Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิศวกรรมศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :582 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :20 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255315/6/2553 ศธ 0578.27/2443หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
225534/6/2553 วท5401.7290/ว137/2553หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานสัมมนา U-IRC RESEARCHเอกสารสวทช
325539/6/2553 ว082/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
4255326/5/2553 อก0704/ว215หนังสือภายนอกขอนำส่ง มอก. ในรูปแบบซีดี ครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1 แผ่นเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5255311/6/2553 478หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประการรับสมัครงานเอกสารบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
625538/6/2553 ศวม1285/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประการรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เอกสารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
7255311/6/2553 กฟผ.911400/28368หนังสือภายนอกตอบรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯเอกสารกฟผ.
8255310/6/2553 วช0006/3721หนังสือภายนอกแจ้งผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี (รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
9255314/6/2553 รง0406.12/ว042หนังสือภายนอกขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
1025537/6/2553 ศธ0584.08/878หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11255319/6/2553 สสพท.(ว.)075/2553หนังสือภายนอกขอขอบพระคุณที่อนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนโครงการเอกสารสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
12255315/6/2553 ทช8100/00061หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
13255316/6/2553 สอวน. 193/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียน สอวน. ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตรงในคณะต่าง ๆเอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
14255325/6/2553 นร1108/ว93หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและประเด็นการพัฒนาภาคใต้ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11"เอกสารสำนักพัฒนาเศรษกิจและสังคมภาคใต้
15255322/6/2553 503.32/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์เอกสารมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
16255317/6/2553 53-06-03หนังสือภายนอกขอเชิญคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมถือหุ้นบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัดเอกสารบริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
17255323/6/2553 CPA001/06/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของบริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์กรุ๊ป จำกัดเอกสารบริษัท คลีนเพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
18255318/6/2553 รง0406.12/ว045หนังสือภายนอกขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
19255323/6/2553 โตชิบา32/2553หนังสือภายนอกการมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบา - ไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารTOSHIBA
20255324/6/2553 รง.อว-054/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประการรับสมัครงานและขอรับหนังสือทำเนียบรุ่นเอกสารบริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21255314/6/2553 สทก553/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2553เอกสารธนาคารกรุงไทย
22255318/6/2553 คค0210/ว4475หนังสือภายนอกขอทราบผลการนำชุดข้อมูล Transport FGDS ไปใช้ในการปฏิบัติงานเอกสารกระทรวงคมนาคม
23255315/6/2553 วท 5309/ว1934หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2553 : geoinfotech2010เอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
24255322/6/2553 ศธ.0541/พิเศษ/ว121/53หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม " ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 2 " เอกสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
25255322/6/2553 -หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารเบื้องต้น สำหรับผู้ดูแลอาคารเอกสารสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
26255328/6/2553 ศธ 0527.15/ว3101หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิชาการในวารสารนเรศวรพะเยาเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
27255328/6/2553 อก0420/579หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี DIP Consultant Award 2010เอกสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
28255328/6/2553 คค0805.2/ว475หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิขาการ (ครั้งที่ 2)เอกสารสำนักงานนโยบายและแผน/การขนส่งและจราจร
29255328/6/2553 ทส0304/ว244หนังสือภายนอกเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษเอกสารกรมควบคุมมลพิษ
3025535/7/2553 ทส1014/ว4583หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยต่อการประเมินความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3125536/7/2553 ศธ0517.10/2280หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล
32255321/6/2553 ศธ04092/29หนังสือภายนอกแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
3325531/7/2553 นร6808/1037/2553หนังสือภายนอกรางวัล 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3425535/7/2553 ศธ0584.09/169หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
3525535/7/2553 ศธ0560.02/-หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยเป็นวิทยากรเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา / มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
3625535/7/2553 ศธ0513.1201/ว0983หนังสือภายนอกขอเชิญเข้ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2553เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3725538/7/2553 ปน0013.2/427หนังสือภายนอกชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554เอกสารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
3825533/7/2553 หจ.53/126หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "SMEs ไทยเข้มแข็ง2010" จังหวัดสงขลาเอกสารหอการค้าจังหวัดสงขลา
