Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255330/4/2553 ที่ นร. 6809/203/2553หนังสือภายนอกเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2255326/4/2553 ที่ สวท. 096/2553หนังสือภายนอกโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็งเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3255324/2/2553 ศธ 5801/0634หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้านวิจัย ทอมกเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
425536/5/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ Fuji Xerox รุ่น 4127 มาทดสอบเพื่อการการผลิตเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเอกสารFUJI XEROX
525536/5/2553 ที่ ปณท. ปข.9(ตธ.)/1593หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6255322/4/2553 ที่ ศธ 0210.05/704หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เชิญจัดการแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
7255323/4/2553 ที่ สข 52104/ 3232หนังสือภายนอกการสนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
8255314/5/2553 -หนังสือภายนอกคัดกรองเพื่อค้นหาควาผิดปกติทางการมองเห็นในนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์เอกสาร137-138 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9255312/5/2553 ที่ สอวน.147/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสรุปการดำเนินงานค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารมุลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
10255311/5/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 167หนังสือภายนอกการปรับเกณฑ์ผลการศึกษาในการคงสภาพทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
11255316/5/2553 ที่ วท 5901/237หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
1225533/5/2553 ที่ อก 0710/ว 03802หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1325534/5/2553 ที่ ศธ 0575/ว.70หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 22"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
14255330/4/2553 ที่ ชพ(สบค)1342/2553หนังสือภายนอกการยืมเครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาขนาดจำลองเพื่อจัดแสดงภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารมูลนิธิชัยพัฒนา
15255329/4/2553 ทส 1013/ว 133หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา และการบรรเทาความยากจนเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16255311/5/2553 ที่ นร 6803/0090/2553หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือ การเปลี่ยยแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
17255310/5/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
18255310/5/2553 ที่ ศธ 57 43 00/ว 2931หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์
19255312/5/2553 ที่ ศธ 57 43 00/3024หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20255311/5/2553 ที่ ศธ 57 42 00/ว 2974หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2125532/1/2553 ที่ กห 0446.22/54หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2551เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
22255318/5/2553 ที่ ศธ 5408.1/3235หนังสือภายนอกการจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23255327/4/2553 ที่ ศธ 0519.7.01/1319หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นผู้ประเมิณผลบทความวิชาการเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24255312/5/2553 ที่ วช 0005/ว3226หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง " การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
25255312/5/2553 ที่ วช 0005/ว 3226หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง " การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
26255312/5/2553 ที่ วช 0017/ว 400หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในหารเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
27255310/5/2553 ที่ ม.ก.ท. 12/2553หนังสือภายนอกการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
28255320/4/2553 ที่ สธ 0421.4/ว 104หนังสือภายนอกขอมอบเอกสารโครงการศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเอกสารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
29255330/4/2553 ที่ ศธ 0516.22/706หนังสือภายนอกการปฎิบัติหน้าที่ราชการชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30255320/5/2553 ที่ ตช. 0030.69/ 500หนังสือภายนอกขอรับการสนับสนุนวิทยากรเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
31255317/5/2553 ที่ ศธ 04146.148/ว 0631หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
3225537/5/2553 ที่ ม.ญ. 0892/2553หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
33255314/5/2553 ที่ สภต.(71) 0362/2553หนังสือภายนอกตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
34255312/5/2553 วช 0017/ว400หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานเลขนุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
35255320/5/2553 ที่ สธ 0203.095/296หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
36255325/5/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาตินำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่อง Computer ตรวจวัดสายตาพร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาเข้ามาให้บริการแก่ทุกท่านเอกสารบุษบา ออฟติค
37255319/5/2553 ที่ ทก 0412/907หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารศูนย์อุตุนิยมวิทยากรใต้ฝั่งตะวันออก
38255325/5/2553 ที่ พจ 101/ 2547หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลสวัดิการ "ประกันชีวิตเปี่ยมสุข"เอกสารบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอลวัวร์รันส์ จำกัด
3925537/5/2553 ศธ 64.26/ว0121หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4025537/5/2553 วสท.392/2553หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติและนำเสนอผลงานวิจัยเอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)
41255318/5/2553 ที่ ศธ 64.15/ 0184หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
42255320/5/2553 ที่ ศธ 64.13/ว 68หนังสือภายนอกพิจารณาการขอย้ายศูนย์ของนักศึกษาทุนโครงการ สควค.เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
43255320/5/2553 ที่ ศธ 04147.139/461หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
44255325/5/2553 ที่ ศธ 0503(5)/ว 632หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ต่อเนื่องรุ่นปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
45255324/5/2553 วท 0203.3(1)/ว5303580หนังสือภายนอกกิจกรรมสร้างจิตสำนักการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46255319/5/2553 ที่ สโมสร 001/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
4725536/5/2553 ที่ ทีโอที ถบก./166หนังสือภายนอกการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2553เอกสารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
