Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255227/10/2552 ที่ วท 0203.3 (1)/ ว 5207026หนังสือภายนอกแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
2255221/10/2552 ที่ ศธ 57 52 00 / 7043หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3255222/10/2552 ที่ ศธ ๐๔๑๔๘.๐๔๔/ว ๘๐๗หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
4255222/10/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเอกสารสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
5255216/10/2552 ที่ ศธ 5408.1/ว 6937หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือ Proceedingเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6255219/10/2552 ที่ วท 0204.2/ว.5207070หนังสือภายนอกขอส่งรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
7255228/10/2552 ที่ บร.ส. 468/52หนังสือภายนอกการรับสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
8255226/10/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริษัทและการตั้งบูธรับสมัครงานนักศึกษาเอกสารCMC BIOTECH
9255227/10/2552 ที่ สข 52801/2619หนังสือภายนอกตอบขอบคุณเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
10255227/10/2552 ที่ ศธ 0560(1)/13887หนังสือภายนอกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและวีวสารสนเทศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
11255227/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ ทรด 042หนังสือภายนอกขอชี้แจงแก้ไขจำนวนการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553เอกสารคณะวิทยาศาสตรื มหาวิทยาลัยมหิดล
12255222/10/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 3858หนังสือภายนอกแจ้งการโอนเงินค่าดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดีระดับปริญญาโท-เอก ปี 2552 และเพิ่มเติม 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1325522/11/2552 ที่ ทส 0915.501/1317หนังสือภายนอกขออนุญาติเข้าไปสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
14255219/10/2552 ที่ นร 6807/5370/2552หนังสือภายนอกแจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 และขอให้ช่วปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1525522/11/2552 ที่ วท 5406/ว784หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเอกสารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
16255214/10/2552 ทปอ.52/441หนังสือภายนอกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
17255228/10/2552 มอช.1393/2552หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ABC Journalเอกสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
18255229/10/2552 ที่ ศธ. 0581.06/1563หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติเอกสารมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19255230/10/2552 ที่ กสต 146/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯโดยวิธีรับตรง
20255230/9/2552 ที่ วท 5401/ว 5708หนังสือภายนอกขอส่งสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการทุนสถาบันฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)เอกสารสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21255228/10/2552 ที่ ศธ 0517.09/4001หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22255221/10/2552 วท 6401/0233หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาในงานประชุมนานาชาติ innovAsia 2009:Food in the Futureเอกสารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2325522/11/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5207418หนังสือภายนอกการงดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2425522/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7277หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2525522/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7277หนังสือภายนอกแจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2625522/11/2552 ที่ ตช 0032.(12)11/1050หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
27255230/10/2552 ที่ ศธ 5401(ค)/27210หนังสือภายนอกโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สัญจรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2825523/11/2552 ที่ ศธ 0503(5)/ว 1316หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา โท-เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2552 และรุ่นปีการศึกษา 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
29255230/10/2552 ที่ มฟ. 024/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต "ตามรอยพ่อ"เอกสารโรงเรียนดนตรีมีฟ้า หาดใหญ่
3025525/11/2552 ที่ ศธ 64/ว3448หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเชิงวิชาการ "ปรับกระบวนทัศน์ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญาสู่การพัฒนาสังคม"เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
31255213/10/2552 ที่ ศธ 0526.06/ว.2374หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2553เอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3225522/11/2552 ที่ ศ.สน 163/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการกรุงเทพฯเอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
33255222/10/2552 ที่ ทก 207.2 /ว 3141หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Open Source Soltion โอกาศและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์"เอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
34255230/10/2552 ศธ 0522.10/ว5729หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3525523/11/2552 ที่ กจท/ว2652หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเอกสารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3625529/11/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนรายวิชา 320-241 ประสาทกายวิภาคศาสตร์เอกสาร/
3725526/11/2552 ที่ ศกส. 252หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3825526/11/2552 ที่ สอวน.327/2552หนังสือภายนอกขอข้อมูลของศูนย์ สอวน.เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
39255228/10/2552 ที่ นร 1013.8.3 / 2752หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
40255228/10/2552 ที่ นร 1013.8.3/ 2727หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
