Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองการเจ้าหน้าที่
[ เอกสารทั้งหมด :873 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :30 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255314/6/2553 มอ 062/142หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานเงินรายได้ที่ลาออกจำนวน 1 ราย คือ นางสาวบุณฑริกา กาญจนบุษย์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
2255315/6/2553 มอ062/143หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจำนวน 10 ราย คือ1.นายธนวัฒน์ พีรวงศ์2.นส.นนทลี ทองสงค์ 3.นส.ธัญญา ลิ่มอภิชาต4.นส.ปราณี ทองไท 5.นายบัณฑิต นราตรีคูณ 6. นส.งามตา แซ่คู่ 7.นายสุรศักดิ์ อ่ำใหญ่ 8. นส.สุกันยา ศิรินันทศักดิ์ 9. นส.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี10. นส.พัชราภรณื ฐิติวงศ์เศวตเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
3255315/6/2553 มอ 023/ว 336หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายวรันธร ทองเหมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
4255315/6/2553 มอ 028/1942หนังสือภายในอื่นๆหักเงินสมทบหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (นบ.มอ.)เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
5255316/6/2553 มอ032/0597หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ทดแทนข้าราชการที่โอนเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
6255316/6/2553 มอ 023/1016หนังสือภายในอื่นๆการขอโอนของ นางลาภลักษณ์-พ ทองธรรมชาติเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
7255316/6/2553 มอ 023/1017หนังสือภายในอื่นๆการขอโอนของ ดร.ภราดร ภักดีวานิชเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
8255316/6/2553 มอ 023/1018หนังสือภายในอื่นๆการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย Miss Stefania Vignotoเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
9255316/6/2553 มอ 023/ว 342หนังสือภายในอื่นๆการเผยแพร่ผลงานประเภทบทความและงานวิจัยในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10255316/6/2553 มอ 023/ว 343หนังสือภายในอื่นๆการเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษเท่ากับผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFLเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
11255316/6/2553 มอ 023/ว 337หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ 4 ราย นายกำฤทธิ์ อุทารพันธุ์ นายวิวัฒน์ สุทธิวิภากร นายฉัตรไชย รัตนไชย นายมโน ดิสระมุณีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
12255316/6/2553 มอ 023/ว 338หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ 2 ราย นางสุนันทา เชื้อชาติ นางสาวรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
13255316/6/2553 มอ 023/ว 339หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวอรุณี อิ้วเจริญเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
14255316/6/2553 มอ 023/ว 340หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวโรสนี มามะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
15255316/6/2553 มอ 028/ว 341หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้นเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
16255316/6/2553 ที่ มอ 023/ว 345หนังสือภายในอื่นๆพิจารณากำหนดขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการศูยน์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
17255316/6/2553 มอ 991/332หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาบุคลากร เอกสารบริหารงานบุคคล/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
18255317/6/2553 มอ 023/1010หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ราย นางกัญญา ตั้งเกียรติกำจาย (สำเนาแจ้ง)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
19255317/6/2553 มอ 023/1011หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ราย นางสาวจินดา ปรีชาวีรกุล (สำเนาแจ้ง)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
20255317/6/2553 มอ 023/1012หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ราย สมสกุล ฟ้ารุ่งสาง (สำเนาแจ้ง)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
21255317/6/2553 มอ 023/1013หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ราย นางบุปผา ส่งศรีบุญสิทธิ์ (สำเนาแจ้ง)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
22255317/6/2553 มอ 023/1014หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ราย นางสาววิลาวัณย์ จอมทอง (สำเนาแจ้ง)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
23255317/6/2553 มอ 023/1015หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ราย นายอิสมาแอ ระนี (สำเนาแจ้ง)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
24255317/6/2553 มอ 028/ว 347หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
25255317/6/2553 มอ 023/ว 348หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสืบสาย ลูกมณีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
26255318/6/2553 มอ028/2976หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ จังหวัดนครราชสีมา 26-29 มิย.53เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
27255318/6/2553 มอ032/0605หนังสือภายในอื่นๆการจ้างพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์สารสนเทศการเรียนรู้เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
28255318/6/2553 มอ 023/ว 351หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายณัฎฐณิชา พรรณรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
29255311/6/2553 มอ 023/ว329หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นายบัณฑิต นราตรีคุณเอกสาร/
30255311/6/2553 มอ 023/ว330หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.ปราณี ทองไทยเอกสาร/
31255311/6/2553 มอ 023/ว331หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.ธัญญา ลิ่มอภิชาติเอกสาร/
32255311/6/2553 มอ 023/ว334หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายธนวัฒน์ พีรวงศ์เอกสาร/
33255311/6/2553 มอ 023/ว325หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรีเอกสาร/
34255311/6/2553 มอ 023/ว332หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.นนทลี ทองสงเอกสาร/
35255311/6/2553 มอ 023/ว326หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.กุกันยา สิรินันทศักดิ์เอกสาร/
36255314/6/2553 มอ 023/ว333หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวตเอกสาร/
37255311/6/2553 มอ 023/ว327หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นายสุรศักดิ์ อำใหญ่เอกสาร/
38255311/6/2553 มอ 023/ว328หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส. ตามตา แซ่คูเอกสาร/
39255314/6/2553 มอ 023/ว336หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นายวรันธร ทองเหมเอกสาร/
40255321/6/2553 มอ032/0609หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
41255321/6/2553 มอ032/0610หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
42255321/6/2553 มอ 700/477หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50255/2553 17 มิ.ย. 53 "ให้ข้าราชการที่ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการ" (นางสาวอุษณีย์ อภิบาลแบ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43255322/6/2553 มอ 026/ว 356หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดทัศนศึกษาต่างประเทศแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3/2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
44255322/6/2553 มอ 023/ว 353หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ ราย นางสาวบัญชุภา ว่องวีระเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
45255322/6/2553 มอ 023/ว 354หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ ราย นางพิไลรัตน์ ทองอุไรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
46255322/6/2553 มอ 023/ว 355หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ ราย นางบุญวดี เพชรรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
47255317/6/2553 มอ 652.2/133หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล/คณะทันตแพทยศาสตร์
48255322/6/2553 มอ 028/ว 357หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีหัวหน้าภาค ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ "Leadership"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
49255322/6/2553 มอ 650/3157หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล/คณะทันตแพทยศาสตร์
50255322/6/2553 มอ 650/3154หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล/คณะทันตแพทยศาสตร์
51255322/6/2553 มอ 700/483หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50364/2553 21 มิ.ย. 53 "ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาต่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ" (นายอนิรุทธ ผลอ่อน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52255316/6/2553 มอ 023/ว337หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการเอกสาร/
53255316/6/2553 มอ 023/ว339หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นางสาวอรุณี อิ้วเจริญเอกสาร/
54255316/6/2553 มอ 023/ว338หนังสือภายในอื่นๆการขอเกษียณอายุราชการเอกสาร/
55255316/6/2553 มอ 023/ว340หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.โรสนี มามะเอกสาร/
56255323/6/2553 มอ 023/ว 358หนังสือภายในอื่นๆเชิญเข้าร่วมชี้แจงขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
57255323/6/2553 มอ 023/ว 359หนังสือภายในอื่นๆเชิญเข้าร่วมชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
