Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255315/2/2553 วช 0002/ว1066หนังสือภายนอกรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2255324/2/2553 ที่ สท 78/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยจัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เอกสารโรงเรียนแสงทองวิทยา
3255319/2/2553 ศธ 0522.05(02)/ว1098หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4255315/12/2552 ที่ ศธ 0519.12/11434หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5255319/2/2553 ที่ ศธ 0512.16/1246หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6255312/2/2553 -หนังสือภายนอกการขอทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2554เอกสารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
7255316/2/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5301124หนังสือภายนอกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8255324/2/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณคณะวิทยศาสตร์ มอ.ตั้งบู๊ธประชาสัมพันธ์เอกสารบริษัท กรุงไทย จำกัด
9255324/2/2553 ที่ ศธ0517.091/ ทรด.127หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของผู้รับทุนโครงการทุนเรียนดีฯเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
10255324/2/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5301309หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ็จุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬารณ์กับ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และพระราทานพระโอวาทเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1125532/3/2553 ที่ พกญ.พิเศษ/2553หนังสือภายนอกขอส่งนักเรียนนักศึกษารายงานตัวเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเอกสารโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
1225532/3/2553 ที่ สธ 0203.095/411หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1325538/2/2553 -หนังสือภายนอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเอกสารสำนังวานปรมาณูเพื่อสันติ
14255318/2/2553 ศธ 0507(2)/2439หนังสือภายนอกงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือต้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
15255317/2/2553 ยธ 0602/ว208หนังสือภายนอกหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนฯเอกสารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
16255325/2/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด. 128หนังสือภายนอกงบประมาณการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนโครงการฯ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
17255325/2/2553 ที่ ทส 0910.2/3887หนังสือภายนอกขอเชิญผู้แทนร่วมเป็นคณะทำงานตามโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
18255326/2/2553 ที่ อ.น.ว.3 พิเศษ/2552หนังสือภายนอกส่งตัวนักเรียนเข้ารับการฝึกงานเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
1925533/3/2553 ที่ ศธ 0527.04/202หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2025533/3/2553 ที่ ศธ 0527.04/201หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
21255325/2/2553 วท 5401/ว1188หนังสือภายนอกโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2553เอกสารNSTDA
2225532/3/2553 ที่ ศธ 64.12/206หนังสือภายนอกการร่วมเป็นสถาบันจัดและตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน เนื่องในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
23255322/2/2553 ที่ สวรส. ว236/2553หนังสือภายนอกรายงานผลการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประทศไทย ประจำปี 2553เอกสารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
24255312/2/2553 วท 5401/ว897หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและชมนิทรรศการเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
25255315/2/2553 ศธ 0514.8/ว0492หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26255324/2/2553 ศธ 5801/0634หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้านวิจัย ทอมกเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27255317/2/2553 วช 0002/ว1186หนังสือภายนอกการเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัล The 2010 Ernesto Illy Trieste Science Prizeเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
28255326/2/2553 ที่ ศธ 5408.1/1659หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29255322/2/2553 ที่ นร 0105.05/ว3หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเอกสารคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อการปรับปรุงรายการ
30255326/2/2553 ที่ ศธ 0516.56/ว.46หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3125533/3/2553 ที่ ศกส.013/53หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
3225533/3/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 530/522หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมท. ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) การตรวจเยี่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการสัมมนาผู้บริหารโครงการ วมว.เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3325534/3/2553 ที่ พว 0001 (อพ.) 2315/255หนังสือภายนอกขอเชิญคณะปฎิบัติงานวิทยาการฯ เข้าสำรวจพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงาเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
34255326/2/2553 ที่ ศธ 5408.1/1798หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษา พสวท. สมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3525532/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/1619หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3625535/3/2553 ที่ LTS/10028/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
37255310/3/2553 ที่ ศกส.016/53หนังสือภายนอกขอเลื่อนการประชุมเอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
3825535/3/2553 ที่ ทวท(มศว) ว.22/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 2/2553เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
39255324/2/2553 ที่ ศธ 0507(3)/ว241หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเครือข่ายวิทยากร UCTSของ UMAP ประเทศไทย ครั้งที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4025538/3/2553 muj PDC 007/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเอกสารPSU
4125539/3/2553 ที่ 6520/2553หนังสือภายนอกขอถอนหลักประกันครบกำหนดคืนเอกสารบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