4125525/11/2552 RDC5250006/ว.พิเศษหนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการผลวิจัยด้านโลจิสติกส์ เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
42255230/10/2552 ที่ ศธ 0527.23/ว 670หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2"เอกสารวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร
4325526/11/2552 ที่ สธ 5109/ว182หนังสือภายนอกแจ่งรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมประสงค์จะให้ทุนสำหรับศึกษาชีวสมมูลเอกสารองค์การเภสัชกรรม
4425529/11/2552 -หนังสือภายนอกนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเปลี่ยนชื่อตัวเอกสารศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4525524/11/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5207456หนังสือภายนอกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เช้าเฝ้าเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4625524/11/2552 ที่ นร 6807/5579/2552หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
47255211/11/2552 ที่ ศธ 64/ ว 3448หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมโครงการเสวนเชิงวิชาการ เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
48255211/11/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสฯ
4925525/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7429หนังสือภายนอกส่งคู่ฉบับสัญญาให้ทุนการศึกษาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5025526/11/2552 ที่ ศธ.23/ว157หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2553เอกสาร/
5125526/11/2552 ที่ ศธ 64.23/ว 147หนังสือภายนอกขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการ สควค.ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
52255214/10/2552 ที่ วช 0007/ว 7296หนังสือภายนอกการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิยานิพนธ์ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
53255220/10/2552 วช 0007/ว7488หนังสือภายนอกการเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Research Result Management Forum:Road show 2010เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
54255212/11/2552 ที่ 7883หนังสือภายนอกkMU ประสงค์ขอนำคณะอาจารย์ 7 ราย และ นักศึกษา 12 ราย เยือน มอ. ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
5525525/11/2552 ที่ สวรส ว1844/2552หนังสือภายนอกเชิญเสนอหัวข้อและเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศไทยเอกสารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
5625526/11/2552 ที่ ศธ 0517.071/วช.84217หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัยปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2552 และการแสดงปาฐกถาสุด แสงวิชียร ประจำปี 2552เอกสารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
57255210/11/2552 ที่ สข 0016.3/ว 4384หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ไทยสามัคี ไทยเข็แข็ง"เอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
58255227/10/2552 วท 5309/ว3936หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552: geoinfotech 2009เอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
5925526/11/2552 ที่ คทวท. 736/2552หนังสือภายนอกอนุมัติสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารสำนักงานประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6025529/11/2552 ที่ สข 52107/6350หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
61255213/11/2552 ที่ วก. 095/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
62255210/11/2552 ที่ ทส 0207.3/5314หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6325522/11/2552 ที่ ศธ.0567.5/(ว) 0825หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารรายงานประจำปีการศึกษา 2551เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
64255217/11/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5207235หนังสือภายนอกรายงายผลการดำเนินงานประจำปี 2551เอกสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
65255217/11/2552 -หนังสือภายนอกขอเสนอตู้ดูความชื้นสำหรับเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องใช้เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
66255218/10/2552 ที่ นร 1018.3/2759หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงานก.พ
6725524/11/2552 ที่ ศธ. 5408.1/7338หนังสือภายนอกขอความร่วมมือสำรวจความต้องการบรรจุนักเรียนทุนโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68255210/11/2552 ที่ ศธ 04147.139/966หนังสือภายนอกการชมภาพยนสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5เอกสารโรงเรียนสะเดา
69255228/11/2552 ที่ บร.ส. 468/52หนังสือภายนอกการรับสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553เอกสารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
70255211/11/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 055หนังสือภายนอกการประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัมนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
71255210/11/2552 ที่ สม.ศ 132/ 2552หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
72255211/11/2552 ที่ วท 5403/ว 1145/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับหลักการ (Coneept Paper) ของโปรแกรมเทคโนโลยีฐานทางว่สดุ(MTEC platform Techology)เอกสารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
73255228/10/2552 ที่ นร 1018.3/2766หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
74255230/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 050หนังสือภายนอกขอชี้แจงและแก้ไขประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2552(เพิ่มเติม)เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
75255210/11/2552 ที่ สม.อ. 032/2552หนังสือภายนอกแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล
76255212/11/2552 ที่ ศธ 0517.07/18752หนังสือภายนอกขอเรียนอนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ"เอกสารงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
77255213/11/2552 ที่ กสต 162/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปจังหวัดสงขลาเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