58255323/6/2553 004.2553หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานงานเงินรายได้เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
59255324/6/2553 มอ 062/154หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ราย คือ 1.นายกำฤทธิ์ อุทารพันธ์ 2.นายฉัตรไชย รัตนไชย 3.นางสุนันทา เชื้อชาติ 4. นส.รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ5. นางพิไลรัตน์ ทองอุไร 6.นางบุญวดี เพชรรัตน์7.นส.บัญชุภา ว่องวีระเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
60255324/6/2553 มอ 062/155หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจำนวน 4 ราย คือ 1.นายวรันธร ทองเหม 2.นายณัฏณิชา พรรณรัตน์ 3.นส.โรสนี มามะ 4. นส.อรุณี อิ้วเจริญเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
61255324/6/2553 มอ062/156หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของลูกจ้างประจำที่ลาออกจำนวน 1 ราย คือ นายมโน ดิสระมุณีเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
62255325/6/2553 มอ 024/ว 360หนังสือภายในอื่นๆแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
63255324/6/2553 มอ 062/157หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย คือนายวิวัฒน์ สุทธิวิภากร เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
64255325/6/2553 มอ026/ว361หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะ/หน่วยงานรวบรวมหนังสือเดินทาง (passport) ของผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามและค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามส่งให้มหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
65255324/6/2553 50370/2553หนังสือภายในอื่นๆยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 18 ชุดใหม่เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
66255324/6/2553 มอ 991/358หนังสือภายในอื่นๆขอแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอกสารบริหารงานบุคคล/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
67255324/6/2553 มอ.991/359หนังสือภายในอื่นๆขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอกสารบริหารงานบุคคล/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
68255328/6/2553 มอ 652.1/128หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการงานศพบิดา รศ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์
69255328/6/2553 มอ 652.1/129หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการงานศพมารดารศ.ธงชัย นันทนรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์
70255328/6/2553 มอ 023/ว 363หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ ราย นางสาวสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
71255328/6/2553 มอ 023/ว 364หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวกชกานต์ รัตนอรุณเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
72255328/6/2553 มอ 023/ว 365หนังสือภายในอื่นๆการขอลาอก นางสาวกัลย์สุดา มโนมัยสันติภาพเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
73255328/6/2553 มอ 023/ว 366หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวเมธณี ไทยวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
74255328/6/2553 มอ 023/ว 369หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายกมลชาติ พงศ์ประยูรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
75255328/6/2553 มอ 023/ว 367หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้มเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
76255328/6/2553 มอ 023/ว 368หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวปุณณดา พฤกษายั่งยืนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
77255329/6/2553 มอ032/0643หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 53เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
78255330/6/2553 005/2553หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
79255321/6/2553 มอ 023/ว354หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางพิไลรัตน์ ทองอุไรเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
80255321/6/2553 มอ 023/ว353หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวมัญชุภา ว่องวีระเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
8125531/7/2553 มอ032/0660หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ มอ ได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ทั้ง 5 วิทยาเขตเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
82255321/6/2553 มอ 023/ว355หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางบุญวดี เพชรรัตน์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
8325531/7/2553 มอ032/0659หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณในการประชุม The 6"เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
8425531/7/2553 มอ032/0658หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
8525531/7/2553 มอ 125/174หนังสือภายในอื่นๆประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัล "บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา" ประจำปี 2553เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
8625532/7/2553 มอ026/3284หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อทัศนศึกษา ณ นครปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
8725532/7/2553 มอ106/พิเศษหนังสือภายในอื่นๆขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
8825535/7/2553 มอ023/ว378หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมชี้แจงขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
8925535/7/2553 006.2553หนังสือภายในอื่นๆประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
9025535/7/2553 มอ 023/ว 385หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
9125535/7/2553 มอ 023/ว 386หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวนิรัญญา บุญติ้นเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
9225536/7/2553 มอ024/3300หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
9325535/7/2553 มอ 062/170หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจำนวน 7 ราย คือ1.นสวรวรรณ ลีลาภรณ์ 2.นส.ปุณณดา พฤกษายั่งยืน3.นส.สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม4.นายกมลชาติ พงศ์ประยูร 5.นส.เมธณี ไทยวงศื6.นส.กัลย์สุดา มโนมัยสันติภาพ7.นส.กชกานต์ รัตนอรุณเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
9425536/7/2553 มอ 024/ว 387หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
9525536/7/2553 มอ023/3343หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เบญจมาภรณ์ พิมพาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
96255322/6/2553 ศธ 0579.09/2751หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
97255311/6/2553 มอ 700/456หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50334/2553 10 มิ.ย. 53 "แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาตร์ คณะวทท." (ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ฝ่ายแผนกวิชาชีววิทยา)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9825536/7/2553 มอ064/ว1180หนังสือภายในอื่นๆการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
9925537/7/2553 มอ023/2653หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอก ภัทรพงษ์ เกริกสกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10025537/7/2553 มอ023/3066หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอก รัตนา แซ่หลีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10125537/7/2553 มอ001/ว771หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมรายการพิเศษ "ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จ.สงขลาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
10225532/7/2553 มอ 023/ว379หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.วรรณ ลีลาภรณ์เอกสาร/
10325537/7/2553 มอ 023/ว 394หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10425537/7/2553 มอ 026/ว 395หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมเรื่อง การจัดสรรเงินเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10525538/7/2553 1056หนังสือภายในอื่นๆแบบตอบรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
10625538/7/2553 มอ032/0679หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปจ้างในกรอบอัตราเงินงบประมาณแผ่นดินเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
10725538/7/2553 มอ032/0681หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติอัตราข้าราชการเพื่อรองรับการโอนย้ายเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
10825536/7/2553 มอ 935.1/1129หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศเอกสารสารบรรณคณะศิสปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
10925539/7/2553 มอ 187/1713หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการให้ข้อมูลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผอ.เอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
11025538/7/2553 มอ 001.3/ว 261หนังสือภายในอื่นๆเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
11125539/7/2553 มอ 023/ว 398หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายชัยรัตน์ นิลนนท์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
11225539/7/2553 มอ 023/ว 399หนังสือภายในอื่นๆการแจ้งจำนวน/รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
11325539/7/2553 มอ 023/ว 400หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ นายวิลาศ สัตยสัณห์สกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
