Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ เอกสารทั้งหมด :3154 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :106 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|- 52 -|- 53 -|- 54 -|- 55 -|- 56 -|- 57 -|- 58 -|- 59 -|- 60 -|- 61 -|- 62 -|- 63 -|- 64 -|- 65 -|- 66 -|- 67 -|- 68 -|- 69 -|- 70 -|- 71 -|- 72 -|- 73 -|- 74 -|- 75 -|- 76 -|- 77 -|- 78 -|- 79 -|- 80 -|- 81 -|- 82 -|- 83 -|- 84 -|- 85 -|- 86 -|- 87 -|- 88 -|- 89 -|- 90 -|- 91 -|- 92 -|- 93 -|- 94 -|- 95 -|- 96 -|- 97 -|- 98 -|- 99 -|- 100 -|- 101 -|- 102 -|- 103 -|- 104 -|- 105 -|- 106 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255124/10/2551 มอ 704/1806หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร (อภิชัย, สุจริต 31 ตค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2255124/10/2551 มอ 704/1806หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร (อภิชัย , สุจริต 31 ตค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3255124/10/2551 มอ 704/1806หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร (อภิชัย, สุจริต 31 ตค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4255122/10/2551 มอ 720/727หนังสือภายในอื่นๆแผนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5255121/10/2551 มอ 023/ว 616หนังสือภายในอื่นๆแบบรายงานผลการแต่งตั้งตำแหน่งระดับชำนาญการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
6255121/10/2551 มอ 023/ว 621หนังสือภายในอื่นๆการโอนข้าราชการไปต่างสังกัดเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
7255117/10/2551 ศกส.124หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสังสรรค์ศิษย์เก่า ม.อ (31 ตค 51 ณ มอ.หญ)เอกสารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8255127/10/2551 มอ 745/321หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พัก (Don)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9255115/10/2551 ศธ 0521.1.1.09/994หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551" (30 ตค 51 ณ มอ.หญ)เอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
1025518/10/2551 วท 5309/ว3660หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551เอกสารสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
1125517/10/2551 ทส 0701/2469หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ International symposium on Efficient Groundwater Resources Managenment(IGS-TH 2009) และเสนอผลงานวิชาการเอกสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
12255123/9/2551 ศธ 0530.20/ว450หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13255120/10/2551 066/ว126หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการของคณะ / หน่วยงานเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
1425513/9/2551 มอ 740/765หนังสือภายในอื่นๆขอส่งบทความเพื่อขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัยประจำปีงบประมาณ 2551เอกสาร/
15255120/10/2551 064/ว1921หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
16255127/10/2551 มอ ๗๓๑/๔๓๓หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (730-411, 730-491 และ 730-315)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17255127/10/2551 มอ 720/731หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (724-333)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18255127/10/2551 มอ 720/732หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (723-615)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19255124/10/2551 มอ 117/2113หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
20255127/10/2551 มอ 740/899หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-251/356)เอกสาร/
21255127/10/2551 มอ 740/902หนังสือภายในอื่นๆขอขยายจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-213/224)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22255127/10/2551 มอ 740/903หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-224)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23255127/10/2551 มอ 740/904หนังสือภายในอื่นๆขอขยายจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-233/331)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24255127/10/2551 มอ 720/741หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (721-234 ก.1/234 ก.01,02)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25255127/10/2551 มอ 720/738หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (721-231/233)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26255127/10/2551 มอ 720/737หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (721-531)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27255124/10/2551 มอ 720/736หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนผันการส่งผลการเรียนในวิชา 721-477 ปัญหาพิเศษทางเคมี (721-477)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28255127/10/2551 มอ 720/740หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม (721-112)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29255125/9/2551 มอ 720/641หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการส่งเกรดวิชา 721-477 ปัญหาพิเศษทางเคมีเป็นกรณีพิเศษ เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30255116/10/2551 มอ 166.1404หนังสือภายในอื่นๆประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
31255120/10/2551 064/ว1928หนังสือภายในอื่นๆสำรวจความสนใจของอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Cohort Program สาขา ICTเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
32255128/10/2551 มอ 700/858หนังสือภายในอื่นๆตลาดนัด วทท.เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33255127/10/2551 มอ 731/434หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 2/2552เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34255128/10/2551 มอ 745/325หนังสือภายในอื่นๆส่งแผนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35255128/10/2551 มอ 745/324หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์โทรศัพท์และแจ้งซ่อมห้องน้ำแฟลตผู้เชียวชาญเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36255128/10/2551 มอ 710/445หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเกรดแก้ I ของนักศึกษาล่าช้ากว่าระยะที่กำหนด (711-405)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37255128/10/2551 มอ 710/446หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (712-371)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38255128/10/2551 มอ 720/746หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (722-591)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39255127/10/2551 มอ 720/745หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (721-524)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40255130/9/2551 วช 0004/ว0262หนังสือภายในอื่นๆทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 สถิติข้อสนเทศการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
41255121/10/2551 064/ว1933หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคระห์ให้จัดห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนข้ามวิทยาเขตเอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
42255127/10/2551 วท 5309/ว2283หนังสือภายในอื่นๆแจ้งเปลี่ยแปลงและขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2551รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
43255110/10/2551 ศธ 0577/ว1344หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมงาน และส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551 International e-Learning Conference 2008เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
44255127/10/2551 มอ 720/744หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (721-595)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45255114/10/2551 มอ 122/422หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกโซนภาคใต้เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
46255128/10/2551 มอ 955/991หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขอแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
47255125/9/2551 มอ 720/641หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการส่งเกรดวิชา 721-477 ปัญหาพิเศษทางเคมีเป็นกรณีพิเศษ เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48255124/10/2551 มอ 950/ว 108หนังสือภายในอื่นๆโครงการความร่วมือในการพัฒนาบุคลากรของ สออ. ประเทศไทยเอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
49255121/10/2551 24/2551หนังสือภายในอื่นๆการขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50255117/10/2551 ศธ 0507(2)/ว1365หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำข้อเสนอสำหรับความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการสนับสนุนการวิจัยในสาขา Science and Technology Cooperation on Global lssuesเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
51255127/10/2551 มอ 955/986หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
52255122/10/2551 มอ 032/0987หนังสือภายในอื่นๆขอปรับจำนวนรับนักศึกาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของวิทยาเขตปัตตานีเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
53255126/10/2551 มอ 720/749หนังสือภายในอื่นๆขอให้จัดวิชา 721-393 Polymer composites เป็นวิชาเลือกเอกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกเคมี-ชีวะเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54255128/10/2551 มอ 720/754หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (723-212)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55255128/10/2551 มอ 720/753หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (721-351)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56255128/10/2551 มอ 720/752หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (721-112)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57255128/10/2551 มอ 745/332หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา เงื่อนไขและอื่น ๆ (746-221, 747-101)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58255128/10/2551 มอ 745/331หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (746-376)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59255128/10/2551 มอ 745/331หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (746-376)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60255128/10/2551 มอ 745/330หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (746-112)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61255128/10/2551 มอ 745/329หนังสือภายในอื่นๆขอปิดกลุ่ม (747-101)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62255118/6/2551 มอ 107/พิเศษหนังสือภายในอื่นๆเลขที่ภาษีมหาวิทยาลัยฯเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
63255128/10/2551 มอ 745/328หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (747-431)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64255127/10/2551 มอ 109/ว 1467หนังสือภายในอื่นๆขอส่งผลการประเมินผลโครงการประกวดภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการ ครั้งที่ เอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
65255127/10/2551 มอ 116/725หนังสือภายในอื่นๆขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 722-113 Biology Laboratory ภาคการศึกษาที่ 1/2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