78255230/10/2552 ที่ ศธ 0501(1)/ว 1255หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในจิตศรัทราของท่านและบุคลากรที่รวมทำบุญเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7925529/11/2552 ที่ 6201/538หนังสือภายนอกInvitation to EuAsiaGrid Workshop no Natural Disaster Mitigationเอกสารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
8025527/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 017หนังสือภายนอกการขยายเวลารับผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุนระดับปริญญา โท-เอก เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
81255213/11/2552 ที ม.ญ. 5256/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประกวดการออบแบบโปสเตอร์ ระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ "คนไทยรักสามัคคี" เนื่องในงานหาดใหญ่แฟร์ ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิยาลัยหาดใหญ่
8225522/10/2552 ที่ ศธ 0517.091/ ทรด 010หนังสือภายนอกขอแจ้งการรับสมัครและการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ระดับปริญญา โท-เอก และเอกเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
83255210/11/2552 ศธ 0507(2)/ว1328หนังสือภายนอกมอบทุนวิจัยประจำปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ แพทศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ให้แก่นักวิจัยไทยเอกสารสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
8425524/11/2552 นร 6805/0900/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประกาศทุนวิจัยยางพาราเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
85255216/11/2552 ที่ กสต ว 164/2552(53)หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีตรง
86255217/11/2552 ที่ ตง 52004/ว 4219หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประชุมเครื่อข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang)เอกสารสำนักงานเทศบาลตรัง
87255211/11/2552 ที่ ทส 1013/ว319หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมประชุมเอกสารสำนักความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผน
88255216/11/2552 ที่ ทวท (มศว) 11/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 6/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89255214/10/2552 วช 0007/ว7296หนังสือภายนอกการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
90255219/11/2552 ที่ ทวท (มศว) 12/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
91255216/11/2552 ที่ ศธ 5408.1หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92255216/11/2552 ที่ ศธ 0519.8/2069หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครื่อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93255223/11/2552 ที่ ศกส. 256หนังสือภายนอกขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
94255219/11/2552 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 066หนังสือภายนอกขอรายงานผลการศึกษานิสิต/นักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2552เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
95255220/11/2552 -หนังสือภายนอกขอชี้แจงเรื่องการดำเนินการประกอบกิจการถ่ายเอกสารเอกสารบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
96255225/11/2552 ที่ วท 5405.06000/210/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Courseware และ Learning Objectเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
97255220/11/2552 ที่ ศธ 0506(1)/15280หนังสือภายนอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
98255225/11/2552 ที่ สธ 0212.03/1424หนังสือภายนอกทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุชเอกสารสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
99255217/11/2552 ที่ ศธ 0516.20/ร.1226หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน/เสนอผลงาน "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 "เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100255223/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/7863หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101255223/11/2552 ที่ ศธ 0521.02/0442หนังสือภายนอกหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิเพิ่มเติม ขั้นบริหารธุรกิจบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102255220/11/2552 ที่ วท 5406.0400/ว.331หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Training for the trainer in nanotechnology ประจำปี 2553เอกสารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
103255211/11/2552 -หนังสือภายนอกขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ตการกุศล"ราตรีสีชมพู เพื่อแผ่นดินเกิดฯ"เอกสารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104255220/11/2552 ที่ สข 52805/ว 2868หนังสือภายนอกการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
105255211/11/2552 -หนังสือภายนอกขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ตการกุศล "ราตรีสีชมพู เพื่อแผ่นดินเกิดฯ"เอกสารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106255224/11/2552 ที่ ศธ 0584/1664หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10725522/11/2552 ศธ 0518.06/ว88หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
108255224/11/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 7903หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109255224/11/2552 ที่ ศธ 0517.06/8349หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
110255226/11/2552 ที่ สข 52801/ว 2918หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
111255225/11/2552 ที่ ศธ 0578.08/6171หนังสือภายนอกขอเรียนเชิยเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาเทคโนโลยีลิเธียมโพลิเมอร์แบเตอรี่"เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
112255216/11/2552 ที่ มป.099/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาตให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
113255216/11/2552 ที่ มป. 098/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาติให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
11425521/12/2552 ที่ ชพศ.037.07/2552หนังสือภายนอกเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานประชาสัมพันธ์พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชาเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
115255223/11/2552 ที่ ศธ 575200/7760หนังสือภายนอกขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