3925537/7/2553 ศธ0512.17/2613หนังสือภายนอกขอความร่วมมือเสนอชื่อเข้าร่วมทดสอบระบบ VIDEO Conferenceเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40255330/6/2553 นร6809/286/2553หนังสือภายนอกแจ้งผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย และขออนุญาตเปิดเผยชื่อหน่วยงานเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4125538/7/2553 วช 0002/ว4492หนังสือภายนอกทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2553 ( Post - Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers, FY 2010)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4225536/7/2553 ศธ0520.208/ว090หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์" ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 4 "เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
43255324/6/2553 วท6100/ว110หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาปฏิบัติงานเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
4425538/7/2553 นร1018.2/3405หนังสือภายนอกพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (นายปรมินทร์ เณรานนท์)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
4525538/7/2553 วช0002/ว4493หนังสือภายนอกทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2554 (JFY 2011)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4625531/7/2553 ศธ5801/2816หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ESS-KMUTT รุ่นที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4725538/7/2553 ศธ0578.08/444หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 / สมัยที่ 33เอกสารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่33 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4825535/7/2553 มส.016/2553หนังสือภายนอกรางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6เอกสารมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
49255315/7/2553 สข0017(ศตส.จ.)/264หนังสือภายนอกการขอรับสนับสุนวิทยากรเอกสารศาลากลางจังหวัดสงขลา
5025536/7/2553 ทส0304/ว248หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกฎกระทรวงฯเอกสารสารบรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
51255315/7/2553 วท5404/ว1193หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการออกแบบวงจรรวม ประจำปี 2553เอกสารNECTEC
52255314/7/2553 001/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Work and Travel in USA 2011เอกสารID THAILAND
53255315/7/2553 TIS-HRM 199หนังสือภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ โครงการ"ค้นหาความเป็นผู้นำในตัวคุณ" (ISUZU Young Leader)เอกสารบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
54255314/7/2553 ศธ04120/21หนังสือภายนอกการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
5525536/7/2553 คค0804.3/502หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
5625539/7/2553 สศก. 059/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3"เอกสารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
57255319/7/2553 นร 6808/1136/2553หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
58255317/6/2553 -หนังสือภายนอกMITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2010เอกสารMSIG
59255314/6/2553 อก0412/1054หนังสือภายนอกขอคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาเอกสารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
60255320/7/2553 ศธ0584.08/1225หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
61255323/7/2553 NRE/2010/077หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์อาจารย์เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเอกสารมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
62255319/7/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรและขอข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2552 - 2553เอกสารDELTA
6325537/7/2553 130/2553หนังสือภายนอกขออนุญาตเข้าแนะแนวการทำงานและการศึกษาต่อต่างประเทศเอกสารAYC
64255322/7/2553 ศธ0584.08/1238หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตร (เพิ่มเติม)เอกสารAKERA - อย่าทำให้คิดไกล.mp3
65255328/7/2553 ศธ04078/09หนังสือภายนอกการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เอกสารสำนักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
66255323/7/2553 กฟผ911400/36138หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
67255314/7/2553 HR033/2553หนังสือภายนอกนักศึกษาฝึกงานเอกสารบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด
68255330/7/2553 สภต.(73)ว043/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเอกสารธนาคารแห่งประเทศไทย
6925534/8/2553 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญ ชมการสาธิต ระบบปฏิบัติงานเอกสารดิจิตอลเอกสารหจก.มอเกทเซ็นเตอร์
70255328/7/2553 ศธ04145.160/57หนังสือภายนอกส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2553เอกสารโรงเรียนสทิงพระวิทยา
7125532/8/2553 มอ960/066หนังสือภายนอกขออนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรเอกสารวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
72255316/7/2553 JGSEE.AD249/53หนังสือภายนอกการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เรื่อง "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต"เอกสารJGSEE
73255330/7/2553 สสว.30/2552หนังสือภายนอกเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเอกสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
74255322/7/2553 HR12/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนเอกสารUTAC
75255313/7/2553 ศธ5614(22)/ว008หนังสือภายนอกส่งมอบหนังสืองานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมของปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารสำนักวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
76255330/7/2553 ศธ5802.1/257หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเดินทางไปราชการ เอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
77255322/7/2553 ศธ 0530.3/ว763หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคมเอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7825539/8/2553 พิเศษ/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนฝึกงานเอกสารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
79255310/8/2553 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Synnex Security Day"เอกสารSYNNEX
80255330/6/2553 กบข3010/ว3793/2553หนังสือภายนอกขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2552เอกสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
8125533/8/2553 ศธ64.24/372หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
