Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ เอกสารทั้งหมด :932 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :32 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255112/5/2551 นร 6802/0359/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาอย่างสมดุลและรอบด้านบนฐานความรู้" (12-13 มิย 51 ณ ม.สุราษฏร์ธานี)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2255112/5/2551 ศธ 0527.07/ว 1010หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมทางวิชาการ "สิ่งแวดล้อมนเรศวร" ครั้งที่ 4 (26-27 พค 51 ณ ม.นเรศวร)เอกสารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
3255120/5/2551 ปน 0010/ว. 259หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมการจัดตั้งคลัสเตอร์ (Cluster) บูดูสายบุรี ปัตตานีเอกสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี
4255114/5/2551 วท 0203.3(3)/ว 5103290หนังสือภายนอกทุนสนับสนุนงานวิจัยทางด้านสุขภาพของสหภาพยุโรป (จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์)เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
5255116/5/2551 ทส 0805.5/ว 271หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเสริมสร้างเครือข่าย LA 21 ระดับภาค : ภาคใต้ (9-11 มิย 51 ณ จ.สุราษฏร์)เอกสารสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กทม
625518/5/2551 วท 0204.2/ว 5103169หนังสือภายนอกรับสมัครโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชุมชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
7255115/5/2551 ศธ 0521.11/ว 193หนังสือภายนอกการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา (30 พค 51 ณ มอ.หญ)เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา มอ.หญ
8255111/4/2551 สธ 0504.05/ว 1012หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5 (3-5 กย 51 ณ ศุนย์แสดงสินค้าฯ เมืองทองธานี)เอกสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี
9255121/5/2551 -หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเอกสารบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
10255120/5/2551 166/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอกสารโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส
1125511/5/2551 อก 0704/ว 208หนังสือภายนอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
12255121/5/2551 กษ 0512/ภก.373หนังสือภายนอกส่งแบบประเมินผลการฝึกงานเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จ.ภูเก็ต
13255122/5/2551 กษ 0401/1520หนังสือภายนอกส่งนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษาเอกสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กทม
14255127/5/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (วิทย์-อาหาร)เอกสารบริษัทาเจริญโภคภัณฑ์ อาหารจำกัด (มหาชน) จ.สงขลา
15255121/5/2551 ศธ 0516.20/ร. 0413หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
16255128/5/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานักศึกษา (ภ.วิทย์-อาหาร)เอกสารบริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่
17255122/5/2551 102/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน สกว.-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551เอกสารสำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม
18255128/5/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษาเอกสารบริษัทซีเพรสอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
19255124/5/2551 -หนังสือภายนอกส่งแบบประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารบริษัท ปราณบุรีโอเตอิ จำกัด
20255120/5/2551 TUS 225/2551หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานเอกสารบริษัทไทยยูเยี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
2125512/4/2551 ศธ 0516.20/ร.0297หนังสือภายนอกขอมอบรายงานประจำปี 2549เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
22255122/5/2551 กษ 0504.1/1128หนังสือภายนอกขอส่งแบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาเอกสารกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เกษตรกลาง กทม
23255120/5/2551 สธ 0222/ว 44หนังสือภายนอกรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สงขลา
24255130/4/2551 1124/2551หนังสือภายนอกส่งนักศึกษาฝึกงานกลับเอกสารฝ่ายโภชนาการ(FD-) โรงพยาบาลรามาธิบดี
25255122/5/2551 ศธ 0526.01/ว.1232หนังสือภายนอกขอเชิญส่งผลงานประกวดวิทยานิพนธ์ทางพัฒนบริหารศาสตร์เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กทม
26255126/5/2551 ปน 0027.205/ว.6065หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง Healthy by Yourselfเอกสารโรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี
27255127/5/2551 BRN 0064/2551หนังสือภายนอกขอแจ้งห้องในการประชาสัมพันธ์โครงการ BRN ในภาคใต้ (2 มิย 51)เอกสารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
28255113/5/2551 พน 0603/1390หนังสือภายนอกการขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
29255113/5/2551 พว 0001(คอ)/0517หนังสือภายนอกการขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กทม
3025512/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษาคณะวททเอกสารบริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด
31255126/5/2551 ศธ 0521.1.0207/079หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 (14-15 สค 51)เอกสารภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หญ
32255122/5/2551 กษ 0512.6/2.6หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารวิชาการ เอกสารสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
33255116/5/2551 ศธ 0640.11/0434หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบกาณณ์วิชาชีในสถานประกอบการเอกสารวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จ.ปัตตานี
3425513/4/2551 มส 008/2551หนังสือภายนอกรางวัล เจ้าฟ้าไท รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4เอกสารมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กทม
35255116/5/2551 ศธ 0504.11/ว 051หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารวิทยาลัยชุมชนยะลา จ.ยะลา
36255128/5/2551 152/2551หนังสือภายนอกของบประมาณจัดทำโครงการติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯเอกสารคณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ยะลา
37255128/5/2551 152/2551หนังสือภายนอกของบประมาณจัดทำโครงการติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯเอกสารคณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ยะลา
38255129/5/2551 กษ 0512.6/ว.7หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารวิชาการเอกสารสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
39255128/5/2551 สธ 0618.01.1/ 12299หนังสือภายนอกนักศึกษาเสร็จสิ้นการฝึกงานเอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ.นนทบุรี