11425539/7/2553 มอ062/174หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนจำนวน 1 ราย คือนางสาวนิรัญญา บุญติ้นเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
115255312/7/2553 007.2553หนังสือภายในอื่นๆประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
11625532/7/2553 --หนังสือภายในอื่นๆบันทึกช่วยจำกองคลัง ครั้งที่ 5/2553เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
117255312/7/2553 มอ032/0696หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
118255313/7/2553 มอ023/3211หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอัศวิน ศิลปเมธากุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
119255313/7/2553 มอ 023/ว 410หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมการประเมินตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
120255312/7/2553 มอ002/ว402หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2553เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
121255313/7/2553 มอ 062/181หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 รายคือนายวิลาศ สัตยสัณห์สกุลเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
122255313/7/2553 มอ 650/3357หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะทันตแพทยศาสตร์
123255313/7/2553 มอ 062/182หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออก จำนวน 1 ราย คือนายชัยรัตน์ นิลนนท์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
124255313/7/2553 มอ 650/3557หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะทันตแพทยศาสตร์
125255312/7/2553 มอ 012/ว374หนังสือภายในอื่นๆการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หรือก่อนนี้เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
126255314/7/2553 1087หนังสือภายในอื่นๆใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
127255313/7/2553 มอ 700/536หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50297/2553 12 ก.ค. 53 "ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ" (อ.สมนึก สอนนอก)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128255314/7/2553 มอ 028/ว 411หนังสือภายในอื่นๆแจ้งตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
129255314/7/2553 มอ028/3486หนังสือภายในอื่นๆเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่ 18เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
130255315/7/2553 008.2553หนังสือภายในอื่นๆประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
131255315/7/2553 มอ 023/ว414หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางวันวิสาข์ โยพิทักษ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
132255315/7/2553 มอ 023/ว 413หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาววรวรรณ ตั้งสัจจวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
133255316/7/2553 มอ 161/987หนังสือภายในอื่นๆแจ้งชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้นเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
134255316/7/2553 มอ 161/988หนังสือภายในอื่นๆแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการเวทีหัวหน้าภาค ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ Leadershipเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
135255316/7/2553 มอ 026/ว 416หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมเรื่องการปรับเปลี่ยนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
136255316/7/2553 มอ 023/ว 417หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
137255316/7/2553 มอ 026/ว 415หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมผู้เกษียณอายุราชการที่เดินทางไปทัศนศึกษา ณ นครปักกิ่ง และนครเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
138255316/7/2553 มอ 700/545หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50407/2553 15 ก.ค. 53 "ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาต่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ" (อ.ประวิทย์ คงจันทร์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139255312/7/2553 ที่ ศธ 0501(4)/ว 885หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทางการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อขยายผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และการคุ้มครองผู้รับบริการตามนโยบายอุดมศึกษาเพื่อสาธารณะเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
140255319/7/2553 009.2553หนังสือภายในอื่นๆขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนังกานโครงการเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
14125537/7/2553 ที่ ศธ 64.13/ว99หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สมัชชาคุณธรรมองค์กรการศึกษาเขตภาคใต้" ประเด็นองค์กรการศึกษากับการเป็นสถาบันส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
142255320/7/2553 มอ 023/ว 418หนังสือภายในอื่นๆพิจารณากำหนดขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
143255320/7/2553 มอ 023/ว 419หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการมหาวิทยาลัยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
144255320/7/2553 มอ 023/ว 420หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายชญานิน ปรัชญานุสรณ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
145255320/7/2553 มอ 023/ว 421หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
146255320/7/2553 มอ 023/ว 423หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมการประเมินตำแหน่งหัวหน้างานเงินรายได้ กองคลังเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
147255320/7/2553 มอ 062/188หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออก จำนวน 1 ราย คือนางสาววันวิสาข์ โยพิทักษ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
148255321/7/2553 มอ 028/ว 424หนังสือภายในอื่นๆแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการความร่วมมือ มข.-มอ. ครั้งที่ 1เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
149255321/7/2553 มอ 028/ว 424หนังสือภายในอื่นๆแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการความร่วมมือ มข.-มอ. ครั้งที่ 1เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
150255321/7/2553 มอ032/0741หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติมเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
151255321/7/2553 มอ 023/ว 422หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายเรวัตร จงพิพิธพรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
152255321/7/2553 มอ 023/ว 426หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
153255321/7/2553 มอ 023/ว 427หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
154255321/7/2553 มอ 023/ว 428หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
155255322/7/2553 มอ 700/561หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (อ.เกรียงศักดิ์ คำชุม)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156255316/6/2553 มอ 390(1)/753หนังสือภายในอื่นๆแนวทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสิทธิและการปลดสิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
157255322/7/2553 มอ 166/ว1502หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ:ผลกระทบต่อการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
158255322/7/2553 มอ.028/3598หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 16 รายเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
159255323/7/2553 มอ 026/ว 432หนังสือภายในอื่นๆแนวทางปฏิบัติการแจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
160255323/7/2553 มอ 026/ว 431หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการมีโภชนาการที่ดี รับประทานอาหารปลอดภัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
161255323/7/2553 มอ 062/190หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาลาออก จำนวน 1 คน คือนายชญานิน ปรัชญานุสรณ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
162255320/7/2553 มอ 150/ว 22หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
163255323/7/2553 มอ 935.1/1263หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ รายนายภาสกร ธรรมโชติเอกสารสารบรรณคณะศิสปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
16425539/7/2553 มอ.023/ว400หนังสือภายในอื่นๆเกษียณของนายวิลาศ สัตยสัณห์สกุลเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
165255328/6/2553 มอ 023/ว367หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้มเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
166255328/6/2553 มอ 023/ว368หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวปุณณดา พฤกษายั่งยืนเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
167255328/6/2553 มอ 023/ว369หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายกมลชาติ พงศ์ประยูรเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
168255328/6/2553 มอ 023/ว364หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวกชกานต์ รัตนอรุณเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
169255328/6/2553 มอ 023/ว365หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวกัลย์สุดา มโนมัยสันติภาพเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
170255328/6/2553 มอ 023/ว366หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวเมธณี ไทยวงศ์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
