Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิศวกรรมศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :4034 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :135 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|- 52 -|- 53 -|- 54 -|- 55 -|- 56 -|- 57 -|- 58 -|- 59 -|- 60 -|- 61 -|- 62 -|- 63 -|- 64 -|- 65 -|- 66 -|- 67 -|- 68 -|- 69 -|- 70 -|- 71 -|- 72 -|- 73 -|- 74 -|- 75 -|- 76 -|- 77 -|- 78 -|- 79 -|- 80 -|- 81 -|- 82 -|- 83 -|- 84 -|- 85 -|- 86 -|- 87 -|- 88 -|- 89 -|- 90 -|- 91 -|- 92 -|- 93 -|- 94 -|- 95 -|- 96 -|- 97 -|- 98 -|- 99 -|- 100 -|- 101 -|- 102 -|- 103 -|- 104 -|- 105 -|- 106 -|- 107 -|- 108 -|- 109 -|- 110 -|- 111 -|- 112 -|- 113 -|- 114 -|- 115 -|- 116 -|- 117 -|- 118 -|- 119 -|- 120 -|- 121 -|- 122 -|- 123 -|- 124 -|- 125 -|- 126 -|- 127 -|- 128 -|- 129 -|- 130 -|- 131 -|- 132 -|- 133 -|- 134 -|- 135 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255310/9/2553 มอ071/ว950หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
2255310/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆพ.อ.อ.เฉลิมพล โกมะลานนท์ ภ.คอมพิวเตอร์ ขอขยายเวลาการศึกษาเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
3255310/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆนายนพดล หวังเบ็ญหมัด ขอลาพัก เทอม 1-53เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
425538/9/2553 ทส 101/ว6354หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
525537/9/2553 มอ 208.4/502หนังสือภายในอื่นๆขอให้ลงนามในหนังสือสัญญารับทุน_ผศ.ดร.ธนิยา เกาศลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
625539/9/2553 มอ 208.4/509หนังสือภายในอื่นๆขอให้ลงนามในหนังสือสัญญารับทุน_รศ.ดร.เล็ก สีคงเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
7255310/9/2553 148/2553หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งจ้าง นายนเรศ จินดาเพ็ชร์เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
8255310/9/2553 วาระเวียนหนังสือภายในอื่นๆพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตตำราจากเงินรายได้คณะฯเอกสารคณะกรรมการประจำคณะฯ (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ)/คณะวิศวกรรมศาสตร์
9255326/8/2553 228/197หนังสือภายในอื่นๆMIM ขอแจ้งเปิดรายวิชาเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
10255326/8/2553 228/199หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสอบ นายสมหมาย ศรีสุข MImเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
11255313/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆนายภักดี บัวจันทร์ ขอลงทะเบียนสายเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
12255313/9/2553 คำร้องขอลาพักหนังสือภายในอื่นๆนายอาหมัด ชอบงาม ขอลาพักการศึกษา เทอม 1/2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
13255313/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆนส.ฐิติมา ภ.เคมี ขอลาพักการศึกษาเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
14255313/9/2553 244/581หนังสือภายในอื่นๆMIT ขอขยายเวลาส่งระดับขั้นเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
15255313/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆนายฉัตรชัย ภ.คอมพิวเตอร์ ขอลาพัก เทอม 1/53เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
16255313/9/2553 มอ 023/ว 542หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
17255325/8/2553 วท0204.3/ว5306151หนังสือภายในอื่นๆการจัดนิทรรศการ "งานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553 "เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18255331/8/2553 วช 0006/ว5937หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมทางวิชาการเรื่องการประเมินผลความคุ้มของการวิจัยเอกสารสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1925531/9/2553 ศธ574400/ว5820หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20255311/8/2553 มอ 324/0979หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุน "โครงการจัดตั้งสถานวิจัยการเวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์" ปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 1 ปีที่ 3_รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษาเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
2125533/8/2553 วทส1340/0001หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคม IEEE และ ACMเอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2225539/9/2553 มอ052/223หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรเป็นที่ปรึกษาและสมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด TQM และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (ต่อ)เอกสารกองกิจการนักศึกษา
2325539/9/2553 มอ064/ว1587หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำกลยุทธ์การจัดการศึกษา"เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
2425538/9/2553 มอ950/ว144หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2554เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
2525539/9/2553 มอ071/ว944หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อหารือการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในมณฑลเจียงซีเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์ / กองบริการการศึกษา
2625538/9/2553 มอ 0308.4/ว 2667หนังสือภายในอื่นๆอัตรารับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
27255313/9/2553 มอ052/2243หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ และแบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสารกองกิจการนักศึกษา
28255314/9/2553 ม.อ.204.4/337หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมกรรมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2553เอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
29255314/9/2553 204.1/335หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2553เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
3025536/8/2553 มอ 203.2/3012หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อบุคลากรเป็นกรรมการร้านถ่ายเอกสารเอกสารกลุ่มงานการเงินและพัสดุ การพัสดุ
31255314/9/2553 GS.3,GS.4หนังสือภายในอื่นๆRequet for Appointment of Thesis Examination Committee. Request for Thesis Examination (Mr.Sui)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
32255314/9/2553 GS.4/1หนังสือภายในอื่นๆThe Information of Publication of Thesis(Mr.Sui)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
33255314/9/2553 บว.1/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (นายจินดา)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
34255314/9/2553 บว.1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (นายศุภณัฐช์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
35255314/9/2553 บว.1/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (น.ส.วาสนา)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
36255314/9/2553 บว.1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (น.ส.กรรณิการ์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
37255314/9/2553 บ.วศ.1/2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (น.ส.อันธิกา)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
38255314/9/2553 บ.วศ.1/2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (นายปฐพี)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
39255314/9/2553 บ.วศ.2,บ.วศ.2/1หนังสือภายในอื่นๆขอสอบวัดคุณสมบัติ,ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (น.ส.กรรณิการ์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