40255114/5/2551 ม.ฟ.อ. 2000(3)/ว.63หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั่งที่ 1 เรื่อง การเสนอผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (5 กย 51 ณ จ.เชียงใหม่)เอกสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่
41255116/5/2551 ศธ 5807/148/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2551 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2551)เอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม
4225513/6/2551 ศธ 0640.10/304หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าทัศนศึกษาดูงาน (5 มิย 51)เอกสารวิทยาลัยการอาชีพรามัน จ.ยะลา
4325513/6/2551 ศธ 0517.09/1884หนังสือภายนอกขอผลการศึกษานิสิต/นักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุรเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กทม
44255122/5/2551 ปน 0016.1/ว 8549หนังสือภายนอกผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
45255121/1/2551 ปน 0027.205/902หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ปี 2551 เอกสารโรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี
46255114/5/2551 ศธ 0533.10/ว 0009หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ (WORKSHOP ON WRITING A REVIEW FOR PUBLICATION IN INTERNATIONAL TECHNICAL JOURNA) (19-21 กค 51, 22-24 สค 51 ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่)เอกสารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
47255120/5/2551 ปน 0016.2/8810หนังสือภายนอกการดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตตกุล)เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
48255126/5/2551 ศธ 0520.208/ว 064หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 2เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4925514/6/2551 -หนังสือภายนอกรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด จ.ชลบุรี
5025512/6/2551 วท 5502/ว 5103781หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551"เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม
5125514/6/2551 RDC51S0002/0021/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์การใช้สถานที่จัดประชุม (20 มิย 51)เอกสารศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
52255130/5/2551 วท 5404/ว 1175หนังสือภายนอกขอแจ้งขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับคณะวิทยาศาสตร์เอกสารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
5325513/6/2551 ยล 52005(01)/2474หนังสือภายนอกขอยืนยันรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารสำนักงานเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา
54255128/5/2551 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การดำเนินงานสหกิจศฯกษาอย่างยั่งยืน" (27-30 กค 51 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา)เอกสารสมาคมสหกิจศึกษาไทย ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
55255130/5/2551 วทท 31 11ว/2550หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (วทท 34) 31 ตค - 2 พย 51 ณ กทม)เอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
56255128/5/2551 Y 0111/2550หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน "ยุวทูต W&T" และทุน "ดีเด่น W&T" รุ่นที่ 3 และทุน "ยุวทูต Au Pair" และทุน "ดีเด่น Au Pair" รุ่นที่ 6 และทุนอื่น ๆ มากมายเอกสารYouth Exchange Scholarship (YES)
572551--หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษาเอกสารมูลนิธิโครงการหลวง
582551--หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษาเอกสารบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
59255128/5/2551 กห 0317/935หนังสือภายนอกส่งผลการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเอกสารกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กทม
6025514/6/2551 ศธ 0587/ว 1849หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รศ.ไพโรจน์)เอกสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
6125512/6/2551 RDC51S0002.cid/017/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ (รศ.นิแวเต๊ะ, ผศ.พงศกร 20 มิย 51)เอกสารศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ม.อิสลามยะลา
62255127/5/2551 ป.ฟ. 0132/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศเอกสารสถาบันแปซิผิก เวิลด์ไวด์ เอ็กซเพรส
63255127/5/2551 สนนท.15/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง "สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยกับมติใหม่ในการพัฒนาผู้เรียน"เอกสารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
64255120/5/2551 5707/; 111หนังสือภายนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
6525514/6/2551 ศธ 0640.11/0518หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุลากรในหน่วยงานเป็นอาจารย์พิเศษ (สุชีพ นิ่มรัตน์ วิชา 732-342 ผ.เกษตร ชั้นปี 3 ภาคเรียนที่ 1/2551)เอกสารวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จ.ปัตตานี
662551--หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (ผ.เคมี-ชีวะ)เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67255129/5/2551 กษ 0512.6/ว.7หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารวิชาการ (จำนวน 3 เล่ม)เอกสารสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
6825512/6/2551 Ref: 2008/150cหนังสือภายนอกรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar และทุน Fulbright Thailand Research Fund Thai Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2552เอกสารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลุไบรท์)
6925519/6/2551 ศธ 0514.3.1.12/ว.78หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ม.ขอนแก่น
70255128/5/2551 วท 0204.3/ว.5103671หนังสือภายนอกแบบสำรวจความต้องการการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสร้างเครื่องจักต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย เอกสาร/
71255129/5/2551 ศธ 0512.16/2841หนังสือภายนอกขอขอบคุณทีส่งอาจารย์เป็นวิทยากรในการประชุม "ผลของการสอบ Admission ต่อการเรียนฟิสิกส์ของนิสิตและนักศึกษา เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม
7225515/6/2551 ศธ 0516.20/ร.0483หนังสือภายนอกขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลและรับสมัครบุคคล เอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
7325515/6/2551 นร 6808/393/2551หนังสือภายนอกเชิญประชุม "โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย" (27 มิย 51 ณ กทม)เอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7425516/6/2551 กษ 0512/กบ 241หนังสือภายนอกการประเมินผลการฝึกงานเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ จ.กระบี่
