Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255315/3/2553 ที่ ศธ 0530.20/239หนังสือภายนอกเชิญเป็นวิทยากรเอกสารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2255315/3/2553 ที่โอที บบบภ.4.1.02(สข)/พิเศษหนังสือภายนอกการตัดถ่ายเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เอกสารศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหาดใหญ่
3255325/3/2553 ที่ ศธ 64.15/0161หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4255323/3/2553 ที่ ตง 0016.3/4218หนังสือภายนอกการประชุมสุดยอดโครงการดิวส์ 2010 (DEWS Summit 2010)เอกสารศาลากลางจังหวัดตรัง
5255325/3/2553 ที่ นวท 025/2553หนังสือภายนอกเงินสนับสนุนการจัดการประกวดศูนย์ภูมภาคเพิ่มเติม โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6255316/3/2553 ที่ ศธ 0527.04/ว 248หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7255323/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/2352หนังสือภายนอกอนุมัติให้นายณวงศ์ บุนนาคไปทำวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8255323/3/2553 ที่ ศธ 5408.1/2329หนังสือภายนอกโอนเงินงบดำเนินการโครงการ พสวท. ปีงบประมาณ 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
925535/3/2553 ที่ วช 0007/ว 1635หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10255322/3/2553 ที่ ศธ 0527.04/ว 269หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11255324/3/2553 ศธ 64.26/ว0119หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายบริหารการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
1225539/3/2553 ศธ 0517.35/798หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล
13255326/3/2553 -หนังสือภายนอกขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มผลิตน้ำแร่เขาชัยสนเอกสารที่ทำการกลุ่มผลิตน้ำแร่เขาชัยสน
14255317/3/2553 มวอ. 0852/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
15255325/2/2553 สพฉ. 07/404หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 4 เอกสารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
16255326/3/2553 นร 6808/0423/2553หนังสือภายนอกการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพิ่มเติมเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
17255315/1/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและเรียนรู้วิชาชีพในสุนประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
18255319/3/2553 ที่ ภต.1/มอ.สข. 020/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตเข้าเผยแพร่บริการของธนาคารเอกสารธนาคารกรุงเทพ
19255319/11/2552 ที่ วช 0003/ว 8201หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20255331/3/2553 ที่ สข 52107/1928หนังสือภายนอกการเก็บขนและกำจัดมุลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
2125531/4/2553 ที่ ศธ 64.24/221หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรพิเศษเอกสารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
22255328/12/2552 ที่ วท 5502/1859หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2553เอกสารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
23255331/3/2553 ที่ ทส 0907.1/6215หนังสือภายนอกรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ นายเมธี หยกอุบลเอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2425531/4/2553 ที่ ทส 0907.1/6371หนังสือภายนอกรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ นางสาวปิยทิพย์ ปิยพันธุ์เอกสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2525538/4/2553 ที่ สข 0013.2/508หนังสือภายนอกขอทราบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เอกสารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
2625531/4/2553 ที่ สวก 0101/ว463หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2"เอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2725532/4/2553 ที่ TD/FN - 01.04/2010หนังสือภายนอกตอบรับการคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขายเอกสารบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
28255331/3/2553 ที่ สวก 0101/ว444หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดจำแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลเอกสารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
29255331/3/2553 ท่ ทส 0404/330หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ออกแบบสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นต่อสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี โดนวิธีกรณีพิเศษเอกสารสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3025535/4/2553 144/53หนังสือภายนอกการจัดทำทำเนียบคณาจารย์/นักวิจัยเอกสารjgsee
3125538/4/2553 ที่ ศธ 5408.1/2634หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32255312/4/2553 ที่ สข 0017/ว 2186หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการผลิตปิโตรเลียมบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
3325538/4/2553 ที่ ศม.2010/049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม "อบรม/ศึกษาดูงานการศึกษา"เอกสารมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
34255312/4/2553 ที่ สข0017/ว2186หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการผลิตปิโตรเลียมบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
35255320/4/2553 ที่ กก 0514/341หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
36255317/3/2553 สธ0902.04/ว1201หนังสือภายนอกการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
37255312/4/2553 ที่ สวท.090/2553หนังสือภายนอกขออนุมัติให้ข้าราชการไปประชุมชี้แจงวิทยากรอบรมครูฯเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3825537/4/2553 ที่ สข 0129(ส316)/1432หนังสือภายนอกแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนายอนันต์ ใบมาเอกสารสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