17125539/7/2553 มอ 023/ว398หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายชัยรัตน์ นิลนนท์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
172255320/7/2553 มอ 150/ว 22หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ส่งใหม่)เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
173255328/7/2553 มอ.061/ว.683หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 4)เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
174255328/7/2553 มอ 023/ว 433หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
175255328/7/2553 มอ 026/ว 434หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
176255329/7/2553 ศธ 0521/2888หนังสือภายในอื่นๆส่งตัวพนักงานเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร อภิชาติ ตันโลหะกุลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
177255329/7/2553 มอ062/192หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบภาระผูกพันของพนักงานที่ลาออก จำนวน 1 คน (นายเรวัตร)เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
178255329/7/2553 มอ001/ว869หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2553เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
179255319/7/2553 ศธ 0554.03/ว434หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความวารสารวิชาการและสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์เอกสาร/
180255330/7/2553 ศธ 0521/2897หนังสือภายในอื่นๆขอออกและลงตราวีซ่า ขรรค์ชัย วงษ์ชนะเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
181255330/7/2553 มอ024/3692หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัยเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
18225532/8/2553 022/พ0360หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
18325532/8/2553 022/พ0623หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติไปดูงาน ณ ต่างประเทศ อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชรเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
18425532/8/2553 มอ023/3724หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ จักรกริช ซึ้งประสิทธิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
18525532/8/2553 มอ023/3725หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิจัย อัญชลี อรรจนโรจน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
186255330/7/2553 มอ 700/584หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (อ.เบญจ ทองนวลจันทร์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18725533/8/2553 มอ 023/ว 439หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมองค์ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ไปประชุมนอกสถานที่ ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ทเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
18825533/8/2553 มอ 023/ว 440หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
18925533/8/2553 มอ 026/ว 441หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
19025533/8/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอปิดบริการในช่วงวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
19125533/8/2553 มอ 650/3943หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะทันตแพทยศาสตร์
19225534/8/2553 022/พ0634หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อัมรินทร์ ดีมะการเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
19325533/8/2553 มอ 016/1828หนังสือภายในอื่นๆรายงานยอดการเบิกวัสดุสำรองคลังเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
19425532/8/2553 มอ 023/ว 439หนังสือภายในอื่นๆแจ้งการเข้าร่วมประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)เอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
19525534/8/2553 มอ023/3714หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิชัย นภาพงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
19625534/8/2553 มอ023/3715หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สุชาดา ฐิติวีระวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
197255329/7/2553 มอ 208.1/305หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย และให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เอกสารบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
19825535/8/2553 022/พ0638หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติยกเลิกการเดินทางและขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ผดุงยศ ดวงมาลาเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
19925535/8/2553 022/พ0643หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ษมาวดี กั้งแฮเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
20025535/8/2553 มอ023/2972หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอก นริศ ท้าวจันทร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
20125532/8/2553 มอ 001.3/324หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PMQAเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
20225533/8/2553 มอ 099/323 หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายใน
20325535/8/2553 มอ032/0774หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
20425535/8/2553 มอ032/0776หนังสือภายในอื่นๆการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมตำแหน่งนายแพทย์เป็นตำแหน่งอาจารย์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
20525535/8/2553 มอ026/3752หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
20625535/8/2553 022/พ0646หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ จำนวน 5 ราย ฉัตรไชย รัตนไชยเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
20725535/8/2553 022/พ0647หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ศิวพร ปิ่นแก้วเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
208255322/7/2553 มอ 023/ว422หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายเรวัตร จงพิพิธพรเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
209255320/7/2553 มอ 023/ว420หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนายชญานิน ปวัชญานุสรณ์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
210255315/7/2553 มอ 023/ว414หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางวันวิสาข์ โยพิทักษ์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
21125535/8/2553 022/พ0653หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติลาไปดูงาน ณ ต่างประเทศ สุเมธ พีรวุฒิเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
212255330/7/2553 มอ 166/ว1548หนังสือภายในอื่นๆขอส่งประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
21325536/8/2553 022/พ0654หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ พนาลี ชีวกิดาการเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
21425534/8/2553 50436/2553หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษคณะวิทยาการสื่อสารเอกสารงานบริหารงานบุคคล/คณะวิทยาการสื่อสาร
21525539/8/2553 มอ 023/ว 449หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายอภิรักษ์ เชษฐเผ่าพันธ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
21625539/8/2553 มอ 023/ว 450หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ ราย นางปราณี ดำมุณีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
21725539/8/2553 มอ 023/ว 451หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ ราย นายพงษ์เทพ ยุทธวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
21825539/8/2553 มอ 028/ว 452หนังสือภายในอื่นๆแจ้งชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร คุณอำนวยขั้น ADVANCEเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
219255310/8/2553 มอ 028/ว 456หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญอาจาย์ใหม่ผู้ผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2553 และอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใหม่ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
22025536/8/2553 มอ032/0781หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
221255310/8/2553 มอ.061/ว.729หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ 5 ส. (5 ส.Award)เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
222255310/8/2553 022/พ0679หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (แบบมีเงื่อนไข) พิชัย จิรรัตนโสภาเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
223255311/8/2553 มอ028/3853หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์ Notebookเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
224255311/8/2553 มอ 032/0799หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดอัตราข้าราชการเพื่อรองรับการโอนข้าราชการทดแทนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
225255311/8/2553 มอ 023/ว 462หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
22625539/8/2553 มอ 023/ว451หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณ อายุของนายพงศ์เทพ ยุทธวงศ์เอกสาร/
22725539/8/2553 มอ 023/ว450หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุของนางปราณี ดำมุณีเอกสาร/
22825539/8/2553 มอ 023/ว449หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นายอภิรักษ์ เชษฐเผ่าพันธุ์เอกสาร/
229255316/8/2553 ศธ0521/3110หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษหลักสูตร (ILC) และหลักสูตร (OCC) นุชนาถ คงช่วยเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