75255112/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (ผ.ประมง)เอกสารบริษัทรอปิดคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
76255113/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (ภ.วิทย์-อาหาร)เอกสารบมจ ผลิตภัณฑ์ อาหารกว้างไพศาล จ.ตรัง
77255111/6/2551 สอชช.ภก.ว. 126/2551หนังสือภายนอกเชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันผลิตอนิเมชันแบบสั้น (Live Contest) 15-17 สค 51 ณ ศูนย์การค้า Central F4stival จ.ภูเก็ต)เอกสารสำนักงาน SIPA จ.ภูเก็ต
7825513/6/2551 ศธ 0516.37/930หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7925519/6/2551 JGSEE/ICIPEC/036หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5 th International Conference on Combustion (16-19 ธค 51 ณ จ.เชียงใหม่)เอกสารบัณฑิวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม
80255116/6/2551 มอ 109/ว 484หนังสือภายนอกมาตรการประหยัดพลังงานเอกสารโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
81255111/6/2551 ปน 0031/ว 9982หนังสือภายนอกร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
82255111/6/2551 ส.ม.ท. 068/2551/วหนังสือภายนอกสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วิทยาการเมล็ดพันธุ์ยุคใหม่" (6-8 สค 51 ณ ม.เกษตรศาสตร์)เอกสารสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย กทม
83255117/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (ภ.วิทย์-อาหาร)เอกสารบริษัทไทยคิวพี จำกัด
84255117/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (ผ.เกษตร)เอกสารงานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว
8525516/6/2551 วท 5201/2255หนังสือภายนอกแจ้งสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา (สูนิง, อัจฉรา, ฮีดายะห์)เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
8625516/6/2551 วท 5201/2262หนังสือภายนอกแจ้งสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา (ซาเร๊าะฮ์, ฮายาตี)เอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศทย จ.ปทุมธานี
87255111/6/2551 ศธ 5405.1/ว 3474หนังสือภายนอกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมพิจารณาตัวอย่างสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (25-27 มิย 51 ณ รร.วินเซอร์ สวีทส์)เอกสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8825516/6/2551 นร 1016.2/76หนังสือภายนอกขอส่งจดหมายข่าว ก.พ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2เอกสารสำนักงาน ก.พ
89255121/5/2551 ศธ 0512.37/636หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียเอกสารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90255124/5/2551 ศธ 0520.208/ว 065หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการ "การประชุมเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2551"เอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
91255128/5/2551 นร 0714/ว 83หนังสือภายนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์เอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
92255118/6/2551 ศธ 0521.1.09/ว.491หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์กรรมการผู้ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนเรียนดีฯเอกสารหน่วยส่งเสริมคณะวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
9325514/6/2551 ศธ 0506(2)/7752หนังสือภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
94255120/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษาเอกสารสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
95255116/6/2551 ทส 0908.2/87หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ลดค่าบริการวิเคราะห์ดินเอกสารส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กทม
96255120/6/2551 ศธ 04091.128/ว 054หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากร (อ.อิสระ)เอกสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
97255114/6/2551 นร 6808/422/2551หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยประจำปี 2552เอกสารฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
98255123/6/2551 -หนังสือภายนอกใบสั่งซื้อหนัง "หนังสือราวิทยาเบื้องต้น"เอกสารภ.โรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
99255123/6/2551 -หนังสือภายนอกนักศึกษาฝึกงานเอกสารบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
100255123/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรักนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เอกสารโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
101255120/6/2551 กษ 0512.6/444หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับ (ปิยะพงษ์, กฤษณะ)เอกสารสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
102255112/6/2551 -หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการติดประกาศและคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเอกสารมูลนิธีศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ กทม
103255119/6/2551 ศธ 0514.2.1/ว 2242หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong sub-region (ST-GMS 2008) (2-3 ตค 51 ณ Faculty of Agronomy, Hanoi ฯ)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
104255124/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน (ผ.ประมง)เอกสารบริษัท ดิวพิชเขอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จ.สงขลา
105255116/6/2551 ศธ 5810.3/วส 151-51หนังสือภายนอกขอมอบวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.เอกสารศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
106255124/6/2551 ทวท (มข) 38/2551หนังสือภายนอกขอให้เสนอชื่ออาจารย์ที่จะออกข้อสอบ Admissionsเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
107255110/6/2551 ศธ 520731/0491หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
10825515/6/2551 ศธ 0522.10(03)/ว 2662หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2551 เรื่อง การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
109255112/6/2551 วท 5309/ว 2059หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาด้านภูมิสานสนเทศและการต่อยอดเอกสารสิทธิบัตรในระดับภูมิภาคเอกสารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
110255116/6/2551 นร 1004.2/3714หนังสือภายนอกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
11125516/6/2551 วท 0203.3(1)/ว 5103913หนังสือภายนอกการรับนักเรียนในโครงการ วมว.เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์โดยวิธีรับตรงเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112255124/6/2551 ปน 0016.5/10951หนังสือภายนอกโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
113255127/6/2551 ปขมท.ว031/2551หนังสือภายนอกการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นเอกสารปขมท.
