Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะศึกษาศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :275 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :10 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255124/6/2551 ปน0022/ว 10991หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
2255130/6/2551 ปน 0016.3/11428หนังสือภายนอกการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
325513/6/2551 มท 0308.4/ว 8501หนังสือภายนอกกรมการปกครองขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆเอกสารกรมการปกครอง
4255125/6/2551 นร 1004.2/3727หนังสือภายนอกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทุนพัฒนาข้าราชการ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
5255110/6/2551 ศธ 0526.06/ว 1508หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 "เรื่อง การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง"เอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6255118/6/2551 ศธ 0522.02/2844หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7255130/6/2551 ศพธนท. 010/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมบริจาคค่าอาหารแก่เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
8255127/6/2551 สสคท. 1584/2551หนังสือภายนอกขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
925514/7/2551 รล 0003.3/12749หนังสือภายนอกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯเอกสารสำนักราชเลขาธิการ
10255126/6/2551 ศธ 0528.15/ว 0701หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 และร่วมส่งบทความทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงานและวารสารของโครงการสัมมนาฯเอกสารมหาวิทยาลัยบูรพา
11255125/6/2551 ศธ 0520.208/ว 081หนังสือภายนอกขยายเวลาการรับผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 2เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
12255116/5/2551 วช 0007/ว 2493หนังสือภายนอกการเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" (Thailand Research Expo 2008)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13255118/6/2551 ศธ 0531.25/ว 147หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
14255126/6/2551 วช 0005/ว 3350หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับไทยเพื่อการส่งออก"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1525518/7/2551 พน 0204.12/ปน/ว 11907หนังสือภายนอกความปลอดภัยในการถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในยานพาหนะเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
1625513/7/2551 ศธ 0409/ว 2723หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
1725514/7/2551 ศศว. 35/2551 (ว.)หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
1825517/7/2551 ปน 0031/11735หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
1925514/7/2551 ศธ 0507(2)/ว 870หนังสือภายนอกทุนวิจัยหลัปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20255110/7/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐเอกสารAsian Institute of Technology
21255123/7/2551 วท(ปคร) 0203.3(1)/ว 5105137หนังสือภายนอกการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกัดดูแลของมหาวิทยาลัยเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22255115/7/2551 ปน 0016.3/ว 12361หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
23255122/7/2551 กค (กวพ)0421.3/19064หนังสือภายนอกการขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
24255121/7/2551 สสส. อถ. 05/0051/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมงาน คิดดี เวิร์คช็อป No.3เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
25255129/7/2551 ปน 0016.3/ว 12573หนังสือภายนอกขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
2625511/7/2551 31/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าชมพระราชวังบางปะอินเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
27255114/7/2551 สศบ.ชม.ว. 046/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลจัดหารายได้ระยะ 2เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
2825511/7/2551 ศธ 04006/1397หนังสือภายนอกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2551-2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29255128/7/2551 วท 0201.1/ว 5105274หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30255114/7/2551 ศธ 0521.2.0705/ว 026หนังสือภายนอกขอประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์รับนักศึกาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
31255131/7/2551 ปน 0016.3/13339หนังสือภายนอกการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2551เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
32255129/7/2551 ปน 0017.1/13215หนังสือภายนอกการสั่งจองสายรัดข้อมือหลวงพ่อทวดเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
33255128/7/2551 นร 5206.4/4324หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
34255111/8/2551 ปน 0016.3/13741หนังสือภายนอกการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
3525517/8/2551 ปน 0016.3/13608หนังสือภายนอก6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคนเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
36255117/8/2551 ศธ 0584/1036หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทยวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
37255117/8/2551 ศธ 0584/1036หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทยวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
3825514/8/2551 ศธ 0526.06/ว.965หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
39255111/8/2551 ปน 0017.1/13922หนังสือภายนอกโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
40255112/7/2551 สส.สอ. 9/2551หนังสือภายนอกโครงการสวัสดิการยานพาหนะเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