4225533/3/2553 ที่ ศธ 0509(2)/2925หนังสือภายนอกการแต่งตั้งศาสตราจารย์เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4325535/3/2553 ที่ ศธ 6393(8)/3707หนังสือภายนอกอนุมัติให้อาจารย์ในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4425535/3/2553 ที่ ศธ 6393(8)/3710หนังสือภายนอกอนุมัติให้อาจารย์ในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4525538/3/2553 ที่ กสท บบ.(สบ)/512หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
4625538/3/2553 ที่ วช 0008/ว 1644หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือกเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
47255328/12/2552 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสาร/
48255312/3/2553 -หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานสัมมนาให้ควงามรู้เรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเอกสารThailand Quality Award Knowledge Sharing 2010 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค
49255324/2/2553 ศธ 5801/0634หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมกเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50255322/2/2553 ที่ นร 1018.3/415หนังสือภายนอกรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
5125535/3/2553 -หนังสือภายนอก[Psu-international] invatation letterเอกสารfaokmu@vip.km 169.net
5225533/3/2553 ที่ สข 52806/548หนังสือภายนอกการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554เอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
53255310/3/2553 ที่ ว2/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2553 มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5425539/3/2553 ที่ อก 0806/ว847หนังสือภายนอกการประสานขอข้อมูลแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการและกรอบงบประมาณภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารพ.ศ. 2553-2557เอกสารกระทรวงอุตสาหกรรม
55255311/3/2553 ที่ กษ 2008/0028หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
56255311/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/1994หนังสือภายนอกแจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5725534/3/2553 ที่ ศธ 64.111/ว0423หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
5825539/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/1919หนังสือภายนอกอนุญาตให้นายชุติชน มาลินีรัตน์ สมัครสอบเพื่อรับทุนอื่นเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59255324/2/2553 ศธ 0527.01/2343หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 6 : วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
60255322/2/2553 มอส. 90/2553หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความการวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยอีสาน
6125539/3/2553 ที่ สธ 0814/ว686หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลเอกสารโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
6225539/3/2553 ที่ มท 0224 (สข) / ว 013หนังสือภายนอกมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดำเนินการแทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในการบริหารงบประมาณการพัสดุ และการจัดทำนิติกรรมสัญญาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
63255310/3/2553 ที่ ศธ 0560.11/167หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
6425533/3/2553 ที่ ศธ 0506(3)/ว 297หนังสือภายนอกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6525535/3/2553 ที่ วท 5201/880หนังสือภายนอกสัญญานักศึกษาฝึกปฎิบัติงานเอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
66255311/3/2553 ที่ วท 0203.3(1)/530/781หนังสือภายนอกการเลื่อนการเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67255312/3/2553 ที่ ศธ 64.23/251หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อาจารย์สอนพิเศษเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
68255315/3/2553 ที่ ทส.0403.4/162หนังสือภายนอกเร่งรัดให้ส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
69255315/3/2553 ที่ ทส.0403.4/162หนังสือภายนอกเร่งรัดให้ส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
70255315/3/2553 ที่ วท 5401/ว.1588หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) YSTPเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
71255312/3/2553 ที่ ศธ. 6393(13)/ว1565หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72255311/3/2553 ที่ ทบว.0594/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา เรื่อง "เส่นทางสู่ภาคีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิศวกรรมเคมี"เอกสารสภาวิศวกร
73255318/3/2553 ที่ ศธ 0503(1.1)/ว374หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
74255311/3/2553 000หนังสือภายนอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ "DIP Creative Design Contest 2010 : ขนมไทยโกอินเตอร์"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
75255317/3/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.136หนังสือภายนอกชี้แจ้งรายละเอียดเงินค่าวิจัยเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
76255319/3/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.137หนังสือภายนอกการประเมินผู้ปฎิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
7725533/3/2553 ที่ ตช 0036.31/0796หนังสือภายนอกอนุญาติให้นักศึกษาฝึกงานสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจเอกสารสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
78255315/3/2553 ที่ ศธ.0527.04/ว 242หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อสอบและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The Seventh Thailand Mathematical Olympiad - 7th TMO)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
79255315/3/2553 ที่ ศธ 5613(4)/ว5หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอบรมเชิงปฎิบัติการเอกสารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
80255315/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/2076หนังสือภายนอกอนุญาตให้นางสาวอัญชิษฐา สัจจารักษ์ สมัครสอบเพื่อรับทุนอื่นเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81255318/3/2553 ที่ สข 52107/1688หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
82255315/3/2553 -หนังสือภายนอกGreetings from the School of Environment. Resources and Development, (SERD) of the Asian institule of Technology (AIT), ThailandเอกสารAsian Institute of Technology
83255323/3/2553 ที่ สอ.มอ.148/2553หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์ตรวจสอบสถานภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานเงินรายได้เอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