48255324/5/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5303588หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49255326/5/2553 ที่ มอ 0203.3(1)/ว 5302456หนังสือภายนอกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50255325/5/2553 ที่ ศธ 0517.09/1960หนังสือภายนอกอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
51255320/5/2553 -หนังสือภายนอกตรวจสอบวุฒิการศึกษาเอกสารบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
5225531/6/2553 ที่ นร 6805/0274/2553หนังสือภายนอกอนุมัตสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
53255326/5/2553 ที่ นร. 6809/234/2553หนังสือภายนอกเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลประเมิณคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
54255317/5/2553 ศธ 0547.07/ว151หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย "ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์
55255317/5/2553 ศธ 0530.1(46)/ว.1109หนังสือภายนอกขอเชิญนำเ้สนอผลงานการประชุมวิชาการ"มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 6 : วิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"เอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
56255331/5/2553 ที่ ศธ 0521.1.0601(14)/27หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่วยบัตรเข้าร่วมงานแข่งขันกี่ฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรรราชกุรีเอกสารหน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
57255331/5/2553 ที่ ทวท(มศว) ว.27/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 3/2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58255331/5/2553 ที่ ศธ 0587/1629หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เสนอรายนามกรรมการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
59255312/5/2553 ที่ วช 0007/ว 3202หนังสือภายนอกการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนภายใต้ " โครงหารสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
60255324/3/2553 ที่ วท 0203.0(1) / ว 5302355หนังสือภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6125536/5/2553 ที่ วช 0007/ว 3113หนังสือภายนอกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2554เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
622553-ที่ ศธ 0587/1628หนังสือภายนอกการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6325533/5/2553 วช 0007/ว3050หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
64255331/5/2553 ที่ วท 5901/2726หนังสือภายนอกการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
65255327/5/2553 ที่ ทส 1202/532หนังสือภายนอกขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเอกสารองค์การสวนพฤกษศาสตร์
66255327/5/2553 ที่ อก 0712/ว 0565หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง " การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน"เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67255327/5/2553 ที่ สข 0017/ว 2864หนังสือภายนอกขอความร่วมมือช่วยจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดสงขลาเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
68255331/5/2553 วท 5901/2727หนังสือภายนอกการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6925533/6/2553 ที่ ตช 0030.60/558หนังสือภายนอกขอศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
70255327/5/2553 ที่ ตช 0030.69/540หนังสือภายนอกขอระงับการศึกษาดูงานเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
71255331/5/2553 ที่ ศธ 5408.1/3589หนังสือภายนอกรับรองรายงานการประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72255331/5/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 174หนังสือภายนอกขอข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตรที่ร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
73255331/5/2553 ที่ สธ 0602/1547หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับพร้อมแบบประเมิณผลการฝึกงานเอกสารกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
7425533/6/2553 ที่ ศธ 04163.149/520หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารโรงเรียนสุราษฏร์ธาน ถนนดอนนก
7525534/6/2553 ที่ ทวท(มศว)ว. 27/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 3/2553เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
7625537/6/2553 ที่ ศธ 0587/1731หนังสือภายนอกขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และจัดทำร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
7725537/6/2553 ที่ วช 0002/ว 3557หนังสือภายนอกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2554 (FY 2011)เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
78255331/5/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5303755หนังสือภายนอกเอกสารประกอบการประชุมคระกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย วาระ 5.1เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79255331/5/2553 ที่ ศธ 0519.7.01/1529หนังสือภายนอกการขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8025533/6/2553 ที่ กสท ขส.(ต)(12)/1008หนังสือภายนอกตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
8125533/6/2553 ที่ ศธ 64.17/ 0167หนังสือภายนอกตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8225537/6/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)เอกสารบมจ.ธนาคารธนชาด สาขาคาร์ฟูร์ หาดใหญ่
8325537/6/2553 ที่ ทส 0403.5/ว 624หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553"เอกสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ
8425538/6/2553 ที่ อ.ษ.พ 212/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าเรียนวิชาการฝึกงานเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
8525534/6/2553 ที่ สธ 0203.095/1046หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
8625534/6/2553 ที่ สธ 0203.095/1045หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
8725537/6/2553 ที่ ศธ 0517,091/ทรด 180หนังสือภายนอกการปรับเกณฑ์ผลการศึกษาในการคงสภาพทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8825533/6/2553 ที่ ศธ.0516.41/สวมธ.1684.1/255หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เอกสารสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8925537/6/2553 ที่ พท 51008/502หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
9025534/6/2553 ที่ สธ 0203.095/1032หนังสือภายนอกขอเชิญสอนเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
91255330/5/2553 ที่ PN 2553-2554/2หนังสือภายนอกขอเชิญส่งทีมร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล/ร่วมบริจาคเอกสารสโมสรโรตารีปัตตานี
92255311/6/2553 มท 0308.4/ว 11693หนังสือภายนอกผลการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีการศึกษา 2553เอกสารกรมการปกครอง
9325539/6/2553 ที่ ศลชท. 01/5/201หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรของท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและเสนอผลงานในงาน BIO Korea 2010เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
9425538/6/2553 ที่ กฟผ. 930100/27277หนังสือภายนอกการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย
95255311/6/2553 ทีโอที คบก./479หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
96255315/6/2553 ที่ ศธ 0517.06/หนังสือภายนอกอนุญาติให้บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเอกสารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9725537/6/2553 ที่ สม.อ 054/2553หนังสือภายนอกทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
98255331/5/2553 ที่ ศธ 0578.27/2443หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี
99255331/5/2553 ที่ ศธ 5805/103/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100255315/6/2553 ศธ 0578.27/2443หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10125531/6/2553 ที่ ศธ 5408.1/3649หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษา พสวท.สมัครสอบเพื่อรับทุนเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102255331/5/2553 ที่ ศธ 0559/ว 1646หนังสือภายนอกขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
103255314/6/2553 ที่ สข 52105/4257หนังสือภายนอกอนุญาติให้ใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ " คอนเสริต Fun & Fund " คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 เอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
104255312/6/2553 ที่ ศธ 0560/1358หนังสือภายนอกการขออนุญาตประชาสัมพันธ์ "คอนเสริต Fun @ Fund"เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
105255316/6/2553 ที มท 0308.4/12867หนังสือภายนอกการสัมมนานักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปี 2553เอกสารกรมการปกครอง
106255315/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.186หนังสือภายนอกการสละสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ของนางสาวเปมิกา อภิชนังกูรเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
107255315/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/CPSF/58หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้บรรยายในการประขุมวิชาการเอกสารหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
10825538/6/2553 ที่ ศธ 0532.07/ว 615หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
109255310/6/2553 ที่ วช 0006/3721หนังสือภายนอกแจ้งผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
110255316/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 187หนังสือภายนอกการขอเพิ่มหลักสูตรเอกสารหน่วยการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
111255316/6/2553 ที่ วท 0203.2/ ว 5304051หนังสือภายนอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553-2556 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112255315/6/2553 ที่ สข 0620/ ว 1376หนังสือภายนอกการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำทางเคมีเอกสารสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
113255318/6/2553 ที่ กค 0310/304หนังสือภายนอกตอบรรับการเข้าร่วมนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารศาลาธนารักษ์ 2
114255314/6/2553 ที่ รง 040.6.12/ว 042หนังสือภายนอกขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานาภาค 12 สงขลา
115255317/6/2553 ที่ ศธ 5408.1/4224หนังสือภายนอกโอนเงินทุนการศึกษา พสวท.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116255316/6/2553 ที่ ศธ 6393(13)/3652หนังสือภายนอกส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 6เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117255317/6/2553 ที่ ศธ 0512.16/3961หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดประชุมระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118255317/6/2553 ที่ ศธ 0512.16/3961หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดประชุมระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119255316/6/2553 ที่ ทส 0207.3/ว 1573หนังสือภายนอกสรุปสาระสำคัญการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
120255315/6/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5304244หนังสือภายนอกสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121255317/6/2553 ที่ 53-06-03หนังสือภายนอกเชิญชวนคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมถือหุ้นบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัดเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
122255322/6/2553 ที่ 53-06-03หนังสือภายนอกเชิญชวนคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมถือหุ้นบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัดเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด
123255314/6/2553 ที่ สวท.123/ 2553หนังสือภายนอกส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2553เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
124255318/6/2553 ที่ ศธ 64.23/412หนังสือภายนอกการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554เอกสารคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
125255318/6/2553 ที่ ศธ 04111.46/628หนังสือภายนอกยินดีเป็นสถานที่ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553เอกสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
126255322/6/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 190หนังสือภายนอกขอแจ้งการโอนเงินค่าจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนโครงการฯ ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
127255318/6/2553 ที่ ศธ 5408.2/ 4249หนังสือภายนอกขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ ประเทศออสเตรียเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128255322/6/2553 ที่ ยธ 1013/ 2259หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (Standard on DNA databasc managemennt and related laws)เอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
129255321/6/2553 ที่ ศธ 04147.139/55หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
130255316/6/2553 สอวน. 193/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียน สอวน. ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตรงในคณะต่าง ๆเอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
131255317/6/2553 ที่ ศลชท.01/5/211หนังสือภายนอกนำส่งสัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเพื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูงเอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
132255321/6/2553 ที่ ศธ 6393(13)/3807หนังสือภายนอกตอบรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133255322/6/2553 503.32/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์เอกสารมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
134255323/6/2553 ที่ ศธ 54051.1/ว 4375หนังสือภายนอกขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135255322/6/2553 ที่ยธ 1013/ 2259หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (Standard on DNA database management and related laws)เอกสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
136255321/6/2553 ที่ สธ 0203.0954/1178หนังสือภายนอกขอเชิญสอนเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
137255325/6/2553 ที่ ศธ 0587/ 1991หนังสือภายนอกส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกและสังเกตการณ์การเรียนการสอนเอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