114255118/6/2551 ศธ0515(020)ว1518หนังสือภายนอกประชาสัมพันธ์การอบรมเอกสารม.เชียงใหม่
115255129/5/2551 กห 0205.7/1260หนังสือภายนอกขอส่งตัวนักศึกษากลับสถาบันการศึกษาเอกสารศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
116255120/6/2551 ศธ 0513.21402/1098หนังสือภายนอกขอส่งแบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาเอกสารฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จ.นครปฐม
117255130/6/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารรอง ผจก ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ.สงขลา
118255125/6/2551 -หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลชากรในสังกัดมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาแผนการสอน (อ.แวอาแซ, อ.นิแวเต๊ะ, อ.อิสระ)เอกสารโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนมุสลิม จ.ปัตตานี
119255116/5/2551 วช 0007/ว 2493หนังสือภายนอกการเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" (Thailand Research Expo 2008) (12-16 กย 51 ณ กทม)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
120255111/6/2551 สอซช.ภก.ว. 126/2551หนังสือภายนอกเชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วแข่งขันผลิตอนิเมชันแบบสั้น (Live contest) ( 15-17 สค 51 ณ จ.ภูเก็ต)เอกสารสำนักงาน SiPa จ.ภูเก็ต
12125511/7/2551 ปน 0013.2/375หนังสือภายนอกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเอกสารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี
12225512/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกงานนักศึกษาเอกสารDream Effect ca word Record
12325512/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทสุราษฏร์ธานี มารีน โปรดักส์ จำกัด
124255113/6/2551 วช 002.2/ว.3066หนังสือภายนอกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2552 (FY 2009)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจียแห่งชาติ กทม
125255125/6/2551 ศธ 0515(08)/ว/03304หนังสือภายนอกขอส่งรายงานประจำปี 2550 คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
126255124/6/2551 ปน0022/ว 10991หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
127255124/6/2551 ปน0022/ว 10991หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
12825513/7/2551 -หนังสือภายนอกการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่.....สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 2551 ระดับอุดมศึกษาเอกสารธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ปัตตานี
129255130/6/2551 อก 0412/1184หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นวิยากร เอกสารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา
130255127/6/2551 วช 0002.2 / ว. 3402หนังสือภายนอกทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2552 (JFY 2009) เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
131255127/6/2551 วช 002.2/ว.3402หนังสือภายนอกทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2552 (JFY 2009)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
13225513/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด
133255124/6/2551 วท 5401/ว.3038หนังสือภายนอกประกาศรับสมัครทุน NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2552 เอกสารสำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ.ปทุมธานี
13425512/7/2551 นร 6805/0599/2551หนังสือภายนอกเชิญชวนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเอกสารโครงการวิจัยแห่งชาติ:ยางพรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
135255123/6/2551 นวท.020/2551หนังสือภายนอกขอเชิญส่งโครงงานเข้ารค่วมการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (2551)เอกสารโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาฯ
13625512/7/2551 ศธ 0517.09/1883หนังสือภายนอกขอรายชื่อนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอกเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม
137255130/6/2551 ปน 0016.3/11428หนังสือภายนอกการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
13825517/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
139255123/6/2551 วท 0203.2/ว 5104350หนังสือภายนอกขอมอบเอกสาร "ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2550 Thailand Science and Technology Profile 2007เอกสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
140255117/6/2551 ศธ 0527.04.0./ว 541หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Pure and Applied chemistry International Conference 2009 (14-16 มค 52 ณ จ.พิษณุโลก)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
141255119/6/2551 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการร่วมส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Degree Shows 2008 เอกสารDegree Shows 2008
142255130/6/2551 ศธ 5810.3/51146หนังสือภายนอกขอมอบเอกสารเอกสารศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14325517/7/2551 วท 5106/35หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วม ASEAN Seminar and Workshop on Measurement Standards in Bangkok (6-5 สค 51 ณ รร.รามาการ์เด้นส์)เอกสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
144255125/6/2551 นร 1004.2/3727หนังสือภายนอกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทุนพัฒนาข้าราชการ)เอกสารสำนักงาน ก.พ.
145255118/6/2551 ศธ 0522.02/2844หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
146255130/6/2551 ศพธนท. 010/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมบริจาคค่าอาหารแก่เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
147255127/6/2551 สสคท. 1584/2551หนังสือภายนอกขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
14825519/7/2551 ศธ 5813.3.1/90หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
14925514/7/2551 รล 0003.3/12749หนังสือภายนอกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯเอกสารสำนักราชเลขาธิการ
150255125/6/2551 วท 0304/ว.11054หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมเอกสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กทม
15125512/7/2551 คทวท 156/2551หนังสือภายนอกการเปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ประจำปี 2551 รอบที่ 2เอกสาร/
15225513/7/2551 A-JGSEE/ว.51222หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน JGSEE Open Houseเอกสารฝ่ายจัดงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
15325512/7/2551 กษ 0504.1/1506หนังสือภายนอกอนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
15425512/7/2551 สธ 1005/3.3/ว 11680หนังสือภายนอกขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลต่อสุขภาพความปลอดภัยและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหารเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี
155255126/6/2551 ศธ 0528.15/ว 0701หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 และร่วมส่งบทความทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงานและวารสารของโครงการสัมมนาฯเอกสารมหาวิทยาลัยบูรพา
156255125/6/2551 ศธ 0520.208/ว 081หนังสือภายนอกขยายเวลาการรับผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 2เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
157255116/5/2551 วช 0007/ว 2493หนังสือภายนอกการเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" (Thailand Research Expo 2008)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
158255118/6/2551 ศธ 0531.25/ว 147หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
159255126/6/2551 วช 0005/ว 3350หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับไทยเพื่อการส่งออก"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