66255128/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นุกูล 29 ตค - 1 พย 51)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67255129/10/2551 มอ 710/453หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สืบศักดิ์ 31 ตค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68255129/10/2551 มอ 720/756หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษระวิชา/เงื่อนไขและอื่น ๆ (722-361/362)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69255128/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดซ์ จำกัด จ.ปัตตานี
70255124/10/2551 มอ 002/ว.671หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
71255128/10/2551 มอ 740/906หนังสือภายในอื่นๆขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเอกสารสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
72255128/10/2551 มอ 740/905หนังสือภายในอื่นๆขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชนิดา, กฤษณา)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73255130/10/2551 มอ ๗๓๑/๔๔๐หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (730-242) 2/2551เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74255130/10/2551 มอ ๗๓๑/๔๓๙หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา/เงื่อนไขและอื่นๆ (730-411) สอบนอกตารางเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75255128/10/2551 มอ 012 - ว1555หนังสือภายในอื่นๆแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2552เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
76255130/10/2551 มอ ๗๓๑/๔๔๑หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (730-313, 730-314)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77255122/10/2551 มอ 106/2102หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
78255115/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆFIRST ANNOUNCEMENT SEMINAR ETNOMATEMATIK ASIA TENGGARE 2008เอกสารสารบรรณวิทยาลัยอิสลามศึกษา/วิทยาลัยอิสลามศึกษา
79255129/10/2551 มอ 123/265หนังสือภายในอื่นๆการจัดกิจกรรมวันรูสะมิแลเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
80255129/10/2551 มอ 720/760หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข่ผู้เรียน (721-382)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81255129/10/2551 มอ 720/761หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (721-384)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82255129/10/2551 มอ 740/917หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (ระดับปริญญาโท) (741-551)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83255128/10/2551 มอ 106/2108หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
84255130/10/2551 มอ 745/336หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (748-422)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85255130/10/2551 มอ 745/337หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษระวิชา เงื่อนไข และอื่น ๆ (748-422, 746-105/343)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86255130/10/2551 มอ 745/337หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา เงื่อนไข และอื่น ๆ (748-422, 746-105/343)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87255121/10/2551 วท0203.3(1)/ว5107467หนังสือภายในอื่นๆประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88255114/10/2551 สวคท34/2551หนังสือภายในอื่นๆโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.)
89255110/10/2551 ศธ0520.107(นฐ)/ว4189หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
90255131/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 5 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91255128/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ เอกสาร/
92255128/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
93255130/10/2551 มอ 745/341หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา เงื่อนไขและอื่น ๆ (748-101)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94255129/10/2551 มอ 720/764หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (721-343)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95255130/10/2551 มอ 720/765หนังสือภายในอื่นๆตารางสอบซ้ำซ้อนในรายวิชาบังคับเอกของนักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมปีที่ 1 (746-111, 723-113)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96255129/10/2551 มอ 250/0966หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติให้นักศึกษาผ่อนผันการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2551 (721-111)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
97255124/10/2551 032/ว121หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1/2552)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
98255129/10/2551 มอ 710/453หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สืบศักดิ์ 31 ตค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99255128/10/2551 มอ 710/454หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สืบสักดิ์ 29 ตค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100255124/10/2551 มอ032/0988หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 52-55)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
10125513/11/2551 มอ ๗๓๑/๔๕๑หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่ม เทอม ๒/๒๕๕๑ (732-495)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1022551-มอ 106/2062หนังสือภายในอื่นๆวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ยกุศลศพบุคลากรเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
103255131/10/2551 มอ 117/2153หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งมติคณะกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูในวันครูเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
104255131/10/2551 มอ 710/559หนังสือภายในอื่นๆแผนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติระดับบัณพิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2555เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105255121/10/2551 มอ032/ว119หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม 7 พ.ย 51 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 210เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
106255131/10/2551 มอ 720/969หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (721-362/362)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107255130/10/2551 มอ 720/767หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยแปลงเงื่อนไขผู้เรีย (721-112 ก.5 / 112 ก.3)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108255131/10/2551 มอ 731/447หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกน้ำมัน เบนซิน 91 จำนวน 60 ลิตร (ผ.เกษตร)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109255131/10/2551 มอ 731/446หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกน้ำมันเบนซิน 91 จำนวน 30 ลิตร (ผ.เกษตร)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110255131/10/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ประทีป 5 พย 51)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111255128/10/2551 มอ 710/445หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเกรดแก้ I ของนักศึกษาล่าช้ากว่าระยะที่กำหนด (711-405)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112255124/10/2551 มอ 720/736หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนผันการส่งผลการเรียนในวิชา 721-477 ปัญหาพิเศษทางเคมี (721-477)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113255130/10/2551 มอ 250/0974หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
114255130/10/2551 มอ 250/0976หนังสือภายในอื่นๆยินดีให้บุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษ เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
11525513/11/2551 มอ 107/142หนังสือภายในอื่นๆกรอกแบบฟอร์มเงินเสี่ยงภัยเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
116255131/10/2551 มอ 745/347หนังสือภายในอื่นๆขอปิดกลุ่มวิชา (746-113)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117255131/10/2551 มอ 745/346หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (748-322)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118255131/10/2551 มอ 745/345หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา เงื่อนไข และอื่น ๆ (746-105, 747-221)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119255131/10/2551 มอ 745/344หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายวิชาที่ประสงค์ให้งานทะเบียนจัดสอบกลางภาคนอกตาราง (746-226/242)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120255127/10/2551 สวคท. 33/2551หนังสือภายในอื่นๆโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551เอกสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
121255129/10/2551 072/ว399หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ / โควตา ประจำปีการศึกษา 2522เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
12225513/11/2551 มอ 720/773หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (723-111/112/113/113/113/212/212)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123255131/10/2551 มอ 745/349หนังสือภายในอื่นๆขอปิดกลุ่ม (747-101)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124255131/10/2551 มอ 720/771หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบวิชา 721-362 Biochemistry labเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12525513/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิชัย 4 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12625513/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 5-6 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12725513/11/2551 มอ 109/1503หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอาคาร (นางรำพึง วิบูล์อรรถ, นางสินีนาฎ ปี่แก้ว)เอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
128255131/10/2551 มอ 001.01/222หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล ประจำปี 2551เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
129255110/10/2551 มอ 123/268หนังสือภายในอื่นๆทุนการศึกษาบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัดเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
130255131/10/2551 มอ 745/354หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา เงื่อนไขและอื่น ๆ (746-114/103)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131255124/10/2551 มอ 116/754หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนผันการส่งผลการเรียนในวิชา 721-477 ปัญหาพิเศษทางเคมี เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
13225514/11/2551 มอ 107/ว138หนังสือภายในอื่นๆโปรแกรมคำนวณภาษีเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
13325514/11/2551 มอ 107/139หนังสือภายในอื่นๆชี้แจงการปรับเปลี่ยนเขตฯเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
13425514/11/2551 มอ 023/ว 641หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2552เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
13525514/11/2551 มอ124/679หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดดำเนินการเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
13625514/11/2551 มอ 740/939หนังสือภายในอื่นๆขอขยายจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-552)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13725514/11/2551 มอ 740/938หนังสือภายในอื่นๆขอขยายจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-356/363)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13825514/11/2551 มอ 250/988หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติให้นักศึกษาผ่อนผันการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2551 (746-101 รูไซมะ)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
