Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิศวกรรมศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :801 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :27 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255220/4/2552 กษ0924/825หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
2255224/3/2552 ศธ0508/ว350หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3255223/3/2552 -หนังสือภายนอกการยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2552 (GE FOUNDTION SCHOLAR-LEADERS PROGRAM) เอกสารINSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
4255223/3/2552 วช0004/ว0089หนังสือภายนอกขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยของหน่วยงาน ที่ดำเนินกรในปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
5255210/4/2552 ศธ04146/ว104หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
6255218/3/2552 ศธ5801/1191หนังสือภายนอกขอโอนย้ายสถานศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7255220/4/2552 วท5408/0442หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา สิทธิประโยชน์ทางภาษา เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอกสารTMC
825529/4/2552 ศธ0507(2)/ว408หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจร่วมมือทางวิชาการกับ ประเมศอิสราเอล ครั้งที่ 1/2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
925521/4/2552 อก0710/ว01177หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1025527/4/2552 ศธ0585.13/472หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11255220/4/2552 ม.ญ.0924/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
12255231/3/2552 ศธ0517.30/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การอบรมเอกสารวิทยาลัยนานาชาติ / มหาวิทยาลัยมหิดล
13255221/4/2552 สต0127/181หนังสือภายนอกขอสนับสนุนวิทยากรเอกสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล
14255225/3/2552 วท5403/ว331หนังสือภายนอกขอเชิญชวนจัดส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (RHAsia2009)เอกสารMTEC
15255220/4/2552 วท5101/ว267หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ "Research Paper related to Metrology"เอกสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16255227/3/2552 พน0601/1065หนังสือภายนอกขอเบิกเงินโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งจากฝุ่นไม้ งวดที่ 2 และงวดที่ 3เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1725527/4/2552 วสท283/2552หนังสือภายนอกขอให้เสนอชื่อนิสิต นักศึกษา เพื่อรับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2552เอกสารวสท.
1825523/4/2552 วช0007/ว2664หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ"ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่"ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
19255216/3/2552 ศธ6393(14).4/260หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20255222/4/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเอกสารIRPC
2125529/4/2552 ศธ0526.01/ว1174หนังสือภายนอกโครงการประกวดวิทยานิพยธ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่2เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
22255220/4/2552 ศธ0531.16/0196หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เอกสารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
23255221/4/2552 วท5402/534/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7เอกสารสวทช
24255229/4/2552 ทส0306/ว176หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง MODERN EARTH WATCHING FOR GLOBAL CLIMATE AIR POLLUTION AND WEATHER STUDIESเอกสารสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กรมควบคุมมลพิษ
25255222/4/2552 นร6807/1793/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ คปก. "ดุษฏีบัณฑิต คปก. 1250 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้อุดมศึกษาและระบบวิจัยของประเทศ"เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2625522/4/2552 IIUM/306/G/19/4/1หนังสือภายนอกINTERNATIONAL SEMINER ON WETLANDS AND SUSTAINABILITY 2009เอกสารIIUM
27255217/4/2552 -หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ "เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน"เอกสารBEC TERO
28255228/4/2552 กฟผ.911400/17325หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและการสนับสนุนด้านการจัดทำสื่อเพื่อร่วมงานนิทรรศการงานวิจัยของ วช.เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2925521/5/2552 รง0406.12/364หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าสัมมนา เอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
30255230/4/2552 กษ0924/ว387หนังสือภายนอกขอส่งประกาศรับสมัครเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
3125528/4/2552 ศธ0516.22/วพ.52/002หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เพื่อจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3225529/4/2552 พน0510/กปท/131หนังสือภายนอกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยจัดทำแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีเอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3325524/5/2552 มอ187/ว1287หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักทรัพยากรเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ครั้งที่ 1/2552เอกสารหอสมุด
34255227/4/2552 ศธ0201.6/1410หนังสือภายนอกการรับรองการยกเว้นอากรนำเข้าเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ
35255228/4/2552 ศธ0506(1)/5289หนังสือภายนอกพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
36255228/4/2552 อก0709/ว1998หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3725528/5/2552 อก0710/ว01220หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38255223/4/2552 วทท35 35ว/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35(วทท35) เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