160255130/6/2551 ศธ 0531.23(กษ)/ว.0390หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" (16 สค 51 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง)เอกสารคณะเทคโนโลยีและการพัมนาชุมชน ม.ทักษิณ จ.พัทลุง
16125518/7/2551 กษ 0924.12/209หนังสือภายนอกส่งแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์ปกิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง จ.พัทลุง
16225518/7/2551 วท 0203.2/ว 5104733หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดสงขลาเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม
163255114/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารมูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงปางดะ จ.เชียงใหม่
16425518/7/2551 พน 0204.12/ปน/ว 11907หนังสือภายนอกความปลอดภัยในการถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในยานพาหนะเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
165255112/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารมูลนิธีโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงปางดะ กทม
16625513/7/2551 ศธ 0409/ว 2723หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 4เอกสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
16725517/7/2551 ปน 0031/11735หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
168255110/7/2551 กษ 2604.23/570หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์เมล็พันธุ์ข้าวปัตตานี จ.ปัตตานี
16925519/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทไยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด จ.สงขลา
170255130/6/2551 ศธ 0513.10109/ว.10537หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา "เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2551 : วิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เอกสารม.เกษตรศาสตร์ กทม
171255130/6/2551 ศธ 0513.10109/ว.10537หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา "เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยประจำปี 2551 : วิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" 27-29 ตค 51 (ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม
172255115/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารมูลนิธิโครงการหลวง (ศูนย์ฯ ขุนวาง) จ.เชียงใหม่
17325512/7/2551 กษ 0301/5521หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย "โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"เอกสารกรมชลประทาน กทม
174255111/7/2551 สศ 0001/ว 1373หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมในการสัมมนา ระดับ Focus Group เรื่อง "การจัดการทรัพยากรทางทะเลกรณีป่าชายเลน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง" (29 กค 51 ณ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ)เอกสารสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กทม
175255117/6/2551 ศธ 5817.3/1028หนังสือภายนอกขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Sustainable Development to Save the Earth : Technologies and Strategies vision 2050" _ SDSE 2008เอกสารสำนักงานบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ
17625514/7/2551 ศธ 0507(2)/ว 870หนังสือภายนอกทุนวิจัยหลัปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักรเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
177255130/6/2551 วท 5401/ว 3112หนังสือภายนอกประกาศรับสมัครทุน NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
178255111/7/2551 -หนังสือภายนอกอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานและฟังบรรยายเอกสารบริษัทคราวน์ ฟู้ด แพคเกจจิง จำกัด
179255115/7/2551 ปน 0010/ว 539หนังสือภายนอกขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์บูดูสายบุรี ปัตตานีเอกสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
18025518/7/2551 สธ 0615/3536หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาการเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฏร์ธานี
181255114/7/2551 มอ 165/399หนังสือภายนอกขอเข้าพบเพื่อหาความร่วมมือในการส่งเสริมวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
18225512/7/2551 นร 6805/0599/2551หนังสือภายนอกเชิญชวนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
18325519/7/2551 ศธ 0512.16/3891หนังสือภายนอกขอเชิญชวนนิสิต / นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการแนะนำการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
184255110/7/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลแห่งเอเซีย กับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐเอกสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
185255121/7/2551 -หนังสือภายนอกการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานและเข้ารับฟังการบรรยาย (23 สค 51)เอกสารบริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัด จ.ปัตตานี
186255121/7/2551 -หนังสือภายนอกการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเอกสารบริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัด
187255110/7/2551 ศธ 0513.10401/ว. 0777หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารวิชาการเอกสารคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กทม
188255114/7/2551 สธ 0222/ว.56หนังสือภายนอกรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สงขลา
189255111/7/2551 ศธ 0531.25/ว 172หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิยาลัยทักษิณครั้งที่ 18 ประจำปี 2551"เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ จ.พัทลุง
190255114/7/2551 1459/2551หนังสือภายนอกขอส่งผลการฝึกงานเอกสารฝ่ายโภชนาการ (FD-) โรงพยาบาลรามาธิบปดี
191255116/7/2551 ศธ 0513.21402/1444หนังสือภายนอกตอบรับการฝึกงานของนักศึกษาเอกสารฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
192255111/7/2551 กห 0205.7/1542หนังสือภายนอกตอบรับขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและแจ้งรายชื่อนักศึกษาเอกสารศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
193255126/6/2551 ศธ 0512.32/00857หนังสือภายนอกแจ้งเพื่อทราบเอกสารสถาบันวิจัยพลังาน จุฬาลงกรณ์ กทม
194255112/7/2551 วคล พิเศษ 3หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคเนื่องในวันแม่แห่งชาติเอกสารวัดโคกกลอย จ.บุรีรัมย์
19525513/7/2551 ศธ 0527.07.01/ว. 1498หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2551เอกสารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ม.นเรศวน จ.พิษณุโลก
19625518/7/2551 มฉก. 0105/497หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเอกสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
197255125/6/2551 ศธ 0512.60/5158หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์เอกสารงานส่งเสริมการผลิตและการตลาด สำนักพิมพ์แห่งจุฬา
19825518/7/2551 ศธ 0513.10109/ว. 4041หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เครือข่ายศูนย์ออสเตรเลียศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2551เอกสารศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กทม
199255111/7/2551 ศธ 0526.05/ว. 15หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษเอกสารคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
200255111/7/2551 ศธ 0531.25/ว 172หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "การประชุมวิชดาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551.เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
201255122/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารสถานีฯ จ.เชียงใหม่
202255110/7/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐเอกสารAsian Institute of Technology