138255323/6/2553 ที่ ศธ 5408.1/ 4350หนังสือภายนอกอนุมัติให้นิสิต นักศึกษา พสวท.ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยทุน พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139255329/6/2553 ที่ ปณท ปข.9(ตธ.)/2496หนังสือภายนอกขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2010เอกสารไปรษณีย์ไทย
140255311/6/2553 ที่ ทก 0501/ 1333หนังสือภายนอกขอความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553เอกสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
141255315/6/2553 วท 5309/ว1934หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2553 : geoinfotech2010เอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
142255322/6/2553 ศธ.0541/พิเศษ/ว121/53หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม " ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 2 " เอกสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
143255329/6/2553 ที่ 53-06-008หนังสือภายนอกขอนำส่งเงินค่าจ้างดำเนินการผลิตสารสกัดยางพาราเพื่อผลิตครีมยางพาราฯเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
144255322/6/2553 ที่ ศธ 0517.09/2501หนังสือภายนอกขอเชิญวิทยากรในการประชุมประปีเมธีวิจัยอาวุโห สกว.ครั้งที่ 2เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
145255330/7/2553 ที่ ศธ 0517.09/ ทรด 199หนังสือภายนอกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
146255329/6/2553 ที่ ศธ 0640.08/332หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอกสารวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
14725532/7/2553 ที่ ศธ 0540.06/ว 3085หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
148255328/6/2553 ศธ 0527.15/ว3101หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิชาการในวารสารนเรศวรพะเยาเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
14925531/7/2553 ที่ ทส.0403.4/381หนังสือภายนอกเร่งรัดให้ส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทาง สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา และพลวัตของสารอาหารในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเอกสารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
150255324/6/2553 FPST087-02หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ 2553เอกสารมูนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
15125531/7/2553 ที่ ศธ 04078/3004หนังสือภายนอกการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
15225531/7/2553 ที่ นร 6808/1037/2553หนังสือภายนอกรางวัล 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
153255310/5/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
15425536/7/2553 ที่ ศธ.0517.10/หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
155255330/6/2553 ศธ 0507(2)/ว816หนังสือภายนอกสถาบันโลหิตวิทยาและการถ่ายโลหิตเวียดนามมีกำหนดจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ การว่าด้วยโลหิตวิทยาและการถ่ายโลหิตประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15625532/7/2553 ที่ ศธ 0644.06/1305หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคเอกสารวิทยาลัยเทคนิคพังงา
15725538/7/2553 ที่ ศธ. 0517.10/หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
158255318/6/2553 ศธ 0514.1.27/ว014หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
159255326/5/2553 ที่ ศธ 0514.2.1/1895หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ International Conference on Wetland Ecosystem Services: Biodiversity,Livelihoods and Sustainabilityเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16025538/7/2553 ที่ ศธ 0643.01/994หนังสือภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
16125535/7/2553 ที่ ศธ 0503(2)/ว 839หนังสือภายนอกขอความร่วมมือสนับสนุนการปฎิบัติงานดครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
16225539/7/2553 ที่ พว 163/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตินำนักเรียน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และเข้าเยี่ยมชมเอกสารโรงเรียนพลวิทยา
16325539/7/2553 ที่ พว 165/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตินำนักเรียน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่และเข้าเยี่ยมชมเอกสารโรงเรียนพลวิทยา
164255330/6/2553 ที่ นร 6809/286/2553หนังสือภายนอกแจ้งผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย และ ขออนุญาตเปิดเผยชื่อหน่วยงานเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
165255312/7/2553 ที่ ศธ 64/ว.2139หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
16625538/7/2553 ที่ สม 0003/ 1164หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปประชุมให้ข้อเท็จจริงด้วยวาจาเอกสารคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
167255312/7/2553 ที่ ศธ.0587.12/ พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 คนเข้าชั้นเรียน รายวิชา 336-301 เภสัชวิทยาการแพทย์ โดยไม่ต้อลงทะเบียนเรียนเอกสารศูนย์ประสานงานคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
16825537/7/2553 ที่ ศธ 0513.10601/ 2678หนังสือภายนอกอนุญาตบุคลากรไปเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16925538/7/2553 ที่ นวท.013/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 10 (2553)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
17025535/7/2553 ที่ ศธ 6630/0242หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
17125538/7/2553 ที่ นวท. 013/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 10 (2553)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
17225538/7/2553 ที่ นวท. 013/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตให้อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 10 (2553) เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
17325538/7/2553 วช 0002/ว4492หนังสือภายนอกทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2553 ( Post - Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers, FY 2010)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
17425536/7/2553 ที่ ศธ 0520.208/ว 090หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์"ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
175255324/6/2553 ที่ วท 6100/ว 0110หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปฎิบัติงานเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
176255314/7/2553 ที่ พศส.37/2553หนังสือภายนอกขอตัวบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตำบลสุขภาวะเอกสารสำนักงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้ามฯ
17725535/7/2553 ที่ วท 5402/ 931 /2553หนังสือภายนอกอนุเคราะห์ให้เข้าฝึกเทคนิคและทำวิทยานิพนธ์เอกสารศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
178255319/6/2553 TCN ป.02/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติฯ ครั้งที่ 4
179255313/7/2553 ที่ กส.สข.233/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สถานที่กระจายสินค้าโครงการส่งเสริมอาชีพคนหูหนวกในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