230255316/8/2553 มอ023/ว465หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
231255316/8/2553 มอ023/ว466หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมกรรมการสรรหาผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
232255316/8/2553 ศธ0521/3116หนังสือภายในอื่นๆการรับโอน นางสาวสุจิรา วิชัยดิษฐ์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
233255316/8/2553 ศธ0521.02/ว.0286หนังสือภายในอื่นๆสำเนาหลักฐานใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว นางสมร มณีรัตน์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
234255318/8/2553 มอ 023/ว 473หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
235255318/8/2553 มอ 023/ว 471หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสุปราณี บุญมาทัตเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
236255318/8/2553 มอ 023/ว 472หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาววาสินี สมบัติเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
237255318/8/2553 มอ 023/1405หนังสือภายในอื่นๆการขอรับดูแลสัญญาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของ นายศิวัช พงษ์เพียรจันทร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
238255318/8/2553 มอ 023/1403หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
239255318/8/2553 มอ 023/1395หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
240255318/8/2553 ศธ 0521.02/ว.0287หนังสือภายในอื่นๆขอส่งสำเนาหลักฐาน นางสาวปราณี จุลโสภณเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
241255318/8/2553 452หนังสือภายในอื่นๆแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมฯเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
242255318/8/2553 มอ032/0819หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
243255318/8/2553 มอ032/0814หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์สนับสนุนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปี 53เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
244255318/8/2553 มอ032/0813หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเป็นตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
245255318/8/2553 มอ032/0813หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวฯเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
246255311/8/2553 มอ 023/ว460หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสาวจันทิมา ปุรินทราภิบาลเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
247255319/8/2553 มอ022/พ0687หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ นางสาวฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
248255319/8/2553 มอ064/ว1451หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าร่วมประกวดบทกลอน เนื่องในวัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind 24 กันยายน 2553เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
249255323/8/2553 มอ022/พ0695หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ปรารถนา กาลเนาวกุลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
250255323/8/2553 มอ062/207หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่เกษียณอายุรการ จำนวน 2 ราย คือ 1.นางปราณี ดำมุณี 2.นายพงษ์เทพ ยุทธวงศ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
251255323/8/2553 มอ026/ว478หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐิน ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 10 กันยายน 2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
252255318/8/2553 มอ 023/ว471หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสุปราณี บุญมาทัตเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
253255323/8/2553 มอ032/0839หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ต. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
254255323/8/2553 มอ023/ว482หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 7 รายเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
255255323/8/2553 มอ 062/206หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออก จำนวน 2 ราย คือ1นายอภิรักษ์ เชษฐเผ่าพันธ์ 2.นส.จันทิมา ปุรินทราภิบาลเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
256255323/8/2553 มอ023/ว483หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางจารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
257255324/8/2553 มอ026/ว487หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
258255324/8/2553 มอ 028/ว 490หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญอาจารย์ใหม่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : HI-TECH Teachingเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
259255324/8/2553 มอ 650/4470หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะทันตแพทยศาสตร์
260255314/5/2553 มอ935.1/756หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ ราย อ.ณัฐยา ยวงใยเอกสารสารบรรณคณะศิสปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
261255323/8/2553 มอ001/ว977หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานวันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553เอกสาร/
262255324/8/2553 มอ 062/211หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออก จำนวน 1 ราย คือ นางสุปราณี บุญมาทัตเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
263255324/8/2553 มอ062/212หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจำนวน 1 ราย คือนส.วาสินี สมบัติเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
264255324/8/2553 มอ.061/ว.775หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ 5 ส. (5 ส. Award)เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
265255324/8/2553 มอ.061/ว.774หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการร่วมประกวดนวัตกรรม 5 ส.เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
266255326/8/2553 มอ 023/ว 491หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสุภาพร ถมศิริเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
267255326/8/2553 มอ 023/ว 492หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอนุชชิดา บิลและหมันเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
268255325/8/2553 มอ032/ว060หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำแผนปฎิบัติการปี 54(ระดับกอง)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
269255325/8/2553 มอ 001.3/ ว 346หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Opening meeting) และการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา (Closing meeting)เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
270255329/6/2553 มอ032/ว050หนังสือภายในอื่นๆแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้นเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
271255326/8/2553 มอ 991/ว.494หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นประดิษฐานยังพระราชานุสาวรีย์ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอกสารกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
272255326/8/2553 มอ032/0861หนังสือภายในอื่นๆขอเลขที่ตำแหน่งเพื่อรองรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์เป็นกรณีพิเศษเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
273255326/8/2553 มอ032/0862หนังสือภายในอื่นๆขอยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
274255326/8/2553 มอ032/0863หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
275255326/8/2553 มอ032/0860หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ รองรับ ดร.นันทิยา จ้อยชะรัตเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
276255323/8/2553 มอ030/215(8)หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการติดตามผลน้ำหนักบุคลากร ภายใต้โครงการสร้างสุขภาพด้วยดัชนีมวลกายเอกสาร/
277255323/8/2553 มอ030/215(6)หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน มหกรรม "รวมพลคนรักสุขภาพ ครั้งที่ 3"เอกสาร/
278255326/8/2553 มอ022/พ0716หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขอนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัยเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
279255326/8/2553 ศธ0521.02/ว0299หนังสือภายในอื่นๆขอส่งสำเนาหลักฐาน มะลิวัลย์ กะรัมเดชะเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
280255327/8/2553 ---หนังสือภายในอื่นๆบันทึกช่วยจำกองคลัง ครั้งที่7/2553เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
281255327/8/2553 มอ 012/ว900หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2553เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
282255326/8/2553 มอ064/ว1497หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมกิจกรรมการออมเนื่องในวัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankindเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
283255327/8/2553 มอ022/พ0720หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ บุษกร อัครวัชรางกูรเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
284255327/8/2553 มอ 026/ว 499หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเข้าอบรมโครงการ "หลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร"เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
285255327/8/2553 มอ023/ว498หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางนงนุช เอื้อสุจริตวงศ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