4125514/8/2551 สถอ.500/ว.118หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอน ระบบ E-learningเอกสารสถาบันอาหาร
4225514/8/2551 สผ 0003/ว 362หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2551เอกสารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
4325514/8/2551 กษ 0819.14/ว 1479หนังสือภายนอกขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
44255115/8/2551 ว 133/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
45255115/8/2551 วช 0009(พ)/ว 416หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 และการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
46255131/7/2551 ศธ 0521.21/079หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัยเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
4725518/8/2551 ศธ 0506(1)/11497หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
48255125/8/2551 ปน 0016.3/14868หนังสือภายนอกการจัดพิธีเปิดประตูศาลและสักการะหลักเมืองปัตตานีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
49255122/8/2551 ที่ ปน 0016.2/14679หนังสือภายนอกเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551เอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
50255127/8/2551 มท 0846.3/ว 15048หนังสือภายนอกการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
51255121/8/2551 ศธ 04079/4109หนังสือภายนอกโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่พิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
52255119/8/2551 ศธ 04079/4073หนังสือภายนอกโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
53255129/8/2551 ปน 0016.3/15170หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
5425518/8/2551 ศธ 0506(1)/11497หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3 หลักสูตรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
55255113/8/2551 ศธ 5900/ว 3698หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEA PROCUCT ION AND TEA PROCUCTSเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5625511/9/2551 ศธ 0506(1)/11992หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 หลักสูตรเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
57255120/8/2551 ศธ 0509ผ4)/ว 1091หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาบรรณาธิการวารสารวิชาการกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5825518/8/2551 ศธ 5900/ว 3404หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการ การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5925512/9/2551 สศบ.ชม.ว.046/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลจัดหารายได้ระยยะ 2 ,อาคารฝึกอบรมอาชีพคนตาบอดและที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะ เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
6025512/9/2551 สศบ.ชม.ว.046/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลจัดหารายได้ระยะ 2,อาคารฝึกอบรมอาชีพคนตาบอดและที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
61255120/8/2551 สก.ปน.0050/2551หนังสือภายนอกขอตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
62255120/8/2551 สคด. พิเศษหนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
63255114/3/2551 คพร. 0023/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
64255115/8/2551 ภษ. 887/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ และภาษาไทย เพื่อการนำเสนอในงานสัปดาห์วิชาการ ส.ส.ท.เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
6525511/8/2551 ศธ 0578.01/4184หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
66255113/8/2551 ส.ค. 337/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
67255111/8/2551 ศธ 0522.07(03)/2966หนังสือภายนอกลดราคาจำหน่ายวัสดุการศึกษาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
68255114/8/2551 ศธ 0228/761หนังสือภายนอกแก้ไขชื่อสำนักงาน "สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12" เป็น "สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
6925515/8/2551 พิเศษ/2551หนังสือภายนอกขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
70255118/8/2551 งป. 1842.132/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
71255126/8/2551 พิเศษ/2551หนังสือภายนอกขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
722551--หนังสือภายนอกการประชุมทางวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง ICT & KM 2008เอกสารSIAM UNIVERSITY
7325518/9/2551 จจ.ปน. 45/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลิงศพเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
7425518/9/2551 ศศว.47/2551 (ว.)หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
75255119/8/2551 ศธ 0513.132/ว 2278หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอซีทีพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2008)"เอกสารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
76255122/8/2551 ศธ 0526.06/ว 2063หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551เอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
77255128/8/2551 วท 5401.7290/ว 151/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning วิชาความเสี่ยงและอันตรายจากวัตถุเคมีเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
78255128/8/2551 ศธ0520/01269หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์(มหาวิทยาลัยศิลปากร)เอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
7925513/9/2551 ศธ 0640.16/ว 789หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
8025518/9/2551 2009/257cหนังสือภายนอกเปิดรับสมัครทุน Fulbright New Century Scholars Program ประจำปีการศึกษา 2552-2553เอกสารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
8125519/9/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