180255310/7/2553 ที่ ศธ 0641.10/พิเศษหนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานและเรียนรู้วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
181255316/7/2553 ที่ สธ 0212.01/848หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 9 (CPIRD 2010)เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
18225537/7/2553 ที่ ศธ 0640.14/0538หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาเอกสารวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
183255314/7/2553 ที่ ม.ญ 1468/2553หนังสือภายนอกการนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13เอกสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
184255314/7/2553 กฟผ.911400/34249หนังสือภายนอกขอเชิญนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฯเอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
185255322/6/2553 ที่ วช 0001.5/ว 4137หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 17 ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
186255312/7/2553 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 พ.ศ 2553เอกสารมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
18725538/7/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5302021หนังสือภายนอกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188255319/7/2553 ที่ ตช 0030.69/761หนังสือภายนอกสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเอกสารกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
189255315/7/2553 ที่ ทส 1108/ 573หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถ้มภ์
190255312/7/2553 ที่ สข 0016.2/ว 3666หนังสือภายนอกรายงานผลการดำเนินงาน การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
191255319/7/2553 ที่ ศธ 04147.139/ 746หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรและแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
192255316/7/2553 ที่ ศธ 5408.1/ 5016หนังสือภายนอกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193255315/7/2553 ที่ วท 5915/3754หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
194255316/7/2553 ที่ ศธ 574300/ 4800หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
195255321/7/2553 ที่ นคส.530721/1หนังสือภายนอกตอบรับสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
19625537/7/2553 ที่ สสปน 53/696หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงาน MICE Education จังหวัดสงขลาเอกสารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
197255316/7/2553 ที่ ศธ.55/ ว.959หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
198255319/7/2553 ที่ วท 0403.1/ 3450หนังสือภายนอกแจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
199255321/7/2553 ที่ สสปน 53/717หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำหนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ของอุตสาหกรรม MICE และงาน MICE Education จังหวัดสงขลาเอกสารสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรสการ
20025539/7/2553 สศก. 059/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3"เอกสารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
201255321/7/2553 ที่ ศธ 0587.12/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ ม.นราธิวาสฯ ใช้บริการหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ม.อเอกสารศูนย์ประสานงานคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
202255319/7/2553 ที่ ศธ 57 43 00/04840หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20325536/7/2553 ที่ ศธ 0509 (3) /8351หนังสือภายนอกการตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการผิดสัญญาการรับทุนรัฐบาลเอกสารสำนัก่ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
204255319/7/2553 นร 6808/1136/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
205255317/6/2553 -หนังสือภายนอกMITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2010เอกสารMSIG
206255320/7/2553 ที่ มอ.ว 512/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553เอกสารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
207255312/7/2553 ที่ วท 5401/4182หนังสือภายนอกขอส่งสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
20825538/7/2553 ศธ 0513.10109/ว10885หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6 th Conference on Thailand-Taiwan Academic Cooperation " Food and Agricultural Innovation : Going Global "เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
209255314/7/2553 ศธ 6394(7)/ว664หนังสือภายนอกขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการ(PD-01)เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
210255319/7/2553 ที่ นร 6808/1136/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
211255320/7/2553 ที่ วช 0003/ว 4869หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคใต้แบบมีส่วนร่วมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
212255321/7/2553 ที่ วช 0017/ว 638หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดให้มี "รางวัล ไบโอลาสโก้ - Biolasco Award"และ "รางวัล ที อี คิว - T E Q Award"เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
213255329/7/2553 ที่ ศธ 5408.1/4997หนังสือภายนอกขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบข้อเขียนเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
214255329/7/2553 ที่ หท.16/1618หนังสือภายนอกขอบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเอกสารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
215255327/7/2553 ที่ ชพศ. 015.07/2553หนังสือภายนอกเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานและประชาสัมพันธ์พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินีเอกสารชมรมพุทธศาสน์
216255330/7/2553 ที่ วท 0204.2/ว.530481หนังสือภายนอกขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการเอกสารสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
217255330/7/2553 ที่ วท 0204.2/ว.53045481หนังสือภายนอกขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
218255323/7/2553 ที่ กฟผ.911400/36135หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
21925532/8/2553 ที่ ศกส. 063/53หนังสือภายนอกขอเลื่อนการประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
22025532/8/2553 ที่ สวท. 174/2553หนังสือภายนอกเงินสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์
221255323/7/2553 ที่ วท 5401.7260/ว 242หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
222255329/7/2553 ที่ ศธ 0560.11/531หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
223255323/7/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5305376หนังสือภายนอกขอเชิญประขุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224255314/7/2553 muj llxo.56/699 วหนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติเอกสารThailand
225255330/7/2553 สสว.30/2552หนังสือภายนอกเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเอกสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