116255216/11/2552 ที่ มป.099/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาตให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
117255216/11/2552 ที่ มป. 098/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่อนุญาตให้อาจารย์ไปถวายความรู้ให้กับพระนิสิตเอกสารมหาปัญญาวิทยาลัย
11825521/12/2552 กค 0406.6/ว437หนังสือภายนอกการรายงานการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
119255226/11/2552 ที่ วช 0017/ว 1793หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "จัดทำแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554-2560"เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
120255227/11/2552 ที่ ทส.0403.4/390หนังสือภายนอกขอส่งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯเอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
121255219/11/2552 ที่ วช 0003/ว 8201หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบสำรวจค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12225523/12/2552 ที่ ชฟ 02/53หนังสือภายนอกขอเชิญส่งทีมฟุตซอลเช้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11เอกสารชมรมฟุตบอลอาจารย์และข้าราชการ
123255230/11/2552 ที่ สข 52802/0.2962หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
124255230/12/2552 ที่ สข 52802/ว.2962หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
12525523/12/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน"เอกสารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126255230/11/2552 ที่ สข 52107/6771หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
127255220/11/2552 พว0001(อพ.) 0597/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย. ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
128255211/11/2552 ที่ ศธ 0516.34/ว 3514หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรมเอกสารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
129255213/11/2552 ที่ ศธ 0516.34/ว 3513หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2553เอกสารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
130255219/11/2552 ที่ ทส 1013/ว 330หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสำนักความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผน
13125522/11/2552 -หนังสือภายนอกขอแจ้งการเปลี่ยนและย้ายสำนักงานเอกสารบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
13225522/12/2552 ที่ นร 6808/1644/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
13325522/12/2552 ที่ ศธ 0513.30402/1349(18)หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ TSIMMOD2010เอกสารคณะวิสวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13425528/12/2552 ที่ กสต ว 175/2552(53)หนังสือภายนอกการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกฯ โดยวิธีตรง ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีตรง
135255226/11/2552 ที่ วช 0008.11/ว 674หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯเอกสารสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
13625529/12/2552 ---หนังสือภายนอกการตรวจสอบบัญชีของสถาบันส่งเสริมการสอน (สสวท)เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
13725528/12/2552 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 075หนังสือภายนอกการจัดค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษาเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13825528/12/2552 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 074หนังสือภายนอกการเปลี่ยนแปลงข้อปฎิบัติของสถาบันในโครงการในการคัดเลือกนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2552 เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
139255214/12/2552 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 072หนังสือภายนอกการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยวชน ครั้งที่ 5 เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
140255214/12/2552 ที่ อ.น.ว พิเศษ /2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
14125529/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/8043หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14225528/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/8147หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14325529/12/2552 ที่ วช 0017/ว1855หนังสือภายนอกขอความร่วมมือจัดทำแผนดำเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
144255226/11/2552 ที่ ศธ0519.7.01/ว.327หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2551เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนรินทรวิโรฒ
145255211/12/2552 ที่ ศธ 5408.1/ว 8312หนังสือภายนอกขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14625529/12/2552 ที่ สว(คจว.๗ 0006/ว 285หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเอกสารคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14725528/12/2552 ที่ วธ 0427.06/520หนังสือภายนอกขอสงวนเอกสารราชการเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
14825529/12/2552 ที่ นร 1018.3/3079หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
14925529/12/2552 ที่ นร 1018.3/3079หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
150255217/12/2552 ที่ ศธ 0587.12/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องเรียนเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
15125528/12/2552 ที่ วท 5401/ว 7246หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ ประจำปี 2554เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
15225524/12/2552 ที่ ทส 0404/ 1767หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอกสารสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ
15325529/12/2552 วช 0017/ว1855หนังสือภายนอกขอความร่วมมือจัดทำแผนดำเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
154255211/12/2552 ที่ นร 1004.1/ 1863หนังสือภายนอกเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจการประเมินความเหมาะสมผู้ผ่านการประเมินโครงการเพื่อรับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาภรัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552เอกสารสำนักงาน ก.พ.