82255111/9/2551 ศธ 6393 (18)/ว 1987หนังสือภายนอกประชุมวิชาการเรื่อง ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรมเอกสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8325514/9/2551 มศป.0503/00420หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2551เอกสารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
84255110/9/2551 SC4698/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนา 5th International Conference on eLearning for Knowledge-Based SocietyเอกสารeLearningAP 2008
85255125/9/2551 ปน 0017.2(3)/16606หนังสือภายนอกการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 8 ต.ค. 51เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
8625514/9/2551 ศธ 6392(1)/ว 1600หนังสือภายนอกขอเชิญชวนร่วมทำบุญและร่วมในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
87255112/9/2551 มนส. 072/2551หนังสือภายนอกเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค พ.ศ.2551เอกสารHIA 2008
882551-MFU 5900/หนังสือภายนอกInvitation to Mae Fah Luang University s 10th anniversary celebration and to join the International Conference on Human Capacity Building for the Changing World (HCB 2008)เอกสารPrince of Songkla University
89255116/9/2551 ปน 0016.3/ว 16234หนังสือภายนอกพระกฐินวัดเบญจมบพิตรเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
90255117/9/2551 ศธ 0528.04/ว 1296หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enquiry-Based Learning in Higher Educationเอกสารมหาวิทยาลัยบูรพา
91255130/9/2551 ปน 0016.3/279หนังสือภายนอกการให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
92255115/8/2551 ศธ 0554/ว1665หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 1เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
93255129/8/2551 GSYDS/021หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการแกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 5เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
9425515/9/2551 ศธ 0513.10106/ปวก.47/ว.15031หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
95255125/9/2551 235/2551หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์" และประชาสัมพันธ์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
96255116/9/2551 ศธ 0523.1.1/6225หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
97255117/9/2551 ปน 52006/3042หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานประเพณีชักเรือพระ ปีพุทธศักราช 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
98255117/9/2551 ปช 0006/ว 027หนังสือภายนอกผลการตัดสินการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
9925517/10/2551 ปน 0016.3/17485หนังสือภายนอกการไว้ทุกข์ในวันพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
10025514/9/2551 ศธ 0512.7/1413หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ครั้งที่ 8 จิตวิทยากับการเมืองไทย จัดโดยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกสารคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10125519/10/2551 ปน 0016.3/17686หนังสือภายนอกขอเชิญวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชเอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
102255114/10/2551 ปน 0129 (ส)/9628 (มอ 109/ว 142หนังสือภายนอกผลความคืบหน้าในทางคดีฆาตกรรม นางสาวนูรีดา นาแวเอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
103255129/9/2551 ศธ 0527.05/2311หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
104255130/9/2551 ศธ 6393(13)/05029หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
105255124/10/2551 08.107.26/v.108/09/08หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมนานาชาติเรื่องกระบวนการบูรณาการทางด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาเขตการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The International Conference Series on Raising Awareness: Exploring the Ideas of Creating Higher Education common Space in Southeast Asia)เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
106255130/9/2551 ศธ 5900/4580.4หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครอบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
10725513/10/2551 ศธ 5801/4470หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
10825511/10/2551 ม.ล.อ.194/2551หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูโลจิสติกส์เอกสารสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
109255129/9/2551 นร 1016.2/43หนังสือภายนอกจดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ." ปีืัที่ 7 ฉบับที่ 4เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
110255121/10/2551 ศธ 0526.11/ว 2741หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
111255121/10/2551 กส 477/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
112255110/10/2551 ศธ 0516.37/1616หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2551 และร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์สถานประกอบการ ชุมชน และแรงงาน เพื่อสังคม ในงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2551เอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
113255117/10/2551 ที่ กค 0421.3/ว 358หนังสือภายนอกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549เอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
114255127/10/2551 มอ 108/ว 2187หนังสือภายนอกนำเสนอระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายสำหรับสถานศึกษาเอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
115255113/10/2551 มรพ 50 มวก. 142/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นกรรมการโครงการพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
116255111/10/2551 ปน 0016.2/18915หนังสือภายนอกแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