39255312/4/2553 ที่ ศธ 0506(1)/4580หนังสือภายนอกได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาเอกสารสำนักมาตรฐานและประเมิณผลอุดมศึกษา
40255312/4/2553 ที่ ศธ 0506(1)/4577หนังสือภายนอกได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์เอกสารสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
4125539/4/2553 ที่ ศธ 0509(3)/5723หนังสือภายนอกคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแผนการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศของนายพีรพงษ์ พึ่งแย้มเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4225539/4/2553 วท 6401/0544หนังสือภายนอกการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
43255312/4/2553 -หนังสือภายนอกนำส่งหนังสือรวมบทความของผู้รับทุนฯ และจดหมายข่าวเอกสารAsian Public Intellectuals Fellowships Program
4425539/4/2553 ศธ 0533.12/ว058หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
45255323/4/2553 ที่ กสต 029/2553หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงรายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
4625532/4/2553 วช 0001.5/ว2410หนังสือภายนอกขอมอบวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสำนักงานฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
47255326/4/2553 ที่ สอวน. 135/2553หนังสือภายนอกขอสรุปงานค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมูลนิธิส่งเสริโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
48255319/4/2553 ที่ ศธ 5408.1/2768หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
4925538/4/2553 ที่ อก 0412/593หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่่วมการสัมมนา เรื่อง REACH: ฝ่าด่านกฎหมายสารเคมีของยุโรปเอกสารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
50255322/4/2553 ที่ ศธ 0512.60/6102หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติกร เรื่อง"การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"เอกสารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51255328/4/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.156หนังสือภายนอกการสละสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ของ นางสาวเปมิกา อภิชนังกูรเอกสาร/
52255328/4/2553 ที่ ศธ. 0517.091/ทรด.156หนังสือภายนอกการสละสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ของ นางสาวเปมิกา อภิชนังถูรเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร
53255326/4/2553 ที่ วท 0403.1/2043หนังสือภายนอกขอตรวจสอบสถานปฎิบัติการทางรังสีเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
54255326/4/2553 ที่ คทวท. 261/2553หนังสือภายนอกรับสมัครทุน สกว.- สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2553เอกสารสำนักประสานงาน ชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
5525531/4/2553 ที่ ศธ 0506(1)/5136หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเอกสารสำนักมาตรฐานและประเมินผลอถดมศึกษา
56255327/4/2553 ที่ คร.11/2552หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานวันรักษ์เขาคอหงส์เอกสารเทศบาลตำบลคอหงส์
57255321/4/2553 ที่ นร.6809/183/2553หนังสือภายนอกโครงการสนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
58255320/4/2553 นร1004.1/ว973หนังสือภายนอกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553เอกสาร/
59255322/4/2553 ที่ กห 0446.16/4484หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Research Highlights on Infectious Diseases"เอกสารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
60255327/4/2553 ที่ ศธ 57 66 00/ว2766หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัยรุ่น 2เอกสารศูนย์วิทยาบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
61255330/4/2553 ที่ นร. 6809/203/2553หนังสือภายนอกเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
62255326/4/2553 ที่ สวท. 096/2553หนังสือภายนอกโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็งเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
63255324/2/2553 ศธ 5801/0634หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้านวิจัย ทอมกเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6425536/5/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ Fuji Xerox รุ่น 4127 มาทดสอบเพื่อการการผลิตเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเอกสารFUJI XEROX
6525536/5/2553 ที่ ปณท. ปข.9(ตธ.)/1593หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
66255322/4/2553 ที่ ศธ 0210.05/704หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เชิญจัดการแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
67255323/4/2553 ที่ สข 52104/ 3232หนังสือภายนอกการสนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
68255314/5/2553 -หนังสือภายนอกคัดกรองเพื่อค้นหาควาผิดปกติทางการมองเห็นในนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์เอกสาร137-138 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
69255312/5/2553 ที่ สอวน.147/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสรุปการดำเนินงานค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมุลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
70255311/5/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 167หนังสือภายนอกการปรับเกณฑ์ผลการศึกษาในการคงสภาพทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
71255316/5/2553 ที่ วท 5901/237หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
7225533/5/2553 ที่ อก 0710/ว 03802หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7325534/5/2553 ที่ ศธ 0575/ว.70หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 22"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
74255330/4/2553 ที่ ชพ(สบค)1342/2553หนังสือภายนอกการยืมเครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาขนาดจำลองเพื่อจัดแสดงภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารมูลนิธิชัยพัฒนา
75255329/4/2553 ทส 1013/ว 133หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา และการบรรเทาความยากจนเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
76255311/5/2553 ที่ นร 6803/0090/2553หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือ การเปลี่ยยแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
77255310/5/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
78255310/5/2553 ที่ ศธ 57 43 00/ว 2931หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์
79255312/5/2553 ที่ ศธ 57 43 00/3024หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80255311/5/2553 ที่ ศธ 57 42 00/ว 2974หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8125532/1/2553 ที่ กห 0446.22/54หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2551เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
82255318/5/2553 ที่ ศธ 5408.1/3235หนังสือภายนอกการจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83255327/4/2553 ที่ ศธ 0519.7.01/1319หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นผู้ประเมิณผลบทความวิชาการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84255312/5/2553 ที่ วช 0005/ว3226หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง " การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
85255312/5/2553 ที่ วช 0005/ว 3226หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง " การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
86255312/5/2553 ที่ วช 0017/ว 400หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในหารเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
87255310/5/2553 ที่ ม.ก.ท. 12/2553หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
88255320/4/2553 ที่ สธ 0421.4/ว 104หนังสือภายนอกขอมอบเอกสารโครงการศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเอกสารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
89255330/4/2553 ที่ ศธ 0516.22/706หนังสือภายนอกการปฎิบัติหน้าที่ราชการชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
90255320/5/2553 ที่ ตช. 0030.69/ 500หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
91255317/5/2553 ที่ ศธ 04146.148/ว 0631หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
9225537/5/2553 ที่ ม.ญ. 0892/2553หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
93255314/5/2553 ที่ สภต.(71) 0362/2553หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
94255312/5/2553 วช 0017/ว400หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานเลขนุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
95255320/5/2553 ที่ สธ 0203.095/296หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
96255325/5/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตินำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่อง Computer ตรวจวัดสายตาพร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาเข้ามาให้บริการแก่ทุกท่านเอกสารบุษบา ออฟติค
97255319/5/2553 ที่ ทก 0412/907หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยากรใต้ฝั่งตะวันออก
98255325/5/2553 ที่ พจ 101/ 2547หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลสวัดิการ "ประกันชีวิตเปี่ยมสุข"เอกสารบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอลวัวร์รันส์ จำกัด
9925537/5/2553 ศธ 64.26/ว0121หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
10025537/5/2553 วสท.392/2553หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติและนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)
101255318/5/2553 ที่ ศธ 64.15/ 0184หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
102255320/5/2553 ที่ ศธ 64.13/ว 68หนังสือภายนอกพิจารณาการขอย้ายศูนย์ของนักศึกษาทุนโครงการ สควค.เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
103255320/5/2553 ที่ ศธ 04147.139/461หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
104255325/5/2553 ที่ ศธ 0503(5)/ว 632หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ต่อเนื่องรุ่นปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
105255324/5/2553 วท 0203.3(1)/ว5303580หนังสือภายนอกกิจกรรมสร้างจิตสำนักการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106255319/5/2553 ที่ สโมสร 001/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
10725536/5/2553 ที่ ทีโอที ถบก./166หนังสือภายนอกการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2553เอกสารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
108255324/5/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5303588หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109255326/5/2553 ที่ มอ 0203.3(1)/ว 5302456หนังสือภายนอกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110255325/5/2553 ที่ ศธ 0517.09/1960หนังสือภายนอกอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
111255320/5/2553 -หนังสือภายนอกตรวจสอบวุฒิการศึกษาเอกสารบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
11225531/6/2553 ที่ นร 6805/0274/2553หนังสือภายนอกอนุมัตสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
113255326/5/2553 ที่ นร. 6809/234/2553หนังสือภายนอกเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลประเมิณคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
114255317/5/2553 ศธ 0547.07/ว151หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย "ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์
115255317/5/2553 ศธ 0530.1(46)/ว.1109หนังสือภายนอกขอเชิญนำเ้สนอผลงานการประชุมวิชาการ"มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 6 : วิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"เอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116255331/5/2553 ที่ ศธ 0521.1.0601(14)/27หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่วยบัตรเข้าร่วมงานแข่งขันกี่ฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรรราชกุรีเอกสารหน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