22625534/8/2553 ที่ ศธ 0576(7)/ว.57หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานเวทีวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเซื้อเพลิงชีวภาพสำหรับประเทศไทยเอกสารสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ
22725536/8/2553 ที่ วช 0002/ว 4412หนังสือภายนอกการปลูกสร้างเซลล์ใหม่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
22825535/8/2553 ที่ ศธ.04146.055/322หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์แกนักเรียนเอกสารโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
229255323/8/2553 ที่ ทบว.1518/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษเอกสารสภาวิศวกร
230255329/7/2553 ที่ พิเศษ/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนฝึกงานเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
23125534/8/2553 ที่ ทส 0506/ ว 2022หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการธรณีวิทยาและแหล่งแร่ไทย - ลาวเอกสารกรมทรัมยากรธรณี
23225534/8/2553 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญ ชมการสาธิต ระบบปฏิบัติงานเอกสารดิจิตอลเอกสารบริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
233255322/7/2553 ศธ 0530.3/ว763หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคมเอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23425536/8/2553 ที่ สวล.ญ.ว 2/2553/06หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลป่าต้นน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเอกสารศูนย์ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา
23525535/8/2553 ที่ สธ 0613/7059หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2553เอกสารศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
23625539/8/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 206หนังสือภายนอกแจ้งสถานภาพผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
237255330/7/2553 ที่ กบข. 3010/ว 3793/2553หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2552เอกสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
238255322/7/2553 ที่ นวท. 046/2550หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
23925539/8/2553 ที่ สธ 0506.03/ว.2940หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542เอกสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
24025532/8/2553 ที่ สธ 0617/ว.1976หนังสือภายนอกขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Idea ดี มีรางวัล"เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (อุบลราชธาน)
24125534/8/2553 ที่ ศธ 04136.0610/ว 049หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ชื้อแผ่น DVDเอกสารโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
242255319/7/2553 ที่ ศธ 0565/ว.5216หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
243255310/8/2553 ที่ ศธ 0575/ ว 142หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
244255330/7/2553 ที่ ศธ 0529.7.1/ว 8450หนังสือภายนอกขอมอบวารสาร Science Journl Ubon Ratchathani Universityเอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24525534/8/2553 ที่ PGPA/CC/10/2078หนังสือภายนอกขอนำส่งรายงานประจำปีและรายงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เซฟรอน คอร์ปดเรชั่นเอกสารบริษัท เซฟรอนประเทสไทยสำรวจและผลิต จำกัด
246255329/7/2553 ที่ ศธ 0527.04/ว 800หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
247255311/8/2553 ที่ ตช. 0032.(12)4/7105หนังสือภายนอกแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสายพันธ์ ( มอ.- ศพฐ.9 ครั้งที่ 1)เอกสารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
248255310/8/2553 ที่ ศธ 0503(5)/ ว 999หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 ระดับปริญญา โท-เอก ต่อเนื่องและระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2552 และระดับปริญญา โท-เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
24925532/8/2553 ที่ ศธ.0641.10/ 1112หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมปาระชุมโครงการประสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการเอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
250255316/8/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือซิเมนตืไทย (SCG)เอกสารบริษัทปูนวิเมนตืไทย จำกัด
251255317/8/2553 -หนังสือภายนอกBasic Science Learning TripเอกสารUniversity of lllinois
25225533/8/2553 กค(กวพ)0421.3/ว271หนังสือภายนอกแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
25325532/8/2553 ที่ ทวท (มศว) ว.34/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 4/2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ
254255317/8/2553 ที่ ปณท ป.ข.9(ตธ.)/2980หนังสือภายนอกลงนามข้อตกลง เกี่ยวกับเงื่อนใขสำหรับการจัดทำแผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัวเอกสารบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
255255310/8/2553 ที่ อก 0709/ว 5558หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิธีทดสอบหาปริมาณสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
256255320/7/2553 ที่ ศธ 5408.1/5081หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
257255310/8/2553 ศธ 0522.05(02)/ว4299หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25825534/8/2553 วทต 582/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้เอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
259255317/8/2553 ที่ ศธ 0503(5)/ ว 1021หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
260255322/7/2553 วท 5401.7260/ว.234หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
261255311/8/2553 ที่ วช 0002/ว 5518หนังสือภายนอกเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
262255310/8/2553 ที่ ศธ 5408.1/ว 5526หนังสือภายนอกคำสั่งคณะกรรมการกำหนด โยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
263255316/8/2553 ที่ ศธ 575200/5405หนังสือภายนอกขอจัดส่งใบเสร็จรับเงินกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26425539/8/2553 มธบ0501(1)/08107หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
265255324/8/2553 -หนังสือภายนอกขออนุญาติติดตั้งเครื่องเติมเงินมือถืออัตโนมัติเอกสารนายธีระพล เจียรสถาวงศ์
266255319/8/2553 กษ 0904/ 722หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างองค์ความรู้การบริหารจัดการพิพิธภ้ณฑ์พืชเอกสารกองคุ้มครองพันธุ์พืช
26725536/8/2553 ที่ BRT012/0157หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ปะชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 14เอกสารโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายฯ
268255319/8/2553 ที่ ศธ 0517.091/ ทรด.208หนังสือภายนอกการจัดทำแผนกิจกรรมแต่ละภาคการศึกษาเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
269255320/8/2553 ที่ L-HYI1008003หนังสือภายนอกเรื่องแนะนำระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร (TOTAL SECURITY SOLUTIONS)เอกสารบริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด THAISOM PITAKKIJ CO.,LTD.
