0523.6.1/ว 274หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยฯเอกสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
228255227/7/2552 -หนังสือภายนอกมติจัดประชุมคณะกรรมการ วมว.ครั้งที่ 5/2552เอกสารสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229255228/7/2552 มอ950/ว096หนังสือภายนอกขอส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อและใบสมัครนักวิจัย(Research Fellow)เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
230255223/7/2552 ที่ วช 0002.2/ว.5290หนังสือภายนอกทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2553 (JFY 2010)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
231255229/7/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว786หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมนางานวิจัยฯเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
232255223/7/2552 ที่ นคส.520723/1หนังสือภายนอกตอบรับการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
233255222/7/2552 ที่ ทส 0926.601/ว.414หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประกาศรับสมัครงานเอกสารอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
234255229/7/2552 ที่ ศธ 0210.107/184หนังสือภายนอกของดการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
235255228/7/2552 ที่ สข 52104/4103หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนบุคลากรเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
236255228/7/2552 ที่ ศธ 0517.04/1162หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23725521/8/2552 ที่ สวท.164/2552หนังสือภายนอกเงินสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
238255221/7/2552 ที่ กตจ.สข.028/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
239255220/7/2552 ที่ ศธ 0562.05/ว.0160หนังสือภายนอกขอเชิญร่วงงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
240255228/7/2552 ที่ สธ 0609/4916หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
241255228/7/2552 ที่ สธ 0609/4915หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
24225523/8/2552 ที่ ชพศ.013.08/2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญให้เกียรร่วมงานพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ๗๗ พรรษา มหาราชินี เอกสารชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
243255231/7/2552 ที่ สข 52801/ว1829หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี"เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
24425524/8/2552 -หนังสือภายนอกขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์คระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
245255231/7/2552 ศธ 04111.46/814หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2552เอกสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
24625523/8/2552 ที่ ควอท ว 10 / 2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับดุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
24725525/8/2552 ที่ ทส 1013/202หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
24825525/8/2552 ที่ ศธ 0520.204/ ว 04899หนังสือภายนอกโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และษาไทยเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
249255215/7/2552 ที่ นร 6807/3417/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) แบบร่วมทุน (jointfunding) ตามโครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
250255217/7/2552 สธ 1007/05/ว.10477หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนา"การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
251255217/7/2552 ศธ 64.17/ว 210หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ สืบสานงานเกษตรแฟร์ (ทักษิณวิชาการ-งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5)เอกสารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
252255224/7/2552 ศธ 0527.25/ว.291หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ สารคดีสั้น และภาพถ่าย เข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
253255231/7/2552 ที่ สข 52107/4206หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
25425523/8/2552 ที่ ศธ 64.23/0491หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
255255223/6/2552 ที่ 3/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ "ผ้าป่าสามัคคี " สมทบมหากฐินสามัคคี "สร้างโบสถ์ร่วมญาติ" สร้างบุญถวายพระบิดา - พระมารดาของแผ่นดิน ฯลฯเอกสารวัดชัยแสวง
25625523/8/2552 ที่ สข 0014.1/ว268หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
25725525/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 2804หนังสือภายนอกงบประมาณโครงการพัฒนากำลังด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25825526/8/2552 ที่ ศธ 0509(3) /10012หนังสือภายนอกโอนเงินโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
25925526/8/2552 -หนังสือภายนอกนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเลื่อนสอบกลางภาคเอกสารศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
26025525/8/2552 ที่ ศธ 5407.2/ว5131หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบและพิจารณาเนื้อหาของการประเมินสมรรถภาพครูเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261255222/7/2552 ที่ ศธ 0512.60/5484หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือเอกสารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262255221/7/2552 ที่ 50012/1287หนังสือภายนอกเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมให้บริการวิชาการแก่เยาวชนเอกสารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
26325526/8/2552 ที่ ยธ 1002.13/2949หนังสือภายนอกขอเรียงเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ
26425527/8/2552 ที่ สวก 0101/ว.922หนังสือภายนอกการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตร ประจำปี 2552 (รอบที่ 2)เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
265255221/7/2552 ที่ ศธ. 0513.10109/ว.11515หนังสือภายนอกการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2552 : วิเทศสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในปี 2558เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26625526/8/2552 ที่ ศธ 0503(5)/ว942หนังสือภายนอกโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นปีการศึกษา 2551 และ รุ่นปีการศึกษา 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผน ฯ
267255231/7/2552 ที่ กต 1403/1262หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาจัดทำโครงการความร่วมมือกับกองทุนแรงงานของบาห์เรนเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ
26825523/8/2552 ที่ วท 5401/ว.4260หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทย์ศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2553เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26925525/8/2552 ที่ ศธ 5407.2/ว5131หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบและพิจารณาเนื้อหาของการประเมินสมรรถภาพครูเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27025524/8/2552 ที่ ศธ 0512.56/1849หนังสือภายนอกการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเอกสารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
271255228/7/2552 ศธ 0508/ ว 880หนังสือภายนอกขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
272255231/7/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณในความร่วมมือพิจารณาให้รางวัลของมูลนิธิ ฯ และขอเชิญร่วมงานเอกสารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
273255210/8/2552 ที่ LSCA 2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเอกสารAgilent Technologies
274255210/8/2552 ที่ LSCA 2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง Agilent Innovation Day 2009เอกสารAgilent Technologies
275255213/8/2552 ที่ ศธ.0517.02/ว.4372หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
276255211/8/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว5205340หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27725521/7/2552 ที่ ศธ.0517.02/ว.4372หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
278255211/8/2552 ที่ ศธ 0560.06/194หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
279255210/8/2552 ที่ วช 0008.11/2384หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน ICT City ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี "เอกสารภารกิจวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