39255227/4/2552 ศธ0201.6/1409หนังสือภายนอกการรับรองการยกเว้นอากรนำเข้าเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ
40255223/4/2552 วท5502/ว5202550หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน "มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41255220/4/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดสอนวิชา cybertools for research ในรูป web-based courseเอกสารสวทช
42255211/5/2552 003/2552หนังสือภายนอกการรับสมัครงานเอกสารUTAC
43255229/4/2552 สทก408/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2552เอกสารธนาคารกรุงไทย
4425524/5/2552 วช0005/ว3234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2552 ของ วข.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
4525521/5/2552 วช 0005/ว 3202หนังสือภายนอกการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552(เพิ่มเติม)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4625524/5/2552 วช 0005/ว 3234หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4725524/5/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับรับฟังการชี้แจงรายละเอียด โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม (ระยะที่ 2) ของบริษัท เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจหมายเลข G10/48 บริเวณอ่าวไทยเอกสารERM
48255227/4/2552 ศธ 0552.01.02/001หนังสือภายนอกเลื่อนกำหนดเวลาส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSU 2009เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
4925524/5/2552 ศธ0528.09/ว0762หนังสือภายนอกขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนำเสนอผลงานวิจัย วิชาการ ด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนเอกสารคณะศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยบูรพา
5025527/5/2552 ศธ04146/14หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 3
5125521/5/2552 วช0007/ว3205หนังสือภายนอกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5225527/5/2552 วท0204.3/ว5202905หนังสือภายนอกการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคตเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5325527/5/2552 วท6100/ว029หนังสือภายนอกโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)เอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
54255230/4/2552 ศธ0526.04/86หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ นักเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
55255223/4/2552 นร0719/ว65หนังสือภายนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์เอกสารสำนักงบประมาณ
56255230/4/2552 ศธ0513.10701/1386หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
57255230/4/2552 ศธ0513.1201/ว0819หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
58255212/5/2552 ศธ0507(3)/ว503หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยกับต่างประเทศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
59255212/5/2552 กษ0327/THAICID/2หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 4 th THAICID NATIONAL SYMPOSIUMเอกสารกรมชลประทาน
60255212/5/2552 กก5103.4.12/ว1844หนังสือภายนอกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" ณ จังหวัดระนองเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
6125523/3/2552 ศธ 0509(4)/ว 342หนังสือภายนอกการยุบเลิกสายงานช่วยสอนตำแหน่งครูเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
6225527/5/2552 กค0701/ว3469หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายกำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ RD Camp ของ กรมสรรพากรเอกสารกรมสรรพากร
63255222/5/2552 วสท405/2552หนังสือภายนอกการจัดสัมมนา "การใช้โครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง" ครั้งที่ 4เอกสารวสท.
64255215/5/2552 คทวท259/2552หนังสือภายนอกรับสมัครทุน สกว. - สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับเอกสารสำนักประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว
65255220/5/2552 ม.ญ2137/2552หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6625524/5/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552เอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย
67255216/5/2552 มธบ 0401/05151หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
68255230/4/2552 ศธ 0589.1/ว0256หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการปรชุมทางวิชาการ การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอกสารมหาวิทยาลัยนครพนม
6925524/5/2552 ศธ 0583.16/ว 011หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติเรื่อง "งานวิจัยที่เน้นการปฏิบัติจริง จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม"เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7025527/5/2552 ศธ5801/1901หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
71255213/5/2552 วท0204.3/ว5202977หนังสือภายนอกโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2552เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
72255220/5/2552 ศธ0540.01/ว2039หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73255221/5/2552 กษ0924/1112หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นผู้ร่วมงานวิจัยเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
74255218/5/2552 ส.วศ.มก.07/2552หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเอกสารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
75255227/5/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการจัดการแข่งขัน กีฬาเปตองสมบูรณ์สุขคัพ ครั้งที่ 1เอกสารชมรมเปตองสมบูรณ์สุข
7625522/6/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS Base Station เอกสารบริษัท อัลทิเมทโพซิชั่นนิ่ง จำกัด