270255324/8/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานเอกสารบริษัท หาดสินลาเท็กช์ จำกัด
271255323/8/2553 ที่ สน.มอ 026/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สารจากคณบดีถึงศิษย์เก่า พร้อมรูปถ่าย 1 รูปเอกสารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
272255317/8/2553 ศธ 0542.01/ว1113หนังสือภายนอกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
273255320/8/2553 ที่ ศธ 04148.004/682หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและใช้อุปกรณ์เครืองมือในการทำวิจัยเอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชยวิทยาลัย สตูล
274255323/8/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 209หนังสือภายนอกขอรายชื่อและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท เอกรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
275255317/8/2553 ทชท. 020/2553หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
276255317/8/2553 ที่ ว 114/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
277255323/8/2553 ที่ ส.ส.พ.513/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
27825533/8/2553 ที่ สค.ค 48/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานเอกสารสหกรณ์เคริตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด
27925537/8/2553 ที่ สอ.025/2553หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด
28025535/8/2553 ศธ 0513.40601/ว1248หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมบัวเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28125534/8/2553 ที่ ทส 0506/ว 2122หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการธรณีวิทยาและแหล่งแร่ไทย - ลาวเอกสารกรมทรัพยากรธรณี
28225535/8/2553 กค(กวพ)0421.3/ว275หนังสือภายนอกการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
283255326/8/2553 ที่ อ.ษ.พ. 366/2553หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักเรียนเข้าเรียนวิชาฝึกงานเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
284255320/8/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสุนการจัดกิจกรรมของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)เอกสารบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
285255330/8/2553 ที่ อ.ษ.พ. 367/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
286255327/8/2553 ที่ อก 0318/(1)วหนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างมลพิษอุตสาหกรรมเอกสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
287255327/8/2553 ที่ กส.สข.288/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณจัดสถานที่กระจายสินค้าโครงการส่งเสริมอาชีพคนหูหนวกในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
288255330/8/2553 ที่ สข 52107/5177หนังสือภายนอกการเก็บขนแลกกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
289255323/8/2553 ที่ สธ 0621/04/3542หนังสือภายนอกแจ้งการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) ตามมาตราฐานอ ISO/IEC 17025: 2005เอกสารสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ
290255328/8/2553 ที่ 058/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการละศิอดเอกสารโรงเรียนสันติวิทย์ (บ้านโคกเค็ต)
291255324/8/2553 ที่ ศธ 0526.05/385หนังสือภายนอกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเอกสารคณะสถิติประยุกต์
292255320/8/2553 ที่ ทช. 8100/00118หนังสือภายนอกโปรแกรมจัดการตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี (IP-PBX)เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
293255316/8/2553 ที่ สศบ.ชม.ว.018/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
294255311/5/2553 ที่ นร 6807/2105/2553หนังสือภายนอกการยุติทุน คปก. ตามสัญญาเลขที่ PHD/0332/2550เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
295255323/8/2553 ที่ ทส 0910.2/3893หนังสือภายนอกขอส่งรายงานการประชุมหรือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเอกสารสำนักอุทยานแห่งชาติ
296255331/8/2553 -หนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเรื่อง "การผลิตเอกสารภายในสถานศึกษา"เอกสารบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
297255331/8/2553 ที่สธ 0212.03/ 1044หนังสือภายนอกการนำเสนอผลงานวิชาการแพทย์ศาสตรศึกษา CPIRD 2010เอกสารสำนักบริหารโครงการร่วมผลิต
29825532/9/2553 ที่ ศธ 57 43 00/ 5782หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
299255331/8/2553 ที่ สค 092/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน Future Careerเอกสารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
30025531/9/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด. 215หนังสือภายนอกการขอเพิ่มหลักสูตรเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
301255325/8/2553 ที่ วท 0204.3/ว 5306154หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน เนื่องใน "งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2553"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30225531/9/2553 ที่ ศธ 0561.5/301หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์วิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
303255331/8/2553 ที่ ศธ 5408.1/6059หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304255320/8/2553 ที่ สธ 203.0917/1616หนังสือภายนอกขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยกรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
30525531/9/2553 ที่ ศธ 5408.1/6120หนังสือภายนอกการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306255323/8/2553 PTIT 2010/0224-19หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2554-2555เอกสารสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
307255326/8/2553 -หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการ การนำเสนอและวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิจัยด้านการบัญชีเอกสารสมาคมการบัญชีไทย
30825537/8/2553 TCN ป.37/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติฯ ครั้งที่4
309255330/8/2553 ที่ ศธ 0506(1)/10629หนังสือภายนอกพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2551เอกสารสำนักมาตราฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
31025536/9/2553 ที่ ศธ 0587.12/พิเศษหนังสือภายนอกขออนุญาตบันทึกวิดีทัศน์การสอนติวนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงานคณะแพทย์ศาสตร์
31125537/9/2553 ที่ ศธ 57 44 00/ว5820หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
312255331/8/2553 ที่ ศวม 2033/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เอกสารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
31325532/9/2553 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 217หนังสือภายนอกการประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2553เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
31425537/9/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว5306270หนังสือภายนอกมติคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เรื่องคุณสมบัติของเด็กชายสิวุศุทธ อึ้งไพบูลย์ นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
315255326/8/2553 ที่ วท 5106/ว 106หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเอกสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