84255318/3/2553 ที่ ศธ 575200/1964หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WALAILAK UNIVERSITY
85255318/3/2553 ที่ ศธ 0520.107/1503หนังสือภายนอกขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
86255318/3/2553 ที่ ศธ 0520.107/1499หนังสือภายนอกขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
87255312/3/2553 ที่ ศธ 0514.1.33/ว.02782หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้อ "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์"เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
88255317/3/2553 ที่ ศธ 57 51 00/ว.1938หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89255323/3/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 138หนังสือภายนอกขอข้อมูลรายงานผลการศึกษานิสิต/นักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอกและ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2/2552เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
90255315/3/2553 ที่ สวท 060/2553หนังสือภายนอกขอเลื่อนการประชุมชี้แจ้งวิทยากรเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
91255315/3/2553 ที่ ศธ 0530.20/239หนังสือภายนอกเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
92255315/3/2553 ที่โอที บบบภ.4.1.02(สข)/พิเศษหนังสือภายนอกการตัดถ่ายเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เอกสารศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหาดใหญ่
93255325/3/2553 ที่ ศธ 64.15/0161หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
94255323/3/2553 ที่ ตง 0016.3/4218หนังสือภายนอกการประชุมสุดยอดโครงการดิวส์ 2010 (DEWS Summit 2010)เอกสารศาลากลางจังหวัดตรัง
95255325/3/2553 ที่ นวท 025/2553หนังสือภายนอกเงินสนับสนุนการจัดการประกวดศูนย์ภูมภาคเพิ่มเติม โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
96255316/3/2553 ที่ ศธ 0527.04/ว 248หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
97255323/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/2352หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายณวงศ์ บุนนาคไปทำวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98255323/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/2329หนังสือภายนอกโอนเงินงบดำเนินการโครงการ พสวท. ปีงบประมาณ 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9925535/3/2553 ที่ วช 0007/ว 1635หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
100255322/3/2553 ที่ ศธ 0527.04/ว 269หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
101255324/3/2553 ศธ 64.26/ว0119หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายบริหารการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
10225539/3/2553 ศธ 0517.35/798หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
103255326/3/2553 -หนังสือภายนอกขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มผลิตน้ำแร่เขาชัยสนเอกสารที่ทำการกลุ่มผลิตน้ำแร่เขาชัยสน
104255317/3/2553 มวอ. 0852/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
105255325/2/2553 สพฉ. 07/404หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 4 เอกสารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
106255326/3/2553 นร 6808/0423/2553หนังสือภายนอกการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพิ่มเติมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
107255315/1/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและเรียนรู้วิชาชีพในสุนประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
108255319/3/2553 ที่ ภต.1/มอ.สข. 020/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตเข้าเผยแพร่บริการของธนาคารเอกสารธนาคารกรุงเทพ
109255319/11/2552 ที่ วช 0003/ว 8201หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
110255331/3/2553 ที่ สข 52107/1928หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมุลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
11125531/4/2553 ที่ ศธ 64.24/221หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรพิเศษเอกสารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
112255328/12/2552 ที่ วท 5502/1859หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2553เอกสารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
113255331/3/2553 ที่ ทส 0907.1/6215หนังสือภายนอกรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ นายเมธี หยกอุบลเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11425531/4/2553 ที่ ทส 0907.1/6371หนังสือภายนอกรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ นางสาวปิยทิพย์ ปิยพันธุ์เอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11525538/4/2553 ที่ สข 0013.2/508หนังสือภายนอกขอทราบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เอกสารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
11625531/4/2553 ที่ สวก 0101/ว463หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2"เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
11725532/4/2553 ที่ TD/FN - 01.04/2010หนังสือภายนอกตอบรับการคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขายเอกสารบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
118255331/3/2553 ที่ สวก 0101/ว444หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดจำแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลเอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
119255331/3/2553 ท่ ทส 0404/330หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ออกแบบสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นต่อสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี โดนวิธีกรณีพิเศษเอกสารสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12025535/4/2553 144/53หนังสือภายนอกการจัดทำทำเนียบคณาจารย์/นักวิจัยเอกสารjgsee
12125538/4/2553 ที่ ศธ 5408.1/2634หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122255312/4/2553 ที่ สข 0017/ว 2186หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการผลิตปิโตรเลียมบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
12325538/4/2553 ที่ ศม.2010/049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม "อบรม/ศึกษาดูงานการศึกษา"เอกสารมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
124255312/4/2553 ที่ สข0017/ว2186หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการผลิตปิโตรเลียมบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
125255320/4/2553 ที่ กก 0514/341หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
