Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125525/8/2552 ที่ วท 54401/ว.4322หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ปี พ.ศ. 2552เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การพัฒนากำลังคน
2255218/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/2930หนังสือภายนอกของบประมาณประชาสัมพันธ์และการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3255217/8/2552 ที่ ชสอ.7777/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ เข้าร่วมประชุมเอกสารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
4255227/7/2552 ที่ สผ 0003/ว419หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
5255210/8/2552 ที่ รง 0305.4/ว.3186หนังสือภายนอกการสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
625524/8/2552 ที่ กษ 0819.14/ว.1297หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมศึกษา ชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
7255217/8/2552 ที่ ศธ 5408.1/5629หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาเกี่ยวหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8255210/7/2552 วท 5309/ว 2382หนังสือภายนอกขอเชญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติเอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
9255224/8/2552 ที่ ศธ 0575/ว90หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน Network Security Contest 2009เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
10255230/6/2552 HR 1107/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
11255224/8/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เอกสารศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
12255220/8/2552 ที่ ศธ 575200/5423หนังสือภายนอกขอจัดส่งใบเสร็จรับเงินกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13255211/8/2552 ที่ ศธ 64.12/0461หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
14255218/8/2552 ที่ ศธ 0516.37/1361หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเอกสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15255217/8/2552 ที่ วท 5401/ว.4547หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1625523/8/2552 ที่ วช 0001.5/ ว 5538หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 16 ประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
17255225/8/2552 -หนังสือภายนอกขอเปิดรายวิชา 320-211 มหากายวิภาคศาสตร์ ในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษให้กับนักศึกษาเอกสารศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
18255224/8/2552 ที่ กส.สข.070/2552หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ออกร้านในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
19255220/8/2552 ที่ วท 5401/ว.4673หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการทุน Seventh Framework 7 (FP7)ของสหภาพยุโรป (EU)เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
20255214/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทเอกสารสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท
2125523/8/2552 วช 0001.5/ว5538หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 16 ประจำปี 2551เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
22255221/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/2997หนังสือภายนอกการจัดส่งแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
232552-วช 0007/ว 5604หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนโครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฎิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
24255221/8/2552 ที่ วท 5503/ ว 1156หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์"เอกสารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
25255220/8/2552 วท 5401/ว 4673หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการทุน Seventh Framework Program 7(FP7) ของสหภาพยุโรป (EU)เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
26255210/8/2552 นร 6808/1135/2552หนังสือภายนอกยกเลิกสัญญารับทุน (ดร.มลธิรา ทองอนันต์)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2725529/7/2552 ที่ วช 0001/ว.5002หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2825524/9/2552 ที่ ศธ ๐๕๘๐.๐๒/๐๘๓๓หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
29255226/8/2552 ที่ สอวน. 251/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2552 ค่าย 1 งวด 1เอกสารมุลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
30255224/8/2552 ที่ ศธ 64.28/584หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
31255225/8/2552 ที่ กสต 106/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
32255227/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/3061หนังสือภายนอกขอแจ้งการโอนเงินค่าออกข้อสอบระดับปริญญาตรี - โท - เอก ปี 2552 และค่าสอบสัมภาษณ์ปริญญา โท-เอก รุ่นปี 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3325521/9/2552 ที่ สธ 0212.03/1074หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์ศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 8เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
34255226/8/2552 ที่ ศธ 5408.1/5869หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35255231/8/2552 ที่ กสต111/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
36255226/8/2552 ที่ ศธ 0503(5)/ว.230หนังสือภายนอกโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นปีการศึกษา 2551 และ รุ่นปีการศึกษา 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผน
37255228/8/2552 ที่ ศธ 64.12/0535หนังสือภายนอกขอข้อมูลผลการประกวด/การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารคณะวิทยาศสาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
38255220/8/2552 ที่ สธ 1003.14/ว.12296หนังสือภายนอกขอทราบความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามมัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
39255228/8/2552 ที่ ทส 0205(16)/ว.514หนังสือภายนอกส่งประกาศสอบราคาจ้างเอกสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
40255225/8/2552 ที่ ศธ 64.27/1826หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
41255224/8/2552 ที่ นร 1013.8.2/5617หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล ( ก. วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
42255231/8/2552 ที่ ศธ 5408.1/5974หนังสือภายนอกรับรองรายงานประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43255231/8/2552 ที่ ศธ 0517.09/3110หนังสือภายนอกขอข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตรที่ร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ( ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย )เอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
44255227/8/2552 ที่ ทส 1004.3/ว143หนังสือภายนอกเชิญประชุมสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณปี พ.ศ. 2552เอกสารกองประสานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45255231/8/2552 ที่ สข 52107/4784หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
46255228/8/2552 ที่ ทส 1004/ว 143หนังสือภายนอกเชิญประชุมสัมมนาโครงการติดตามประเมิณผลการดำเนินโครงการภายในใต้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณปี พ.ศ. 2552เอกสารกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4725528/9/2552 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "AMP NET Road Show 2009- WManaging Next Generation Data Center in Economic Crisis"เอกสารTyco Electronics