117255331/5/2553 ที่ ทวท(มศว) ว.27/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 3/2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118255331/5/2553 ที่ ศธ 0587/1629หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เสนอรายนามกรรมการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
119255312/5/2553 ที่ วช 0007/ว 3202หนังสือภายนอกการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนภายใต้ " โครงหารสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
120255324/3/2553 ที่ วท 0203.0(1) / ว 5302355หนังสือภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12125536/5/2553 ที่ วช 0007/ว 3113หนังสือภายนอกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2554เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1222553-ที่ ศธ 0587/1628หนังสือภายนอกการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12325533/5/2553 วช 0007/ว3050หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
124255331/5/2553 ที่ วท 5901/2726หนังสือภายนอกการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
125255327/5/2553 ที่ ทส 1202/532หนังสือภายนอกขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเอกสารองค์การสวนพฤกษศาสตร์
126255327/5/2553 ที่ อก 0712/ว 0565หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง " การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน"เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127255327/5/2553 ที่ สข 0017/ว 2864หนังสือภายนอกขอความร่วมมือช่วยจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
128255331/5/2553 วท 5901/2727หนังสือภายนอกการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12925533/6/2553 ที่ ตช 0030.60/558หนังสือภายนอกขอศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
130255327/5/2553 ที่ ตช 0030.69/540หนังสือภายนอกขอระงับการศึกษาดูงานเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
131255331/5/2553 ที่ ศธ 5408.1/3589หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132255331/5/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 174หนังสือภายนอกขอข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตรที่ร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
133255331/5/2553 ที่ สธ 0602/1547หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับพร้อมแบบประเมิณผลการฝึกงานเอกสารกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
13425533/6/2553 ที่ ศธ 04163.149/520หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนสุราษฏร์ธาน ถนนดอนนก
13525534/6/2553 ที่ ทวท(มศว)ว. 27/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 3/2553เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
13625537/6/2553 ที่ ศธ 0587/1731หนังสือภายนอกขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และจัดทำร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13725537/6/2553 ที่ วช 0002/ว 3557หนังสือภายนอกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2554 (FY 2011)เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
138255331/5/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5303755หนังสือภายนอกเอกสารประกอบการประชุมคระกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย วาระ 5.1เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139255331/5/2553 ที่ ศธ 0519.7.01/1529หนังสือภายนอกการขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14025533/6/2553 ที่ กสท ขส.(ต)(12)/1008หนังสือภายนอกตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
14125533/6/2553 ที่ ศธ 64.17/ 0167หนังสือภายนอกตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
14225537/6/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)เอกสารบมจ.ธนาคารธนชาด สาขาคาร์ฟูร์ หาดใหญ่
14325537/6/2553 ที่ ทส 0403.5/ว 624หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553"เอกสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ
14425538/6/2553 ที่ อ.ษ.พ 212/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าเรียนวิชาการฝึกงานเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
14525534/6/2553 ที่ สธ 0203.095/1046หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
14625534/6/2553 ที่ สธ 0203.095/1045หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
14725537/6/2553 ที่ ศธ 0517,091/ทรด 180หนังสือภายนอกการปรับเกณฑ์ผลการศึกษาในการคงสภาพทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14825533/6/2553 ที่ ศธ.0516.41/สวมธ.1684.1/255หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เอกสารสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14925537/6/2553 ที่ พท 51008/502หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
15025534/6/2553 ที่ สธ 0203.095/1032หนังสือภายนอกขอเชิญสอนเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
151255330/5/2553 ที่ PN 2553-2554/2หนังสือภายนอกขอเชิญส่งทีมร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล/ร่วมบริจาคเอกสารสโมสรโรตารีปัตตานี
152255311/6/2553 มท 0308.4/ว 11693หนังสือภายนอกผลการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีการศึกษา 2553เอกสารกรมการปกครอง
15325539/6/2553 ที่ ศลชท. 01/5/201หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรของท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและเสนอผลงานในงาน BIO Korea 2010เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
15425538/6/2553 ที่ กฟผ. 930100/27277หนังสือภายนอกการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย
155255311/6/2553 ทีโอที คบก./479หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
156255315/6/2553 ที่ ศธ 0517.06/หนังสือภายนอกอนุญาติให้บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15725537/6/2553 ที่ สม.อ 054/2553หนังสือภายนอกทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
158255331/5/2553 ที่ ศธ 0578.27/2443หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี
159255331/5/2553 ที่ ศธ 5805/103/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
160255315/6/2553 ศธ 0578.27/2443หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16125531/6/2553 ที่ ศธ 5408.1/3649หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษา พสวท.สมัครสอบเพื่อรับทุนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162255331/5/2553 ที่ ศธ 0559/ว 1646หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
163255314/6/2553 ที่ สข 52105/4257หนังสือภายนอกอนุญาติให้ใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ " คอนเสริต Fun & Fund " คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 เอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
164255312/6/2553 ที่ ศธ 0560/1358หนังสือภายนอกการขออนุญาตประชาสัมพันธ์ "คอนเสริต Fun @ Fund"เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
165255316/6/2553 ที มท 0308.4/12867หนังสือภายนอกการสัมมนานักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปี 2553เอกสารกรมการปกครอง
166255315/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.186หนังสือภายนอกการสละสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ของนางสาวเปมิกา อภิชนังกูรเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
167255315/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/CPSF/58หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้บรรยายในการประขุมวิชาการเอกสารหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
16825538/6/2553 ที่ ศธ 0532.07/ว 615หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
169255310/6/2553 ที่ วช 0006/3721หนังสือภายนอกแจ้งผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
170255316/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 187หนังสือภายนอกการขอเพิ่มหลักสูตรเอกสารหน่วยการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
171255316/6/2553 ที่ วท 0203.2/ ว 5304051หนังสือภายนอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553-2556 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172255315/6/2553 ที่ สข 0620/ ว 1376หนังสือภายนอกการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำทางเคมีเอกสารสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
173255318/6/2553 ที่ กค 0310/304หนังสือภายนอกตอบรรับการเข้าร่วมนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารศาลาธนารักษ์ 2
174255314/6/2553 ที่ รง 040.6.12/ว 042หนังสือภายนอกขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานาภาค 12 สงขลา
175255317/6/2553 ที่ ศธ 5408.1/4224หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176255316/6/2553 ที่ ศธ 6393(13)/3652หนังสือภายนอกส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
177255317/6/2553 ที่ ศธ 0512.16/3961หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดประชุมระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
178255317/6/2553 ที่ ศธ 0512.16/3961หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดประชุมระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
179255316/6/2553 ที่ ทส 0207.3/ว 1573หนังสือภายนอกสรุปสาระสำคัญการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180255315/6/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5304244หนังสือภายนอกสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181255317/6/2553 ที่ 53-06-03หนังสือภายนอกเชิญชวนคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมถือหุ้นบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัดเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
182255322/6/2553 ที่ 53-06-03หนังสือภายนอกเชิญชวนคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมถือหุ้นบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัดเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด
183255314/6/2553 ที่ สวท.123/ 2553หนังสือภายนอกส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2553เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
184255318/6/2553 ที่ ศธ 64.23/412หนังสือภายนอกการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554เอกสารคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
185255318/6/2553 ที่ ศธ 04111.46/628หนังสือภายนอกยินดีเป็นสถานที่ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553เอกสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
186255322/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 190หนังสือภายนอกขอแจ้งการโอนเงินค่าจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนโครงการฯ ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
187255318/6/2553 ที่ ศธ 5408.2/ 4249หนังสือภายนอกขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ ประเทศออสเตรียเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188255322/6/2553 ที่ ยธ 1013/ 2259หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (Standard on DNA databasc managemennt and related laws)เอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
189255321/6/2553 ที่ ศธ 04147.139/55หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
190255316/6/2553 สอวน. 193/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียน สอวน. ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตรงในคณะต่าง ๆเอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