117255127/10/2551 ปน 0016.3/18611หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในงานราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
118255127/10/2551 มรส.6500/345หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
119255110/10/2551 ศธ 0526.06/ว 2482หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552เอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
120255124/10/2551 ปน 0017.1/18551หนังสือภายนอกขอความร่วมมือรณรงค์บริโภคข้าวเหนียวเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
121255129/10/2551 ลต 0502(ศรก.3)/ว 281หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ "บทความประชาธิปไตย" เพื่อเผยแพร่ในวารสารเอกสารศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 3
122255122/10/2551 สล 002/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาธุรกิจปี 2009เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
123255121/10/2551 ศธ 0509(3)/ว 1386หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหนังสือ อาจารย์มือาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนาเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12425517/10/2551 ศธ 0526.11/ว 2747หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอกสารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
125255120/10/2551 ศธ 0523.6.1/ว 429หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการประจำปี 2551เอกสารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
126255124/10/2551 ศธ 0580.031(2)/520หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12725517/11/2551 ศธ 0228/1003หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคีเอกสารสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา
128255114/11/2551 BRITISH COUNCILหนังสือภายนอกBritish Council Thailand is launching an Educational Links and Collaborations Pilot Project that develops twinning programmes between Thai and UK institutionsเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
12925516/11/2551 101/2551-45หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทยเอกสารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
13025514/11/2551 ศธ 0516.37/1730หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารว่มฟังการสัมมนาทางวิชาการเอกสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
131255127/10/2551 ศธ 0526.06/ว 2641หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง NIDA กับนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาเอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
132255131/10/2551 ศธ 0210.07/2681หนังสือภายนอกส่งเอกสารการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องเอกสารสถาบันการศึกษาทางไกล
133255114/11/2551 BRITISH COUNCILหนังสือภายนอกBritish Council Thailand is launching an Educational Links and Collaborations Pilot Project that develops twinning programmes between Thai and UK institutionsเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
134255112/11/2551 ศธ 0504(3)/3055หนังสือภายนอกรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
135255131/10/2551 กห 0461/5535หนังสือภายนอกรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
136255131/10/2551 -หนังสือภายนอกเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา เขียนคำขวัญ "ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกับอันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
137255128/11/2551 ปน 0013/ว 20548หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อเอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
138255124/11/2551 ศธ 0521/ว 4620หนังสือภายนอกการประชุมสัมมนาเรื่อง การระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10เอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139255114/11/2551 SC494/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานสัมมนา elearning โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเอกสารeLearninAP 2008
140255124/10/2551 วช 0004/ว 0292หนังสือภายนอกทำเนียบวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ และทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
141255125/8/2551 พม 0302.09/2156หนังสือภายนอกตอบขอบคุณเอกสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณยะลา
14225514/12/2551 ปน 0016.3/350หนังสือภายนอกการให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอิฏิ้ลอัดฮา ประจำปี 2551เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
143255112/12/2551 ปน 0017.1/20726หนังสือภายนอกขอความร่วมมือบันทึกผลการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการตรวจราชการหมู่บ้าน ตำบลเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
144255125/11/2551 ศธ 5102.1/10415หนังสือภายนอกการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเอกสารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
145255113/11/2551 ศธ 0526.01/ว 2562หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14625517/11/2551 ศธ 0531.18/ว 0354หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเอกสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
147255118/11/2551 ศธ 5807/400/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2552 (มกราคม-มิถุนายน 2552)เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
148255111/12/2551 ศธ 0531/ว 7250หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
149255125/11/2551 ศธ 0559/ว 3759หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
150255128/11/2551 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปี 2552 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านเอกสารศธ 0512.24/01480

[ เอกสารทั้งหมด :275 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :10 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|