Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125525/2/2552 ที่ ทส 0404.8/ 131หนังสือภายนอกการขอรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
2255213/2/2552 ที่ ศธ 0531.18/328หนังสือภายนอกขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
325526/2/2552 ที่ บคผ.10/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการติดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แบบอราทอรีส์ จำกัด
4255210/2/2552 ที่ ตง 76001/ 061หนังสือภายนอกขอรับอนุเคราะห์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานแล้วเอกสารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
5255227/1/2552 ที่ วช 0003/ว 0602หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6255213/2/2552 ที่ มอ.290/034หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนสาธิตฯ
7255212/2/2552 -หนังสือภายนอกรับนักศึกษาสาบาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฝึกงานด้านระบบ ISOเอกสารบริษัท เตทต้า อี เอเชีย จำกัด
825526/2/2552 ที่ ศธ 0520.204/00795หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9255216/2/2552 ที่ สอวน.045/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกา 2551 ค่าย 2 งวด 1เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
10255213/2/2552 ที่ สธ 0212.01/274หนังสือภายนอกเชิญประชุมเอกสารสำนักงานบริหารโครงการร่วม ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
11255213/2/2552 ที่ ยธ 1002.24/ 0521หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางนิติพิษวิทยานานาชาติเอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
12255210/2/2552 ที่ ศธ 04146.148/0153หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องวัดแรงดึง Tensileเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
13255216/2/2552 ที่ ศธ.55/ว 177หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และออกข้อสอบสาขาวิชาคณิตศาสตร์เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
14255218/2/2552 ที่ พ.ษ.023/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าชมพิพิธภัทฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีเอกสารโรงเรียนพัฒนศึกษา
15255219/2/2552 ที่ 52--02-001หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตครีมหน้าใสยางพาราแก่"โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน" คณะวิทยาศาสตร์เอกสารบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัด
16255213/2/2552 -หนังสือภายนอกเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียกับสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันวิจัยของรัฐเอกสารAsian Institute of Technology
1725522/2/2552 ที่ นวท.005/ 2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงงานเข้าร่วมการประกวดเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
18255218/2/2552 ที่ ทวท (มข) 24/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทึ่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19255216/2/2552 ที่ สกว.5หนังสือภายนอกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปริญญาโทเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
20255219/2/2552 ที่ สอวน. 057/2552หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (The Third International Earth Science Olympiad 2009 : 3rd IESO)เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
21255210/2/2552 ที่ สคว.4/2552หนังสือภายนอกการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
22255218/2/2552 ที่ บค.009/2552หนังสือภายนอกรับสมัครพนักงานขายปุ๋ยชีวภาพเอกสารบริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
23255219/2/2552 ที่ ศธ 0517.28/ 336หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองเอกสารสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
24255229/1/2552 ที่ FPST 004-01/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2552เอกสารมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
25255218/2/2552 ที่ วท 5502/ ว 207หนังสือภายนอกขอดเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ" วิทยาศาสตร์ในดนตรี :Music, The Sound I Saw"เอกสารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
26255223/2/2552 ที่ สข 52107/หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
27255225/2/2552 มอ 135/194หนังสือภายนอกแจ้งการเดินทางไปราชการ รศ.ดร.ประเสริฐ สันตินานาเลิศ ผศ.ดร.จรรยา นครินทร์เอกสารสารบรรณโครงการจัดตั้งเทคนิคการแพทย์/โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
28255219/2/2552 ที่ ศธ 0526.05/107หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะสถิติประยุกต์
29255220/2/2552 ที ศธ 575200/ 1067หนังสือภายนอกตอบรับการร่วมเป็นสถาบันจัดและตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ศูนย์ภาคใต้เอกสารมหาวิทยาลัยวลักษณ์
30255224/2/2552 ที่ วช.0002.2/ว. 1714หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับโลก ครั้งทึ่ 4 เรื่อง การปลูกสร้างเซลล์ใหม่ทางการแพทย์ (The 4 th World Congress on Regenerative Medicine)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
31255228/1/2552 ที่ วท 0213/ ว 5200657หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการตามมาตรา 21 (2) วาระแรกเอกสารสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32255213/2/2552 ที่ วท 0213/ ว 5200957หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการตามมาตรา 21 (2) วาระแรกเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
33255213/2/2552 ที่ ศธ 0584.07/210หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3425522/3/2552 ที่พกญ.พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอส่งนักเรียน นักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเอกสารโรงเรียนพริชยการหาดใหญ่
35255225/2/2552 ที่ ศธ 0531.13/ 154หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
36255225/2/2552 ที่ สธ 0531.13/ 153หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3725522/3/2552 ที่ ศธ 0503(5)/2687หนังสือภายนอกงบประมาณโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทสไทย) ระยะที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