139255124/10/2551 032/ว121หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1/2552)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
140255129/10/2551 มอ 024/6979หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น ณ 1 ตุลาคม 2551เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
14125514/11/2551 มอ 720/775หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (723-611)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14225514/11/2551 มอ 720/774หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (723-602)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143255124/10/2551 มอ 720/736หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนผันการส่งผลการเรียนในวิชา 721-477 ปัญหาพิเศษทางเคมี (721-477)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14425514/11/2551 มอ950/1383หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
14525515/11/2551 มอ 026/ว 644หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
14625515/11/2551 มอ745/360หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147255127/10/2551 มอ 016 / ว3539หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและอาคารเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
14825513/11/2551 50569/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะวิทยาการสื่อสารเอกสารบริหารงานบุคคล/คณะวิทยาการสื่อสาร
14925514/11/2551 มอ 023/ว 641หนังสือภายในอื่นๆการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2552เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
15025513/11/2551 มอ 032/ว122หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่นวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
15125515/11/2551 มอ 026/ว 644หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
15225514/11/2551 มอ950/1383หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
15325515/11/2551 มอ 740/941หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ณัฐพงศ์ 10-11 พย 51)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15425515/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วนิดา 6-7 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15525515/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นิรัติศัย 6 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15625515/11/2551 มอ 710/537หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สืบศักดิ์ 5 พย 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15725515/11/2551 มอ 720/792หนังสือภายในอื่นๆขอขยายจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (721-113 พลาวุฒิ,นันทวุฒิ,สุดารัตน์,โสมไสว,อรวรรณ,เจะอับดุลเลาะ, อิดริส, มูฮัมหมัดซอบรี)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15825515/11/2551 มอ 731/-หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเส้นทางการเดินทางไปราชการ (นิรัติศัย 6 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15925514/11/2551 มอ 720/786หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (724-331/332)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16025514/11/2551 มอ 720/785หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (721-342)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16125514/11/2551 มอ 955/1077หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
16225515/11/2551 มอ 001.02/143หนังสือภายในอื่นๆการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสาร/
16325514/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมทำบุญอาคาร 19 (7 พย 51)เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
16425516/11/2551 มอ 740/951หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2/2551 (741-476)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
165255131/10/2551 มอ 745/362หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา เงื่อนไขและอื่น ๆ (746-113)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16625516/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเข้าร่วม fWorkshop (สุไลมาน 13-16 พย 51)เอกสารหน่วยคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16725513/11/2551 066/ว132หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดส่งผลงานการแต่งตำรา ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
16825513/11/2551 066/ว131หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
169255124/10/2551 ศธ 5900/ว4968หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
170255128/8/2551 มอ 124/709หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เตรียง 2 ชั้น เพื่อประจำอาคาร "ศูนย์บ่มเพาะประสบการณ์วิชาชีพ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
171255129/10/2551 มอ 880/ว.5678หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการของงานบริการวิชาการ ณ คณะศิลปศาสตร์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
17225515/11/2551 มอ 001.02/144หนังสือภายในอื่นๆการเปิดสอนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
17325516/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ผกามาส 7 พย 51)เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17425516/11/2551 มอ 720/793หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (71-345)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17525516/11/2551 มอ 117/2177หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการคุมสอบ (13-14 ธค 51 คณะส่งชื่อที่คุณพิสมัย กบศ 11 พย 51)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
17625517/11/2551 มอ 700/877หนังสือภายในอื่นๆส่งรายละเอียดการรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17725517/11/2551 มอ 124/ว. 702หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมจัดตั้ง "ศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ"เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
17825517/11/2551 มอ 124/ว. 702หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมจัดตั้ง "ศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ" เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
17925516/11/2551 มอ 704/1954หนังสือภายในอื่นๆการรายงานตัวล่าช้า ของนักศึกษาปริญญาเอก (ต่างชาติ) (Mr. Sumpurma Kakchapati)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180255128/10/2551 มอ 704/1955หนังสือภายในอื่นๆยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181255110/11/2551 มอ 001.3/523หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานตาม KPIs คณะและภาควิชา ปีการศึกษา 2550 และยืนยัน/ปรับแผนของคณะและภาควิชา ศูนย์/สถาบัน/สำนัก (เทียบเท่าคณะ) ปีการศึกษา 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
18225517/11/2551 มอ 118/ว 912หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาชุมชนและการศสึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2552เอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
18325517/11/2551 มอ 710/571หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-353)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18425517/11/2551 มอ 710/572หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-353)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18525517/11/2551 มอ 712-524หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-524)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18625517/11/2551 มอ 710/574หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-457)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18725517/11/2551 มอ 710/575หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-457)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18825517/11/2551 มอ 710/576หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน (712-462)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18925517/11/2551 มอ 710/577หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-462)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19025517/11/2551 มอ 710/578หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-482)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19125517/11/2551 มอ 710/579หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-371)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19225517/11/2551 มอ 710/580หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-251)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19325517/11/2551 มอ 710/570หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (711-305)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19425517/11/2551 มอ 710/568หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวล และ/หรือสถานที่เรียน (716-411)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19525517/11/2551 มอ 710/569หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (716-411)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19625517/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องย่อยตัวอย่างของศูนย์เครื่องมือกลางเอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197255110/11/2551 มอ 710/585หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-314)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198255110/11/2551 มอ 710/584หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-321)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199255110/11/2551 มอ 710/581หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-422)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200255110/11/2551 มอ 710/582หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-422)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201255110/11/2551 มอ 710/583หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-321)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202255110/11/2551 มอ 720/804หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ (723-282/321/341/443/455)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203255110/11/2551 สบ.มอ.008/73-51หนังสือภายในอื่นๆอัตราค่าเช่าห้องพักสำหรับบุคลากรฯเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
204255110/11/2551 มอ 720/805หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (723-113/212)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205255114/10/2551 มอ 700/881หนังสือภายในอื่นๆจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (คำสั่ง มอ 50504/2551 14 ราย)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20625517/11/2551 มอ 720/802หนังสือภายในอื่นๆแจ้งการปิด/เปลี่ยนแปลงผู้สอน/วัน เวลา และสถานที่เรียนเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207255114/8/2551 มอ 122/288หนังสือภายในอื่นๆทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เพื่อศตวรรษที่ 21 "JCC 21" Century Educational Fund Scholarship ประจำปีการศึกษา 2551.เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
20825513/11/2551 มอ 720/809หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-235)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209255110/11/2551 มอ 745/370หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เมตตา, อัสอารีย์, เซาฟี 17 พย 51)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21025514/11/2551 ที่ มอ 704/1905หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ไฮดร้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21125513/11/2551 มอ032/ว125หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 51เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