77255220/5/2552 ศธ0512.77/138หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานกิจกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง พ.ศ.2549-2552เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง
78255226/5/2552 PGPA/PR/09/0899หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานประจำปีและรายงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น เอกสารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
79255214/5/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติทางวิศวกรรม IABSE Symposium 2009เอกสารThai Group of IABSE
80255220/5/2552 -หนังสือภายนอกขอติดโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบ TOA Color Design Awards with บ้านและสวน ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด ECO CIETYเอกสารบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
81255227/5/2552 ศธ0601/2340หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
82255228/5/2552 ชพ74201/339หนังสือภายนอกขอขอบคุณในความคิดเห็นของสมรรถนะเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) เอกสารอบต.พะโต๊ะ
8325526/5/2552 ศธ0521/1451หนังสือภายนอกการให้ยืมตัว รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
84255213/5/2552 ศธ0526.06/ว952หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 เอกสารสำนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
85255218/5/2552 ทบส2552/38หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเอกสารBAYER
86255229/5/2552 สส.ว1377/2552หนังสือภายนอกขอส่งผลการทดสอบข้อสอบสำหรับการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร ปี 2552 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เอกสารสภาวิศวกร
8725522/6/2552 -หนังสือภายนอกขอมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เอกสารนายนิตติ จิระนคร
8825524/6/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Green Read with Tour Idea Challenge 2เอกสารSCG Peper
8925526/4/2552 -หนังสือภายนอกGENETIC Computer School ประเทศสิงคโปร์ ประสงค์สร้างความร่วมมือ กับ มอ. ด้านคอมพิวเตอร์เอกสารGENETIC Computer School
90255212/5/2552 สต0004/4028หนังสือภายนอกขออนุญาตเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2009 China - ASEAN Youth Camp ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกสารศาลากลางจังหวัดสตูล
91255229/5/2552 ฝบ.(สนญ)117/2552หนังสือภายนอกทุนการศึกษา ประจำปี 2552เอกสารAGC Glat Glass (Thailand) Public Company Limited
92255229/5/2552 อก0710/ว01752หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9325521/6/2552 -หนังสือภายนอกอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เอกสารBrother Tool Tester
94255214/5/2552 -หนังสือภายนอกงาน ProPak Asia 2009 และงาน The E5 Engineering Series 2009เอกสารBES
9525522/6/2552 ศธ0531.13/264หนังสือภายนอกอนุญาตให้ข้าราชการเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยทักษิณ
96255229/5/2552 วสท432/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
9725522/6/2552 ปตท.สผ.1800/จ00421/52หนังสือภายนอกทุนการศึกษาประจำปี ปตท.สผ. สำหรับนิสิต - นักศึกษาระดับปริญญาตรี เอกสารปตท.สผ
9825524/6/2552 อก0711/ว2400หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับมาตรฐาน ISO 16528เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99255215/5/2552 อก0709/ว2380หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10025524/6/2552 ศธ0527.09/694หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยนเรศวร
10125524/6/2552 ศธ0531.25/ว0173หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
10225521/6/2552 ศธ0526.01/ว1844หนังสือภายนอกขยายเวลาโครงการประกวดวิทยานิพยธ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2552เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10325528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารชมรมเปตองสมบูรณ์สุข
10425522/6/2552 ม.ด.ธ.0069/2552หนังสือภายนอกแจ้งรายชื่อนักศึกษามูลนิธิดำรงชัยธรรม และขอความร่วมมือเอกสารมูลนิธิดำรงชัยธรรม
10525528/6/2552 ทช8100/0050หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ NTC Scholarshipเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอตสาหกรรมโทรคมนาคม
10625521/6/2552 วภก04/2552หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในการรับนักศึกษาฝึกงานเข้าฝึกในสถานประกอบการเอกสารโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
10725525/6/2552 นร6808/639/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
108255210/6/2552 สวก0101/ว6063หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและบริหารชุดโครงการ รุ่นที่ 4เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
10925529/6/2552 ฝ่ายการศึกษา175/2552หนังสือภายนอกส่งเงินค่าลงทะเบียนและค่าหอพักเอกสารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
110255211/6/2552 สข0027.107/ว135หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารโรงพยาบาลหาดใหญ่
11125525/6/2552 นร 6808/639/2552หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11225524/6/2552 วช0006(สตว)/3946หนังสือภายนอกแจ้งผลการขอปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เสนอของบแระมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามมติคณะรัฐมนตร๊เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
113255215/6/2552 ศธ0578.07/1250หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
114255217/6/2552 มอ001.1/ว044หนังสือภายนอกขอเลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ IMT-GT ประจำปีงบประมาณ 2552 เอกสารIMT-GT
115255219/6/2552 ปอมท.5152(1)/ว13หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท. เรื่อง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยังเอกสารงานสภาอาจารย์/กองกลาง