38255220/2/2552 นร.6810/ว.00128/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
39255220/2/2552 ที่ อก 0710/ว 00592หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40255223/2/2552 ที่ อก 0710/ว 00578หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4125522/3/2552 ที่ปณท ปข.9(ตธ.)/867หนังสือภายนอกการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2552เอกสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
42255224/2/2552 ศธ 0208/1365หนังสือภายนอกการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
43255224/2/2552 ทส 0628.1/ว 150หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงาน "น้ำไร้พรมแดน" เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกเอกสารกรมทรัพยากรน้ำ
4425524/3/2552 -หนังสือภายนอกขอประสงค์ลาออกจากโครงการพสวท.เอกสาร21/83 หมู่ที 6ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
4525522/3/2552 ที่ สทวท./22/2552หนังสือภายนอกขออนุญาติเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นกรรมการตัดสินโปสเตอร์เอกสารสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46255223/2/2552 สวพอ.52/ว.016หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานและร่วมประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบัน ระดับชาติและนานาชาติเอกสารสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
4725522/3/2552 -หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเอกสารบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
4825529/3/2552 ที่ ส.ส.พ. พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานที่จะเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
4925529/3/2552 ที่ ส.ส.พ.พิเศษ/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานที่จะเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
50255216/2/2552 ที่ ม.ญ.0369/2552หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5125529/3/2552 ศธ0531.19/149หนังสือภายนอกการเข้าชมสถาบัณทักษิณคดีศึกษาเอกสารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
5225529/3/2552 ศธ5408.1/1579หนังสือภายนอกขออนุญาตให้พนักงานในสังกัดเข้ารวมสอบสัภาษณ์และประชุมตัดสินผลการสอบคัดเลือกเอกสารสถาบัณส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5325529/3/2552 ศะ0531.13/163หนังสือภายนอกการรวมเป็นสถาบันจัและตัดสินการประกวด/การแงขันกิจกรรวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศษสตร์แห่งชาติประจำปี2552ศูนย์ภาคใต้เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5425524/3/2552 ที่ อก 0710 /ว 00890หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรบานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5525525/3/2552 ที่ อก 0710/ว 00923หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56255210/3/2552 055/2552หนังสือภายนอกคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57255210/3/2552 ศ.สน ว 058/2552หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58255210/3/2552 ศธ5408.1/1596หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59255210/3/2552 ตช 0030.69/286หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการศึกษาดูงานเอกสารกองกำกับการ9กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอสะเดา
60255210/3/2552 ตช 0030.69/286หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการศึกษาดูงานเอกสารกองกำกับการ 9 การบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
6125524/3/2552 ที่ คต: 442/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "งานวิจัย สร้งปัญญา พัฒนาประเทศ" และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญยาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS 52เอกสารสำนักงานโครงการ IRPUS
62255225/2/2552 วช 0017/ว484หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
63255210/3/2552 สอวน.092/2552หนังสือภายนอกการรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน.เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
64255210/3/2552 ศธ 57 42 00/ 1411หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์
6525524/3/2552 ศธ 57 51 00/1291หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66255210/3/2552 ศธ 575200/1384หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67255210/3/2552 ศธ 575200/1383หนังสือภายนอกตอบรับการเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
68255210/3/2552 ศธ 0517.09/0981หนังสือภายนอกแจ้งงบประมาณในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ในการเสนอผลงานวิชาการเอกสารมหาวิทยลัยมหิดล
6925529/3/2552 วท 0203.3(1)/5201549หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเข้าร่วมสัมมนาในวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชิวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไร"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7025529/3/2552 ศธ.55/ว.314หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
71255210/3/2552 บช.044/2552หนังสือภายนอกขอถอนหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เอกสารบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
72255225/2/2552 วช 0017/ว 484หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
73255212/3/2552 สอวน.101/2552หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. ที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติเอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
7425526/3/2552 ศธ 0507(2)/ว 269หนังสือภายนอกทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
75255225/2/2552 วท 5901/1084หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7625524/3/2552 ที่ นร 1013.8.2/ 1220หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
77255211/3/2552 ที่อก 0702/ว 734หนังสือภายนอกรายงานและคู่มือมาตรฐานและกฏระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ
78255210/3/2552 ที่ ทวท (มข) 26/2552หนังสือภายนอกขอรายชื่อผู้แทนเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับอุดมศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