21225517/11/2551 มอ 704/1960หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมจัดตั้ง "ศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ"เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213255111/11/2551 มอ ๗๓๑/๔๖๖หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องหน่วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน รายวิชา ๗๓๒-๔๙๔ Selected Topics เทอม ๒/๒๕๕๑ เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21425517/11/2551 มอ 118/906หนังสือภายในอื่นๆการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
215255111/11/2551 มอ 710/591หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (712-456)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216255111/11/2551 มอ 710/590หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (พัชรินทร์ 13-14 พย 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217255111/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ซุกรี 12 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218255110/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อิสระ 11 พย 51)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219255110/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 11 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220255130/10/2551 วท 5401/5614หนังสือภายในอื่นๆผลการพิจารณา(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย(ทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2549)เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
221255111/11/2551 มอ 001.8/50012หนังสือภายในอื่นๆขอใช้พื้นที่บริการข้อมูลแบบเว็บไซด์สำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานเอกสารศู่นย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
222255129/10/2551 นร.6804/0311/2551หนังสือภายในอื่นๆเชิญประชุมวิชาการ สกว. 2551 งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
223255131/10/2551 ศธ 0512.6(2755)/ว.502หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17เอกสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
224255112/11/2551 มอ ๗๓๑/๔๖๘หนังสือภายในอื่นๆส่งสรุปข้อมูลข้อตกลงภาระงานฯ สายวิชาการ และชำนาญการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225255112/11/2551 มอ ๗๓๑/๔๗๐หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา เทอม ๒/๒๕๕๑เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22625518/10/2551 มอ 704/1704หนังสือภายในอื่นๆรายงานโครงการวิจัยที่ค้างส่งเอกสาร/
227255111/11/2551 มอ 955/1117หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเอกสาร/
22825513/11/2551 072/405หนังสือภายในอื่นๆการรับนักศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
22925517/11/2551 มอ 116/797หนังสือภายในอื่นๆขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 723-486 Physics Seminar ก.02 ภาคการศึกษาที่ 1/2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
23025517/11/2551 มอ 116/799หนังสือภายในอื่นๆขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 712-461 Food Quality Assurance ภาคการศึกษาที่ 1/2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
23125517/11/2551 มอ 116/798หนังสือภายในอื่นๆขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 6เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
23225517/11/2551 มอ 116/802หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้รายวิชา 721-393 วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ เป็นวิชาเอกเลือกสำหรับนักศึกษา รหัส 48 x x x x xเอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
233255111/11/2551 มอ 116/804หนังสือภายในอื่นๆเสนอขอเปลี่ยนแปลงระดับขั้นเอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
234255112/11/2551 มอ 720/825หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (723-251/253)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23525515/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (เมธากาญจน์)เอกสารงานธุรการ - (ศิริพร เก้าเอี้ยน)/บัณฑิตวิทยาลัย
23625517/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ปีการศ่กษา 2549 (ลลิตา)เอกสารงานธุรการ - (ศิริพร เก้าเอี้ยน)/บัณฑิตวิทยาลัย
237255112/11/2551 มอ 740/975หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน ระดับปริญญาตรีเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238255112/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เศวต 12 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
239255112/11/2551 มอ 117/2198หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดำเนินการจัดสอบ โดยวิธีรับตรง (บุญเลิศ, เกียรติปริ่ญญา, พยนต์, หะหรูม, นูรอัยนี, วิลาสินี, เปาวฤทธิ์)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
24025514/11/2551 มอ.ว. 484/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2550 (พงศกร 24-25 พย 51)เอกสารโรงเรียนวิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
241255113/11/2551 มอ 176/ว 502หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน (ประทีป)เอกสารสารบรรณสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง/สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
242255112/11/2551 มอ 001.01/ว 235หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
24325517/11/2551 50577/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๑เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
244255113/11/2551 มอ 745/379หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายวิชาที่ประสงค์จะให้งานทะเบียนจัดสอบในตาราง (746-226/343/221/455)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245255110/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (วนิดา)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246255113/11/2551 มอ950/ว111หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
247255114/11/2551 มอ 720/829หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (723-224)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248255113/11/2551 มอ 117/2222หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการาจิตตปัญญา : การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
249255120/10/2551 ศศว.64/2551(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกบอรมเอกสารศุนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
250255114/11/2551 มอ 116/814หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
251255112/11/2551 มอ 116/817หนังสือภายในอื่นๆแจ้งงดรับนักศึกษาวิชาโทประจำปีการศึกษา 2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
252255111/11/2551 มอ 116/815หนังสือภายในอื่นๆเสนอขอเปลี่ยนแปลงระดับขั้น (ดาริกา)เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
253255114/11/2551 มอ 710/601หนังสือภายในอื่นๆการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
254255114/11/2551 มอ 745/383หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อภิรดี 17-23 พย 51)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
255255128/10/2551 นร 6805/0993/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการประกาศทุนวิจัยเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
25625513/11/2551 มอ 118/ว 939หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงานเอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
257255129/10/2551 มอ 145/ว 1197หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอกสารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
258255114/11/2551 มอ 740/985หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ณัฐพงศ์ 17 พย 51)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259255114/11/2551 มอ 720/834หนังสือภายในอื่นๆรายละเอียดการจัดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260255114/11/2551 มอ001/1256หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซด์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
261255114/11/2551 มอ 745/391หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (747-332)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
262255113/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิชัย 14 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
263255117/11/2551 มอ 102/209หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
264255113/11/2551 มอ 700/897หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (อิสระ)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265255113/11/2551 มอ 700/896หนังสือภายในอื่นๆการขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ (วิไลรัตน์)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26625516/10/2551 มอ 704/2020หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการเอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
267255114/11/2551 มอ001/1256หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซด์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
268255118/11/2551 มอ 745/396หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายวิชาที่ประสงค์จะให้งานทะเบียนจัดสอบในตาราง (เพิ่มเติม) (746-321/362, 747-323)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
269255114/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
270255118/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271255113/11/2551 มอ 820/ว 183หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 2551เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
272255114/11/2551 มอ 064/2097หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมนาคุณโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ จากเงินรายได้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานหลักสูตร
273255118/11/2551 มอ 740/986หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ซีตีไซยีดะห์ 20-19 ธค 51)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27425515/11/2551 สอ.มอ 517/2551หนังสือภายในอื่นๆการลงคะแนนของสมาชิกไปใช้สิทธิ์สรรหาล่วงหน้าเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
275255117/11/2551 มอ 026/ว 671หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
276255113/11/2551 มอ 026/ว 668หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2551เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
277255119/11/2551 มอ.204.3/167หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pec-7 & WRMT-2เอกสารวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์/คณะวิศวกรรมศาสตร์
278255119/11/2551 มอ 745/405หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสอนวิชา 724-105 Science Technology and Society ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เฉพาะสัปดาห์ที่ 5 เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
279255119/11/2551 มอ 166/ว1542หนังสือภายในอื่นๆระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
280255117/11/2551 มอ 066/ว 136หนังสือภายในอื่นๆขอให้ดำเนินการปิดโครงการบริการวิชาการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการเอกสารงานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา
281255119/11/2551 มอ 720/846หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (722-575/494/495)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282255119/11/2551 มอ 720/845หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (722-593)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
283255119/11/2551 มอ 720/844หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาและ/หรือสถานที่เรียน (723-224)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284255119/11/2551 มอ 720/844หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (723-224)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28525514/11/2551 มอ 106/2231หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกวัดเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ภัทราวรรณ)เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