191255317/6/2553 ที่ ศลชท.01/5/211หนังสือภายนอกนำส่งสัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเพื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูงเอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
192255321/6/2553 ที่ ศธ 6393(13)/3807หนังสือภายนอกตอบรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
193255322/6/2553 503.32/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์เอกสารมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
194255323/6/2553 ที่ ศธ 54051.1/ว 4375หนังสือภายนอกขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195255322/6/2553 ที่ยธ 1013/ 2259หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (Standard on DNA database management and related laws)เอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
196255321/6/2553 ที่ สธ 0203.0954/1178หนังสือภายนอกขอเชิญสอนเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
197255325/6/2553 ที่ ศธ 0587/ 1991หนังสือภายนอกส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกและสังเกตการณ์การเรียนการสอนเอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
198255323/6/2553 ที่ ศธ 5408.1/ 4350หนังสือภายนอกอนุมัติให้นิสิต นักศึกษา พสวท.ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยทุน พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199255329/6/2553 ที่ ปณท ปข.9(ตธ.)/2496หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2010เอกสารไปรษณีย์ไทย
200255311/6/2553 ที่ ทก 0501/ 1333หนังสือภายนอกขอความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553เอกสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
201255315/6/2553 วท 5309/ว1934หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2553 : geoinfotech2010เอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
202255322/6/2553 ศธ.0541/พิเศษ/ว121/53หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม " ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 2 " เอกสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
203255329/6/2553 ที่ 53-06-008หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตสารสกัดยางพาราเพื่อผลิตครีมยางพาราฯเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
204255322/6/2553 ที่ ศธ 0517.09/2501หนังสือภายนอกขอเชิญวิทยากรในการประชุมประปีเมธีวิจัยอาวุโห สกว.ครั้งที่ 2เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
205255330/7/2553 ที่ ศธ 0517.09/ ทรด 199หนังสือภายนอกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
206255329/6/2553 ที่ ศธ 0640.08/332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
20725532/7/2553 ที่ ศธ 0540.06/ว 3085หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
208255328/6/2553 ศธ 0527.15/ว3101หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิชาการในวารสารนเรศวรพะเยาเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
20925531/7/2553 ที่ ทส.0403.4/381หนังสือภายนอกเร่งรัดให้ส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทาง สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา และพลวัตของสารอาหารในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
210255324/6/2553 FPST087-02หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ 2553เอกสารมูนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
21125531/7/2553 ที่ ศธ 04078/3004หนังสือภายนอกการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
21225531/7/2553 ที่ นร 6808/1037/2553หนังสือภายนอกรางวัล 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
213255310/5/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
21425536/7/2553 ที่ ศธ.0517.10/หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
215255330/6/2553 ศธ 0507(2)/ว816หนังสือภายนอกสถาบันโลหิตวิทยาและการถ่ายโลหิตเวียดนามมีกำหนดจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ การว่าด้วยโลหิตวิทยาและการถ่ายโลหิตประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21625532/7/2553 ที่ ศธ 0644.06/1305หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคเอกสารวิทยาลัยเทคนิคพังงา
21725538/7/2553 ที่ ศธ. 0517.10/หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
218255318/6/2553 ศธ 0514.1.27/ว014หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
219255326/5/2553 ที่ ศธ 0514.2.1/1895หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ International Conference on Wetland Ecosystem Services: Biodiversity,Livelihoods and Sustainabilityเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22025538/7/2553 ที่ ศธ 0643.01/994หนังสือภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
22125535/7/2553 ที่ ศธ 0503(2)/ว 839หนังสือภายนอกขอความร่วมมือสนับสนุนการปฎิบัติงานดครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
22225539/7/2553 ที่ พว 163/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตินำนักเรียน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และเข้าเยี่ยมชมเอกสารโรงเรียนพลวิทยา
22325539/7/2553 ที่ พว 165/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตินำนักเรียน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่และเข้าเยี่ยมชมเอกสารโรงเรียนพลวิทยา
224255330/6/2553 ที่ นร 6809/286/2553หนังสือภายนอกแจ้งผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย และ ขออนุญาตเปิดเผยชื่อหน่วยงานเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
225255312/7/2553 ที่ ศธ 64/ว.2139หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
22625538/7/2553 ที่ สม 0003/ 1164หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปประชุมให้ข้อเท็จจริงด้วยวาจาเอกสารคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