286255327/8/2553 มอ 028/ว 495หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
287255327/8/2553 มอ 028/ว 494หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อประสบการณ์ในการผลิตสื่อเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
288255310/8/2553 มอ 920.1/1933หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ราย อ.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์เอกสารสารบรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
289255323/8/2553 มอ 920.1/2018หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศเอกสารสารบรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
290255330/8/2553 มอ 026/ว 501หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กสพ.) ครั้งที่ 2/2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
291255330/8/2553 มอ022/พ0724หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ศิวิภา พฤฒิคณีเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
292255331/8/2553 มอ 001.3/ว 409หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
293255330/8/2553 มอ066/ว114หนังสือภายในอื่นๆการสำรวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
294255331/8/2553 มอ023/4313หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รณสรรพ์ ชินรัมย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
295255331/8/2553 มอ 028/ว 502หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญผู้ดูแลงานการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย "ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สถาบันอุดมศึกษา"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
29625539/8/2553 -หนังสือภายในอื่นๆจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
29725531/9/2553 มอ032/ว064หนังสือภายในอื่นๆการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 53 ของกอง/หน่วยงานใน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
29825531/9/2553 1318หนังสือภายในอื่นๆแบบตอบรับการร่วมงานเกษียณอายุราชการเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
29925531/9/2553 มอ032/0878หนังสือภายในอื่นๆขอย้าย นางสาวณิชนันทน์ ณ พัทลุง มาปฎิบัติงานที่วิทยาเขตตรังเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
30025531/9/2553 มอ032/0878หนังสือภายในอื่นๆขอรับการสนับสนุนบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
30125531/9/2553 มอ 028/ว 506หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
30225531/9/2553 มอ 023/ว 507หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางขวัญหทัย มากเมืองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
30325531/9/2553 มอ 023/ว 508หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางกรแก้ว คงยังเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
30425531/9/2553 มอ 023/ว 509หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางกมลลักษณ์ แก่นยะกูลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
30525531/9/2553 มอ 062/217หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออก จำนวน 3 ราย คือ 1.นางสุภาพร ถมศิริ 2.นางอนุชชิดา บิลและหมัน 3. นางจารุพรรณ รัศมีสุรวุฒิคุณเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
30625531/9/2553 มอ 062/218หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ราย และลูกจ้างประจำจำนวน 1 ราย คือ1.นางอาริสา รัตน์เพชร2.นายประสาท มีแต้ม 3.นางจรรยา นครินทร 4.นางชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 5.นายจิตร ห่อทอง 6. นส.เมตตา องค์สกุล 7.นายจินดา ศิริรักษ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
30725532/9/2553 กค(กวพ)0421.3/ว297หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
30825532/9/2553 มอ 202.2/652หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
30925532/9/2553 2673หนังสือภายในอื่นๆบันทึกช่วยจำกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 115(8/2553)เอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
31025532/9/2553 มอ 062/220หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออก จำนวน 1 ราย คือ นางนงนุช เอื้อสุจริตวงศ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
311255326/8/2553 มอ 023/ว 496หนังสือภายในอื่นๆตอบรับเข้าร่วมประชุมสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31225533/9/2553 1316หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อร้านค้าผู้ประกอบฯเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
31325533/9/2553 ศธ 0521.2/51072หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการลาไปศึกษาต่างประเทศ (อ.ปิยวรรณ)เอกสารงานการเจ้าหน้าที่ 2 (วาสนา)/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31425536/9/2553 016/2155หนังสือภายในอื่นๆรายงานยอดการเบิกวัสดุสำรองคลังเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
31525536/9/2553 มอ027/4404หนังสือภายในอื่นๆการเป็นเจ้าภาพและการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สนอ.เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
31625536/9/2553 กค0422.2/ว88หนังสือภายในอื่นๆการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาลเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
31725531/9/2553 มอ 920.1/2127หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศเอกสารสารบรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31825536/9/2553 กค0406.6/ว82หนังสือภายในอื่นๆการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
31925536/9/2553 มอ 700/660หนังสือภายในอื่นๆให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (คำสั่ง มอ ปน.50477/2553 3 ก.ย. 53 / ดร.วีรยา คุ้มเมือง)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32025536/9/2553 มอ 700/658หนังสือภายในอื่นๆให้ข้าราชการลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (คำสั่ง มอ ปน. 50479/2553 3 ก.ย. 53 / ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
321255323/8/2553 มอ 023/ว483หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางจารุพรรณี รัศมีสุรวุฒิคุณเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
322255323/8/2553 มอ 023/ว482หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณของข้าราชการและลูกจ้างประจำเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
323255325/8/2553 มอ 023/ว491หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางสุภาพร ถมศิริเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
324255326/8/2553 มอ 023/ว498หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางนงนุช เอื้อสุจริตวงศ์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
325255325/8/2553 มอ 023/ว492หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางอนุชชิดา บิลและหมันเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
32625536/9/2553 มอ 023/ว 517หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายเอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
32725536/9/2553 มอ 023/ว 519หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอุมาพร รัตนสุวรรณเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
32825536/9/2553 มอ 028/ว 520หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำปี 2553เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
32925536/9/2553 มอ022/พ0740หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ จำนวน 7 ราย ฉัตรไชย รัตนไชยเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
33025537/9/2553 มอ024/4329หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด เพียงเพ็ญ สุระสังวาลย์เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
33125536/9/2553 มอ 062/225หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออกจำนวน 3 ราย คือ1.นางขวัญหทัย มากเมือง 2.นางกรแก้ว คงยัง 3. นางกมลลักษณ์ แก่นยะกูลเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
33225537/9/2553 ศธ 0521/3505หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวศุภาพิชญ์ คำทัปน์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
33325537/9/2553 ศธ 0521/3506หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคุณวุฒิของ นายธรนิศ ลีลาเศรษฐกุลเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
33425537/9/2553 มอ 650/4785หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะทันตแพทยศาสตร์
33525538/9/2553 มอ022/พ0755หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 21 ราย ฉัตรไชย รัตนไชยเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
33625538/9/2553 มอ023/4522หนังสือภายในอื่นๆการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ศุภศิลป์ มณีรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
33725538/9/2553 มอ032/0921หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานราชการ วิทยาเขตปัตตานี เพิ่มเติมเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
33825539/9/2553 มอ023/4268หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอก พิมลศรี รัตนมาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
33925539/9/2553 มอ023/3713หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอก วไลรัตน์ พรวิรุฬห์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
34025539/9/2553 มอ023/4267หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ วุฒิปริญญาเอก แก้วตา แก้วตาทิพย์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