79255216/3/2552 ที่ ศธ.0581.06/327หนังสือภายนอกขอเยี่ยมชมดูงานด้านการเรียนการสอนเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8025522/3/2552 ศธ 0517.09/0894หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
81255211/3/2552 อก 0702/ว734หนังสือภายนอกรายงานและคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีนเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
82255210/3/2552 ทวท(มข) 24/2552หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่2/2552เอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83255212/3/2552 ทส 0909.5/4558หนังสือภายนอกขอให้บุคลากรในสังกัดอื่นไปปฏิบัติราชการโครงการวิจัยเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
8425525/3/2552 วท 5406/ว.124หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแนะนำโครงการ Computational Nanoscience Consortiumเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
85255216/3/2552 สอวน.097/2552หนังสือภายนอกขอส่งเงินดำเนินการค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2551 ค่าย 2 งวด 2เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
86255212/3/2552 ที่ ศธ 0505(3)หนังสือภายนอกร่างมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
87255212/3/2552 ที่ วช 0005/ ว.2166หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติ เรื่อง "การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ครั้งที่ 2"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
88255220/2/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 1315หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษา พสวท. สมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89255222/3/2552 ที่ สธ 0203.0914/722หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี
902552-ที่ ทส 0910.2/ 302หนังสือภายนอกแจ้งผลการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการศึกษาจัดทำเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเอกสารส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
91255220/3/2552 สข 0003/1248หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ(เช็คช่วยชาติ)เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
92255223/3/2552 ที่ ศธ 04098.181/53หนังสือภายนอกขอสนับสนุนอุปกรณ์ใช้สำนักงานเอกสารโรงเรียนวัดโคกแย้ม
93255216/3/2552 ที่ วช 0017/ว 675หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เข้าร่วมการสัมมนาเอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ
94255218/3/2552 ที่ ศธ 5408.1/ 2096หนังสือภายนอกโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9525529/10/2551 ที่ กห 0446.23/ 1498หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2549 - 2550เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
96255216/3/2552 สข 0025/ว 4067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
97255224/3/2552 สข 52107/1685หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
98255225/3/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นในงานการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และ ระบบการจัดการเอกสารเอกสารFUJIXEROX
99255212/3/2552 ที่ สอซช.0802/ ว 332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตหกรรมวอฟต์แวร์แห่งชาติ
100255212/3/2552 สอซช.0802/ว332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
101255212/3/2552 ที่ ศธ 6393(8)/ 3790หนังสือภายนอกอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแทพยศาสร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102255225/3/2552 ที่ ตช 0034.671/846หนังสือภายนอกส่งใบตอบรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารกองวิทยาการ 4 จ.สงขลา
103255224/3/2552 ที่ ศธ 55/ ว 621หนังสือภายนอกเชิญร่วมงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
104255223/3/2552 ที่ ศธ 0540.06/ ว 1329หนังสือภายนอกขอความอนะเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
105255223/3/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 1139หนังสือภายนอกการประชาสัมพันธ์รับสมัรรับทุน ป.โท-เอกในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
106255225/3/2552 ที่ ศธ 0517.09/ 1175หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
107255225/3/2552 วท 6100/ว.019หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)
108255216/3/2552 ศธ 0520.107(นฐ)ว.1029หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
10925521/4/2552 ที่ ศธ 0514.21/ว.หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2550เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
110255219/3/2552 สข0025/ว8067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
111255219/3/2552 สข0025/ว8067หนังสือภายนอกโครงการช่วยเหลือคเครองชีพผู้ประกันตนเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
112255231/3/2552 กสต 037/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
113255223/3/2552 วช 0004/ว 0089หนังสือภายนอกขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552เอกสารศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
114255230/3/2552 ศธ 540 (ค)/2340หนังสือภายนอกแจ้งการโอนเงินเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11525524/3/2552 ที่ ศธ 0302/ว 17041หนังสือภายนอกส่งหนังสือนโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
116255227/3/2552 ที่ ม.ด.ธ.051/2552หนังสือภายนอกชี้แจงและขอความร่วมมือเอกสารมูลนิธิดำรงชัยธรรม
117255231/3/2552 ที่ ศธ 5408.1/2376หนังสือภายนอกการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ สควค.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
118255231/3/2552 ที่ ศธ. 0513.302/0635หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานเอกสารคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์
119255227/3/2552 ที่ สต 181/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
120255231/3/2552 ศธ 0531.13/0197หนังสือภายนอกการขอข้อมูลการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

[ เอกสารทั้งหมด :929 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :31 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|