Edoc Logo ค้นหาโดย Google
กองทะเบียนและประมวลผล
[ เอกสารทั้งหมด :323 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :11 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125534/1/2553 ศธ 0521.1.0601(20)/ ว 059หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2553เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะแพทยศาสตร์
225534/1/2553 มอ 028/ว 002หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
325536/1/2553 มอ028/0013หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
4255330/12/2552 ศธ0506(2)/ว1566หนังสือภายในอื่นๆมาตรการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
525538/1/2553 มอ071/ว024หนังสือภายในอื่นๆรายงานการประชุมเรื่อง การรับนักเรียนมัธยมจากกุ้ยหลินเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
6255312/1/2553 มอ 024/ว 017หนังสือภายในอื่นๆแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อนวันที่ 1 เมษายน 2553)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
7255312/1/2553  หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯเอกสารจุฬาลงกรณ์
8255311/1/2553 -หนังสือภายในอื่นๆคัดเลือกและสรรหาผู้ให้บริการถ่ายเอกสารคณะทันตแพทยศาสตร์เอกสารคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
9255312/1/2553 มอ 150/ว 0001หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP (VoIP)เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
10255314/1/2553 ประกาศหนังสือภายในอื่นๆแบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
11255315/1/2553 มอ 026/ว 031หนังสือภายในอื่นๆขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหากรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
12255314/1/2553 มอ071/ว041หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยาลัยนานาชาติและความพร้อมในการรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 6(1/2553)เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
13255315/1/2553 มอ 074.2/ว 011หนังสือภายในอื่นๆสำรวจข้อมูลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
14255315/1/2553 มอ 074.2/ว 011หนังสือภายในอื่นๆสำรวจข้อมูลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
15255312/1/2553 มอ 074.2/006หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติโครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (เหลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
16255315/1/2553 มอ991/022หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารรับนักศึกษาใหม่/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
17255320/1/2553 มอ.061/ว.043หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
18255320/1/2553 มอ.061/ว.043หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
19255320/1/2553 มอ.061/ว.043หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
20255320/1/2553 มอ.061/ว.044หนังสือภายในอื่นๆการแบ่งฝ่ายและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส สนอ. ประจำปี 2553เอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
21255319/1/2553 มอ.228/140 และ228/141 หนังสือภายในอื่นๆMIM ขอเปิดรายวิชาเทอม 1/2553เอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
22255321/1/2553 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาหนังสือภายในอื่นๆนายดลบาซีตร์ MIT ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษา จาก แผน ก เป็นแผน ขเอกสารบัณฑิตศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
23255315/1/2553 มอ 074.2/ว 011หนังสือภายในอื่นๆสำรวจข้อมูลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารสารบรรณกองทะเบียนและประมวลผล/กองทะเบียนและประมวลผล
24255327/1/2553 มอ 001.3/026หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดทำแนวทางพัฒนาและผลการพัฒนาในระบบประกันคุณภาพเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
25255328/1/2553 มอ991/042หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งจำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก(คุณสมบัติเฉพาะ/สาขาวิชา) โครงการ วมว.ประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอกสารรับนักศึกษาใหม่/เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
2625531/2/2553 มอ001.3/ว030หนังสือภายในอื่นๆการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
27255329/1/2553 มอ 014/ว119หนังสือภายในอื่นๆขอให้เจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานดูแลการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินรายได้ให้จัดกลุ่มค่าใช้จ่ายตามชื่อบัญชีในระบบ GFMISเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
2825532/2/2553 มอ 150/ว 005หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
2925532/2/2553 มอ 704/186หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3025532/2/2553 มอ 704/186หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ เอกสารทั้งหมด :323 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :11 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|