155255216/12/2552 ที่ ศธ 0516.20/ร.1352หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
156255215/12/2552 ที่ ศธ 0516.20/ร.1331หนังสือภายนอกขอความอนะเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
157255217/12/2552 ที่ สข 52101.1/ 7057หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาในคระกรรมการอำนวยการ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
158255214/12/2552 ที่ สอวน.361/ 2552หนังสือภายนอกการรับสมัครคัดเลิอกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ 2010 Asiam Science Campเอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
15925523/11/2552 ที่ LT-568/2009หนังสือภายนอกขอให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเอกสารบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
160255216/12/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์เรื่องสมัครงานเอกสารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
161255217/12/2552 ที่ บร.ว.3217/ 2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานด้านวิศวกรรมการทางและจราจร ครั้งที่ 6ประจำปี 2553เอกสารสภาวิศวกร
162255216/12/2552 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5208447หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16325523/12/2552 ที่ วท.5401/ว.7174หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุน "โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.สวทช"ประจำปี 2553เอกสารสวทช
16425529/12/2552 ที่ อบก.02/573หนังสือภายนอกขอความอนุเคาะห์ประชาสสัมพันธ์งานประชุมฯเอกสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
16525528/9/2552 ที่ คค 0415/11408หนังสือภายนอกการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอกสารกรมขนส่งทางบก
166255211/12/2552 ที่ นร 1018.3/ 3150หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
167255221/12/2552 ที่ วท 5402/1886/2552หนังสือภายนอกตอบรับให้บุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารBIOTEC
168255217/12/2552 ที่ นร 6807/6300/2552หนังสือภายนอกการเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
169255218/12/2552 ที่ ศธ 0527.04/ว 1381หนังสือภายนอกขอแจ้งกำหนดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
170255222/12/2552 ที่ ศธ 5401(ค)/ว 8531หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการร่วมเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171255217/12/2552 ที่ วท 0212.2/ว 5208486หนังสือภายนอกขอส่งแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลรายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าฯเอกสารสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
172255214/12/2552 ศธ 0520.208/ว128หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
17325529/12/2552 อบก. 02/573หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมฯเอกสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
174255216/12/2552 ศธ 0519.12/11495หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 4 วันที่ 29-30 มกราคม 2553เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
175255216/12/2552 ที่ ศธ 0506(1)/ 16551หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลัสุตรฯเอกสารสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
176255218/12/2552 ที่ ทก 0410/2446หนังสือภายนอกรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
177255221/12/2552 ที่ ศธ 0517.06/ 9357หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
178255217/12/2552 ที่ วท 0212.2/ว 5208486หนังสือภายนอกขอส่งแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลรายงานการสืบค้นข้อมูลฯเอกสารสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
179255225/12/2552 ที่ ศธ.0206.6/ 774หนังสือภายนอกการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกสารสำนักงาน ก.ค.ศ กระทรวงศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|