116255211/6/2552 วช 0003/ว 4142หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์โครงการนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11725521/6/2552 -หนังสือภายนอกWe are pleased to send you a brochure of the World Premier Internationnal Researcd Center (WPI) InitiativeเอกสารJapan Society for Promotion of Science
118255212/6/2552 รง0406.12/ว080หนังสือภายนอกขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาคเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
119255215/6/2552 ศธ6393(27)/2/564หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุม ICGSI-2009 และขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบทความตัวแทนสถาบันเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12025529/6/2552 สข0003/ว2379หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
121255222/6/2552 163/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตนำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเอกสารโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
122255215/6/2552 -หนังสือภายนอกขอรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารบรืษัท โซนิกซ์ แอด 200 จำกัด
12325528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบต่างๆ เนื่องในงาน " บ้านและสวนแฟร์2009"เอกสารบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
124255215/6/2552 วท5404/802หนังสือภายนอกการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานศูนย์ประสานงานภูมิภาคโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" [The Twelth National software Contest: NSC 2010]เอกสารNECTEC
125255216/6/2552 ศธ0578.08/445หนังสือภายนอกขอส่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
126255212/6/2552 JGSEE093/52หนังสือภายนอกส่งเงินทุนอุนหนุนวิทยานิพนธ์ งวดที่ 1 ตามที่โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เอกสารJGSEE
127255215/6/2552 -หนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการยอดนักคิดกับมิชลิน ปีที่ 6เอกสารMICHELIN
128255219/6/2552 อก0708/ว2302หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12925523/6/2552 วช0001.5/ว3889หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13025521/6/2552 ศธ5807/157/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2552 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2552) เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13125528/6/2552 CEPT/165หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมประชุมเพื่อขยายผลของโครงการสู่ภาคปฏิบัติเอกสารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
132255215/6/2552 ศธ5805/2545/52หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในกลุ่มประเทศสมาชิก GMSTECเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
133255219/6/2552 ศธ04092/272หนังสือภายนอกการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
134255224/6/2552 ศธ 0507(3)/ว 752หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสัมมนาเรื่อง จะเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
135255218/6/2552 คปธ0941/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเอกสารโรงเรียนแสงทองวิทยา
136255226/6/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นตัวแทน นักกีฬาชมรมฯโบว์ลิ่ง จังหวัดสงขลาเอกสารชมรมกีฬาโบว์ลิ่งจังหวัดสงขลา
137255224/6/2552 ทส0205(16)/381หนังสือภายนอกขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรเอกสารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
138255219/6/2552 ษธ0531/1608หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเดินทางไปราชการเอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
139255222/6/2552 กจท/ว1726หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรัลสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเอกสารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14025528/6/2552 ศธ0512.17/2311หนังสือภายนอกขอส่ง Annual Report 2007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141255218/6/2552 วท1100/224หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
14225528/6/2552 -หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ แข่งขันชิงเงินทุน Youth Action Fund (Thailandเอกสารโครงการ Youth Action Fund (Thailand)
143255224/6/2552 คค0630/82หนังสือภายนอกขอเชิญยื่นข้อเสนองานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์เอกสารสำนักบริหารบำรุงทาง / กรมทางหลวง
14425521/7/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Rescue Robot Championship 2009เอกสารSCG
145255225/6/2552 TST030-3/2552หนังสือภายนอกการโอนเงินให้กับนักศึกษาทุนเอกสารบริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
146255225/6/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Work and Travelเอกสารวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
147255225/5/2552 ออต254/2552/3.1.2หนังสือภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2553เอกสารIAESTE THAILAND
148255219/6/2552 ศธ6393(13)/ว2550หนังสือภายนอกขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 1เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาเชียงใหม่
149255224/6/2552 อก0709/ว3255หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15025521/7/2552 ศธ0514.29/ว882หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมหารือและติดตามการแต่งตำราเรียนของหลักสูตรช่างและผังเมืองเอกสารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151255222/5/2552 ศธ5614(12)/ว28หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15225523/6/2552 ออต253/2552/3.1.2หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2553เอกสารIAESTE Thailand