227255312/7/2553 ที่ ศธ.0587.12/ พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 คนเข้าชั้นเรียน รายวิชา 336-301 เภสัชวิทยาการแพทย์ โดยไม่ต้อลงทะเบียนเรียนเอกสารศูนย์ประสานงานคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
22825537/7/2553 ที่ ศธ 0513.10601/ 2678หนังสือภายนอกอนุญาตบุคลากรไปเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22925538/7/2553 ที่ นวท.013/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 10 (2553)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
23025535/7/2553 ที่ ศธ 6630/0242หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
23125538/7/2553 ที่ นวท. 013/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 10 (2553)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
23225538/7/2553 ที่ นวท. 013/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตให้อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 10 (2553) เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
23325538/7/2553 วช 0002/ว4492หนังสือภายนอกทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2553 ( Post - Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers, FY 2010)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
23425536/7/2553 ที่ ศธ 0520.208/ว 090หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์"ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
235255324/6/2553 ที่ วท 6100/ว 0110หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปฎิบัติงานเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
236255314/7/2553 ที่ พศส.37/2553หนังสือภายนอกขอตัวบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตำบลสุขภาวะเอกสารสำนักงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้ามฯ
23725535/7/2553 ที่ วท 5402/ 931 /2553หนังสือภายนอกอนุเคราะห์ให้เข้าฝึกเทคนิคและทำวิทยานิพนธ์เอกสารศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
238255319/6/2553 TCN ป.02/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติฯ ครั้งที่ 4
239255313/7/2553 ที่ กส.สข.233/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สถานที่กระจายสินค้าโครงการส่งเสริมอาชีพคนหูหนวกในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
240255310/7/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานและเรียนรู้วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
241255316/7/2553 ที่ สธ 0212.01/848หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 9 (CPIRD 2010)เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
24225537/7/2553 ที่ ศธ 0640.14/0538หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาเอกสารวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
243255314/7/2553 ที่ ม.ญ 1468/2553หนังสือภายนอกการนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13เอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
244255314/7/2553 กฟผ.911400/34249หนังสือภายนอกขอเชิญนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฯเอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
245255322/6/2553 ที่ วช 0001.5/ว 4137หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 17 ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
246255312/7/2553 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 พ.ศ 2553เอกสารมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
24725538/7/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5302021หนังสือภายนอกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248255319/7/2553 ที่ ตช 0030.69/761หนังสือภายนอกสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
249255315/7/2553 ที่ ทส 1108/ 573หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถ้มภ์
250255312/7/2553 ที่ สข 0016.2/ว 3666หนังสือภายนอกรายงานผลการดำเนินงาน การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
251255319/7/2553 ที่ ศธ 04147.139/ 746หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
252255316/7/2553 ที่ ศธ 5408.1/ 5016หนังสือภายนอกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
253255315/7/2553 ที่ วท 5915/3754หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
254255316/7/2553 ที่ ศธ 574300/ 4800หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
255255321/7/2553 ที่ นคส.530721/1หนังสือภายนอกตอบรับสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
25625537/7/2553 ที่ สสปน 53/696หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงาน MICE Education จังหวัดสงขลาเอกสารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
257255316/7/2553 ที่ ศธ.55/ ว.959หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
258255319/7/2553 ที่ วท 0403.1/ 3450หนังสือภายนอกแจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
259255321/7/2553 ที่ สสปน 53/717หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำหนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ของอุตสาหกรรม MICE และงาน MICE Education จังหวัดสงขลาเอกสารสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรสการ
26025539/7/2553 สศก. 059/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3"เอกสารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
261255321/7/2553 ที่ ศธ 0587.12/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ ม.นราธิวาสฯ ใช้บริการหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ม.อเอกสารศูนย์ประสานงานคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
262255319/7/2553 ที่ ศธ 57 43 00/04840หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26325536/7/2553 ที่ ศธ 0509 (3) /8351หนังสือภายนอกการตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการผิดสัญญาการรับทุนรัฐบาลเอกสารสำนัก่ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