126255317/3/2553 สธ0902.04/ว1201หนังสือภายนอกการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
127255312/4/2553 ที่ สวท.090/2553หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการไปประชุมชี้แจงวิทยากรอบรมครูฯเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
12825537/4/2553 ที่ สข 0129(ส316)/1432หนังสือภายนอกแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนายอนันต์ ใบมาเอกสารสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
129255312/4/2553 ที่ ศธ 0506(1)/4580หนังสือภายนอกได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาเอกสารสำนักมาตรฐานและประเมิณผลอุดมศึกษา
130255312/4/2553 ที่ ศธ 0506(1)/4577หนังสือภายนอกได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์เอกสารสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
13125539/4/2553 ที่ ศธ 0509(3)/5723หนังสือภายนอกคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแผนการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศของนายพีรพงษ์ พึ่งแย้มเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
13225539/4/2553 วท 6401/0544หนังสือภายนอกการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
133255312/4/2553 -หนังสือภายนอกนำส่งหนังสือรวมบทความของผู้รับทุนฯ และจดหมายข่าวเอกสารAsian Public Intellectuals Fellowships Program
13425539/4/2553 ศธ 0533.12/ว058หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
135255323/4/2553 ที่ กสต 029/2553หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงรายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
13625532/4/2553 วช 0001.5/ว2410หนังสือภายนอกขอมอบวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสำนักงานฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
137255326/4/2553 ที่ สอวน. 135/2553หนังสือภายนอกขอสรุปงานค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิส่งเสริโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
138255319/4/2553 ที่ ศธ 5408.1/2768หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
13925538/4/2553 ที่ อก 0412/593หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่่วมการสัมมนา เรื่อง REACH: ฝ่าด่านกฎหมายสารเคมีของยุโรปเอกสารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
140255322/4/2553 ที่ ศธ 0512.60/6102หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติกร เรื่อง"การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"เอกสารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141255328/4/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.156หนังสือภายนอกการสละสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ของ นางสาวเปมิกา อภิชนังกูรเอกสาร/
142255328/4/2553 ที่ ศธ. 0517.091/ทรด.156หนังสือภายนอกการสละสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ของ นางสาวเปมิกา อภิชนังถูรเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร
143255326/4/2553 ที่ วท 0403.1/2043หนังสือภายนอกขอตรวจสอบสถานปฎิบัติการทางรังสีเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
144255326/4/2553 ที่ คทวท. 261/2553หนังสือภายนอกรับสมัครทุน สกว.- สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2553เอกสารสำนักประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
14525531/4/2553 ที่ ศธ 0506(1)/5136หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเอกสารสำนักมาตรฐานและประเมินผลอถดมศึกษา
146255327/4/2553 ที่ คร.11/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานวันรักษ์เขาคอหงส์เอกสารเทศบาลตำบลคอหงส์
147255321/4/2553 ที่ นร.6809/183/2553หนังสือภายนอกโครงการสนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
148255320/4/2553 นร1004.1/ว973หนังสือภายนอกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553เอกสาร/
149255322/4/2553 ที่ กห 0446.16/4484หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Research Highlights on Infectious Diseases"เอกสารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
150255327/4/2553 ที่ ศธ 57 66 00/ว2766หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัยรุ่น 2เอกสารศูนย์วิทยาบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
151255330/4/2553 ที่ นร. 6809/203/2553หนังสือภายนอกเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
152255326/4/2553 ที่ สวท. 096/2553หนังสือภายนอกโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็งเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
153255324/2/2553 ศธ 5801/0634หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้านวิจัย ทอมกเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15425536/5/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ Fuji Xerox รุ่น 4127 มาทดสอบเพื่อการการผลิตเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเอกสารFUJI XEROX
15525536/5/2553 ที่ ปณท. ปข.9(ตธ.)/1593หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
156255322/4/2553 ที่ ศธ 0210.05/704หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เชิญจัดการแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
157255323/4/2553 ที่ สข 52104/ 3232หนังสือภายนอกการสนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
158255314/5/2553 -หนังสือภายนอกคัดกรองเพื่อค้นหาควาผิดปกติทางการมองเห็นในนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์เอกสาร137-138 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
159255312/5/2553 ที่ สอวน.147/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสรุปการดำเนินงานค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมุลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
160255311/5/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 167หนังสือภายนอกการปรับเกณฑ์ผลการศึกษาในการคงสภาพทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
161255316/5/2553 ที่ วท 5901/237หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
16225533/5/2553 ที่ อก 0710/ว 03802หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16325534/5/2553 ที่ ศธ 0575/ว.70หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 22"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
164255330/4/2553 ที่ ชพ(สบค)1342/2553หนังสือภายนอกการยืมเครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาขนาดจำลองเพื่อจัดแสดงภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารมูลนิธิชัยพัฒนา
165255329/4/2553 ทส 1013/ว 133หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา และการบรรเทาความยากจนเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