48255231/8/2552 วช 0005/ว 6201หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมระดมสมองเรื่อง ทิศทางการพัฒนาด้านการแปรรูปปาล์มน้ำมัน เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4925527/9/2552 ที่ ทส 1013/6718หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5025524/9/2552 ที่ ศธ 0587/2813หนังสือภายนอกให้ความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา 320-211 มหกายวิภาคศาสตร์ ในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
51255228/8/2552 ศธ 0205/3039หนังสือภายนอกรางวัล UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciencesเอกสารสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ
5225524/9/2552 -หนังสือภายนอกCall for Applications : Assistant Professor PositionsเอกสารUniversity of Miyazaki
5325523/9/2552 ที่ ทส 0801/4717หนังสือภายนอกแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาเอกสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5425523/9/2552 52:93/BI/IRB:tpหนังสือภายนอกแจ้งระเบียบวิธีปฎิบัติการขออนุมัติทำการศึกษาวิจัยในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเอกสารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
552552-STEC 2011หนังสือภายนอกSophia Lecturing-Research grantsเอกสารSophia University
56255224/8/2552 ศธ 6393(23)/ว.011หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "สุขภาพสมบูรณ์สู่สังคมไทย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา"เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57255218/8/2552 วบ 150/025หนังสือภายนอกประชาสัมพัน์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศเอกสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
58255219/8/2552 ส.อ.ท. ว.64/2552หนังสือภายนอกขอส่งประกาศครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9เอกสารสำนักงานจัดการประชุมการอารักขาพืชแห่งชาติ
5925527/9/2552 ที่ ศธ 0514.8/2983หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
6025528/9/2552 ที่ สธ 0615/6693หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสาร/
6125524/9/2552 ที่ ตช 0034.671/2143หนังสือภายนอกอนุมัติให้ข้าราชการเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารกองวิทยาการ 4
6225527/9/2552 ที่ ศธ 0517.09 /3181หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การจัดทำข้อสอบคัดเลือกในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสคร์ ปีการศึกษา 2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
63255210/9/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ 5206165หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคระกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64255228/8/2552 -หนังสือภายนอกรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
65255215/9/2552 ที่ กสต /2552 ( 53 )หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานครเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
6625527/9/2552 ที่ ศธ.0581.06/1276หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิพากย์หลักสูตรวิทยาศษสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
6725523/9/2552 ที่ ศะ 0517.13/1024หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีเอกสารคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6825527/9/2552 ที่ พป 0001/ว665หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2552เอกสารสถาบันพระปกเกล้า
69255210/9/2552 ที่ ศธ 04013.207/429หนังสือภายนอกขอรับบริจาคกล้องจุลทรรศน์เอกสารโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
70255215/9/2552 ที่ ศธ 0587.12/233หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ดูแลนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
71255216/9/2552 -หนังสือภายนอกนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเลื่อนสอบกลางภาคเอกสารศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
7225524/9/2552 มท 0308.4/ว 2905หนังสือภายนอกการรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
73255215/9/2552 ศธ 04145/6893หนังสือภายนอกโครงการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น (โควต้าพิเศษ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
74255216/9/2552 ที่ สข 52801/6หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
75255215/9/2552 ที่ สอวน .261/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2552 ค่าย 1 งวด 2เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
7625528/9/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
77255218/9/2552 ที่ สวท. 200/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ส่งผู้แทนศูนย์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับประเทศประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
78255218/9/2552 ที่ ศธ 0501 (1) /ว 920หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
7925529/9/2552 ที่ ศธ 0529.7.3/9704หนังสือภายนอกให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
80255211/9/2552 ที่ ศธ 5408.1/6210หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8125523/8/2552 ที่ ศธ 0501 (1) ว 920หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็ฯเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2550เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
82255218/9/2552 -หนังสือภายนอกการรับศพของพระอาจารย์ใหญ่เอกสารบ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 9
832552-ที่ ศธ 0578.07/1958หนังสือภายนอกประชาใมพันธ์การจัดการอบรมเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอกสารมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลธัญบุรี
84255217/9/2552 ที่ ศธ 5408.1/6404หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิต นักศึกษาทุน พสวท.เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85255214/9/2552 ที่ ศธ 5408.1/6264หนังสือภายนอกสัญญาให้ทุนการศึกษาโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86255215/9/2552 ที่ ทวท (มศว) 4/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท.ครั้งที่ 5/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
87255218/9/2552 ที่ ศธ 575200/6267หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88255217/9/2552 ที่ สอวน.257/2552หนังสือภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิสอวน.เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
89255223/9/2552 ที่ ศธ 0517.091 / กศ 593หนังสือภายนอกขอให้จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการใช้งบประชาสัมพันธ์ของศูนย์ภูมิภาค โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
90255221/9/2552 ที่ ทส.0403 /726หนังสือภายนอกขอส่งสำเนาคู่ฉบับหนังสือสัญญาเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551เอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
91255218/9/2552 ที่ ศธ 5408.1/6443หนังสือภายนอกแจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92255214/9/2552 ที่ ทส 0305/ ว.269หนังสือภายนอกขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารกรมควบคุมมลพิษ
93255217/9/2552 ที่ ศธ 0505(3)/ว1132หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเพื่อประกอบการจัดทำตัวบ่งชี้ประเมิณศักยภาพผลงานวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
94255218/9/2552 ที่ นร 1003/648หนังสือภายนอกการปฎิบัติราชการชดใช้ทุนของนางสาววราภรณ์ พรหมวิกร นักเรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำนักงาน ก.พ.