8225533/8/2553 กค(กวพ)0421.3/ว271หนังสือภายนอกแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
8325535/8/2553 -หนังสือภายนอกเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือไทย-ยุโรปเอกสารAIT
84255311/8/2553 คค0632/82หนังสือภายนอกขอเชิญยื่นข้อเสนองานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีตเอกสารสำนักบริหารบำรุงทาง/กรมทางหลวง
8525536/8/2553 มฟอ. 2202/ว56หนังสือภายนอกการขยายเวลารับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
8625539/8/2553 -หนังสือภายนอกการขอรับเช็คในการทำสัญญาค้ำประกันเอกสารUnited BMEC
87255310/8/2553 ศธ 0522.05(02)/ว4299หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8825534/8/2553 วทต 582/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้เอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
8925532/8/2553 วท0212.2/5305537หนังสือภายนอก การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้แนวใหม่ในการบริการเทคโนโลยีซอฟแวร์"เอกสารกระทรวงวิทยยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9025535/8/2553 มชส53/ว007หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมการทำแผนที่ทางสังคมระยะที่ 2 เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาเอกสารมูลนิธิชุมชนสงขลา
9125536/8/2553 ศธ5613(1)/ว39หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา SUT GRAD ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9225537/8/2553 -หนังสือภายนอกขอขอบคุณในความร่วมมือพิจารณาให้รางวัลของมูลนิธิฯ และขอเชิญร่วมงาน เอกสารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
93255319/7/2553 ศธ0565/ว5216หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9425539/8/2553 มธบ0501(1)/08107หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
95255317/8/2553 ศธ 0542.01/ว1113หนังสือภายนอกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9625535/8/2553 กค(กวพ)0421.3/ว275หนังสือภายนอกการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเอกสารสารบรรณกองอาคารสถานที่/กองอาคารสถานที่
97255325/8/2553 ชสต. 228/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรเอกสารชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
98255317/8/2553 ว 114/2553หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
99255330/8/2553 ซท. /2010/0536หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
100255310/8/2553 ศธ.6393(14).1(4)/1327หนังสือภายนอกส่งหนังสือเรื่อง"เรื่องแบบนี้ก็มีด้วย กับ สาระ-พัน-ปัญหาของนักศึกษา มช."เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101255326/8/2553 อ.ษ.พ.366/2553หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักเรียนเข้าเรียนวิชาการฝึกงานเอกสารโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
10225532/8/2553 ศธ 0516.08/สอ.ว 228หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและการประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)เอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
103255319/7/2553 วสท. 568/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
104255317/8/2553 ฝ่ายการศึกษา 300/2553หนังสือภายนอกส่งเงินค่าลงทะเบียนและค่าเช่าที่พักเอกสารมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
105255319/8/2553 กจท/ว2390หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน เอกสารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
106255318/8/2553 อก0706/ว411หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของ สมอ."เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107255320/8/2553 ทช8100/00118หนังสือภายนอกโปรแกรมจัดการตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี (IP-PBX)เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
108255324/8/2553 วสท663/2553หนังสือภายนอก โครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี เอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)
109255317/8/2553 ศธ0516.34/ว2388หนังสือภายนอกขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" เอกสารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
110255327/8/2553 ศธ5802.1/312หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
111255324/7/2553 สนวท2553/ว009หนังสือภายนอกการเก็บค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
112255318/8/2553 0523.21/ว178หนังสือภายนอกขอส่งประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค2/2553เอกสารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
113255316/8/2553 ศธ0513.10801/2556หนังสือภายนอกอนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
114255327/8/2553 สส.1787/2553หนังสือภายนอกขอให้แก้ไขและชี้แจงการขอรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมีเอกสารสภาวิศวกร
115255323/8/2553 สดพ.ว272/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
116255323/7/2553 วท5404/ว1341หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก"เอกสารNECTEC
117255327/8/2553 ทส1014/ว6045หนังสือภายนอกการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCCเอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
118255323/8/2553 PTIT 2010/0224-19หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2554-2555เอกสารสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
119255326/8/2553 -หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการ การนำเสนอและวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิจัยด้านการบัญชีเอกสารสมาคมการบัญชีไทย
120255316/8/2553 ทช8100/00110หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา / อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
121255325/8/2553 อก0412/ว1588หนังสือภายนอกขอเชิญยื่นร่างข้อเสนอ (Proposal) / ผลงานการเป็นที่ปรึกษาเอกสารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
12225536/9/2553 -หนังสือภายนอกเปิดรับสมัครงานและต้องการหารายได้พิเศษช่วงปิดเทอมเอกสารบริษัท พี ออลล์ จำกัด
123255330/8/2553 สค088/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Future Careerเอกสารบริษัท เจิญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
12425533/9/2553 กอ220/2553หนังสือภายนอกโครงการ "กระจกไทยอาซาฮี ชวนน้องลองงาน"เอกสารบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน )
125255326/8/2553 วท5106/ว106หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมสัมมนวิชาการเอกสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
126255320/8/2553 วสท647/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเอกสารวสท.