153255224/6/2552 -หนังสือภายนอกมูลนิธิวิทยาศาสตร์และการศึกษาของไบเออร์มอบทุนเพื่อศึกษาที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเอกสารBAYER
154255224/6/2552 ศธ 0531.25/ว 0189หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายฯเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒน มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง
155255224/6/2552 วช 0003/ว 4519หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อการปรับและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแบบมีส่วนร่วม:ภาคใต้เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
156255230/6/2552 มท5303.5/23157หนังสือภายนอกขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)เอกสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
157255223/6/2552 อก0706/ว604หนังสือภายนอกการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158255222/6/2552 ศธ0514.8/1452หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159255218/6/2552 กห0554/241หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรเอกสารทัพเรือภาคที่ 2
160255226/6/2552 สล042/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
161255230/6/2552 -หนังสือภายนอกขอคัดรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาเอกสารบริษัท ซีเอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด
16225521/7/2552 สว(กมธ2)0010/2217หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล"เอกสารคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
16325521/7/2552 รง0406.12/ว102หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค เอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
16425523/7/2552 ทส0306/ว236หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เอกสารสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กรมควบคุมมลพิษ
165255225/6/2552 วท0203.2/ว5204111หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 "สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16625522/7/2552 วท0204.3/5204316หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167255223/6/2552 วช0007/ว4461หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
168255229/6/2552 ศธ0580.051/ว051หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
169255229/6/2552 ศธ04052.002/370หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
170255223/6/2552 อก 0706/ว 604หนังสือภายนอกการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
171255229/6/2552 ทก0207.2/ว1638หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดผลงานวิจัย "ICT สร้างไทยเข้มแข็ง" ครั้งที่ 1/2009เอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
172255230/6/2552 HRPL014/2552หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่ง Sales Engineerเอกสารบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
17325521/7/2552 สทป023/2552หนังสือภายนอกขอประชาสมัพันธ์โครงการสุขแท้ด้วยปัญญาเอกสารเครือข่ายพุทธิกา
17425529/7/2552 ศธ04078/13หนังสือภายนอกการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเอกสารสำนักงานพื้นที่การศึกษานราธฺวาส เขต 1
175255226/6/2552 วช0004/ว0158หนังสือภายนอกขอรับรายงานวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
176255226/6/2552 ศธ0520.206/ว58หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
17725522/7/2552 ศธ0520.206/ว60หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยศิลปากร
178255219/6/2552 ศธ0514.1.33/ว6553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 ในหัวข้อ "การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
179255214/7/2552 ศธ0578.08/465หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18025523/7/2552 -หนังสือภายนอกประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้าเอกสารบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
18125522/7/2552 นวท023/2552หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด และเชิญร่วมงานโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 9 (2552) เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
18225525/6/2552 22/3846/2552หนังสือภายนอกขอขอบคุณที่ให้ความนุเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเอกสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
18325524/5/2552 วท0410/2169หนังสือภายนอกขอมอบ CD ข้อมูลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
184255218/5/2552 ศธ0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานและเรียนรู้วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552 เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
185255215/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พศ.2552เอกสารTTSF
18625524/7/2552 CS0907-00093หนังสือภายนอกค่าขนส่งเอกสารเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
187255221/7/2552 -หนังสือภายนอกขออนุญาตนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่อง Computer พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาเข้ามาให้บริการแก่ทุกท่านเอกสารบุศบา ออฟติค
188255230/6/2552 HR1107/2552หนังสือภายนอกขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเอกสารBangkok Flight Services
189255220/7/2552 พ.ต.0188/2552หนังสือภายนอกการแจ้งรายชื่อโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
190255216/7/2552 ศธ5614(22)/ว0015หนังสือภายนอกส่งมอบหนังสืองานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมของปีงบประมาณ 2551 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