95255230/9/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
96255224/9/2552 ที่ ศธ 0418/6732หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
97255225/9/2552 ที่ 52-09-002หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพาราแก่ "โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยาง:กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน" คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิตชย์ จำกัด
98255216/9/2552 ที่ ทวท(มศว) 5/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตบันทึก E-mail address เพื่อดำเนินการจัดการประชุมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99255228/9/2552 ที่ทก 0410.500/ พิเศษ 26-2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง/แลกเปลี่ยนความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาเอกสารกลุ่มงานพยากรณ์อากาศการบิน ส่วนพยากรณ์อากาศ
100255212/9/2552 ที่ ล.07.1/ 166หนังสือภายนอกแจ้งการฝึกงานของนักศึกษาเอกสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
101255218/9/2552 ที่ ศธ 04091.024/ 132หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์หมึกโรเนียวเอกสารโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
102255222/9/2552 ที่ ศธ .04092.012/ 262 หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์หมึกโรเนียวเอกสารโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
103255222/10/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5206463หนังสือภายนอกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104255225/9/2552 ที่ สธ 0609/ 7598หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
105255224/9/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว5206539หนังสือภายนอกเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106255224/9/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5206539หนังสือภายนอกเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี
107255216/9/2552 ที่ศธ 0527.04/ว 1121หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
108255220/8/2552 ที่ ศธ 0652.05/ว.0208หนังสือภายนอกขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม
109255214/9/2552 ที่ ทส 0305/ว.269หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 255เอกสารสำนักจัดการคุณภาพน้ำ
110255229/9/2552 ที่ สข 52107/ 5517หนังสือภายนอกการเก็บจนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
111255222/9/2552 ที่ นร 1013.8.2/ 6350หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนัก เรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำนักงาน ก.พ.
112255225/9/2552 ที่ ศธ 0517.09/3536หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
113255228/9/2552 ที่ ศธ 04092.012/266หนังสือภายนอกตอบขอบคุณเอกสารโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพ
11425522/10/2552 ที่ มอ. 061 / ว 866หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเสนอรายชื่อคณะกรรมการในงานประเพณีวันลอยกระทงเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
11525525/10/2552 ที่ อบก 01 / 2132หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ IGES CDM Capacity Building for Training the Potential Thai Designated Operational Entities ( DOEs )เอกสารThailand Greenhouse Gas Mamagement Organizatio ( Public Organization )
11625525/10/2552 ที่ วท 0404.4 / 5233หนังสือภายนอกการประชุม IAEA / RCA Technical Meeting of the ALARA Network for the Asia and the Pacific Region ( ARAN ) on Radiation Protection in NORM Producing Industries ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2552 เอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
11725526/10/2552 ที่ ทวท ( มศว ) 6/2552หนังสือภายนอกขอมติเวียนรับรองรายงานการประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11825522/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ ทรด 013หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
119255230/9/2552 ที่ ศธ 0527.23/ ว 622หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง รายงานผงการดำเนินโครงการการศึกษาศักยภาพการผลิตและการใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์เอกสารวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
12025522/10/2552 ที่ สข 0013/ 1792หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อจัดทำกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดสงขลา (Clearing House Mechanism)เอกสารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
12125527/10/2552 ที่ ธอ. 523 / 2552หนังสือภายนอกขอต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM ) อาคารคณะวิทยาศาสตร์เอกสารธนาคารออมสิน
12225526/10/2552 ที่ สทว. 208/ 2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ปี 2552เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
123255228/9/2552 ที่ ศธ 0517.02 (ทพ)/ 2829หนังสือภายนอกขออนุมัติอาจารย์พิเศษเอกสารสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล
12425528/10/2552 วช 0017 / ว1529หนังสือภายนอกขอความร่วมมือกรอกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแบบเครื่อข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
12525521/10/2552 ฝวพ. 150000/1962หนังสือภายนอกคู่มือการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเอกสารโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
126255219/8/2552 ที่ ศธ. 0521.1.0607/1276หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ " Basic and Advanced Pediatric Chest imaging"เอกสารภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์
12725528/10/2552 ที่ ศธ 04147.139/919หนังสือภายนอกการรับนักเรียนฝึกงาน กับอาจารย์พี่เลี้ยงเอกสารโรงเรียนสะเดา " ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ "
12825529/10/2552 ที่ ทส 1013/ว283หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ
129255213/10/2552 ที่ ศธ 575200/6816หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130255216/10/2552 ที่ วท 5401/6044หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อนุญาติบุคลากรในสังกัดเป็นประธานนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
131255212/10/2552 -หนังสือภายนอกการมาเยือนประเทศไทยของ Dr. Shenkเอกสารบริษัท ซายเทค จำกัด
132255219/10/2552 ที่ วท ๐๔๐๔/ ๕๓๐๔หนังสือภายนอกแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