203255123/7/2551 วท(ปคร) 0203.3(1)/ว 5105137หนังสือภายนอกการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกัดดูแลของมหาวิทยาลัยเอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204255123/7/2551 ศธ 0640.13/0716หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นกรรมการตัดสิน (เนตรนภิส, สุธีรา)เอกสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
205255115/7/2551 ปน 0016.3/ว 12361หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
206255122/7/2551 ม.อ.ย.12.01/ว 008หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IsIamic Scienceเอกสารมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
207255115/7/2551 ศธ 0580.024/241.3หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (สุธีรา)เอกสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
208255121/7/2551 ศธ 0517.09/2546หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงาน Open House คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม
209255128/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา
210255126/7/2551 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานและฟังบรรยายเอกสารบริษัท รอแยลฟูดส์ จำกัด สาขาปัตตานี
211255122/7/2551 กค (กวพ)0421.3/19064หนังสือภายนอกการขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
212255121/7/2551 สสส. อถ. 05/0051/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมงาน คิดดี เวิร์คช็อป No.3เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
213255128/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารฝ่ายบุคคลและทรัพยากรานุษย์
214255114/7/2551 อก 0412/1309หนังสือภายนอกขอเลื่อนการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา
215255122/7/2551 ศธ 0526.01/ว. 1651หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ทางพัฒนบริหารศาสตร์เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กทม
216255123/7/2551 ศธ 0513.21401/1390หนังสือภายนอกรับนักศึกษาเอกสารสถาบันวิจัยและพัมนา กำแพงแสน จ.นครปฐม
217255123/7/2551 ศธ 0521.3/ว 1668หนังสือภายนอกขยายเวลาส่งผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
218255126/7/2551 ปน 175/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานและฟังบรรยายเอกสารบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี
219255128/7/2551 วท 0201.1/ว 5106274หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220255129/7/2551 ปน 0016.3/ว 12573หนังสือภายนอกขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
22125511/7/2551 31/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าชมพระราชวังบางปะอินเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
222255114/7/2551 สศบ.ชม.ว. 046/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลจัดหารายได้ระยะ 2เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
223255128/7/2551 วท 0201.1/ว 5105274หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224255129/7/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารโครงการสวนเกษตรปราจีนบุรี ไฮ-การ์เดน
225255121/7/2551 วท 0204.3/ว 5105068หนังสือภายนอกโครงการจัดดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2551เอกสารสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
226255128/7/2551 กก 0202.34/ว 3394หนังสือภายนอกโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการสร้างเสริมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2551 (พยนต์)เอกสารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
227255131/7/2551 ปน 0016.3/13339หนังสือภายนอกการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2551เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
228255124/7/2551 ทส 0805.5/ว 407หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเอกสารสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กทม
229255130/7/2551 สธ 0609/4661หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง จ.ตรัง
230255131/7/2551 วช 0008/ว 3978หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรประมง"เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
23125518/7/2551 วช 0007/ว 3538หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" (Thailand Research Expo 2008)เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
232255126/6/2551 วช 0007/ว.3401หนังสือภายนอกขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ " ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
233255129/7/2551 ปน 0017.1/13215หนังสือภายนอกการสั่งจองสายรัดข้อมือหลวงพ่อทวดเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
234255129/7/2551 วท 5201/2967หนังสือภายนอกแจ้งผลการพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเอกสารกองการเจ้าหน้าที่/งานบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
235255124/7/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 พ.ศ.2551เอกสารมูลนิธีเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
236255115/7/2551 วช 0001.5/ว 3686หนังสือภายนอกขอมอบหนังสือทำเนียบผลการวิจัย ประจำปี 2550เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
23725517/8/2551 188.65/2550หนังสือภายนอกขอข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ข้าวเอกสารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
23825518/7/2551 ศธ 0520.107/พิเศษหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม
239255131/7/2551 สข 53901/ว 2241หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเอกสารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงศ์ จ.สงขลา
24025514/8/2551 สธ 0615/4062หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์วิยาศาสตร์การแพทย์สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
24125514/8/2551 กษ 0512/กบ 281หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าทัศนศึกษาและฟังบรรยายเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ จ.กระบี่
24225514/8/2551 ศธ 0523.5.1/232หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยเอกสารคณะวิษวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
243255130/7/2551 ศธ 0504.12/377หนังสือภายนอกขอเชิญเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเอกสารงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ.ปัตตานี
24425511/8/2551 กษ 0504.9/ว 1006หนังสือภายนอกขอส่งเอกสารวิชาการเอกสารศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา จ.สงขลา
24525514/8/2551 -หนังสือภายนอกการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3เอกสารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
246255128/7/2551 นร 5206.4/4324หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
24725514/8/2551 ศธ 0523.5.1/232หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
248255124/7/2551 ทก 0204/ว 3347หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอาวกาศ ครั้งที่ 2เอกสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
249255111/8/2551 ปน 0016.3/13741หนังสือภายนอกการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
25025517/8/2551 ปน 0016.3/13608หนังสือภายนอก6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคนเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
251255111/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษษเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท ปราณบุรีโอเดอิ จำกัด
252255113/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
25325515/8/2551 ศธ 0526.01/ว 1755หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551เอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม
25425517/8/2551 UNP 2551/ว 2หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการวิจัยเคมีเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเอกสารหน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