166255311/5/2553 ที่ นร 6803/0090/2553หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือ การเปลี่ยยแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
167255310/5/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
168255310/5/2553 ที่ ศธ 57 43 00/ว 2931หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์
169255312/5/2553 ที่ ศธ 57 43 00/3024หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
170255311/5/2553 ที่ ศธ 57 42 00/ว 2974หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17125532/1/2553 ที่ กห 0446.22/54หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2551เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
172255318/5/2553 ที่ ศธ 5408.1/3235หนังสือภายนอกการจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173255327/4/2553 ที่ ศธ 0519.7.01/1319หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นผู้ประเมิณผลบทความวิชาการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
174255312/5/2553 ที่ วช 0005/ว3226หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง " การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
175255312/5/2553 ที่ วช 0005/ว 3226หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง " การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
176255312/5/2553 ที่ วช 0017/ว 400หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในหารเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
177255310/5/2553 ที่ ม.ก.ท. 12/2553หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
178255320/4/2553 ที่ สธ 0421.4/ว 104หนังสือภายนอกขอมอบเอกสารโครงการศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเอกสารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
179255330/4/2553 ที่ ศธ 0516.22/706หนังสือภายนอกการปฎิบัติหน้าที่ราชการชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
180255320/5/2553 ที่ ตช. 0030.69/ 500หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
181255317/5/2553 ที่ ศธ 04146.148/ว 0631หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
18225537/5/2553 ที่ ม.ญ. 0892/2553หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
183255314/5/2553 ที่ สภต.(71) 0362/2553หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
184255312/5/2553 วช 0017/ว400หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานเลขนุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
185255320/5/2553 ที่ สธ 0203.095/296หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
186255325/5/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตินำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่อง Computer ตรวจวัดสายตาพร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาเข้ามาให้บริการแก่ทุกท่านเอกสารบุษบา ออฟติค
187255319/5/2553 ที่ ทก 0412/907หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยากรใต้ฝั่งตะวันออก
188255325/5/2553 ที่ พจ 101/ 2547หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลสวัดิการ "ประกันชีวิตเปี่ยมสุข"เอกสารบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอลวัวร์รันส์ จำกัด
18925537/5/2553 ศธ 64.26/ว0121หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
19025537/5/2553 วสท.392/2553หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติและนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)
191255318/5/2553 ที่ ศธ 64.15/ 0184หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
192255320/5/2553 ที่ ศธ 64.13/ว 68หนังสือภายนอกพิจารณาการขอย้ายศูนย์ของนักศึกษาทุนโครงการ สควค.เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
193255320/5/2553 ที่ ศธ 04147.139/461หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
194255325/5/2553 ที่ ศธ 0503(5)/ว 632หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ต่อเนื่องรุ่นปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
195255324/5/2553 วท 0203.3(1)/ว5303580หนังสือภายนอกกิจกรรมสร้างจิตสำนักการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196255319/5/2553 ที่ สโมสร 001/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
19725536/5/2553 ที่ ทีโอที ถบก./166หนังสือภายนอกการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2553เอกสารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
198255324/5/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5303588หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199255326/5/2553 ที่ มอ 0203.3(1)/ว 5302456หนังสือภายนอกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200255325/5/2553 ที่ ศธ 0517.09/1960หนังสือภายนอกอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
201255320/5/2553 -หนังสือภายนอกตรวจสอบวุฒิการศึกษาเอกสารบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
20225531/6/2553 ที่ นร 6805/0274/2553หนังสือภายนอกอนุมัตสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
203255326/5/2553 ที่ นร. 6809/234/2553หนังสือภายนอกเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลประเมิณคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
204255317/5/2553 ศธ 0547.07/ว151หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย "ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์
205255317/5/2553 ศธ 0530.1(46)/ว.1109หนังสือภายนอกขอเชิญนำเ้สนอผลงานการประชุมวิชาการ"มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 6 : วิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"เอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
206255331/5/2553 ที่ ศธ 0521.1.0601(14)/27หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่วยบัตรเข้าร่วมงานแข่งขันกี่ฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรรราชกุรีเอกสารหน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
207255331/5/2553 ที่ ทวท(มศว) ว.27/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 3/2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
208255331/5/2553 ที่ ศธ 0587/1629หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เสนอรายนามกรรมการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
209255312/5/2553 ที่ วช 0007/ว 3202หนังสือภายนอกการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนภายใต้ " โครงหารสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
210255324/3/2553 ที่ วท 0203.0(1) / ว 5302355หนังสือภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|