133255219/10/2552 ที่ ชก.ทร. 10 /2552หนังสือภายนอกขอสนับสนุนการจำหน่ายบัตรชมดนตรีเพื่อมาตุภูมิครั้งที่ 2เอกสารชมรมกองหนุนทหารเรือ จ.สงขลา
13425529/10/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาติติดประกาศการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยปี 2552เอกสารMaxon media
135255214/10/2552 ที่ วท 0203.3(1) / ว 5206966หนังสือภายนอกขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่มีความร่วมมือดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136255213/10/2552 ที่ ศพว.29/2552หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Workshop on Pesticide Update"เอกสารศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
137255220/10/2552 ที่ ศธ 5408.1/หนังสือภายนอกการประชาสัมพันธ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138255220/10/2552 ที่ วช 0017/ ว1546หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมร่าง พระราชบัญญัติการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
139255220/10/2552 ที่ วช 0017/ ว1546หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมร่าง พระราชบัญญัติการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
140255219/10/2552 ที่ พศส95/2552หนังสือภายนอกขอตัวบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมผึกอบรมและศึกษาดูงานเอกสารสำนักงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้ามฯ
141255220/10/2552 -หนังสือภายนอกโครงการ " Education Smart SIM " และรับสิทธิทดลองใช้บริการ"Bulk SMS"เอกสารบริษัท ทรูมูฟ จำกัด
142255220/10/2552 ที่ ทส 1413.052/221หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรม " โครงการปลูกป่าชายหาดสวนสนริมทะเลอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"เอกสารงานสวนป่าหาดใหญ่
143255216/10/2552 ที่ วท 5401/6044หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นประธานนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
144255213/10/2552 ที่ ทส 0205(16)/ว 628หนังสือภายนอกขอส่งรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยทะเลสาบสงขลาตอนล่างเอกสารสำนักสิ่งแวดล้อม
145255214/10/2552 ที่ นร 1013.8.2/7037หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
146255221/10/2552 ที่ ศธ 0584/1504หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นที่ปรึกษาและช่วยงานเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
147255219/10/2552 ที่ ศธ 0517.09/031หนังสือภายนอกการจ่ายเงินทุนการศึกษาของนักศึกษาทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2551(เพิ่มเติม)เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
14825529/10/2552 ที่ ศธ 64.23/ว 135หนังสือภายนอกขออนุญาตส่งตัวนิสิตฝึกงานเอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
149255226/10/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจวัดสายตาเข้ามาบริการเอกสารพี เค วิชั่น
150255222/10/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเอกสารสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
151255227/10/2552 ที่ วท 0203.3 (1)/ ว 5207026หนังสือภายนอกแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
152255221/10/2552 ที่ ศธ 57 52 00 / 7043หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
153255222/10/2552 ที่ ศธ ๐๔๑๔๘.๐๔๔/ว ๘๐๗หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
154255222/10/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเอกสารสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
155255216/10/2552 ที่ ศธ 5408.1/ว 6937หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือ Proceedingเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156255219/10/2552 ที่ วท 0204.2/ว.5207070หนังสือภายนอกขอส่งรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
157255228/10/2552 ที่ บร.ส. 468/52หนังสือภายนอกการรับสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
158255226/10/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริษัทและการตั้งบูธรับสมัครงานนักศึกษาเอกสารCMC BIOTECH
159255227/10/2552 ที่ สข 52801/2619หนังสือภายนอกตอบขอบคุณเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
160255227/10/2552 ที่ ศธ 0560(1)/13887หนังสือภายนอกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและวีวสารสนเทศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
161255227/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ ทรด 042หนังสือภายนอกขอชี้แจงแก้ไขจำนวนการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553เอกสารคณะวิทยาศาสตรื มหาวิทยาลัยมหิดล
162255222/10/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 3858หนังสือภายนอกแจ้งการโอนเงินค่าดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดีระดับปริญญาโท-เอก ปี 2552 และเพิ่มเติม 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16325522/11/2552 ที่ ทส 0915.501/1317หนังสือภายนอกขออนุญาติเข้าไปสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
164255219/10/2552 ที่ นร 6807/5370/2552หนังสือภายนอกแจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 และขอให้ช่วปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
16525522/11/2552 ที่ วท 5406/ว784หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเอกสารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
166255214/10/2552 ทปอ.52/441หนังสือภายนอกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
167255228/10/2552 มอช.1393/2552หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ABC Journalเอกสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
168255229/10/2552 ที่ ศธ. 0581.06/1563หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติเอกสารมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
169255230/10/2552 ที่ กสต 146/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯโดยวิธีรับตรง
170255230/9/2552 ที่ วท 5401/ว 5708หนังสือภายนอกขอส่งสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการทุนสถาบันฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171255228/10/2552 ที่ ศธ 0517.09/4001หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
172255221/10/2552 วท 6401/0233หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาในงานประชุมนานาชาติ innovAsia 2009:Food in the Futureเอกสารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