25525511/8/2551 ศธ 0531.12/ว 1323หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ชุมคน ชุมชนคนใต้ : ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" (28-30 สค 51 ณ จ.สงขลา)เอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
256255113/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
25725514/8/2551 วท 5402/1649/2551หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและไวรัส" (26-27 กย 51 ณ ม.เชียงใหม่)เอกสารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคดนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
258255130/7/2551 ศธ 0513.10109/ว.12323หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน : กรณีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศลเอกสารกองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาตร์
25925511/8/2551 -หนังสือภายนอกโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศอิหร่านเอกสารการท่องเที่ยวสาธารณะรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย
260255114/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทไทยคิวพี จำกัด
261255117/8/2551 ศธ 0584/1036หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทยวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
262255117/8/2551 ศธ 0584/1036หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทยวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
26325514/8/2551 ศธ 0526.06/ว.965หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
264255111/8/2551 ปน 0017.1/13922หนังสือภายนอกโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2551เอกสารศาลากลางจังหวัดปัตตานี
265255112/7/2551 สส.สอ. 9/2551หนังสือภายนอกโครงการสวัสดิการยานพาหนะเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
266255114/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
26725514/8/2551 กษ 0819.14/ว. 1480หนังสือภายนอกขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศุนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"เอกสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
268255119/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด จ.สตูล
269255115/8/2551 สอวน. 263/2551หนังสือภายนอกส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายอบรม IJSO ปี 2550เอกสารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
270255111/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทปราณบุรีโอเดอิ จำกัด
27125517/8/2551 วท 0301/ว. 14201หนังสือภายนอกส่งวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 177เอกสารสนล. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
27225519/8/2551 สศบ.ชม.ว. 046/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลจัดหารายได้ระยะ 2 : อาคารฝึกอบรมอาชีพคนตาบอดและที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะเอกสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
27325511/8/2551 สธ 0203.05.5/4058หนังสือภายนอกการสัมมนาวิชาการ "รู้คิด พิจารณา สร้างคุณค่าแท้สู่ PBRI : Performance Benchmarking through Realistic Integration & Intuition"เอกสารสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
27425519/8/2551 9หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา : WORK AND TRAVEL PROGRAM IN USA 2009เอกสารบริษัท ครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
275255111/8/2551 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศยูนิแอ็ดไวส์เอกสารศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศยูนิแอ็ดไวส์ (UniAdvice)
276255124/7/2551 ศธ 0526.07/ว 1065หนังสือภายนอกขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
27725514/8/2551 สถอ.500/ว.118หนังสือภายนอกขอประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอน ระบบ E-learningเอกสารสถาบันอาหาร
27825514/8/2551 สผ 0003/ว 362หนังสือภายนอกการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2551เอกสารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
279255118/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี
280255115/8/2551 ศธ 6393(13)/04193หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (21-22 พย 51 ณ จ.เชียงใหม่)เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทย์ฯ ม.เชียงใหม่
28125514/8/2551 กษ 0819.14/ว 1479หนังสือภายนอกขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
282255115/8/2551 ว 133/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
283255115/8/2551 วช 0009(พ)/ว 416หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 และการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลฯเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
284255120/8/2551 สธ 0618.01/19276หนังสือภายนอกยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ.นนทบุรี
285255130/7/2551 วช 0001/ว.3939หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม
28625518/8/2551 ศะ 5900/ว 3404หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการ "การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง" (26-28 พย 51 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง"เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
287255114/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทแมนเอโฟรสเซจฟูดส์ จำกัด จ.สงขลา
288255121/8/2551 กบ 0027.2/6888หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารโรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
289255118/8/2551 -หนังสือภายนอกตอบรับการเข้าศึกษาดูงานเอกสารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคใต้อ่าวไทย จ.สงขลา
290255118/8/2551 ทส 0805.5/ว 453หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (8-9 กย 51 ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์)เอกสารสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กทม
291255122/8/2551 ศธ 0517.09/2966หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2552 (ระดับ ป.ตรี-โท-เอก)เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กทม
292255121/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่
293255125/8/2551 ปน 0016.3/14868หนังสือภายนอกการจัดพิธีเปิดประตูศาลและสักการะหลักเมืองปัตตานีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
294255122/8/2551 ที่ ปน 0016.2/14679หนังสือภายนอกเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551เอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
295255120/8/2551 กษ 0611/4792หนังสือภายนอกตอรับนิสิตฝึกงานเอกสารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี
296255121/8/2551 ศธ 0517.062/1628หนังสือภายนอกการขออนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานเอกสารโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กทม
297255120/8/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด จ.สงขลา
298255121/8/2551 -หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์นำศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานและฟังบรรยาย (3 กย 51)เอกสารบริษัทเทพพิทักษ์ซีฟูด จำกัด จ.ปัตตานี
299255129/8/2551 ปน 0016.3/15170หนังสือภายนอกการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
300255113/8/2551 -หนังสือภายนอกSOPHIA LECTURING - RESEARCH GRANTSเอกสารSophia University
301255113/8/2551 ศธ 5900/ว 3698หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEA PROCUCT ION AND TEA PROCUCTSเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