31625533/8/2553 ที่ วทส 1340/0001หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคม IEEE และ ACMเอกสารวิทยาลัยเทโนโลยีสยาม
317255331/8/2553 ที่ ศวม 2033/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยบาลจุฬาลงกรณ์เอกสารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
31825537/9/2553 ที่ ศธ 57 44 00/ว5820หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
31925538/9/2553 ศธ.0519.7.04/620หนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
320255316/8/2553 ศธ 0514.1.33/ว9192หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 หัวข้อ "อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
321255325/8/2553 พว 0001(อพ.) 4216/2553หนังสือภายนอกขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2553เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา
322255331/8/2553 วช 0006/5935หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุมทางวิชาการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
323255325/8/2553 นร 6809/0457/2553หนังสือภายนอกเอกสารยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย สกว.เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
32425533/9/2553 ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๔๐/ ๐๐๒๒หนังสือภายนอกแจ้งรายชื่อนักเรียนโครงการ พสวท. เข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
32525532/9/2553 -หนังสือภายนอกการแอบอ้างชื่อบริษัทในเครือ "โตโยต้า พิณาน" ในการแจ้งต่อประกันรถยนต์เอกสารบริษัท พิธานพานิชย์ จำกัด
326255327/8/2553 ที่ สบจ 204/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์"เอกสารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์
32725531/9/2553 วทต.647/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
32825531/9/2553 ที่ อ.127/2553หนังสือภายนอกขอหนังสือรับรองผลงานเอกสารบริษัท เอส.เค.พาวเวอร์เอเบิล จำกัด
32925533/9/2553 ที่ ศธ 0587/2967หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์ให้บุคลากรเดินทางไปร่วมปรึกษา หารือ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาศราชนคริทร์
33025537/9/2553 ที่ ศธ 04145/6240หนังสือภายนอกขออนุญาตนำนักศึกษาโครงการ "เด็กดีมีที่เรียน"ไปศึกษาดูงานเอกสารสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
331255326/8/2553 ที่ สพภ. 021/ว722หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2553 เรื่อง "2553 ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ จุดเริ่มของการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
33225533/9/2553 ที่ ศธ 0561.5/291หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์วิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33325537/9/2553 ที่ ทส 0403/920หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดประชุมและรวบรวมข้อมูลสถานภาพแนวปะการังและผลกระทบของการฟอกขาวที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังในน่านน้ำไทยเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
33425538/7/2553 ที่ วช 00016/4517หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
335255317/8/2553 ที่ วท 5401/ว.4902หนังสือภายนอกแจ้งเปลี่ยนข้อบังคับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
336255317/8/2553 ที่ วท 5401/ว.4902หนังสือภายนอกแจ้งเปลี่ยนข้อบังคับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากรณีการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอกเอกสารสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
33725536/9/2553 ที่ วท 0403.2/4403หนังสือภายนอกแจ้งเตือนใบอนุญาตฯ ใกล้หมดอายุเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
33825538/9/2553 ที่ อผศ 5106/1049หนังสือภายนอกกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเอกสารฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
33925532/9/2553 ที่ ศธ 0524/2402หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมและส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 25เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
34025538/9/2553 ที่ อผศ 5106/1049หนังสือภายนอกกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเอกสารฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
34125537/9/2553 ที่ ศธ 0575/ว 174หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand is Network Security Contest 2010เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
342255313/9/2553 ที่ ศธ 0577/9หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
34325532/9/2553 ที่ ศธ 0577/ว 10หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
34425531/9/2553 ที่ วช 0017/ ว 824หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของสถาบันเอกสารสำนักเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
345255310/9/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.218หนังสือภายนอกการขอรับมุนการศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
34625531/9/2553 ศธ 0554.09.1/ว441หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยเอกสารสำนักงานบัณฑิตศึกษา
34725539/9/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5306575หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสุนการจัดต้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34825533/9/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5306412หนังสือภายนอกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34925531/9/2553 ฝวก.1077/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ UTCC Academic Weekเอกสารมหาวิทยาลัยหอการค้า
35025539/9/2553 ที่ ทวท (มศว) ว.38/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำมาตราฃฐานคุณวุฒิ ระดับปริญยาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
351255331/8/2553 ศธ 0529/ว3312หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
352255310/9/2553 ADCET-ITAP/251 /2553หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประเมินโครงการฯเอกสารAGARO-INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER FOR EXPORT (ADCET)
35325538/9/2553 ที่ วช 0005/ว 6225หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ
35425531/9/2553 นร 6809/0470/2553หนังสือภายนอกนำส่งเอกสารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
35525539/9/2553 ที่ สธ 0621/04/3821หนังสือภายนอกขอให้ชำระค่าตรวจประเมินเบื้องต้นเอกสารสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
35625538/9/2553 วช 0005/ว6225หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
35725538/9/2553 มกบ 0505/1928หนังสือภายนอกขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
35825539/9/2553 ที่ ศธ.0304/ว 81435หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนารายการประเมินตนเองเอกสารสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
35925539/9/2553 ที่ ศธ.0304/ว 81435หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนารายงานการปนะมเนตนเองเอกสารสำนักเลขธิการสภาการศึกษา
36025536/9/2553 ศธ0517.02/ว6453หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง

[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|