17325522/11/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5207418หนังสือภายนอกการงดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17425522/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7277หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17525522/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7277หนังสือภายนอกแจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17625522/11/2552 ที่ ตช 0032.(12)11/1050หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
177255230/10/2552 ที่ ศธ 5401(ค)/27210หนังสือภายนอกโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สัญจรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17825523/11/2552 ที่ ศธ 0503(5)/ว 1316หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา โท-เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2552 และรุ่นปีการศึกษา 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
179255230/10/2552 ที่ มฟ. 024/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต "ตามรอยพ่อ"เอกสารโรงเรียนดนตรีมีฟ้า หาดใหญ่
18025525/11/2552 ที่ ศธ 64/ว3448หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเชิงวิชาการ "ปรับกระบวนทัศน์ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญาสู่การพัฒนาสังคม"เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
181255213/10/2552 ที่ ศธ 0526.06/ว.2374หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2553เอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18225522/11/2552 ที่ ศ.สน 163/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการกรุงเทพฯเอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
183255222/10/2552 ที่ ทก 207.2 /ว 3141หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Open Source Soltion โอกาศและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์"เอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
184255230/10/2552 ศธ 0522.10/ว5729หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18525523/11/2552 ที่ กจท/ว2652หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเอกสารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
18625529/11/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนรายวิชา 320-241 ประสาทกายวิภาคศาสตร์เอกสาร/
18725526/11/2552 ที่ ศกส. 252หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18825526/11/2552 ที่ สอวน.327/2552หนังสือภายนอกขอข้อมูลของศูนย์ สอวน.เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
189255228/10/2552 ที่ นร 1013.8.3 / 2752หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
190255228/10/2552 ที่ นร 1013.8.3/ 2727หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
19125525/11/2552 RDC5250006/ว.พิเศษหนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการผลวิจัยด้านโลจิสติกส์ เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
192255230/10/2552 ที่ ศธ 0527.23/ว 670หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2"เอกสารวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร
19325526/11/2552 ที่ สธ 5109/ว182หนังสือภายนอกแจ่งรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมประสงค์จะให้ทุนสำหรับศึกษาชีวสมมูลเอกสารองค์การเภสัชกรรม
19425529/11/2552 -หนังสือภายนอกนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเปลี่ยนชื่อตัวเอกสารศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19525524/11/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5207456หนังสือภายนอกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เช้าเฝ้าเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19625524/11/2552 ที่ นร 6807/5579/2552หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
197255211/11/2552 ที่ ศธ 64/ ว 3448หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมโครงการเสวนเชิงวิชาการ เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
198255211/11/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสฯ
19925525/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7429หนังสือภายนอกส่งคู่ฉบับสัญญาให้ทุนการศึกษาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20025526/11/2552 ที่ ศธ.23/ว157หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2553เอกสาร/
20125526/11/2552 ที่ ศธ 64.23/ว 147หนังสือภายนอกขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการ สควค.ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
202255214/10/2552 ที่ วช 0007/ว 7296หนังสือภายนอกการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิยานิพนธ์ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
203255220/10/2552 วช 0007/ว7488หนังสือภายนอกการเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Research Result Management Forum:Road show 2010เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
204255212/11/2552 ที่ 7883หนังสือภายนอกkMU ประสงค์ขอนำคณะอาจารย์ 7 ราย และ นักศึกษา 12 ราย เยือน มอ. ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
20525525/11/2552 ที่ สวรส ว1844/2552หนังสือภายนอกเชิญเสนอหัวข้อและเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศไทยเอกสารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
20625526/11/2552 ที่ ศธ 0517.071/วช.84217หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัยปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2552 และการแสดงปาฐกถาสุด แสงวิชียร ประจำปี 2552เอกสารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
207255210/11/2552 ที่ สข 0016.3/ว 4384หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ไทยสามัคี ไทยเข็แข็ง"เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
208255227/10/2552 วท 5309/ว3936หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552: geoinfotech 2009เอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
20925526/11/2552 ที่ คทวท. 736/2552หนังสือภายนอกอนุมัติสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารสำนักงานประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21025529/11/2552 ที่ สข 52107/6350หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
211255213/11/2552 ที่ วก. 095/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