40255314/9/2553 บว.2หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติโครงร่างฯ (น.ส.ดรณี)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
41255314/9/2553 บว.4/1หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (นายจักรพันธ์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
42255314/9/2553 มอ 205/238หนังสือภายในอื่นๆแจ้งปฏิทินประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูล เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
43255313/9/2553 มอ023/ว542หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
44255314/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
45255327/8/2553 มอ 177/396หนังสือภายในอื่นๆขอสรุปคชจ.และการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมบริการโครงการนักบริหารงานชำนาญการ ชำนาญงาน (นบช.)เอกสารฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่/สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
4625537/9/2553 พน 0606/3121หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
47255313/9/2553 มอ577/059หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกสารภาควิชาบริหารเภสัชกิจ/คณะเภสัชศาสตร์
4825538/9/2553 204.2/234หนังสือภายในอื่นๆ ภ.คอมฯ เสนอแต่งตั้ง รศ.ดร.โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
49255314/9/2553 204.2/235หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
5025538/9/2553 170/2553หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายการกรวยกระดาษขาดตลาดเอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
51255314/9/2553 204.2/236หนังสือภายในอื่นๆเสนอแต่งตั้ง อ.Kevin Robert Elzเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
52255314/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆ บว.อนุมัติขยายเวลาการศึกษา นายณัฐวุฒิ งามสุทธิ์ IEเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
53255314/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆบว.ขยายเวลาการศึกษานายพีระพงษ์ บุญเลิศ คอมพิวเตอร์เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
54255314/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุง "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์_รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
55255314/9/2553 มอ 208.4/519หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสอนโครงการวิจัย (โครงการต่อเนื่อง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
56255310/9/2553 มอ 202.1/173หนังสือภายในอื่นๆพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลเอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
57255313/9/2553 มอ 208.4/512หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์_ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
58255310/9/2553 มอ 208.4/511หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2_รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูรเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
59255313/9/2553 มอ 235/756หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทโครงงานนักศึกษา_รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาสเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
60255314/9/2553 มอ 204.2/516หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานนักศึกษา ประจำปี 2553_ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
61255315/9/2553 มอ032/4620หนังสือภายในอื่นๆร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ...เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
62255314/9/2553 มอ 205/239หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการ KM พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องประชุม 3เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
63255315/9/2553 มอ 202.1/174หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญผู้รับผิดชอบในการรับ-ส่งเอกสารเข้ารับการอบรม E-Document Version 2เอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
6425531/9/2553 นร1004.1/1560หนังสือภายในอื่นๆสำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับป.โทเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
65255316/9/2553 หนังสือเวียนหนังสือภายในอื่นๆนายปกรณ์ ช่วยเจริญ นศ.ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขอลาพักการศึกษาย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษเอกสารคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
66255315/9/2553 มอ.204.2/238หนังสือภายในอื่นๆกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าทุนประเภทต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
67255314/9/2553 ประกาศคณะฯหนังสือภายในอื่นๆรายชื่อนักศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
68255315/9/2553 ประกาศคณะฯหนังสือภายในอื่นๆแนวทางการบริหารการจัดการสหกิจศึกษาเอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
69255315/9/2553 มอ169/1054หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเอกสารสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
70255313/9/2553 มอ950/1103หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
71255310/9/2553 มอ 204/188หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICET-2011) และการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (PEC-9)เอกสารวิเทศสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
7225539/9/2553 มอ064/ว1586หนังสือภายในอื่นๆขอมอบคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ / กองบริการการศึกษา
7325531/9/2553 มอ 220/1212หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติรับเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ_รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
74255316/9/2553 187/2300หนังสือภายในอื่นๆอนุเคราะห์เชื่อมโยงฯเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
75255316/9/2553 มอ 061/ว.890หนังสือภายในอื่นๆเพื่อพิจารณาเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
76255316/9/2553 มอ 204.2/239หนังสือภายในอื่นๆการประชุมนักศึกษารับทุนศิษย์ก้นกุฏิ ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
77255316/9/2553 มอ 205/241หนังสือภายในอื่นๆขอส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
78255316/9/2553 มอ.202.2/672หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ ประจำปี 2553 เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
79255314/9/2553 244/595หนังสือภายในอื่นๆMIT ขออนุมัติโครงการทัศนศึกษา ณ มาเลเวียและสิงคโปร์ ต.ค.2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
80255316/9/2553 มอ022/พ0783หนังสือภายในอื่นๆพนักงานขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ พงศ์พัฒน์ สนทะมิโนเอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
81255316/9/2553 มอ028/ว548หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายละเอียดโครงการความร่วมมือ มข.-มอ.เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
82255315/9/2553 มอ 208.4/521หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 1 ของปีที่ 2_ผศ.ดร.ธนิยา เกาศลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
83255315/9/2553 มอ 208.4/522หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 1_รศ.ดร.เล็ก สีคงเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
84255315/9/2553 มอ064/1622หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
85255316/9/2553 มอ064/1634หนังสือภายในอื่นๆส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2553เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