34125537/9/2553 350(2)/899หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงาน "วิ่งวันมหิดล" เพื่อเทอดพระเกียรติ เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
34225539/9/2553 1402หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการเข้าประชุมคณะกรรมการฯเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
34325539/9/2553 มอ 028/ว 532หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดโครงการทำความเข้าใจผู้ประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
34425539/9/2553 มอ 002/557หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญผู้รับผิดชอบในการรับส่ง-เอกสารเข้า รับการอบรม E-document Version 2เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
345255310/9/2553 มอ 028/ว 533หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจผู้ประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
34625531/9/2553 มอ 023/ว508หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางกรแก้ว คงยังเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
34725531/9/2553 มอ 023/ว509หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางกมลลักษณ์ แก่นยะกูลเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
348255310/9/2553 มอ 028/ว 533หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจผู้ประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
349255310/9/2553 มอ 023/ว 536หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางนวรัตน์ ชูเนื่องเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
350255310/9/2553 มอ 027/ว 541หนังสือภายในอื่นๆบริการให้ยืมเครื่องหมายประดับชุดขาวพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
351255310/9/2553 มอ920.1/2166หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จุฑารัตน์ อินทปันเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
352255310/9/2553 มอ022/พ0757หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
353255310/9/2553 มอ320/383หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ นางสาวมนรัศมิ์ โกมลเกรียงไกร ลาศึกษาต่อภายในประเทศกรณีพิเศษเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
354255310/9/2553 มอ 062/235หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจำนวน 1 ราย คือนายเอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
355255310/9/2553 มอ 062/236หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออกจำนวน 1 ราย คือ นางอุมาพร รัตนสุวรรณเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
35625532/9/2553 มอ 023/ว517หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นายเอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์เอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
35725536/9/2553 มอ 023/ว519หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางอุมาพร รัตนสุวรรณเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
358255313/9/2553 มอ 023/ว 542หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
359255313/9/2553 มอ 028/ว 543หนังสือภายในอื่นๆโครงการพัฒนางานสำนักงานอธิการบดีเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
360255314/9/2553 มอ 023/ว 534หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสาวิตรี ธนอารักษ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
361255314/9/2553 มอ 023/ว 535หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางประภา รักทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
362255314/9/2553 มอ 023/ว 536หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางนวรัตน์ ชูเนื่องเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
363255314/9/2553 มอ 023/ว 537หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายศิริพงษ์ บัวฤทธิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
364255314/9/2553 มอ 023/ว 538หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางพนิดา บิลพัตรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
365255314/9/2553 ศธ 0521/3651,3652หนังสือภายในอื่นๆการให้โอนข้าราชการและส่งตัว นางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูรเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
366255315/9/2553 มอ032/4620หนังสือภายในอื่นๆร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ...เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
367255315/9/2553 มอ024/4661หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ศศิวิมล อิ๋วสกุลเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
368255315/9/2553 มอ022/พ0770หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ จำนวน 4 ราย ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรีเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
369255315/9/2553 มอ023/4628หนังสือภายในอื่นๆรายงานการยุติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
370255316/9/2553 มอ022/พ0778หนังสือภายในอื่นๆพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
371255316/9/2553 มอ028/ว546หนังสือภายในอื่นๆแจ้งตอบรับอาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : HI - TECH Teachingเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
372255316/9/2553 มอ024/4661หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ศศิวิมล อิ๋วสกุลเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
37325539/9/2553 มอ 023/ว536หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของนางนวรัตน์ ชูเนื่องเอกสารงานธุรการ/กองการเจ้าหน้าที่
374255316/9/2553 มอ022/พ0783หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ พงศ์พัฒน์ สนทะมิโนเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
375255316/9/2553 มอ028/ว548หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายละเอียดโครงการความร่วมมือ มข.-มอ.เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
376255316/9/2553 มอ032/0950หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ประจำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
377255316/9/2553 ศธ.0521/3708,3709หนังสือภายในอื่นๆการให้โอนข้าราชการ และหนังสือส่งตัว นายภราดร ภักดีวานิชเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
378255317/9/2553 มอ 028/ว 548หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายละเอียดโครงการความร่วมมือ มข.มอ.เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
379255317/9/2553 มอ 062/239หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่ลาออก จำนวน 2 ราย คือ 1นางพนิดา บิลพัชร 2 นางนวรัตน์ ชูเนื่องเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
380255317/9/2553 มอ 062/240หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจำนวน 1 ราย คือ นส.สาวิตรี ธนอารักษ์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
381255317/9/2553 มอ 062/241หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของลูกจ้างประจำที่ลาออกจำนวน 1 คน คือ นางประภา รักทองเอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา
382255320/9/2553 มอ064/ว1165หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงาน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind"เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
383255320/9/2553 มอ 027/1632หนังสือภายในอื่นๆให้หน่วยงานเสนอผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สำนักงานอธิการบดีเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
384255321/9/2553 มอ 026/ว 549หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
385255330/11/2553 มอ 026/ว 571หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับวันที่ 13 กันยายน 2553เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
386255321/9/2553 มอ 023/1638หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 8 ระดับ 8 และการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
387255321/9/2553 มอ 023/1639หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 และการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
388255321/9/2553 มอ 023/1640หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองทะเบียนประมวลผล เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 และการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
389255321/9/2553 มอ 023/1641หนังสือภายในอื่นๆการขอโอนของ ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
390255321/9/2553 มอ 023/1642หนังสือภายในอื่นๆการขอโอนของ นางสมาภรณ์ ศรีตังนันท์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
391255321/9/2553 มอ 023/1643หนังสือภายในอื่นๆการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ดร.จิรัฐ มีเสนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
392255321/9/2553 มอ 023/1644หนังสือภายในอื่นๆการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวณิชนันทน์ ณ พัทลุงเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
393255321/9/2553 มอ 023/1646หนังสือภายในอื่นๆการอุทธรณ์การไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ของ นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
394255321/9/2553 มอ 023/1647หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกข้ารากชารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
395255320/9/2553 มอ047/4272หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนปลูกต้นไม้ในวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่งเอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