212255210/11/2552 ที่ ทส 0207.3/5314หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21325522/11/2552 ที่ ศธ.0567.5/(ว) 0825หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารรายงานประจำปีการศึกษา 2551เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
214255217/11/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5207235หนังสือภายนอกรายงายผลการดำเนินงานประจำปี 2551เอกสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
215255217/11/2552 -หนังสือภายนอกขอเสนอตู้ดูความชื้นสำหรับเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องใช้เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
216255218/10/2552 ที่ นร 1018.3/2759หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงานก.พ
21725524/11/2552 ที่ ศธ. 5408.1/7338หนังสือภายนอกขอความร่วมมือสำรวจความต้องการบรรจุนักเรียนทุนโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218255210/11/2552 ที่ ศธ 04147.139/966หนังสือภายนอกการชมภาพยนสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5เอกสารโรงเรียนสะเดา
219255228/11/2552 ที่ บร.ส. 468/52หนังสือภายนอกการรับสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553เอกสารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
220255211/11/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 055หนังสือภายนอกการประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัมนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
221255210/11/2552 ที่ สม.ศ 132/ 2552หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
222255211/11/2552 ที่ วท 5403/ว 1145/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับหลักการ (Coneept Paper) ของโปรแกรมเทคโนโลยีฐานทางว่สดุ(MTEC platform Techology)เอกสารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
223255228/10/2552 ที่ นร 1018.3/2766หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
224255230/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 050หนังสือภายนอกขอชี้แจงและแก้ไขประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2552(เพิ่มเติม)เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
225255210/11/2552 ที่ สม.อ. 032/2552หนังสือภายนอกแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล
226255212/11/2552 ที่ ศธ 0517.07/18752หนังสือภายนอกขอเรียนอนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ"เอกสารงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
227255213/11/2552 ที่ กสต 162/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปจังหวัดสงขลาเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
228255230/10/2552 ที่ ศธ 0501(1)/ว 1255หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในจิตศรัทราของท่านและบุคลากรที่รวมทำบุญเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
22925529/11/2552 ที่ 6201/538หนังสือภายนอกInvitation to EuAsiaGrid Workshop no Natural Disaster Mitigationเอกสารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
23025527/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 017หนังสือภายนอกการขยายเวลารับผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุนระดับปริญญา โท-เอก เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
231255213/11/2552 ที ม.ญ. 5256/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประกวดการออบแบบโปสเตอร์ ระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ "คนไทยรักสามัคคี" เนื่องในงานหาดใหญ่แฟร์ ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิยาลัยหาดใหญ่
23225522/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ ทรด 010หนังสือภายนอกขอแจ้งการรับสมัครและการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ระดับปริญญา โท-เอก และเอกเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
233255210/11/2552 ศธ 0507(2)/ว1328หนังสือภายนอกมอบทุนวิจัยประจำปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ แพทศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ให้แก่นักวิจัยไทยเอกสารสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
23425524/11/2552 นร 6805/0900/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประกาศทุนวิจัยยางพาราเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
235255216/11/2552 ที่ กสต ว 164/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีตรง
236255217/11/2552 ที่ ตง 52004/ว 4219หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประชุมเครื่อข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang)เอกสารสำนักงานเทศบาลตรัง
237255211/11/2552 ที่ ทส 1013/ว319หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมประชุมเอกสารสำนักความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผน
238255216/11/2552 ที่ ทวท (มศว) 11/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 6/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
239255214/10/2552 วช 0007/ว7296หนังสือภายนอกการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
240255219/11/2552 ที่ ทวท (มศว) 12/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
241255216/11/2552 ที่ ศธ 5408.1หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242255216/11/2552 ที่ ศธ 0519.8/2069หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครื่อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
243255223/11/2552 ที่ ศกส. 256หนังสือภายนอกขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244255219/11/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 066หนังสือภายนอกขอรายงานผลการศึกษานิสิต/นักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2552เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
245255220/11/2552 -หนังสือภายนอกขอชี้แจงเรื่องการดำเนินการประกอบกิจการถ่ายเอกสารเอกสารบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
246255225/11/2552 ที่ วท 5405.06000/210/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Courseware และ Learning Objectเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
247255220/11/2552 ที่ ศธ 0506(1)/15280หนังสือภายนอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
248255225/11/2552 ที่ สธ 0212.03/1424หนังสือภายนอกทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุชเอกสารสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