127255330/8/2553 ทบ.ว1805/25หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้ร่วมฟังการบรรยายเอกสารสภาวิศวกร
12825538/9/2553 ศธ.0519.7.04/620หนังสือภายนอกเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
129255316/8/2553 ศธ 0514.1.33/ว9192หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 หัวข้อ "อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
130255331/8/2553 วช 0006/5935หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุมทางวิชาการเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
131255325/8/2553 นร 6809/0457/2553หนังสือภายนอกเอกสารยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย สกว.เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
132255318/8/2553 TIA353/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 18"เอกสารสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุึนไทย
13325532/9/2553 ศธ04147/5109หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
13425531/9/2553 วทต.647/2553หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"เอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
13525538/9/2553 กห0554/1065หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารทัพเรือภาคที่ 2
13625538/9/2553 พิเศษหนังสือภายนอกขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเอกสารนางสาวปณัฐฐา พรหมศิริ
137255331/8/2553 ฝ่ายการศึกษา318/2553หนังสือภายนอกพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ เอกสารมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
138255323/7/2553 วท5401.7260/ว242หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีเอกสารสวทช
139255326/8/2553 วสท658/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอรายชื่อนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 4เอกสารวสท
14025531/9/2553 ศธ 0554.09.1/ว441หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยเอกสารสำนักงานบัณฑิตศึกษา
14125537/9/2553 คค0636/1820หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานรายงานวิจัยเอกสารกรมทางหลวง
14225532/9/2553 ศธ0524/2402หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมและส่งผู้แทนเข้าการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 25เอกสารสถาบันเทคโนโลบีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14325536/9/2553 ศธ0578.08/549หนังสือภายนอกขอส่งกำหนดการศึกษาดูงานและการเตรียมตัวเดินทางเอกสารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่33 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
144255317/8/2553 วท5401/ว4902หนังสือภายนอกแจ้งเปลี่ยนข้อบังคับของ สำนักงาน สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินางปัญญากรณีการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอกเอกสารสวทช
145255316/8/2553 A-JGSEE/ว53304หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2553เอกสารJGSEE
14625531/9/2553 สทป049/2553หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี 3เอกสารเครือข่ายพุทธิกา
14725531/9/2553 พน0606/3061หนังสือภายนอกแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2553 ภายใต้แผนพลังงานทดแทนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค)เอกสารสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
14825536/9/2553 ศธ6393(14)/3928หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14925538/9/2553 ทส0306/0758หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการให้การรับรองมาตรฐานและติดตามตรวจประเมินอู่สีเขียว คลีนิกไอเสียมาตรฐานเอกสารสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กรมควบคุมมลพิษ
15025533/9/2553 สส.ว1836/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเอกสารสภาวิศวกร
15125531/9/2553 ฝวก.1077/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ UTCC Academic Weekเอกสารมหาวิทยาลัยหอการค้า
152255331/8/2553 ศธ 0529/ว3312หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15325536/9/2553 ศธ64.13/ว145หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานนิสิต โครงการ "SMART for allเอกสารคณะศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยทักษิณ
15425536/9/2553 อก0710/ว07588หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15525533/9/2553 JGSEE111/53หนังสือภายนอก ส่งเงินทุนอุนหนุนวิทยานิพนธ์ งวดที่ 3 ตามที่โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเอกสารJGSEE
15625531/9/2553 นร 6809/0470/2553หนังสือภายนอกนำส่งเอกสารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
15725539/9/2553 นร6805/0756/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "บทบาทพลังงานชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย"เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
15825538/7/2553 วช0001.6/4517หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
15925538/9/2553 วช 0005/ว6225หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
16025538/9/2553 มกบ 0505/1928หนังสือภายนอกขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