286255119/11/2551 มอ 250/1044หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน (12 ธค 51)เอกสารสารบรรณ/คณะศึกษาศาสตร์
287255119/11/2551 มอ 250/1044หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน (12 ธค 51)เอกสารสารบรรณ/คณะศึกษาศาสตร์
288255119/11/2551 มอ 106/2236หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดโครงการสวัสดิการทัศนศึกษานอกสถานที่ (3-9 ธค 51 ณ จ.เพชรบูรณ์)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289255120/11/2551 มอ 700/908หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกวัดเป็นวิทยากร (สมชาย 21, 28 พย 51 ณ รร.แสงทอง)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
290255119/11/2551 มอ 700/908หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (สมชาย 21, 28 พย 51 ณ รร.แสงทองวิทยา หาดใหญ่)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
291255110/11/2551 มอ 117/2247หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง (อโนมา)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
292255120/11/2551 มอ 116/836หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
293255116/11/2551 มอ 205/128หนังสือภายในอื่นๆขอส่งข้อมูลประมาณการรายรับ-รายจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่วิทยาเขตปัตตานีเอกสารกลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
294255113/11/2551 มอ950/ว111หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
295255118/11/2551 มอ 063/ว 1718หนังสือภายในอื่นๆขอมติเวียน เอกสารคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มอ.หญ
296255120/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 9 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297255114/11/2551 มอ032/ว128หนังสือภายในอื่นๆเร่งรัดการจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เบื้องต้นและสรุปปัญหาอุปสรรค นโยบายการดำเนินงานฯเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
298255119/11/2551 มอ 001.08/ว.50019หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" (2-3 ธค 51 ณ คณะวทท)เอกสารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
299255120/11/2551 มอ 720/848หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (727-561/581)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
300255114/11/2551 มอ063/1680หนังสือภายในอื่นๆค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
301255117/11/2551 มอ 026/ว 671หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
302255117/11/2551 071/ว704หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงปม. 2551เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
303255124/11/2551 มอ ๗๓๑/๔๘๒หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (730-418 และ 730-419)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304255121/11/2551 มอ 720/859หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (724-435)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
305255121/11/2551 มอ 720/858หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (721-522)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306255121/11/2551 มอ 740/995หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (ปริญญาตรี) (741-371)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307255120/11/2551 มอ 720/851หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (724-427/429/321)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308255121/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อุไรวรรณ 24 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309255124/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ระพีพร 24 พย 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310255120/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สมชาย 21 พย 51)เอกสารแผนกวิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311255112/11/2551 มอ 720/847หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร (วิไลรัตน์ 8-9 ธค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312255119/11/2551 มอ 063/ว. 1725หนังสือภายในอื่นๆขอส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมเอกสารคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
313255118/11/2551 มอ 064/ว 2115หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานวันครู (16 มค ของทุกปี)เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
314255118/11/2551 มอ 064/ว 2117หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จากคระเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยในวันครูเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
315255124/11/2551 มอ 740/999หนังสือภายในอื่นๆเสนอแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฯเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
316255129/11/2551 มอ 840/2949หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (เทวี)เอกสารการจัดการศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
317255124/11/2551 มอ 117/2258หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" (8 ธค 51)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
31825514/11/2551 มอ 106/2233หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข่าวการเปิดการฝึกอบรมเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
319255124/11/2551 มอ 740/999หนังสือภายในอื่นๆเสนอแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฯเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
320255130/10/2551 มอ 106/2260หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
321255118/11/2551 064/ว2118หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทกลอนเข้าประกวดเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
32225517/11/2551 วช 0005/ว.6338หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเรื่อง การกำหนดหัวข้อการวิจัยเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
323255117/11/2551 มอ 166/ว1528หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
32425517/11/2551 ศธ 0514.3.1/ว978หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญต่วมสัมมนาวิชาการเกษตรประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
325255120/11/2551 วท 5306/ว4192หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ความต้องการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงที่ 2 ของประเทศไทยเอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
326255119/11/2551 มอ 166/ว1542หนังสือภายในอื่นๆระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
327255111/11/2551 ศธ 0575/ว.1458หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการกองทุนอุดมศึกษา
328255121/11/2551 มอ 023/ว 681หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
329255125/11/2551 มอ ๗๓๑/๔๘๔หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (732-427)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
330255125/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ธิดารัตน์ 9-15 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
331255125/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ณรงค์ฤทธิ์ 27-30 พย 51)เอกสารพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
332255125/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นิแวเต๊ะ 30 พย 51)เอกสารแผนกวิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333255125/11/2551 มอ 710/631หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ปิยวรรณ 13-17 ธค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
334255125/11/2551 มอ 116/858หนังสือภายในอื่นๆการจัดกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
335255124/11/2551 มอ 460.1/262หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเอกสารศูนย์บริการธุรกิจภาคใต้/คณะวิทยาการจัดการ
336255125/11/2551 มอ 955/1175หนังสือภายในอื่นๆขอให้ติดตามเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนเอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
337255117/11/2551 ปน0025/ว14158หนังสือภายในอื่นๆส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
338255125/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (พยนต์ 12-15 ธค 51)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
339255125/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุภาพร ฝั่ง 29 พย 51)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
340255126/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุจรรยา พงศ์ , เทียนทิพย์ 29 พย 51)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
341255114/11/2551 วช 0005/ว6472หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช.เอกสารสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
342255117/11/2551 มอ 117/2284หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติขยายเวลาการส่งรายงานวิจัย และปรับแก้โครงการ (จำเนียร)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
343255125/11/2551 มอ 117/2285หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2551 ตามประกาศผลการจัดสรรทุนครั้งที่ 86 ให้แก่ นางสาวอุรัยนา คงนามเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
344255126/11/2551 มอ 117/2286หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2551 ตามประกาศผลการจัดสรรทุนครั้งที่ 82 ให้แก่ นางสาวนัสรอ มะเต็งเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
345255120/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆจัดหานักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
346255126/11/2551 ....หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "5 ธันวามหาราช"เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
347255114/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติเอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
348255127/11/2551 มอ 700/918หนังสือภายในอื่นๆการขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการจัดสอบโดยวิธีรับตรง (บุญเลิศ, เกียรติปริญญา, พยนต์, หะหรูม, นูรอัยนี, วิลาสินี, เปาวฤทธิ์ 12-15 ธค 51)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349255127/11/2551 ศธ 0521.2.05/651หนังสือภายในอื่นๆการขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2550 (พงศกร 24-25 พย 51)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350255126/11/2551 มอ 720/868หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์รายละเอียดข้อมูลเอกสารวิชาการเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
351255127/11/2551 มอ 720/869หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (723-516)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
352255125/11/2551 มอ 390(1) / 190หนังสือภายในอื่นๆยินดีรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน (29 มค 52 ณ รพ.มอ)เอกสารฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาล (งานธุรการ รพ.)/คณะแพทยศาสตร์
353255117/11/2551 มอ 120/439หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมศึกษาภาษาอังกฤษเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
354255126/11/2551 มอ 001.01/247หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรฯเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
355255114/11/2551 มอ 110/187หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประเมินโครงการต่อเนื่อง "Healthy by Yourself ปี 2551เอกสารฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
356255127/11/2551 มอ 102/214หนังสือภายในอื่นๆขอสำรวจความต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