249255217/11/2552 ที่ ศธ 0516.20/ร.1226หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน/เสนอผลงาน "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 "เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
250255223/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7863หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
251255223/11/2552 ที่ ศธ 0521.02/0442หนังสือภายนอกหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิเพิ่มเติม ขั้นบริหารธุรกิจบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252255220/11/2552 ที่ วท 5406.0400/ว.331หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Training for the trainer in nanotechnology ประจำปี 2553เอกสารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
253255211/11/2552 -หนังสือภายนอกขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ตการกุศล"ราตรีสีชมพู เพื่อแผ่นดินเกิดฯ"เอกสารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254255220/11/2552 ที่ สข 52805/ว 2868หนังสือภายนอกการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
255255211/11/2552 -หนังสือภายนอกขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ตการกุศล "ราตรีสีชมพู เพื่อแผ่นดินเกิดฯ"เอกสารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
256255224/11/2552 ที่ ศธ 0584/1664หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25725522/11/2552 ศธ 0518.06/ว88หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
258255224/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 7903หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259255224/11/2552 ที่ ศธ 0517.06/8349หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
260255226/11/2552 ที่ สข 52801/ว 2918หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
261255225/11/2552 ที่ ศธ 0578.08/6171หนังสือภายนอกขอเรียนเชิยเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาเทคโนโลยีลิเธียมโพลิเมอร์แบเตอรี่"เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
262255216/11/2552 ที่ มป.099/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาตให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
263255216/11/2552 ที่ มป. 098/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาติให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
26425521/12/2552 ที่ ชพศ.037.07/2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานประชาสัมพันธ์พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชาเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
265255223/11/2552 ที่ ศธ 575200/7760หนังสือภายนอกขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
266255216/11/2552 ที่ มป.099/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาตให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
267255216/11/2552 ที่ มป. 098/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาตให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
26825521/12/2552 กค 0406.6/ว437หนังสือภายนอกการรายงานการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
269255226/11/2552 ที่ วช 0017/ว 1793หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "จัดทำแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554-2560"เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
270255227/11/2552 ที่ ทส.0403.4/390หนังสือภายนอกขอส่งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯเอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
271255219/11/2552 ที่ วช 0003/ว 8201หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบสำรวจค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
27225523/12/2552 ที่ ชฟ 02/53หนังสือภายนอกขอเชิญส่งทีมฟุตซอลเช้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11เอกสารชมรมฟุตบอลอาจารย์และข้าราชการ
273255230/11/2552 ที่ สข 52802/0.2962หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
274255230/12/2552 ที่ สข 52802/ว.2962หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
27525523/12/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน"เอกสารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
276255230/11/2552 ที่ สข 52107/6771หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
277255220/11/2552 พว0001(อพ.) 0597/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย. ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
278255211/11/2552 ที่ ศธ 0516.34/ว 3514หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรมเอกสารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
279255213/11/2552 ที่ ศธ 0516.34/ว 3513หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2553เอกสารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280255219/11/2552 ที่ ทส 1013/ว 330หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสำนักความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผน
28125522/11/2552 -หนังสือภายนอกขอแจ้งการเปลี่ยนและย้ายสำนักงานเอกสารบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
28225522/12/2552 ที่ นร 6808/1644/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
28325522/12/2552 ที่ ศธ 0513.30402/1349(18)หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ TSIMMOD2010เอกสารคณะวิสวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28425528/12/2552 ที่ กสต ว 175/2552(53)หนังสือภายนอกการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกฯ โดยวิธีตรง ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีตรง
285255226/11/2552 ที่ วช 0008.11/ว 674หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯเอกสารสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
28625529/12/2552 ---หนังสือภายนอกการตรวจสอบบัญชีของสถาบันส่งเสริมการสอน (สสวท)เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
28725528/12/2552 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 075หนังสือภายนอกการจัดค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษาเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28825528/12/2552 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 074หนังสือภายนอกการเปลี่ยนแปลงข้อปฎิบัติของสถาบันในโครงการในการคัดเลือกนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2552 เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