86255316/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับสมัครพน้กงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
87255315/9/2553 มอ064/1622หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
88255315/9/2553 มอ166/1864หนังสือภายในอื่นๆ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (ครั้งที่ 6) เอกสารสำนักวิจัยและบริการ
89255316/9/2553 มอ202.1/178หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมพบปะสนทนาและรับประทานน้ำชาบุคลากรสายสนับสนุน เอกสารสารบรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
90255314/9/2553 ไม่มีหนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ"ใจแรง...เครื่องแรง สร้างฝันให้เป็นจริง"เอกสารบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
91255310/9/2553 มอ 243.1/104หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้ปรับลดงบประมาณแล้ว_รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไรเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
92255314/9/2553 มอ 208.4/520หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัยเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
93255314/9/2553 มอ 225/989หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทโครงงานนักศึกษา ประจำปี 2553_ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
9425538/9/2553 มอ166/1814หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
95255316/9/2553 มอ166/1885หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
96255316/9/2553 คำสั่ง 155/2553หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานประจำปีคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
97255315/9/2553 มอ166/1866หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปี 2551 งวดที่ สุดท้าย เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
98255310/9/2553 ม208.1/ว370หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเอกสารกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
99255316/9/2553 มอ950/1123หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
100255315/9/2553 มอ064/ว1627หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 2(2/2553) และการดาว์นโหลดแฟ้มข้อมูลประชุม เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
101255316/9/2553 มอ002/ว577หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
102255316/9/2553 มอ071/971หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำ Letter of Intent กับ University of Jyvaskyla ฟินแลนด์เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
103255317/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆMou. Between Psu. and Technical Research Centre of Finland (VTT)เอกสารสำนักงานอธิการบดี
104255313/9/2553 ศธ 0521/3646หนังสือภายในอื่นๆขอยืนยันรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
105255317/9/2553 204.1/344หนังสือภายในอื่นๆขอส่งตารางสอบไล่/ตารางกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
10625538/9/2553 ปูนทุ่งสง 254/2553,ปก./บธ.หนังสือภายในอื่นๆพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานเอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
10725533/9/2553 กอ.220/2553หนังสือภายในอื่นๆโครงการ"กระจกไทยอาซาฮี ชวนน้องลองงาน"เอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
108255331/8/2553 บ.ค.179/2553หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตติดประกาศและรับสมัครงานเอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
10925532/9/2553 สพ024/2553หนังสือภายในอื่นๆการบรรยายแนะนำบริษัทและรับสมัครงานเอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
110255317/9/2553 ม.อ.204.4/347หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4เอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
111255314/9/2553 มอ700/673หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน "วิ่งฟันรัน"เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112255317/9/2553 สอ.มอ.433/2553หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มอ. เอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
113255317/9/2553 มอ350(3)/011หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบลักษณะชำรุดของอาคารที่พักเอกสารคณะแพทยศาสตร์
114255316/9/2553 มอ052/2272หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2553เอกสารกองกิจการนักศึกษา
115255316/9/2553 มอ064/ว1651หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5/2553 และการดาว์นโหลดวาระการประชุมเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
116255317/9/2553 มอ166/ว1898หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม Pre - BioScience Workshopเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
117255316/9/2553 มอ 208.4/526หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือสัญญารับทุน ใบสำคัญรับเงิน และสัญญาการยืมเงิน ของโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
118255317/9/2553 มอ 208.4/528หนังสือภายในอื่นๆขอส่งขอ้เสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
119255315/9/2553 มอ 208.4/524หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือสัญญารับทุน ใบสำคัญรับเงิน และสัญญาการยืมเงิน ของโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
120255316/9/2553 Emailหนังสือภายในอื่นๆPsu-internatiolnal Call for Entries for the 2010 SEAMEO-Australia Pressเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
121255320/9/2553 203.2/3137หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
122255320/9/2553 203.2/3137หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
123255330/8/2553 240/928หนังสือภายในอื่นๆส่งเอกสาร สมอ. 06 หลักสูตร ป.เอก คอมพิวเตอร์เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
124255315/9/2553 มอ 220/1288หนังสือภายในอื่นๆส่งรายงานการใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพเดือนที่ 6 ของโครงการ "ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ_ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
125255320/9/2553 มอ 203.2/3138หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการร้านถ่ายเอกสาร เอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
126255315/9/2553 มอ026/ว544หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
127255317/9/2553 มอ161/1293หนังสือภายในอื่นๆยืนยันการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ในปีงบประมาณ 2554เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
128255315/9/2553 มอ880/ว5081หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานบริการวิชาการ จำนวน 11 โครงการ เอกสารงานประชาสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
129255320/9/2553 มอ064/ว1164หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงานวัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankindเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
130255322/9/2553 คำสั่งหนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้ง ผศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ เป็นประธานหลักสูตร ป.เอก เคมีเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
131255330/8/2553 240/928หนังสือภายในอื่นๆส่ง สมอ. 06 หลักสูตร ป.เอก คอมพิวเตอร์ ฉ.ปรับปรุง พ.ศ. 2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
132255314/9/2553 ม.อ. 225/989หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทโครงงานนักศึกษา ประจำปี 2553เอกสารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
133255314/9/2553 มอ 204.2/516หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงงานนักศึกษา ประจำปี 2553เอกสารกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
134255320/9/2553 บว.2หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติโครงร่างฯ (นายวัชระ)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
135255320/9/2553 บว.1/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (น.ส.นรรฐิชา)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
136255320/9/2553 บว.1/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (นายวรพล)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
137255320/9/2553 บ.วศ.2,บ.วศ.2/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ, ขออนุมัติคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (นายภาวินทร์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
138255320/9/2553 บ.วศ.2,บ.วศ.2/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ, ขออนุมัติคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (นายณัฐพล)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
139255320/9/2553 บ.วศ.2,บ.วศ.2/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ, ขออนุมัติคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (นายกฤษณ์วรา)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
140255320/9/2553 บ.วศ.2,บ.วศ.2/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ, ขออนุมัติคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (นายธนาธิป)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
141255320/9/2553 บ.วศ.2,บ.วศ.2/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ, ขออนุมัติคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (นายศิวะ)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
142255320/9/2553 บว.1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายศิวะ)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
143255320/9/2553 บ.วศ.1/2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างฯ ,ขออนุมัติโครงร่างฯ (น.ส.วรุณพร)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
144255320/9/2553 บว.2หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติโครงร่างฯ (นายปริญญา)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
145255320/9/2553 บว.4/1หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์(นายอาทิตย์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
146255313/9/2553 มอ 235/756หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทโครงงานนักศึกษาเอกสารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
147255316/9/2553 มอ 240/993หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคระห์ลงนามในหนังสือสัญญารับทุน_รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
148255315/12/2553 มอ 205/243หนังสือภายในอื่นๆขอทราบผลการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
149255320/9/2553 209/134หนังสือภายในอื่นๆการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2553เอกสารฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
150255315/9/2553 205/240หนังสือภายในอื่นๆการชดใช้เงินยืมส่วนกลางคณะฯ รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้น 2 ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุเอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
151255320/9/2553 มอ032/ว069หนังสือภายในอื่นๆการตัดยอดงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2553 เพื่อสมทบการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2552เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
152255321/9/2553 ทช.8100/00132หนังสือภายในอื่นๆการเปิดรับข้อเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2553-2554เอกสารสำนักงานคณะกรรมการกิจการโครงการโทรคมนาคมแห่งชาติ
153255321/9/2553 มอ 220/1286หนังสือภายในอื่นๆโปรดลงนาม แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย_ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
154255313/9/2553 240/983.1หนังสือภายในอื่นๆการเปลี่ยนแปลงรหัสและการย้านรายวิชาของนาย Li Long Huaเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
15525536/9/2553 มอ 991.3/477หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
156255310/9/2553 มอ 995/10018หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
157255316/9/2553 มอ 240/994หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ลงนามหน้าปกข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม_รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
158255321/9/2553 มอ 026/ว 549หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
15925532/9/2553 มอ.235/710หนังสือภายในอื่นๆขอยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
160255316/9/2553 มอ071/ว969หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Split-site Ph.D.Programme เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
161255321/9/2553 มอ 026/ว 571หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับวันที่ 13 กันยายน 2553เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
162255321/9/2553 มอ052/2304หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีรมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารกองกิจการนักศึกษา
163255320/9/2553 มอ165/ว818หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
164255313/9/2553 มอ 240/980หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติยืมเงินกองทุนวิจัยเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สองรายการ_รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
165255320/9/2553 มอ001.7/104หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดงานเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (สพส.)
166255317/9/2553 มอ169/1066หนังสือภายในอื่นๆส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบ ONLINE ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเอกสารสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
167255315/9/2553 มอ920/105หนังสือภายในอื่นๆอณุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
168255316/9/2553 มอ147.1/430หนังสือภายในอื่นๆขอส่งวาระการประชุม เรื่อง ขอเทียบเท่ารายวิชา เอกสารงานทะเบียนและประมวลผล/วิทยาเขตภูเก็ต
169255316/9/2553 มอ074.4/1264หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนผันการส่งระดับคะแนนล่าช้ากว่ากำหนดเอกสารงานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา/กองทะเบียนและประมวลผล
170255317/9/2553 มอ950/ว148หนังสือภายในอื่นๆขอติดตามการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
171255316/9/2553 มอ950/1124หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉาะกิจชายแดนใต้ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเรียนต่างท้องที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ให้กับผู้รับทุน จำนวน 9 รายเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
172255321/9/2553 157/2553หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งเลื่อนระดับ น.ส.วิมล คำจันทร์เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
173255320/9/2553 มอ047/4272หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนปลูกต้นไม้ในวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่งเอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
174255321/9/2553 500/;1516หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมพบปะพูดคุยและฟังบรรยายพิเศษ ฉลาดได้อีก...กับหัวใจสีขาวเอกสารกลุ่มงานบริการวิชาการ/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
17525539/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารบ.อันดามัน ลันตา รีสอร์ท จ.
176255310/9/2553 พีพีพี0374/2553หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาเอกสารSCG Paper
177255321/9/2553 มอ.203.2/3152 หนังสือภายในอื่นๆแจ้งวันเข้าบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงสาปเอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
178255321/9/2553 มอ 208.4/535หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือสัญญารับทุน ใบสำคัญรับเงิน และสัญญาการยืมเงิน ของโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
179255321/9/2553 มอ 208.4/538หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) หนังสือสัญญารับทุน ใบสำคัญรับเงิน และสัญญาการยืมเงิน ของโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_โครงการชุด ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฏ์พัฒนานนท์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
180255317/9/2553 มอ 208.4/534หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือสัยญารับทุน และใบสำคัญรับเงิน ของโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
181255320/9/2553 มอ 208.4/536หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย งวดสุดท้าย_ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
182255321/9/2553 มอ 208.4/531หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
183255317/9/2553 มอ 208.4/532หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฏ์พัฒนานนท์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
184255320/9/2553 มอ 208.4/537หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_ผศ.ดร.ธนิยา เกาศลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
185255316/9/2553 มอ 235/764หนังสือภายในอื่นๆขอส่งโครงการวิจัยงบประมาณ ประจำปี 2555 ฉบับปรับปรุงแล้ว_ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรีเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
186255321/9/2553 มอ 024/ว 577หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
187255322/9/2553 มอ032/ว070หนังสือภายในอื่นๆกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังระยะ 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ 2553-2553)และการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ ประจำปี พ.ศ 2553(ครั้งที่2/2553)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
188255321/9/2553 มอ 150/ว 24หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมระบบทะเบียนใหม่เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
189255322/9/2553 ศธ 0501.1.10/1046หนังสือภายในอื่นๆส่งใบเสร็จรับเงินทุน TGIST (นายกิตติเวทย์ เดชรุ่งเรือง)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
190255322/9/2553 มอ 204.3/054หนังสือภายในอื่นๆขอหนังสือรับรองหลักสูตรในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา JUSTเอกสารวิเทศสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
191255315/9/2553 มอ 016/ว2341หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการประเมินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
192255322/9/2553 มอ 204.3/053หนังสือภายในอื่นๆMOU Addendum ประจำปี 2011-2012 กับ Guangdong U. of Technologyเอกสารวิเทศสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
193255322/9/2553 มอ 205/244หนังสือภายในอื่นๆแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ 2554 (แบบ มอ 600)เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
194255322/9/2553 มอ032/ว070หนังสือภายในอื่นๆกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 2553-2555)และการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ ปี 53(ครั้งที่ 2/2553)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
195255322/9/2553 159/2553หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งลาออกจากพนักงานเงินรายได้ นายยศวีย์ และ นายวิศรุตเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
196255321/9/2553 101/53หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากร เพื่อเข้าร่วมสำรวจพื้นที่จัดทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเอกสารองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลกมลา
197255317/9/2553 มอ147.1/431หนังสือภายในอื่นๆขอส่งวาระการประชุม เรื่อง ขอเทียบเท่ารายวิชา เอกสารงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา/วิทยาเขตภูเก็ต
198255321/9/2553 มอ950/1147หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
199255321/9/2553 มอ950/ว152หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝ่ายต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
200255321/9/2553 มอ074.3/1277หนังสือภายในอื่นๆการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินหลักสูตรกำหนด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เอกสารงานทะเบียนการศึกษา/กองทะเบียนและประมวลผล
201255316/9/2553 มอ950/1125หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉาะกิจชายแดนใต้ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเรียนต่างท้องที่ ให้กับผู้รับทุนปี 2549-2551 จำนวน 39 ราย เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
202255310/9/2553 มอ.ว.349/2553หนังสือภายในอื่นๆบริการทางวิชาการเอกสารรร.มอ.วิทยานุสรณ์
203255320/9/2553 มอ162/ว170หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย แบบมุ่งเป้าด้านฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
204255321/9/2553 มอ166/1948หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 1เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
205255322/9/2553 มอ097/0966หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
206255322/9/2553 160/2553หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งเลื่อนระดับ นายธวัช วราไชยเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
207255323/9/2553 204.1/348หนังสือภายในอื่นๆรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
208255323/9/2553 บว.1/1หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (นายศุภโชค)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
209255323/9/2553 บว.3หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายศุภกร)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
210255323/9/2553 บส.7หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการสอบสารนิพนธ์เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
211255323/9/2553 บ.วศ.1/2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างฯ (นายทศพล)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
212255323/9/2553 มอ 205/246หนังสือภายในอื่นๆสรุปปัญหาอุปสรรค นโยบายการดำเนินงาน/แผนพัฒนาหน่วยงานและงบประมาณที่ต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษ ในปีงบประมาณ 2555เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
213255311/11/2553 มอ 205/247หนังสือภายในอื่นๆขอส่งกิจกรรมประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัยเอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
214255322/9/2553 มอ.061/ว.944หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
215255322/9/2553 มอ500/1528หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการเข้าร่วมอบรมเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
216255321/9/2553 มอ001/ว1100หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
217255331/8/2553 นร0719/ว77หนังสือภายในอื่นๆราคามารตฐานครุภัณฑ์เอกสารสำนักงบประมาณ
218255322/9/2553 มอ032/ว071หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554เอกสารงานแผนงานงบประมาณ/กองแผนงาน
219255321/9/2553 มอ 208.4/540หนังสือภายในอื่นๆขอส่งขอ้เสนอโครงการวิจัย (โครงการต่อเนื่อง) เพื่อขอรรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
220255323/9/2553 204.1/348หนังสือภายในอื่นๆรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
221255322/9/2553 มอ 208.4/543หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_ผศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรีเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
222255321/9/2553 210/499หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชา 210-650 เทอม 2/2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
223255323/9/2553 มอ.204.2/247หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
224255323/9/2553 มอ.204.2/247หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
225255323/9/2553 มอ.204.2/247หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
226255323/9/2553 205/248หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
227255317/9/2553 228/207หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอรายชื่อกรรมการปรับปรุงหลักสูตร MIMเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
228255323/9/2553 209/135หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
229255323/9/2553 มอ.203.2/3818หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกและสรรหาร้านถ่ายเอกสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
230255323/9/2553 มอ 203.2/3178หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อบุคลากรเป็นกรรมการร้านอาหารและเครื่องดื่มเอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
231255323/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัย (ส่วนที่แก้ไข) เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
232255323/9/2553 203.2/3180หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งรายงานทะเบียนพัสดุเอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
233255320/9/2553 มอ166/1909หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัตินอุดหนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต และอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน งวดที่ 2 ปีที่ 1 เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
234255323/9/2553 มอ600/2892หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานครบรอบ 30 ปี การสถาปนา คณะพยาบาสศาสตร์เอกสารคณะพยาบาสศาสตร์
235255323/9/2553 มอ071/ว994หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
236255323/9/2553 มอ064/1689หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาการขอรับทุนเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
237255322/9/2553 มอ166/1962หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเภททั่วไป ประจำปี 2552 งวดที่2 เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
238255321/9/2553 มอ145/752หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารงานห้องสมุด ศุนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต
239255321/9/2553 มอ145/751หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารงานห้องสมุด ศุนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต
240255317/9/2553 มอ074.3/1267หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนต่างแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสารงานทะเบียนการศึกษา/กองทะเบียนและประมวลผล
241255321/9/2553 มอ001.13/729หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ลงหน่วยกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการงานช่างและผังเมืองเอกสารศูนย์การศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง
242255323/9/2553 มอ001/ว1100หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเฝ้ารับเสด็จเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
243255323/9/2553 มอ840/2662หนังสือภายในอื่นๆขอส่งประกาศรับสมัครงานเอกสารการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
244255321/9/2553 มอ001.13/726หนังสือภายในอื่นๆค่าตอบแทนคณะสังกัดของอาจารย์ผู้สอนและค่าสถานที่รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เอกสารศูนย์การศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง
245255321/9/2553 มอ001.13/725หนังสือภายในอื่นๆค่าตอบแทนคณะสังกัดของอาจารย์ผู้สอนและค่าสถานที่รายวิชาการวางแผนงานก่อสร้างเอกสารศูนย์การศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง
24625539/9/2553 HR 16/2553หนังสือภายในอื่นๆการจัดบรรยายพิศษเอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
247255322/9/2553 กฝผ.911400/46057หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฯเอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
24825539/9/2553 HR 16/2553หนังสือภายในอื่นๆการจัดบรรยายพิเศษเอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
249255327/9/2553 บว.1/1หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฯ (นายอรุณ)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
250255327/9/2553 กค(กวพ)0421.3/24450หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
251255327/9/2553 บ.วศ.1/2,บว.2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างฯ, ขออนุมัติโครงร่างฯ (นายอรุณ)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
252255327/9/2553 บ.วศ.1/2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างฯ (นายวิสิทธิ์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
253255327/9/2553 บ.วศ.1/2หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลสอบโครงร่างฯ (นายศุภณัฐช์)เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
254255323/9/2553 162/2553หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร้านถ่ายเอกสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
255255327/9/2553 มอ 203.2/3199หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายควบคุมติดตามและประเมินผลการให้บริการร้านถ่ายเอกสาร เอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
256255324/9/2553 มอ 204.3/055หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารวิเทศสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
257255323/9/2553 มอ 205/252หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีคุณภาพ Q-Talk “การนำเสนอผลงาน ส.6 ในโครงการประกวดนวัตกรรมการปรับปรุงงานและพัฒนางาน” ครั้งที่ 1 เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
258255324/9/2553 มอ 205/253หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. คณะฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน ส.6เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
259255327/9/2553 มอ 002/594หนังสือภายในอื่นๆการใช้โปรแกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document Version 2เอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
260255323/9/2553 มอ064/ว1685หนังสือภายในอื่นๆของดการสัมมนาเรื่อง "การจัดทำกลยุทธ์การจัดการศึกษา" วันที่ 27-28 กันยายน 2553เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
261255324/9/2553 มอ165/ว840หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการ BioScience For The Future 2010เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
262255327/9/2553 ที่ ศธ 0521.1.10/1044หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
263255323/9/2553 มอ166/1975หนังสือภายในอื่นๆโครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
264255323/9/2553 มอ166/1971หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
265255322/9/2553 อก0805/1136หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมตรวจรับโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เอกสารสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
26625539/9/2553 มอ.220/1269หนังสือภายในอื่นๆวาระแจ้งเพื่อทราบเอกสารคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
267255324/9/2553 มอ147.1/447หนังสือภายในอื่นๆขอลาพักการศึกษา เอกสารงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา/วิทยาเขตภูเก็ต
268255327/9/2553 มอ460/1457หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเอกสารภาควิชาบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ
269255317/9/2553 240/995หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการรับเข้าศึกษระดับ ป.เอกของนายพีระพงษ์ บุญเลิศเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
270255317/9/2553 240/996หนังสือภายในอื่นๆขอนับรายวิชา 241-500 เป็นรายวิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายสารสนเทศ ของนายพีระพงษ์เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
271255328/9/2553 240/1007หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชา 241 641 เพิ่มในภาคการศึกษาที่ 2/2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
272255327/9/2553 มอ.061/ว.962หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
273255327/9/2553 มอ 202.1/182หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2553เอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
274255328/9/2553 มอ 202.1/181หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2553เอกสารธุรการและการประชุม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
27525533/9/2553 มอ895.2/0241หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเอกสารหลักสูตรป.โท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ)/คณะศิลปศาสตร์
27625536/9/2553 อก0710/07587หนังสือภายในอื่นๆขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
277255327/9/2553 มอ 064/ว1703หนังสือภายในอื่นๆสำรวจรายวิชาและกิจกรรมที่ดำเนินการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับ earth protectionเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
278255329/9/2553 มอ.235/-หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมประกอบการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัย (ส่วนที่แก้ไข)เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
279255323/9/2553 มอ004/344หนังสือภายในอื่นๆการนำน้ำจากหลังคาคณะวิศวกรรฒสาสตร์ลงอ่างเก็บน้ำศรีตรังเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
280255327/9/2553 มอ064/1706หนังสือภายในอื่นๆแจ้งงดการสัมมนา วันที่ 27-28 กันยายน 2553เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
281255315/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขยายเวลาในการจัดส่งครุภัณฑ์ เตาหลอมโลหะระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็๋กไฟฟ้าเอกสารบ.พี.ดี.เฟาน์ดรี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จ.
282255323/9/2553 มอ004/344หนังสือภายในอื่นๆการนำน้ำจากหลังคาคณะวิศวกรรฒสาสตร์ลงอ่างเก็บน้ำศรีตรังเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
283255327/9/2553 มอ052/2359หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารกองกิจการนักศึกษา
284255324/9/2553 ศธ0521/3939หนังสือภายในอื่นๆการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
285255323/9/2553 มอ 208.4/550หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_รศ.กำพล ประทีปชัยกูรเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
286255323/9/2553 มอ 208.4/549หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
287255321/9/2553 มอ 240/1009หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบฟอร์ม 14.1 คำขอขยายเวลาโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 (ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต)เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
288255322/9/2553 มอ 243.1/051หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ชุดโครงการพลังงานทดแทน_รศ.กำพล ประทีปชัยกูรเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
289255323/9/2553 มอ 208.4/551หนังสือภายในอื่นๆขอส่งหนังสือสัยญารับุทน และใบสำคัญรับเงิน ของโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
290255323/9/2553 มอ 208.4/548หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์_รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
291255328/9/2553 205/255หนังสือภายในอื่นๆแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
292255321/9/2553 มอ 240/1010หนังสือภายในอื่นๆขอส่งแบบฟอร์ม 14.1 ขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง (ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต)เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
293255329/9/2553 235/-หนังสือภายในอื่นๆขอส่งกิจกรรมการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัย (ส่วนที่แก้ไข)เอกสารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
294255316/9/2553 มอ 978/2156หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการเลื่อนระดับพนักงานเงินรายได้ ฉบับสมบูรณ์ รายนายอัศรี นาวงศ์เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
295255328/9/2553 มอ 205/257หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีคุณภาพ Q-Talk ในหัวข้อเรื่อง “ Benchmarking หนึ่งในเทคนิคการทำวิจัย ”เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
296255329/9/2553 167/2553หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งเลิกจ้าง นายภาณุพันธ์ ทองขวัญเอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
297255327/9/2553 244/615หนังสือภายในอื่นๆMIT แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2-2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
298255324/9/2553 240/1021หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนรายวิชา 241-643เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
299255324/9/2553 240/1020หนังสือภายในอื่นๆแจ้งเปิดรายวิชา 241-702เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
300255329/9/2553 คำร้องหนังสือภายในอื่นๆอัครพงศ์ ไฟฟ้า ขอถอนรายวิชาเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
301255328/9/2553 มอ 205/258หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ครั้งที่3/2553เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
302255329/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบเอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
303255329/9/2553 คำสั่งที่ 163/2553หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553เอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
304255329/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์ รายวิชานาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นเอกสารทะเบียนและพัฒนาวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
305255327/9/2553 มอ 208.4/555หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
306255327/9/2553 มอ 208.4/560หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
30725534/10/2553 มอ 202.2/706หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายปรเมศวร์ เหลือเทพ)เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
308255329/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2554เอกสารการจัดการทรัพยากรบุคคล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
309255329/9/2553 มอ052/2378หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาเอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
310255327/9/2553 มอ006/291หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัครวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เอกสารงานประสานงาน/กองกลาง
311255329/9/2553 มอ 205/259หนังสือภายในอื่นๆกรอบวงเงินค่าเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา และค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554เอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
312255329/9/2553 มอ052/2380หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 9เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
313255329/9/2553 มอ064/1724หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรทุนเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
314255322/9/2553 สอ.มอ.(ว)447/2553หนังสือภายในอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ม.อ. ประจำปี 2552เอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
315255327/9/2553 มอ071/1006หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 เอกสารงานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา
316255329/9/2553 มอ064/1718หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณาจัดสรรทุนเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
317255328/9/2553 มอ187/ว2387หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักทรัพยากรเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ครั้งที่ 1/2554เอกสารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
318255329/9/2553 มอ097/1016หนังสือภายในอื่นๆขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2เอกสารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
319255327/9/2553 มอ006/291หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัครวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เอกสารงานประสานงาน
320255328/9/2553 มอ047/ว4403หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเอกสารงานธุรการ/กองอาคารสถานที่
321255329/9/2553 -หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุง "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์_ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
322255328/9/2553 มอ 208.4/562หนังสือภายในอื่นๆขอให้ลงนามในหนังสือสัญญารับทุน_ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
323255327/9/2553 มอ 240/1010หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแนบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง (ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์)เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
324255329/9/2553 มอ 208.4/569หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
325255329/9/2553 มอ 208.4/571หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555_รศ.ดร.เล็ก สีคงเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
326255329/9/2553 มอ 208.4/561หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับลดงบประมาณ) เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554_ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพรเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
327255323/9/2553 23 กันยายน 2553หนังสือภายในอื่นๆรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2553เอกสารกลุ่มงาน การเงิน และพัสดุ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
328255330/9/2553 มอ 187/2422หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
329255330/9/2553 187/2382หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเอกสารสารบรรณสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร/หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
330255330/9/2553 ม.อ.204.4/367หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมกรรมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2เอกสารกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
331255329/9/2553 มอ001/ว1144หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
332255310/9/2553 ศธ 04241.40/1011หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้เอกสารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
333255329/8/2553 4/2553หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ทัพเรือภาคที่ 2
334255329/9/2553 มอ 208.4/564-655หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2553_ของบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
335255321/9/2553 มอ 230/985หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานโครงการวิจัยพร้อมขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย_ผศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์เอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
336255329/9/2553 มอ052/2380หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 9 เอกสารกองกิจการนักศึกษา
337255329/9/2553 มอ 208.4/570หนังสือภายในอื่นๆขอให้ลงนามในหนังสือสัญญารับทุน_ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคลเอกสารวิจัยและนวัตกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร์
338255330/9/2553 มอ840/2708หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เอกสารงานการจัดการศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
339255329/9/2553 มอ161/ว1376หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 st Finland-PSU Bilateral Seminer & Workshopsเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
340255330/9/2553 มอ187/2422หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารหอสมุด
341255329/9/2553 มอ147.1/462หนังสือภายในอื่นๆขอลาพักการศึกษา (นายโนรดิน สาและ)เอกสารงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา/วิทยาเขตภูเก็ต
342255330/9/2553 มอ300/1867หนังสือภายในอื่นๆการขอเทียบเท่ารายวิชาที่ศึกษามาแล้วเอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
343255330/9/2553 มอ300/1868หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่องการประกาศรายชื่อเข้าสอบ คณะวิทยาศาสตร์เอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
34425536/9/2553 ศธ0517.02/ว6453หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหิดล

[ เอกสารทั้งหมด :4034 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :135 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|- 52 -|- 53 -|- 54 -|- 55 -|- 56 -|- 57 -|- 58 -|- 59 -|- 60 -|- 61 -|- 62 -|- 63 -|- 64 -|- 65 -|- 66 -|- 67 -|- 68 -|- 69 -|- 70 -|- 71 -|- 72 -|- 73 -|- 74 -|- 75 -|- 76 -|- 77 -|- 78 -|- 79 -|- 80 -|- 81 -|- 82 -|- 83 -|- 84 -|- 85 -|- 86 -|- 87 -|- 88 -|- 89 -|- 90 -|- 91 -|- 92 -|- 93 -|- 94 -|- 95 -|- 96 -|- 97 -|- 98 -|- 99 -|- 100 -|- 101 -|- 102 -|- 103 -|- 104 -|- 105 -|- 106 -|- 107 -|- 108 -|- 109 -|- 110 -|- 111 -|- 112 -|- 113 -|- 114 -|- 115 -|- 116 -|- 117 -|- 118 -|- 119 -|- 120 -|- 121 -|- 122 -|- 123 -|- 124 -|- 125 -|- 126 -|- 127 -|- 128 -|- 129 -|- 130 -|- 131 -|- 132 -|- 133 -|- 134 -|- 135 -|