396255321/9/2553 500/;1516หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมพบปะพูดคุยและฟังบรรยายพิเศษ ฉลาดได้อีก...กับหัวใจสีขาวเอกสารกลุ่มงานบริการวิชาการ/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
39725539/9/2553 มอ 023/ว534หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นส.สาวิตรี ธนอารักษ์เอกสาร/
39825539/9/2553 มอ 023/ว533หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นางพนิดา บิลพัตรเอกสาร/
39925539/9/2553 มอ 023/ว535หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออกของ นางประภา รักทองเอกสาร/
400255321/9/2553 มอ 023/ว 535หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางประภา รักทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
401255321/9/2553 มอ 023/ว 534หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวสาวิตรี ธนอารักษ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
402255321/9/2553 มอ 023/ว 537หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายศิริพงษ์ บัวฤทธิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
403255321/9/2553 มอ 023/ว 538หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางพนิดา บิลพัตรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
404255321/9/2553 มอ 023/ว 550หนังสือภายในอื่นๆการขอโอน นายภราดร ภักดีวานิชเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
405255321/9/2553 มอ 023/ว 551หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสนุช ลิ้มธรรมาสกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
406255321/9/2553 มอ 023/ว 552หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายธำรงค์ ศุภวิจิตรกุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
407255321/9/2553 มอ 023/ว 553หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวอาภรณ์ ไชยภูมิเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
408255321/9/2553 มอ 023/ว 554หนังสือภายในอื่นๆการโอน นางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางกูรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
409255321/9/2553 มอ 023/ว 555หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวยุรัชชา ปรีชาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
410255321/9/2553 มอ 023/ว 556หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุ นายจารึก ไฝทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
411255321/9/2553 มอ 023/ว 557หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุ นายวิเชียร โอศรีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
412255321/9/2553 มอ 023/ว 558หนังสือภายในอื่นๆเกษียณอายุราชการ นายคม หนูอุไรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
413255321/9/2553 มอ 023/ว 559หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุ นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
414255321/9/2553 มอ 023/ว 560หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ นายเชาว์ สุวรรณรัตน์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
415255321/9/2553 มอ 023/ว 562หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวปภัสร์นันท์ สุวรรณชาตรีเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
416255321/9/2553 มอ 023/ว 563หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางชะอ้อน จันจะนะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
417255321/9/2553 มอ 023/ว 564หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางจุฬาลักษณ์ สวนแก้วเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
418255321/9/2553 มอ 023/ว 565หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายกริช แก้วสนิทเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
419255321/9/2553 มอ 023/ว 566หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ นางสาวอุษา จันทร์ประสิทธิ์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
420255321/9/2553 มอ 023/ว 567หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ นายธีระพล ภูมิเดชเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
421255321/9/2553 มอ 023/ว 568หนังสือภายในอื่นๆการเกษียณอายุราชการ นายเมธี ปฐมปัทมะเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
422255321/9/2553 มอ 023/ว 569หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายดำรงศักดิ์ นุ้ยเถี้ยมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
423255321/9/2553 มอ 024/ว 577หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
424255321/9/2553 มอ 026/ว 576หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการมีโภชนาการที่ดี รับประทานอาหารปลอดภัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
425255321/9/2553 มอ 023/ว 574หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางวีระนุช นิลนนท์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
426255321/9/2553 มอ 023/ว 575หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก (Early) จำนวน 3 ราย (นส.กนกธร ปิยธำรงรัตน์, นายเริ่ม แก้วสุกใส, นางเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
427255321/9/2553 มอ 023/ว 561หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสรัญญา ชุณหศิลปเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
428255322/9/2553 มอ032/ว070หนังสือภายในอื่นๆกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังระยะ 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ 2553-2553)และการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ ประจำปี พ.ศ 2553(ครั้งที่2/2553)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
429255321/9/2553 มอ001/ว1100หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
430255322/9/2553 มอ032/ว070หนังสือภายในอื่นๆกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 2553-2555)และการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ ปี 53(ครั้งที่ 2/2553)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
431255322/9/2553 ศธ.0521.02/ว.0334หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหลักฐานใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ธนพร วณิชยาพณิชย์เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
432255323/9/2553 มอ 026/ว 581หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
433255323/9/2553 มอ 026/ว 581หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
434255323/9/2553 มอ 023/ว 582หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นายพินิจ คล้ายทองเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
435255323/9/2553 มอ 023/ว 583หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางอมรรัตน์ ดิลกวราห์กุลเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
436255323/9/2553 มอ 023/ว 584หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางบุปผา วุฒิประยูรเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
437255323/9/2553 มอ 023/ว 585หนังสือภายในอื่นๆการขอลาออก นางสาวนิดา ชูขำเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
438255323/9/2553 มอ 026/ว 586หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเรื่อง การปรับผลประโยชน์ตอบแทนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ฝากไว้กับสหกรณ์เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
439255323/9/2553 มอ 026/ว 587หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
440255317/9/2553 มอ 026/ว 549หนังสือภายในอื่นๆไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศของผู้เกษียณอายุราชการเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
441255323/9/2553 มอ032/0967หนังสือภายในอื่นๆขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดื่อนข้าราชการ ไปตั้งจ่ายวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
442255327/9/2553 มอ026/ว589หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 ลว.23สค.53เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
443255327/9/2553 กค(กวพ)0421.3/24450หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
444255327/9/2553 มอ 002/594หนังสือภายในอื่นๆการใช้โปรแกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document Version 2เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
445255327/9/2553 มอ.061/ว.962หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
446255327/9/2553 มอ006/291หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัครวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เอกสารงานประสานงาน/กองกลาง
44725536/9/2553 50482/2553หนังสือภายในอื่นๆจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(จ้างต่อ)เอกสารงานบริหารงานบุคคล/คณะวิทยาการสื่อสาร
448255327/9/2553 มอ006/291หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัครวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เอกสารงานประสานงาน
449255329/9/2553 มอ001/ว1144หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
450255329/9/2553 มอ 062/252หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการตรวจสอบการรับทุนของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 รายและลูกจ้างประจำจำนวน 2 ราย คือ1.นส.กนกพร ปิยธำรงรัตน์ 2.นายเริ่ม แก้วสุกใส 3.นส.เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 4นายเชาว์ สุวรรณรัตน์ 5นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์เอกสารงานธุรการ/กองบริการการศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :873 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :30 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|