191255226/6/2552 ศธ0525.4/วก56หนังสือภายนอกขอมอบเอกสารเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19225523/7/2552 ศธ0512.17/2748หนังสือภายนอกขอมอบ "หนังสือที่ระลึก 8 รอบ 96 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และ หนังสือรางวัล "ศักดิ์อินทาเนีย"เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19325528/7/2552 สอช054/2552หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรวมกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวกับอาคารชุดเอกสารสมาคมอาคารชุดไทย
194255214/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทเอกสารASCOPE 2009
195255215/7/2552 JGSEE102/52หนังสือภายนอกส่งเงินทุนอุนหนุนวิทยานิพนธ์ งวดที่ 2 ตามที่โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เอกสารJGSEE
19625523/7/2552 ศธ5802.1/149หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
197255213/7/2552 มศป0106/ว01580หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง อนาคตของ Broadband ในยุคของ WiMAX และ 3Gเอกสารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
198255210/7/2552 วสท560/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เอกสารวสท
1992552--หนังสือภายนอกการจัดบรรยาย ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาระบบประปาในอนาคต"เอกสารสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
200255220/7/2552 มอ991/433หนังสือภายนอกการดำเนินการขออนุมัติลาศึกษาต่อของ อ.ศิวศิษย์ วิทยศิลป์เอกสารงานบริหารงานบุคคล / วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
201255215/7/2552 ทส 0503/2022หนังสือภายนอกการติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาในงวดที่ 2 ครั้งที่ 2เอกสารกรมทรัพยากรธรณี
202255215/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ.2522เอกสารมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
203255218/7/2552 มญ3862/2552หนังสือภายนอกการนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11เอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
204255213/7/2552 พท0809/ว216หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ งานสับปะรด - ไม้ผลและของดีอำเภอป่าบอน ปี 2552เอกสารที่ว่าการอำเภอป่าบอน
205255217/7/2552 รถ0003/ว1069หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารราชบัณฑิตยสถาน
206255217/7/2552 ศธ0561/พิเศษหนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
207255216/7/2552 -หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 16 พ.ศ.2552เอกสารTTSF
208255217/7/2552 รง0406.12/672หนังสือภายนอกขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคณะกรรมการประกวดสื่อการฝึกเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
209255215/7/2552 ศธ6393(14).1(5)ชพ/094หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเอกสารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
210255223/7/2552 -หนังสือภายนอกประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเอกสารหจก.เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง
211255230/6/2552 กบข.6010 /ว2943/2552หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
212255221/7/2552 รง0406.12/ว108หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานในพิธีงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาคเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
213255215/7/2552 ไม่มีหนังสือภายนอกนำเสนอซอฟต์แวร์ ทางด้าน Data Mining เพื่อการเรียนการสอนสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคเอกสารSPSS(thailand)Co.,Ltd.
214255210/7/2552 คทวท428/27/2552หนังสือภายนอกโครงการที่ผ่านการพิจารณาทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Window II ปี 2552เอกสารสำนักประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
215255221/7/2552 ศธ0506(1)/9375หนังสือภายนอกพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
216255213/7/2552 -หนังสือภายนอกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอกสารบริษัท ซายน์เทค จำกัด
217255222/7/2552 บริษัทหวาไถ้ จำกัดหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครงานเอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
218255224/7/2552 รง0406.12/ว111หนังสือภายนอกขอเชิญอนุกรรมการเทคนิคฯ เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค เอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
219255224/7/2552 ศธ575100/ว4727หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
220255223/7/2552 ศธ0512.27/1149หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและเอก เอกสารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปีโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
221255217/7/2552 ศธ0529.8/ว3518หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการเพื่อพิจารณารับโอนไปดำรงตำแหน่งอาจารย์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
222255221/7/2552 ศธ6393(27)/1/138หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
223255221/7/2552 วท0204.3/ว5204750หนังสือภายนอกขอส่งแบบสำรวจความต้องการการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย ปี 2553เอกสารสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
224255224/7/2552 วช 0003/ว 5333หนังสือภายนอกขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2554) ปีที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
225255221/7/2552 พน 0606/ว 2488หนังสือภายนอกโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
226255220/7/2552 ศธ 0523.6.1/ว 274หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยฯเอกสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
227255222/7/2552 ศธ0507(3)/ว857หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
228255220/7/2552 นร1013.8.3/1677หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
229255214/7/2552 วสท572/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าของงานขุดและฐานรากลึกในปัจจุบันเอกสารวสท.
230255227/7/2552 ศธ0521.1.0615(1)/6751หนังสือภายนอกตอบรับการศึกษาดูงานเอกสารศูนย์คุณภาพ รพ.มอ.