264255319/7/2553 นร 6808/1136/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
265255317/6/2553 -หนังสือภายนอกMITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2010เอกสารMSIG
266255320/7/2553 ที่ มอ.ว 512/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
267255312/7/2553 ที่ วท 5401/4182หนังสือภายนอกขอส่งสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
26825538/7/2553 ศธ 0513.10109/ว10885หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6 th Conference on Thailand-Taiwan Academic Cooperation " Food and Agricultural Innovation : Going Global "เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
269255314/7/2553 ศธ 6394(7)/ว664หนังสือภายนอกขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการ(PD-01)เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
270255319/7/2553 ที่ นร 6808/1136/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
271255320/7/2553 ที่ วช 0003/ว 4869หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคใต้แบบมีส่วนร่วมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
272255321/7/2553 ที่ วช 0017/ว 638หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดให้มี "รางวัล ไบโอลาสโก้ - Biolasco Award"และ "รางวัล ที อี คิว - T E Q Award"เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
273255329/7/2553 ที่ ศธ 5408.1/4997หนังสือภายนอกขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบข้อเขียนเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
274255329/7/2553 ที่ หท.16/1618หนังสือภายนอกขอบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเอกสารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
275255327/7/2553 ที่ ชพศ. 015.07/2553หนังสือภายนอกเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานและประชาสัมพันธ์พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินีเอกสารชมรมพุทธศาสน์
276255330/7/2553 ที่ วท 0204.2/ว.530481หนังสือภายนอกขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการเอกสารสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
277255330/7/2553 ที่ วท 0204.2/ว.53045481หนังสือภายนอกขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
278255323/7/2553 ที่ กฟผ.911400/36135หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
27925532/8/2553 ที่ ศกส. 063/53หนังสือภายนอกขอเลื่อนการประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
28025532/8/2553 ที่ สวท. 174/2553หนังสือภายนอกเงินสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์
281255323/7/2553 ที่ วท 5401.7260/ว 242หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
282255329/7/2553 ที่ ศธ 0560.11/531หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
283255323/7/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5305376หนังสือภายนอกขอเชิญประขุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284255314/7/2553 muj llxo.56/699 วหนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติเอกสารThailand
285255330/7/2553 สสว.30/2552หนังสือภายนอกเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเอกสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
28625534/8/2553 ที่ ศธ 0576(7)/ว.57หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานเวทีวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเซื้อเพลิงชีวภาพสำหรับประเทศไทยเอกสารสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ
28725536/8/2553 ที่ วช 0002/ว 4412หนังสือภายนอกการปลูกสร้างเซลล์ใหม่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
28825535/8/2553 ที่ ศธ.04146.055/322หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์แกนักเรียนเอกสารโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
289255323/8/2553 ที่ ทบว.1518/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษเอกสารสภาวิศวกร
290255329/7/2553 ที่ พิเศษ/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนฝึกงานเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
29125534/8/2553 ที่ ทส 0506/ ว 2022หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการธรณีวิทยาและแหล่งแร่ไทย - ลาวเอกสารกรมทรัมยากรธรณี
29225534/8/2553 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญ ชมการสาธิต ระบบปฏิบัติงานเอกสารดิจิตอลเอกสารบริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
293255322/7/2553 ศธ 0530.3/ว763หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคมเอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29425536/8/2553 ที่ สวล.ญ.ว 2/2553/06หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลป่าต้นน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเอกสารศูนย์ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา
29525535/8/2553 ที่ สธ 0613/7059หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2553เอกสารศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
29625539/8/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 206หนังสือภายนอกแจ้งสถานภาพผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
297255330/7/2553 ที่ กบข. 3010/ว 3793/2553หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2552เอกสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
298255322/7/2553 ที่ นวท. 046/2550หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
29925539/8/2553 ที่ สธ 0506.03/ว.2940หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542เอกสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
30025532/8/2553 ที่ สธ 0617/ว.1976หนังสือภายนอกขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Idea ดี มีรางวัล"เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (อุบลราชธาน)

[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|