357255128/11/2551 มอ 026/ว 692หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่อบุคลากรผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานานเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
358255119/11/2551 มอ 032/ว 131หนังสือภายในอื่นๆการจัดส่งปฏิทิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2552เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
359255127/11/2551 มอ 116/885หนังสือภายในอื่นๆการส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
360255127/11/2551 มอ 122/ว.773หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณ (การจัดกิจกรรมวันรูสะมิแล 7 พย 51)เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
361255124/11/2551 ศธ 0521/ว 4620หนังสือภายในอื่นๆการประชุมสัมมนาเรื่อง การระดมความคิดเห็นร่างแผนพัมนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (18 ธค 51 ณ รร. ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หญ จ.สงขลา)เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
362255128/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกของที่ระลึก (สุจรรยา พงศ์ 1 ชุด)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
363255128/11/2551 มอ 710/661หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ลักษณา 2-4 ธค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
364255128/11/2551 มอ 740/1002หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปราชการเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
365255128/11/2551 มอ 106/2296หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้บุคลากรไปทัศนศึกษาโดยไม่ถือเป็นวันลา (พิสิฐ์พงษ์ 3-9 ธค 51)เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
366255128/11/2551 มอ 117/2300หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยกำหนดทิศทาง ประจำปี 2549 ครั้งที่ 1 งวดที่ 3 ให้แก่อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวนเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
367255121/11/2551 มอ 166.ว1562หนังสือภายในอื่นๆโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
36825511/12/2551 มอ 703/1129หนังสือภายในอื่นๆการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ปี 2552เอกสารหน่วยคลัง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
369255128/11/2551 มอ 026/ว 692หนังสือภายในอื่นๆการเสนอชื่อบุคลากรผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานานเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
370255126/11/2551 มอ 001.01/ว 246หนังสือภายในอื่นๆตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
371255113/11/2551 มอ 016/ว3696หนังสือภายในอื่นๆการเพิ่มเงื่อนไขเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
372255120/11/2551 มอ 064/ว 2143หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
373255119/12/2551 มอ 166/ว 1543หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Latest Technologies for Biofuels Developmentเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
374255117/11/2551 066/ว135หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินงานอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พศ. 2522เอกสารสารบรรณ กบศ./กองบริการการศึกษา
375255120/11/2551 นร 6802/0959/2551หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติสิ้นสุดโครงการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
37625512/12/2551 มอ ๗๓๑/๔๙๖หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตจับสัตว์น้ำ (ปูทะเล) เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ๗๓๐-๔๑๕ การเพาะเลี้ยงปูทะเลเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37725512/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ฐาปาณีย์ 2-3 ธค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
378255128/11/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอของที่ระลึก (นภารัตน์ 3 ชิ้น)เอกสารแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
379255126/11/2551 ศธ 0521/4672หนังสือภายในอื่นๆติดตามรายงานผลการวิจัยที่ค้างส่ง (มนูญ คงชุม)เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
380255127/11/2551 มอ 875/2332หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติบุคลากรในสังกัดคณะฯ เป็นอาจารย์พิเศษ (สิริรัตน์ 29 พย 51)เอกสารสารบรรณคณะเศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์
38125512/12/2551 มอ 180/1686หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณ "มอบหนังสือ"เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
38225512/12/2551 มอ 250/1087หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร (เล็ก, อัสอารีย์, ชัยวัฒน์ 5 มค - 12 กพ 52)เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
383255126/11/2551 มอ 106/2303หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ (กก.สอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง 11-15 ธค 51)เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
384255114/11/2551 มอ063/1680หนังสือภายในอื่นๆค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
38525512/12/2551 มอ 720/880หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอน (723-221/223/602/615)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
386255124/11/2551 มอ203.1/289หนังสือภายในอื่นๆขอหารือเรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานฯ เอกสารวิศว
38725513/12/2551 057/2551หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีเอกสารหน่วยคลัง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38825512/12/2551 มอ 720/882หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (721-393)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38925513/12/2551 059/2551หนังสือภายในอื่นๆคำสี่งแต่งตั้งหัวหน้าภาคเอกสารหน่วยคลัง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
390255127/11/2551 มอ 106/2314หนังสือภายในอื่นๆขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหากรณีราษฏรที่ประกอบอาชีพทำนาข้า ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผื่นคันจากน้ำในนาข้าว (วิไลรัตน์)เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
39125512/12/2551 มอ 700/928หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39225513/12/2551 มอ 116/907หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาคณะวทท ที่เรียนครบหลักสุตร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 5)เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
39325513/12/2551 มอ 116/906หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาคณะวทท ที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 (ครั้งที่ 2)เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
39425513/12/2551 มอ 117/2322หนังสือภายในอื่นๆแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2551เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
39525513/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆแจ้งขอยกเลิกการสอบกลางเทอม (730-414)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
396255128/11/2551 มอ950/1520หนังสือภายในอื่นๆการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
39725513/12/2551 มอ 250/ว 1104หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกลอนวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2552เอกสารฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม/คณะศึกษาศาสตร์
398255117/11/2551 วท5401.7290/ว.255หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
39925513/12/2551 มอ 720/883หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการเดินทางไปราชการ (ธิดารัตน์ 9-15 ธค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40025513/12/2551 มอ 700/937หนังสือภายในอื่นๆการขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (วิไลรัตน์ 9 ธค 51)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40125514/12/2551 มอ 176/ว 531หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (ประทีป 11 ธค 51)เอกสารสารบรรณสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง/สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
40225514/12/2551 มอ 740/1015หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายวิชาที่สอบนอกตารางสอบ (กลางภาค) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 โดยภาควิชาฯเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
403255124/11/2551 มอ 015/1664หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวด รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(แบบ ง 241) และใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันเอกสาร/
40425514/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (บุญเลิศ 10 ธค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40525514/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (บุญเลิศ 9 ธค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40625514/12/2551 มอ 117/2330หนังสือภายในอื่นๆทุนโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ / บุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
40725514/12/2551 มอ 720/894หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40825514/12/2551 บอ.มอ.ตล.04/015/51หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรเป็นที่ปรึกษาโครงการ (นุกูล)เอกสารโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้ตอนล่าง) ปัตตานี
40925514/12/2551 บอ.มอ.ตล. 04/015/51หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมเฉพาะโซนครั้งที่ 3/2551 (นุกูล)เอกสารโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้ตอนล่าง) ปัตตานี
410255124/11/2551 มอ203.1/289หนังสือภายในอื่นๆขอหารือเรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานฯ เอกสารวิศว
41125514/12/2551 มอ 150/ว 29หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร share point สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่นที่ 2/52เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
41225514/12/2551 มอ 001.3/567หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ผ่านระบบ Tele-meetingเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
413255118/11/2551 ศธ 0532.08/ว083หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งการขยายเวลาในการเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
41425515/11/2551 มอ 740/949หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ่ายเงินสมทบเพื่อซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินฯเอกสาร/
41525518/12/2551 ศธ 0520.302(พบ)/276หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการติดตามรายงานผลการวิจัยที่ค้างส่งเอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
416255111/12/2551 มอ พิเศษ/2551หนังสือภายในอื่นๆรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
41725514/12/2551 มอ 150/ว 29หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร share point สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่นที่ 2/52เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
418255112/12/2551 ปน 0003/20538หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552เอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
41925514/12/2551 064/ว2220หนังสือภายในอื่นๆสำรวจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
42025514/12/2551 กสต ว 452/2551(52)หนังสือภายในอื่นๆการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ
42125512/12/2551 มอ 166/ว 1594หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการบรรยายพิเศษเรื่อง Latest Technologies for Biofuels Developmentเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา
422255115/12/2551 มอ 700/958หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
423255111/12/2551 มอ 710/644หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เทวี 15 ธค 51)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
