Edoc Logo ค้นหาโดย Google
ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วข.หาดใหญ่
[ เอกสารทั้งหมด :16 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :1 หน้า ]
|- 1 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125525/2/2552 000หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.ไอบิส เอราวัณ นำเสนอสิทธิพิเศษเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
225521/4/2552 ศธ0521/1074หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
325521/4/2552 ศธ0521/1075หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
425521/4/2552 ศธ0521/1076หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน" เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
525521/4/2552 ศธ0521/1077หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน" เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
625521/4/2552 ศธ0521/1078หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน" เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
725521/4/2552 ศธ0521/1079หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน" เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
825522/4/2552 ศธ0521/1087หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ส่งแผนการสำเร็จการศึกษาของนางสาวฤทัยชนนี สิทธิชัย ผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ฯ ปี 2549เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
9255224/4/2552 ศธ0521/1281หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
10255224/4/2552 ศธ0521/1282หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
11255224/4/2552 ศธ0521/1283หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
12255224/4/2552 ศธ0521/1284หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
13255224/4/2552 ศธ0521/1285หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
14255224/4/2552 ศธ0521/1286หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
15255224/4/2552 ศธ0521/1287หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
16255224/4/2552 ศธ0521/1288หนังสือที่ส่งออกนอกม.อ.(สำเนา)ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา "หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ ชำนาญงาน"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :16 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :1 หน้า ]
|- 1 -|