231255224/7/2552 สข0027.107/12922หนังสือภายนอกขอสนับสนุนวิทยากรเอกสารโรงพยาบาลหาดใหญ่
232255228/7/2552 อก0511/3741หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญวิทยากรในการสัมมนาเอกสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
233255215/7/2552 ศย014/32476หนังสือภายนอกขอเชิญเข้ารับการอบรมเอกสารสำนักงานศาลยุติธรรม
234255217/7/2552 วช0007/ว5164หนังสือภายนอกการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน "โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศษฐกิจและสังคม ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
235255214/7/2552 -หนังสือภายนอกCooperation Agreement : Addendum for 2010 - 2011เอกสารSCAU
236255231/7/2552 สข52801/ว1829หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี"เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
237255229/7/2552 Ch2551/-หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสำคัฐของการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเคมี / มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
238255229/7/2552 มอ166/1089หนังสือภายนอกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี งวดที่ 1 ปีที่ 1เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
239255227/7/2552 A-JGSEE/ว52236หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552เอกสารJGSEE
240255214/7/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการเอกสารบริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด
241255230/7/2552 รล0007/1394หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชเอกสารกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
242255231/7/2552 ศธ0584/1055หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
243255221/7/2552 ทช7100/ว223หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2551 ฉบับภาษาอังกฤษเอกสารสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
244255217/7/2552 ศธ 64.17/ว 210หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ สืบสานงานเกษตรแฟร์ (ทักษิณวิชาการ-งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5)เอกสารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
245255221/7/2552 วท 0204.3/ว.5204750หนังสือภายนอกแบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยเอกสารสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246255224/7/2552 ศธ 0527.25/ว.291หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ สารคดีสั้น และภาพถ่าย เข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
247255229/7/2552 โตชิบา97/2552หนังสือภายนอกการรับมอบทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี เอกสารบริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด
248255228/7/2552 สช06/52-358หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารเพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายเอกสารบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
249255222/7/2552 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Animation Contest 2009 by AYUDHYA Allianz C.P. หัวข้อ "พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกสารAYUDHYA Allianz C.P.
25025523/8/2552 ศธ 64.23/0490หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงานเอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25125529/7/2552 วช0007/ว4976หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
25225526/8/2552 -หนังสือภายนอกINVITATION TO PARTICIPATE IN ROBOT COMPETITION MALAYSIAN & IMT-GT UNIVERSITY CATEGORYเอกสารUniMAP
253255231/7/2552 กต1403/1262หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาจัดทำโครงการความร่วมมือกับกองทุนแรงงานของบาร์เรนเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ
254255231/7/2552 กฟผ9621000/324831หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กฟผ. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / เหมืองแม่เมาะ
255255228/7/2552 ศธ 0508/ ว 880หนังสือภายนอกขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
25625525/8/2552 สส.ว2064/2552หนังสือภายนอกขอเขิญเข้าร่วมอบรม"การใช้โปรแกรมองค์กรแม่ข่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3" เอกสารสภาวิศวกร
257255224/7/2552 ฝ่ายการศึกษา 269/2552 - 272/25หนังสือภายนอกส่งเงินค่าลงทะเบียนและค่าเช่าที่พักเอกสารมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์
258255227/7/2552 สผ0003/ว419หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
259255222/7/2552 ศธ0514.4.1.7/ว2113หนังสือภายนอกขอมอบวารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
260255231/7/2552 ศธ0526.05/ว19หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา ชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ และการสัมมนาเอกสารคณะสถิติประยุกต์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26125524/8/2552 วช0009(พ)/ว5555หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย และการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ฯ ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
262255229/7/2552 ศธ0526.06/ว1795หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552เอกสารสำนักวิจัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26325523/8/2552 วสท.626/2552หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอบทความ (call for papers) ในการประชุมวิชาการพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : วิกฤตพลังงานและทางรอดของประเทศไทยเอกสารวสท.
26425525/8/2552 ศธ0529.8/ว3963หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
265255231/7/2552 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณในความร่วมมือพิจารณาให้รางวัลของมูลนิธิฯ และขอเชิญร่วมงาน เอกสารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
266255210/8/2552 สข52402/1985หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
26725524/8/2552 ศธ0520/3814หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
26825525/8/2552 ศธ5802.1/185หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
269255228/7/2552 วช0007/ว5391หนังสือภายนอกขอมอบแผ่นพับเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 [Thailand Research Expo 2009] เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
270255210/8/2552 สข52101.4/ว650หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

[ เอกสารทั้งหมด :801 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :27 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|