280255210/8/2552 -หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนในการเสนอชื่อผู้อำนวยการ สสวทเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
281255231/7/2552 ที่ ศธ 5408.1/5323หนังสือภายนอกอนุมัติให้นักศึกษา พสวท. ศึกษาต่อปริญญาเอกเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28225526/8/2552 ที่ ศธ .5406.3/5408หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 พร้อมผลการตัดสินเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี
28325527/8/2552 ที่ วท 0213/ว5205222หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284255210/8/2552 ที่ ศธ 0530.4(1)/430หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและส่งผลงานวิจัยในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเคมีคำนวณครั้งที่ 6 (Thai Summer School of Computaional Chemistry Workshop, 6 TS C )เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
285255210/8/2552 ที่ ชอ.52/0663หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเอกสารบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
286255213/8/2552 ที่ วท 0403.1/4115หนังสือภายนอกขอตรวจสอบสถานปฎิบัติการทางรังสีเอกสารสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
287255213/8/2552 ที่ ตช 0034.611/7281หนังสือภายนอกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารวิทยาการเขต 41
288255210/8/2552 ที่ วช 0002.2/ว.5733หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง Advanced Science and Education in Japan ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
289255213/8/2552 ที่ วท 0403.1/4115หนังสือภายนอกขอตรวจสอบสถานปฎิบัติการทางรังสี เอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
29025527/8/2552 ที่ ศธ 64.12/ว0085หนังสือภายนอกขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง Research in Science Educationเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
29125527/8/2552 ที่ วช 0017/ว1223หนังสือภายนอกขอเชิญสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
292255210/8/2552 ที่ วช 0002.2/ว.5733หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง Advanced Science and Education in Japan ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
293255210/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/2854หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
294255211/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/2860หนังสือภายนอกขอกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29525525/8/2552 ศธ 0508/ว 124หนังสือภายนอกการดาวน์โหลด พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
296255213/8/2552 ที่ สธ 0314/1658หนังสือภายนอกขออนุญาตข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการร่วมระหว่างการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552 และการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 10เอกสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
297255213/8/2552 ที่ ศธ 64.12/464หนังสือภายนอกขอนำส่งใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
298255217/8/2552 ที่ 52-08-001หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพาราแก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน " คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด
299255220/8/2552 ที่ ยธ 1122/2492หนังสือภายนอกขอความร่วมมือนักวิชาการแปลเอกสารวิชาการต่างประเมศเอกสารสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.
300255216/7/2552 ที่ ศธ.5813.3.1/138หนังสือภายนอกขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
30125525/8/2552 ที่ วท 54401/ว.4322หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ปี พ.ศ. 2552เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การพัฒนากำลังคน
302255218/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/2930หนังสือภายนอกของบประมาณประชาสัมพันธ์และการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
303255217/8/2552 ที่ ชสอ.7777/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ เข้าร่วมประชุมเอกสารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
304255227/7/2552 ที่ สผ 0003/ว419หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
305255210/8/2552 ที่ รง 0305.4/ว.3186หนังสือภายนอกการสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
30625524/8/2552 ที่ กษ 0819.14/ว.1297หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมศึกษา ชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
307255217/8/2552 ที่ ศธ 5408.1/5629หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาเกี่ยวหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308255210/7/2552 วท 5309/ว 2382หนังสือภายนอกขอเชญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติเอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
309255224/8/2552 ที่ ศธ 0575/ว90หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน Network Security Contest 2009เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
310255230/6/2552 HR 1107/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
311255224/8/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เอกสารศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
312255220/8/2552 ที่ ศธ 575200/5423หนังสือภายนอกขอจัดส่งใบเสร็จรับเงินกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
313255211/8/2552 ที่ ศธ 64.12/0461หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
314255218/8/2552 ที่ ศธ 0516.37/1361หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเอกสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
315255217/8/2552 ที่ วท 5401/ว.4547หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
31625523/8/2552 ที่ วช 0001.5/ ว 5538หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 16 ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
317255225/8/2552 -หนังสือภายนอกขอเปิดรายวิชา 320-211 มหากายวิภาคศาสตร์ ในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษให้กับนักศึกษาเอกสารศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
318255224/8/2552 ที่ กส.สข.070/2552หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ออกร้านในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
319255220/8/2552 ที่ วท 5401/ว.4673หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการทุน Seventh Framework 7 (FP7)ของสหภาพยุโรป (EU)เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
320255214/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทเอกสารสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท
32125523/8/2552 วช 0001.5/ว5538หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 16 ประจำปี 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
322255221/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/2997หนังสือภายนอกการจัดส่งแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3232552-วช 0007/ว 5604หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนโครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฎิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
324255221/8/2552 ที่ วท 5503/ ว 1156หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์"เอกสารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
325255220/8/2552 วท 5401/ว 4673หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการทุน Seventh Framework Program 7(FP7) ของสหภาพยุโรป (EU)เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
326255210/8/2552 นร 6808/1135/2552หนังสือภายนอกยกเลิกสัญญารับทุน (ดร.มลธิรา ทองอนันต์)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
32725529/7/2552 ที่ วช 0001/ว.5002หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
32825524/9/2552 ที่ ศธ ๐๕๘๐.๐๒/๐๘๓๓หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
329255226/8/2552 ที่ สอวน. 251/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2552 ค่าย 1 งวด 1เอกสารมุลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
330255224/8/2552 ที่ ศธ 64.28/584หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันทักษิณคดีศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|