424255115/12/2551 มอ 707/-หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติเดินทางไปราชการย้อนหลัง (พิสิฐ์พงษ์ 3-9 ธค 51)เอกสารศูนย์เครื่องมือกลาง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42525512/12/2551 มอ 880/ว. 6455หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครโครงการเรียนภาษาต่างประเทศภาคฤดูร้อน Study Abroad รุ่น 4เอกสารงานประชาสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
42625519/12/2551 มอ 254.1/ว 772หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงประกาศการประกวดบทกลอนวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2552เอกสารฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม/คณะศึกษาศาสตร์
427255124/11/2551 มอ 103/926หนังสือภายในอื่นๆการระบาดของโรคชิคุนกุนยาเอกสารงานสารบรรณ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
428255112/12/2551 มอ 116/935หนังสือภายในอื่นๆส่งตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
429255112/12/2551 มอ 109/ ว 1725หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ตำตรวจ พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
43025514/12/2551 มอ 250/1113หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เอกสารสารบรรณคณะศึกษาศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
431255115/12/2551 มอ 740/1024หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (746-101)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
432255115/12/2551 มอ 001.02/158หนังสือภายในอื่นๆการเปิดสอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2552เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
43325514/12/2551 มอ 118/1013หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการตามโครงการงบประมาณจังหวัประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของจังหวัดปัตตานีเอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
434255128/11/2551 มอ 950/1520หนังสือภายในอื่นๆการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกาปริญญาโท ปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
435255115/12/2551 มอ 751/ว 1429หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลการส่งนักศึกษาโครงการ International IsIamic Studies - Networking (IISN)เอกสารสำนักงานเลขานุการ/วิทยาลัยอิสลามศึกษา
436255115/12/2551 มอ 720/903หนังสือภายในอื่นๆรายวิชาที่เปิดสอนเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
437255115/12/2551 มอ951/ว138หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
438255115/12/2551 มอ 109/ ว 1730หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการเตรียมการรับเสด็จฯเอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
439255116/12/2551 มอ ๗๓๑/๕๐๒หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงสอบกลางเทอม วิชา 730-241เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44025518/12/2551 ศธ 0520.302(พบ)/276หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการติดตามรายงานผลการวิจัยที่ค้างส่งเอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
44125512/12/2551 นร 6802/1016/2551หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศรับข้อเสนอโครงการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
442255117/11/2551 ศธ 0526.04/ว.221หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
443255111/12/2551 มอ 165/ว637หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ม.อ. วิจัย QA-KM : กรณีการประเมิน การรับรู้ วิธีการสืบค้น วิธีการจัดเก็บ ฯเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
44425518/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆ Every year, the Matsumae International Foundation [MIF]เอกสารThe Matsumae International Foundation
445255115/12/2551 มอ 705/093หนังสือภายในอื่นๆจัดทำอแผนขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
446255116/12/2551 มอ ๗๓๑/๕๐๔หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (730-482)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447255116/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม (R 4 30 T8 51)เอกสารกลุ่มนักศึกษารักสันติ (สุไลมาน เจ๊ะและ)
44825518/12/2551 มอ 118/ว 1020หนังสือภายในอื่นๆขอดูสถานที่และรับทราบข้อมุลรายละเอียดคำของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ประจำปี งบประมาณ 2553 (เพิ่มเติม)เอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
449255116/12/2551 มอ 116/942หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศ่กษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 1)เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
450255116/12/2551 มอ 001.02/163หนังสือภายในอื่นๆขอส่งกำหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
451255128/11/2551 มอ 102/ว 215หนังสือภายในอื่นๆขอมอบหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
452255116/12/2551 มอ 910.06/ว 159หนังสือภายในอื่นๆเกณฑ์การรับนักศึกษาวิชาโททัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารฝ่ายสนับสนุนวิชาการ/คณะศิลปกรรมศาสตร์
45325519/12/2551 มอ 124/ว.812หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมกิจกรรมเอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
454255116/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อุไรวรรณ, สุจริต, บุรฉัตร 17 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
455255117/11/2551 มอ 166/ว1528หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
456255111/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมเดินทางไปต่างประเทศ (จรีรัตน์ 18-29 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
457255117/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นิรัติศัย 17 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
458255117/12/2551 ประกาศมหาวิทยาลัยหนังสือภายในอื่นๆผลการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
459255117/12/2551 ศธ0514.1.33/ว10792หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
460255116/12/2551 มอ 250/1166หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณานักศึกษาขอย้ายคณะ (รุสนีย์)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
46125514/12/2551 มอ 109/ว 1757หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พักให้กับบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อนรรฆ, ศุภพงศ์)เอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
462255112/12/2551 มอ 951/ว 135หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งพิเศษ (23 ธค 51)เอกสารงานธุรการ - (ศิริพร เก้าเอี้ยน)/บัณฑิตวิทยาลัย
463255116/12/2551 มอ 118/ว 1027หนังสือภายในอื่นๆคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2551เอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
464255117/12/2551 มอ 720/911หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (722-242)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
465255117/12/2551 มอ 720/908หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (721-234)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
466255117/12/2551 มอ 720/909หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (723-222)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
467255117/12/2551 มอ 720/910หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (723-112)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
468255117/12/2551 มอ001/1383หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
469255118/12/2551 มอ ๗๓๑/๕๐๖หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอผู้แทนคณะฯ ในการไปจดทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม (GAP) (อ.เศวต ไชยมงคล)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
470255118/12/2551 มอ ๗๓๑/๕๐๔หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน (732-482)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47125514/12/2551 วช 0005/ว7351หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง วช. บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
47225514/12/2551 ศธ 0514.1.33/ว10792หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
473255118/12/2551 มอ124/826หนังสือภายในอื่นๆการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคชิคุณกุนยาเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
474255117/12/2551 มอ 700/964หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมรับเสด็จฯเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
475255127/11/2551 นฐ 0729/6305หนังสือภายในอื่นๆขอทราบข้อมูลจากคำให้การผู้กล่าวหาเอกสารสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล
476255119/12/2551 มอ ๗๓๑/๕๐๘หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง (ระดับปริญญาตรี) ครั้งที่ ๔เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
477255118/12/2551 มอ 118/ว 1034หนังสือภายในอื่นๆจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
478255117/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 22 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
479255117/12/2551 มอ 116/956หนังสือภายในอื่นๆขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษา 1/2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
480255123/12/2551 มอ 117/2397หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณ "บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" (8 ธค 51)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
481255111/12/2551 มอ 180/1751หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณ "มอบหนังสือ เรื่อง การประเมินคุณภาพของบัณฑิต คณะวทท : รุ่นปีการศึกษา 2546"เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
482255118/12/2551 มอ 123/339หนังสือภายในอื่นๆขอโอวาทปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
48325511/12/2551 มอ 124/831หนังสือภายในอื่นๆความคืบหน้าคดี นางสาวนูรีดา นาแว เสียชีวิตเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
484255118/12/2551 มอ 032/1231หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปี 2553 (19 ธค 51)เอกสารโครงการจัดตั้งกองแผนงาน(งานประสานการวางแผน) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
485255112/12/2551 มอ 117/2413หนังสือภายในอื่นๆขอให้ยุติโครงการ และคืนทุนวิจัยเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
486255119/12/2551 มอ 064/2301หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงเรื่องในการประชุมสภาวิชาการ (26 ธค 51 ณ กทม)เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์/กองบริการการศึกษา
487255119/12/2551 มอ 117/2404หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับสมัครทุนวิจัย / รางวัล จากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
488255117/12/2551 มอ 122/487หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเดินทางไปช่วยราชการเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
489255116/12/2551 มอ 104/338หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจำหน่ายบัตร ส.ค.ส. 2552 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
490255116/12/2551 มอ 208.3/270หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนที่และจับคู่นวัตกรรม ในสาขาย่อยของอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมาย (อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา) (วิไลรัตน์ 22 ธค 51 ณ สำนักวิจัยฯ)เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
491255119/12/2551 มอ 700/975หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงาน Thank Staffsเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
492255117/12/2551 มอ001/1383หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานประชาสัมพันธ์/กองกลาง