289255214/12/2552 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 072หนังสือภายนอกการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยวชน ครั้งที่ 5 เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
290255214/12/2552 ที่ อ.น.ว พิเศษ /2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
29125529/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/8043หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29225528/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/8147หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29325529/12/2552 ที่ วช 0017/ว1855หนังสือภายนอกขอความร่วมมือจัดทำแผนดำเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
294255226/11/2552 ที่ ศธ0519.7.01/ว.327หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนรินทรวิโรฒ
295255211/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/ว 8312หนังสือภายนอกขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29625529/12/2552 ที่ สว(คจว.๗ 0006/ว 285หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเอกสารคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
29725528/12/2552 ที่ วธ 0427.06/520หนังสือภายนอกขอสงวนเอกสารราชการเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
29825529/12/2552 ที่ นร 1018.3/3079หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
29925529/12/2552 ที่ นร 1018.3/3079หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
300255217/12/2552 ที่ ศธ 0587.12/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องเรียนเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
30125528/12/2552 ที่ วท 5401/ว 7246หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ ประจำปี 2554เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
30225524/12/2552 ที่ ทส 0404/ 1767หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอกสารสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ
30325529/12/2552 วช 0017/ว1855หนังสือภายนอกขอความร่วมมือจัดทำแผนดำเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
304255211/12/2552 ที่ นร 1004.1/ 1863หนังสือภายนอกเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจการประเมินความเหมาะสมผู้ผ่านการประเมินโครงการเพื่อรับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาภรัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552เอกสารสำนักงาน ก.พ.
305255216/12/2552 ที่ ศธ 0516.20/ร.1352หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
306255215/12/2552 ที่ ศธ 0516.20/ร.1331หนังสือภายนอกขอความอนะเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
307255217/12/2552 ที่ สข 52101.1/ 7057หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาในคระกรรมการอำนวยการ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
308255214/12/2552 ที่ สอวน.361/ 2552หนังสือภายนอกการรับสมัครคัดเลิอกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ 2010 Asiam Science Campเอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
30925523/11/2552 ที่ LT-568/2009หนังสือภายนอกขอให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเอกสารบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
310255216/12/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์เรื่องสมัครงานเอกสารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
311255217/12/2552 ที่ บร.ว.3217/ 2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานด้านวิศวกรรมการทางและจราจร ครั้งที่ 6ประจำปี 2553เอกสารสภาวิศวกร
312255216/12/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5208447หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31325523/12/2552 ที่ วท.5401/ว.7174หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุน "โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.สวทช"ประจำปี 2553เอกสารสวทช
31425529/12/2552 ที่ อบก.02/573หนังสือภายนอกขอความอนุเคาะห์ประชาสสัมพันธ์งานประชุมฯเอกสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
31525528/9/2552 ที่ คค 0415/11408หนังสือภายนอกการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอกสารกรมขนส่งทางบก
316255211/12/2552 ที่ นร 1018.3/ 3150หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
317255221/12/2552 ที่ วท 5402/1886/2552หนังสือภายนอกตอบรับให้บุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารBIOTEC
318255217/12/2552 ที่ นร 6807/6300/2552หนังสือภายนอกการเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
319255218/12/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว 1381หนังสือภายนอกขอแจ้งกำหนดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
320255222/12/2552 ที่ ศธ 5401(ค)/ว 8531หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการร่วมเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
321255217/12/2552 ที่ วท 0212.2/ว 5208486หนังสือภายนอกขอส่งแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลรายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าฯเอกสารสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
322255214/12/2552 ศธ 0520.208/ว128หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
32325529/12/2552 อบก. 02/573หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมฯเอกสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
324255216/12/2552 ศธ 0519.12/11495หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 4 วันที่ 29-30 มกราคม 2553เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
325255216/12/2552 ที่ ศธ 0506(1)/ 16551หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลัสุตรฯเอกสารสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
326255218/12/2552 ที่ ทก 0410/2446หนังสือภายนอกรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
327255221/12/2552 ที่ ศธ 0517.06/ 9357หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
328255217/12/2552 ที่ วท 0212.2/ว 5208486หนังสือภายนอกขอส่งแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลรายงานการสืบค้นข้อมูลฯเอกสารสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
329255225/12/2552 ที่ ศธ.0206.6/ 774หนังสือภายนอกการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกสารสำนักงาน ก.ค.ศ กระทรวงศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|