16125539/9/2553 คค0418.7/1020หนังสือภายนอกรายงานผลการให้บริการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเอกสารกรมการขนส่งทางบก
16225536/9/2553 ศธ0517.02/ว6453หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554เอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
163255313/9/2553 ศธ0524/2480.01หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการเสนอและพิจารณาบทความ การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 25 เอกสารสถาบันเทคโนโลบีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
164255315/9/2553 ศธ0514.29/ว1823หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญประชุมปรึกษาหารือและติดตามการแต่งตำราเรียนของหลักสูตรช่างและผังเมือง เอกสารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16525533/9/2553 PCO1553/53หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14เอกสารNCC
166255316/9/2553 วท5406/ว583หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำฐานข้อมูลด้านบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีเอกสาร์NANOTEC
167255314/9/2553 วท0307/14337หนังสือภายนอกขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง เหล็กหลังคาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
16825539/9/2553 HR16/2553หนังสือภายนอกการจัดบรรยายพิเศษเอกสารUTAC Thai Limited
169255315/9/2553 กทร1191/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ MFC Talent Award รุ่นที่ 7เอกสารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
170255313/9/2553 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสัมครงานของบริษัทฯเอกสารบ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จ.
171255316/9/2553 พว0001(คอ)/1042หนังสือภายนอกให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เอกสารโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
172255327/9/2553 พม063/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศตำแหน่งงานว่างเอกสารบริษัท นิเค็ด โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
17325536/9/2553 อก0710/ว07590หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17425536/9/2553 อก0710/ว07586หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17525536/9/2553 อก0710/ว07585หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17625536/9/2553 อก0710/ว07589หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน เอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177255317/9/2553 วสท751/2553หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เอกสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)
178255322/9/2553 ตป290/2553หนังสือภายนอกรับสมัครพนักงานเอกสารบริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด
17925532/9/2553 กพย203/2553หนังสือภายนอก ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์โปรเตอร์โครงการสื่อสาธารณะ ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะเอกสารกพย.
180255320/9/2553 มสวท.วท21/2553หนังสือภายนอกแจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี พ.ศ.2553"เอกสารมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
181255324/9/2553 สส1970/2553หนังสือภายนอกการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกกรรมควบคุม เอกสารสภาวิศวกร
182255323/9/2553 13/6906/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2555 - 2558เอกสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
18325539/9/2553 ศธ0304/ว81435หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนารายงานการประเมินตนเองเอกสารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
18425532/9/2553 กส.ว309/2553หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล
18525537/9/2553 ศธ0517.10/2950หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล
186255314/9/2553 ศธ04246.46/ว755หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เอกสารรร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
187255314/9/2553 JGSEE113/53หนังสือภายนอกส่งเงินทุนอุนหนุนวิทยานิพนธ์ งวดที่ 2 ตามโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเอกสารJGSEE
18825536/7/2553 ศธ0513.20101(3)/1528หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7เอกสารกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
189255313/9/2553 039/2553หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลกรในองค์กร"เอกสารวัดศรีสุดาราม
190255325/8/2553 สพบ01567/02หนังสือภายนอกเชิญเข้าอบรมสัมมนาเอกสารศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
19125536/9/2553 วช0004/ว507หนังสือภายนอกทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552เอกสารศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย/สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
192255324/9/2553 ศธ0575/ว192หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT2011เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

[ เอกสารทั้งหมด :582 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :20 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|