493255119/12/2551 มอ123/319หนังสือภายในอื่นๆการบริจาคเงินทุนการศึกษารูสะมิแลเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
494255119/12/2551 ศธ5807/400/2551หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
495255119/12/2551 มอ 700/977หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรมระบบการจัดการเอกสาร Share Point (นูรดีน)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
496255119/12/2551 มอ950/1627หนังสือภายในอื่นๆประกาศฯเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
497255119/12/2551 มอ 180/1759หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญบุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ (นพพร)เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
498255119/12/2551 มอ124/ว830หนังสือภายในอื่นๆแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
499255118/12/2551 ปน 0016.3/21453หนังสือภายในอื่นๆวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
500255116/12/2551 มอ032/1212หนังสือภายในอื่นๆการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการปี่53เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
501255117/11/2551 วท5401.7290/ว.255หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
502255115/12/2551 มอ951/ว138หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
503255118/12/2551 072/428หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการรับนักศึกษาเอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
504255122/12/2551 มอ 116/964หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดระเบียบฯ ข้อ 10.5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
505255122/12/2551 มอ.061/ว.1392หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสารบรรณฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
506255122/12/2551 มอ 700/980หนังสือภายในอื่นๆการขอคำปรึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ชัยวัฒน์)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
507255122/12/2551 มอ 700/984หนังสือภายในอื่นๆการขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยาการ (เล็ก, อัสอารีย์, ชัยวัฒน์)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
508255122/12/2551 มอ 700/985หนังสือภายในอื่นๆการขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนทีและจับคู่นวัตกรรม ในสาขาข่อยของอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมาย (อุตสาหกรรมปาล์มน้ำม้นและยางพารา) (วิไลรัตน์)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
509255119/12/2551 มอ950/1627หนังสือภายในอื่นๆประกาศฯเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
510255122/12/2551 มอ 700/981หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการกลางกีฬาบุคลากรเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
511255122/12/2551 ที่ 50668/2551หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
512255122/12/2551 มอ 740/1050หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ซีตีไซยีดะห์ 22 ธค 51 - 20 มค 52)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
513255118/12/2551 งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กอหนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
514255112/12/2551 071/ว760หนังสือภายในอื่นๆการบรรยายเรื่องฟุลไบร์ทเอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
515255122/12/2551 มอ 204.2/765หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารคณะกรรมการประจำคณะฯ (กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ)/คณะวิศวกรรมศาสตร์
516255112/12/2551 มอ 243.3/13หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมอบรมการติดตั้งและทดลองใช้งานเครือข่าย IPv6 ที่สามารถรองรับ IPv6 Multicastเอกสารสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
517255112/12/2551 066/ว143หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ผ่านระบบ Tele-meetingเอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
518255123/12/2551 มอ 704/2237หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติให้นักวิชาการในสังกวัดรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน Fredskorpset เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
519255117/12/2551 มอ 950/1620หนังสือภายในอื่นๆขอให้ติดตามเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท-เอก และนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนเอกสารงานทุนการศึกษา - (สมศรี หลีวิจิตร)/บัณฑิตวิทยาลัย
520255123/12/2551 มอ 023/ว 717หนังสือภายในอื่นๆการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอกเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
521255123/12/2551 มอ 023/ว 718หนังสือภายในอื่นๆการให้โอนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
522255112/12/2551 066/ว142หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551เอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
52325513/12/2551 ศธ 0547.07/ว226หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัย ราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 พลังปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
52425512/12/2551 ศธ 0546/ว2474หนังสือภายในอื่นๆการสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง ภูมิปัญญาอาหารนานาชาติเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
525255111/12/2551 ศวส.บจ.194/2551หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี 2552 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.)เอกสารศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
526255112/12/2551 ศธ 0565/ว2929หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
52725514/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development:Looking Beyond Globalization เอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
52825514/12/2551 ศธ 0505(1)/ว1550หนังสือภายในอื่นๆการประชุม World Tapioca Conference 2009 เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
529255112/12/2551 มอ 117/2437หนังสือภายในอื่นๆขอทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
530255123/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกน้ำมันเบนซิน จำนวน 30 ลิตรเอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
531255124/12/2551 มอ 740/6058หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สมคิด 27-30 ธค 51)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
532255122/12/2551 มอ 720/923หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (721-361/362/111/111)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
533255119/12/2551 มอ032/1229หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจ้างชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์พิเศษเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
534255124/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อุษณีย์ 25 ธค 51)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
535255124/12/2551 มอ 745/490หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อนักศึกษาตรวจสอบหนี้สิน ประจำปีการศึกษา 2551 คณะวททเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53625518/12/2551 ศธ0521.3.0102/ว104หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
537255123/12/2551 มอ 720/924หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บ้านพักรับรองสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Jens)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
538255124/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุภาพร ฝั่ง 26 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
539255124/12/2551 มอ 023/ว 720หนังสือภายในอื่นๆการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
540255123/12/2551 มอ 250/1208หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติให้นักศึกษาผ่อนผันการสอบกลางภาคเรียนที่ (746-101)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
541255124/12/2551 มอ 159/ว 479หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม (การเงิน/บุคคล 9 มค 51 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคาร 9)เอกสารหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
542255122/12/2551 มอ 204.2/765หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารกลุ่มสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา/คณะวิศวกรรมศาสตร์
543255125/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สมนึก 7-10 มค 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
544255118/12/2551 ปน 0016.2/21404หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
545255123/12/2551 มอ 500/ว 2048หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญผู้แทนเพื่อขอหารือกิจกรรมและการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา (15 มค 52 ณ คณะทรัพย์ มอ.หญ)เอกสารหน่วยวิจัย/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
546255121/12/2551  หนังสือภายในอื่นๆเรื่องสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารกจ
547255124/12/2551 มอ 023/ว 720หนังสือภายในอื่นๆการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
548255123/12/2551 มอ 023/ว 717หนังสือภายในอื่นๆการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอกเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
549255123/12/2551 มอ 023/ว 718หนังสือภายในอื่นๆการให้โอนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
550255126/12/2551 มอ 703/1199หนังสือภายในอื่นๆโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยคลัง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
551255125/12/2551 มอ 165/ว666หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553 เพื่อสำรวจพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
55225518/12/2551 วท 6100/ว094หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเอกสารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
553255126/12/2551 มอ 720/929หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (721-235)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
554255125/12/2551 มอ 165/ว666หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553 เพื่อสำรวจพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
55525512/12/2551 ศธ 0546/ว2489หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้ารวมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
556255123/12/2551 มอ 064/2314หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการให้หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2552 เป็นไปตามเกณฑ์ฯเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
55725519/12/2551 มอ032/1174หนังสือภายในอื่นๆงบประมาณค่าธรรมเนียมส่วนต่างของนักศึกษาบัณฑืฃิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
558255129/12/2551 มอ 700/989หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น พนง.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุนันต์, ศิริเพ็ญเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
559255123/12/2551 มอ 064/ว 2313หนังสือภายในอื่นๆการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
560255124/12/2551 064/ว2320หนังสือภายในอื่นๆการประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารกบศ./กองบริการการศึกษา
561255127/11/2551 มอ 052/2238หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบมหกรรมเอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
562255126/12/2551 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เศวต 26 ธค 51)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
563255130/12/2551 มอ 704/2272หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่ออนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผ