Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255323/8/2553 ที่ สน.มอ 026/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สารจากคณบดีถึงศิษย์เก่า พร้อมรูปถ่าย 1 รูปเอกสารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2255317/8/2553 ศธ 0542.01/ว1113หนังสือภายนอกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3255320/8/2553 ที่ ศธ 04148.004/682หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและใช้อุปกรณ์เครืองมือในการทำวิจัยเอกสารโรงเรียนจุฬาภรณราชยวิทยาลัย สตูล
4255323/8/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด 209หนังสือภายนอกขอรายชื่อและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท เอกรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
5255317/8/2553 ทชท. 020/2553หนังสือภายนอกขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เอกสารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
6255317/8/2553 ที่ ว 114/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
7255323/8/2553 ที่ ส.ส.พ.513/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
825533/8/2553 ที่ สค.ค 48/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานเอกสารสหกรณ์เคริตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด
925537/8/2553 ที่ สอ.025/2553หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด
1025535/8/2553 ศธ 0513.40601/ว1248หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมบัวเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1125534/8/2553 ที่ ทส 0506/ว 2122หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการธรณีวิทยาและแหล่งแร่ไทย - ลาวเอกสารกรมทรัพยากรธรณี
1225535/8/2553 กค(กวพ)0421.3/ว275หนังสือภายนอกการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
13255326/8/2553 ที่ อ.ษ.พ. 366/2553หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักเรียนเข้าเรียนวิชาฝึกงานเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
14255320/8/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์สนับสุนการจัดกิจกรรมของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)เอกสารบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
15255330/8/2553 ที่ อ.ษ.พ. 367/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
16255327/8/2553 ที่ อก 0318/(1)วหนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างมลพิษอุตสาหกรรมเอกสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
17255327/8/2553 ที่ กส.สข.288/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณจัดสถานที่กระจายสินค้าโครงการส่งเสริมอาชีพคนหูหนวกในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกสารกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกส่วนภูมิภาค ภาคใต้
18255330/8/2553 ที่ สข 52107/5177หนังสือภายนอกการเก็บขนแลกกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอกสารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
19255323/8/2553 ที่ สธ 0621/04/3542หนังสือภายนอกแจ้งการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) ตามมาตราฐานอ ISO/IEC 17025: 2005เอกสารสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ
20255328/8/2553 ที่ 058/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการละศิอดเอกสารโรงเรียนสันติวิทย์ (บ้านโคกเค็ต)
21255324/8/2553 ที่ ศธ 0526.05/385หนังสือภายนอกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเอกสารคณะสถิติประยุกต์
22255320/8/2553 ที่ ทช. 8100/00118หนังสือภายนอกโปรแกรมจัดการตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี (IP-PBX)เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
23255316/8/2553 ที่ สศบ.ชม.ว.018/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
24255311/5/2553 ที่ นร 6807/2105/2553หนังสือภายนอกการยุติทุน คปก. ตามสัญญาเลขที่ PHD/0332/2550เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
25255323/8/2553 ที่ ทส 0910.2/3893หนังสือภายนอกขอส่งรายงานการประชุมหรือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเอกสารสำนักอุทยานแห่งชาติ
26255331/8/2553 -หนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเรื่อง "การผลิตเอกสารภายในสถานศึกษา"เอกสารบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
27255331/8/2553 ที่สธ 0212.03/ 1044หนังสือภายนอกการนำเสนอผลงานวิชาการแพทย์ศาสตรศึกษา CPIRD 2010เอกสารสำนักบริหารโครงการร่วมผลิต
2825532/9/2553 ที่ ศธ 57 43 00/ 5782หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29255331/8/2553 ที่ สค 092/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน Future Careerเอกสารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3025531/9/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด. 215หนังสือภายนอกการขอเพิ่มหลักสูตรเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
31255325/8/2553 ที่ วท 0204.3/ว 5306154หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน เนื่องใน "งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2553"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3225531/9/2553 ที่ ศธ 0561.5/301หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์วิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
33255331/8/2553 ที่ ศธ 5408.1/6059หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์พิจารณาหลักสูตรเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34255320/8/2553 ที่ สธ 203.0917/1616หนังสือภายนอกขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยกรเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
3525531/9/2553 ที่ ศธ 5408.1/6120หนังสือภายนอกการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36255323/8/2553 PTIT 2010/0224-19หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2554-2555เอกสารสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
37255326/8/2553 -หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการ การนำเสนอและวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิจัยด้านการบัญชีเอกสารสมาคมการบัญชีไทย
3825537/8/2553 TCN ป.37/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติฯ ครั้งที่4
39255330/8/2553 ที่ ศธ 0506(1)/10629หนังสือภายนอกพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2551เอกสารสำนักมาตราฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
4025536/9/2553 ที่ ศธ 0587.12/พิเศษหนังสือภายนอกขออนุญาตบันทึกวิดีทัศน์การสอนติวนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารศูนย์ประสานงานคณะแพทย์ศาสตร์
4125537/9/2553 ที่ ศธ 57 44 00/ว5820หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
42255331/8/2553 ที่ ศวม 2033/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เอกสารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4325532/9/2553 ที่ ศธ 0517.09/ทรด 217หนังสือภายนอกการประชุมคณะอนุกรรมการทำงานโครงการพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2553เอกสารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
4425537/9/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว5306270หนังสือภายนอกมติคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เรื่องคุณสมบัติของเด็กชายสิวุศุทธ อึ้งไพบูลย์ นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
45255326/8/2553 ที่ วท 5106/ว 106หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเอกสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
4625533/8/2553 ที่ วทส 1340/0001หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคม IEEE และ ACMเอกสารวิทยาลัยเทโนโลยีสยาม
47255331/8/2553 ที่ ศวม 2033/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยบาลจุฬาลงกรณ์เอกสารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4825537/9/2553 ที่ ศธ 57 44 00/ว5820หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
4925538/9/2553 ศธ.0519.7.04/620หนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50255316/8/2553 ศธ 0514.1.33/ว9192หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 หัวข้อ "อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
51255325/8/2553 พว 0001(อพ.) 4216/2553หนังสือภายนอกขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2553เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา
52255331/8/2553 วช 0006/5935หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุมทางวิชาการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
53255325/8/2553 นร 6809/0457/2553หนังสือภายนอกเอกสารยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย สกว.เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5425533/9/2553 ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๔๐/ ๐๐๒๒หนังสือภายนอกแจ้งรายชื่อนักเรียนโครงการ พสวท. เข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5525532/9/2553 -หนังสือภายนอกการแอบอ้างชื่อบริษัทในเครือ "โตโยต้า พิณาน" ในการแจ้งต่อประกันรถยนต์เอกสารบริษัท พิธานพานิชย์ จำกัด
56255327/8/2553 ที่ สบจ 204/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์"เอกสารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์
5725531/9/2553 วทต.647/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
5825531/9/2553 ที่ อ.127/2553หนังสือภายนอกขอหนังสือรับรองผลงานเอกสารบริษัท เอส.เค.พาวเวอร์เอเบิล จำกัด
5925533/9/2553 ที่ ศธ 0587/2967หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์ให้บุคลากรเดินทางไปร่วมปรึกษา หารือ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาศราชนคริทร์
6025537/9/2553 ที่ ศธ 04145/6240หนังสือภายนอกขออนุญาตนำนักศึกษาโครงการ "เด็กดีมีที่เรียน"ไปศึกษาดูงานเอกสารสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
61255326/8/2553 ที่ สพภ. 021/ว722หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2553 เรื่อง "2553 ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ จุดเริ่มของการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน"เอกสารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
6225533/9/2553 ที่ ศธ 0561.5/291หนังสือภายนอกขออนุเคราะห์วิทยากรเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6325537/9/2553 ที่ ทส 0403/920หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดประชุมและรวบรวมข้อมูลสถานภาพแนวปะการังและผลกระทบของการฟอกขาวที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังในน่านน้ำไทยเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
6425538/7/2553 ที่ วช 00016/4517หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
65255317/8/2553 ที่ วท 5401/ว.4902หนังสือภายนอกแจ้งเปลี่ยนข้อบังคับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
66255317/8/2553 ที่ วท 5401/ว.4902หนังสือภายนอกแจ้งเปลี่ยนข้อบังคับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากรณีการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอกเอกสารสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6725536/9/2553 ที่ วท 0403.2/4403หนังสือภายนอกแจ้งเตือนใบอนุญาตฯ ใกล้หมดอายุเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6825538/9/2553 ที่ อผศ 5106/1049หนังสือภายนอกกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเอกสารฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
6925532/9/2553 ที่ ศธ 0524/2402หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมและส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 25เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7025538/9/2553 ที่ อผศ 5106/1049หนังสือภายนอกกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเอกสารฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
7125537/9/2553 ที่ ศธ 0575/ว 174หนังสือภายนอกขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand is Network Security Contest 2010เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
72255313/9/2553 ที่ ศธ 0577/9หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
7325532/9/2553 ที่ ศธ 0577/ว 10หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7425531/9/2553 ที่ วช 0017/ ว 824หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของสถาบันเอกสารสำนักเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
75255310/9/2553 ที่ ศธ 0517.091/ทรด.218หนังสือภายนอกการขอรับมุนการศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศเอกสารหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
7625531/9/2553 ศธ 0554.09.1/ว441หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยเอกสารสำนักงานบัณฑิตศึกษา
7725539/9/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5306575หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสุนการจัดต้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7825533/9/2553 ที่ วท 0203.3(1)/ว 5306412หนังสือภายนอกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7925531/9/2553 ฝวก.1077/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ UTCC Academic Weekเอกสารมหาวิทยาลัยหอการค้า
8025539/9/2553 ที่ ทวท (มศว) ว.38/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำมาตราฃฐานคุณวุฒิ ระดับปริญยาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81255331/8/2553 ศธ 0529/ว3312หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
82255310/9/2553 ADCET-ITAP/251 /2553หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประเมินโครงการฯเอกสารAGARO-INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER FOR EXPORT (ADCET)
8325538/9/2553 ที่ วช 0005/ว 6225หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8425531/9/2553 นร 6809/0470/2553หนังสือภายนอกนำส่งเอกสารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
8525539/9/2553 ที่ สธ 0621/04/3821หนังสือภายนอกขอให้ชำระค่าตรวจประเมินเบื้องต้นเอกสารสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8625538/9/2553 วช 0005/ว6225หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8725538/9/2553 มกบ 0505/1928หนังสือภายนอกขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
8825539/9/2553 ที่ ศธ.0304/ว 81435หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนารายการประเมินตนเองเอกสารสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
8925539/9/2553 ที่ ศธ.0304/ว 81435หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนารายงานการปนะมเนตนเองเอกสารสำนักเลขธิการสภาการศึกษา
9025536/9/2553 ศธ0517.02/ว6453หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
91255315/9/2553 ที่ ศธ 5408.1/6492หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92255313/9/2553 ที่ ศธ 0524/2480.01หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในการเสนอและพิจารณาบทความ กระประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 25เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
93255314/9/2553 ที่ ศธ 04246.46/ว 755หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เอกสารโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล
9425536/9/2553 ที่ วช 0004/ว 507หนังสือภายนอกทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
95255315/9/2553 ที่ ทช. 8100/00132หนังสือภายนอกการเปิดรับข้อเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2553-2554เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
96255321/9/2553 ที่ สพบ 01567/02หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าอบรมสัมมนาเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
97255316/9/2553 ที่ วท 5406/ว 583หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำฐานข้อมูลด้านบุคลากรทางด้านนาโนเทคโนโลยีเอกสารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
9825538/9/2553 ที่สภวท 09/2553หนังสือภายนอกขออนุมัติข้าราชการในสังกัดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
9925539/9/2553 ที่ ศธ 04246.34/901หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
100255320/9/2553 ที่ ธอ.844/2553หนังสือภายนอกแจ้งขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครืองถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)เอกสารธนาคารออมสิน
101255331/8/2553 ที่ นร 0719/ว 77หนังสือภายนอกราคามาตราฐานครุภัณฑ์เอกสารสำนักงบประมาณ
102255320/9/2553 ที่ สม.อ.86/2553หนังสือภายนอกแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเอกสารมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
103255314/9/2553 ศธ 6393(13)/ว5594หนังสือภายนอกการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติทางคณิตศาสตร์ประยุกต์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104255317/9/2553 ที่ วทท 36 023 / 2553หนังสือภายนอกขออนุมัติบุคลากรเป็นคณะกรรมการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36)เอกสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท)
105255321/9/2553 -หนังสือภายนอกขอเชิญประชุม เวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ เรื่อง "เราจะอยู่กันอย่างไร ถ้าร่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...เป็นกฎหมายบังคับใช้"เอกสารโรงพยาบาลสงขลา
106255327/9/2553 MSD-2553/176หนังสือภายนอกตรวจเช็คและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์เอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
107255327/9/2553 ที่ ศธ 0527.04/ว 1033หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
108255321/9/2553 ที่ กก 0514/ 832หนังสือภายนอกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉพาะรายเอกสารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
109255327/9/2553 ที่ สม 0003 / 2499หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปร่วมประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
110255327/9/2553 ที่ ทวท (มศว) ว.40/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุม ทวท. ครั้งที่ 5/2553เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111255329/9/2553 ที่ สวท. 213/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ส่งผู้แทนศูนย์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับประเทศประจำปี 2553เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
112255317/9/2553 ที่ วทท 36 022 / 2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36เอกสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.)
113255315/8/2553 ที่ CDA/2010/005หนังสือภายนอกขอความอนถเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "วีดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้"เอกสารTRUE
114255329/9/2553 ที่ ศธ 0503(5)/ ว 1215หนังสือภายนอกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง รุ่นปีการศึกษา 2554เอกสารสำนะกงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนฯ
115255324/9/2553 -หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
116255324/9/2553 ที่ ศธ 0575/ว193หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT2011เอกสารสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

[ เอกสารทั้งหมด :716 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|