302255113/8/2551 ศธ 0516.39/425หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30325518/8/2551 ศธ 5900/ว 3404หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการ การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวงเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30425511/9/2551 ศธ 04091.013/833หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้อุปกรณ์เครื่องกลั่นไบโอดีเซล และขอวิทยากรในการให้ความรู้ (2 กย 51 ณ ผ.เคมี)เอกสารโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
305255127/8/2551 สธ 0906.02/340หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารกองโภชนาการ กรมอนามัย นนทบุรี
306255122/8/2551 ศธ 0513.10109/ว.4413หนังสือภายนอกขอเลื่อนกำหนดการเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามโครงการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน : กรณีสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม
307255126/8/2551 วท 5201/3340หนังสือภายนอกแจ้งผลการพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเอกสารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
30825514/8/2551 ศธ 0523.5.1/232หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยเอกสารคณะวิษวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
30925512/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง จ.ตรัง
3102551--หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาครั้งที่ 23 "การออกแบบห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน" (8 กย 51 ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม)เอกสารมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
311255114/8/2551 A-JGSEE/ว.51277หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2551เอกสารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
31225511/9/2551 กษ 0512/สต 758หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล จ.สตูล
313255129/8/2551 วท 0401/5537หนังสือภายนอกรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กทม
314255117/7/2551 2/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ผ้าป่าสามัคคีสมทบมหากฐิน "สร้างโบสถ์ร่วมญาติ" น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ "พระบิดา" พระมารดาของแผ่นดินดวงพระวิญญาณวีรกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ฯลฯ " และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญชักชวนผู้ใจบุญร่วมบุญทุกคนเอกสารวัดชัยแสวง จ.ชัยภูมิ
315255118/8/2551 319-2/PSU/2008หนังสือภายนอกแจ้งรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ AUN/SEEd-Net ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551เอกสารAUN/SEEd-Net
31625511/9/2551 กษ 0512/ปข. 591หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
317255129/8/2551 ศธ 0517.09/3088หนังสือภายนอกค่ายทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4เอกสารคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
318255120/8/2551 ศธ 0512.55/631หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับอุดมศึกษาเอกสารศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
319255122/8/2551 สธ 0222/ว 81หนังสือภายนอกรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ จ.ชายแดนภาคใต้ จ.สงขลา
320255114/3/2551 คพร. 0023/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศลเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
32125511/8/2551 ศธ 0578.01/4184หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
322255113/8/2551 ส.ค. 337/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
323255111/8/2551 ศธ 0522.07(03)/2966หนังสือภายนอกลดราคาจำหน่ายวัสดุการศึกษาเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
324255114/8/2551 ศธ 0228/761หนังสือภายนอกแก้ไขชื่อสำนักงาน "สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12" เป็น "สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
32525515/8/2551 พิเศษ/2551หนังสือภายนอกขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
326255118/8/2551 งป. 1842.132/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
327255118/8/2551 วท 0201.1/5105889หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32825513/9/2551 คต 649/2551หนังสือภายนอก1.แจ้งผลโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS ประจำปี 2551 2. เชิญเข้าร่วมการประชุม "ชี้แจงขั้นตอนดำเนินการภายหลังได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2551"เอกสารสำนักงานโครงการ IRPUS
32925512/9/2551 ศธ 5906/0586หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการวิจัยเอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
33025513/9/2551 กษ 0924.12/272หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเอกสารศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง
33125512/9/2551 กษ 0512/กบ 308หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
33225512/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท ชิง ฟู่ ซีดพรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
33325511/9/2551 WTH 239/51หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ MIRAI(มิราอิ)เอกสารYouth Venture มูลนิธิอโซก้าไทย
334255125/8/2551 ศธ 0524.05/ว. 1976หนังสือภายนอกขอส่งวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (1 เล่ม)เอกสารคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม
33525514/9/2551 สอวน. 284/2551หนังสือภายนอกขอส่งสรุปประชุมแนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนที่อยู่นอกโครงการเข้าระบบเพิ่มเติมเอกสารมูลนิธิ สอวน
33625514/9/2551 นร 6808/921/2551หนังสือภายนอกขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเอกสารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
33725515/9/2551 คต : 652/2551หนังสือภายนอก1. ขอข้อมูลประกอบการจัดทำสัญญารับทุน 2. แจ้งวิธีกรอกข้อมูล AIA สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ IRPUSเอกสารสำนักงานโครงการ IRPUS
338255126/8/2551 พิเศษ/2551หนังสือภายนอกขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าสามัคคีเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
33925519/9/2551 กษ.0504.9/1231หนังสือภายนอกตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา
34025514/9/2551 กษ 2604.06/939หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าพัทลุง จ.พัทลุง
3412551--หนังสือภายนอกการประชุมทางวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง ICT & KM 2008เอกสารSIAM UNIVERSITY
342255111/9/2551 ศธ 0521.2/50913หนังสือภายนอกขอส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
343255111/9/2551 บอ.มอ.ตล.09/009/51หนังสือภายนอกเรียนเชิญประชุมเฉพาะโซนครั้งที่ 2/51 (นุกูล 15-16 กย 51 ณ มอ.ปน)เอกสารโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้ตอนล่าง)
344255110/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารบริษัท รอแยลฟูดส์ จำกัด จ.ปัตตานี
34525518/9/2551 จจ.ปน. 45/2551หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลิงศพเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
346255129/8/2551 กษ 0518/ว.572.1หนังสือภายนอกขอจัดส่งเอกสารยุทธศาสตร์กุ้งปี 2549-2551 และแผนการปฏิบัติงานเอกสารศูนย์ประสานงานความปลอดภัยด้านอาหารประมง กรมประมง
347255127/8/2551 ศธ 0514.1.33/ว 7177หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552เอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
348255112/9/2551 มอ 001.7/225หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มอ.หญ จ.สงขลา
34925518/9/2551 อก 0704/ว 479หนังสือภายนอกขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2550 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (1 เล่ม)เอกสารสำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สน.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35025518/9/2551 ศศว.47/2551 (ว.)หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
351255129/8/2551 ศธ 0512.78/2486หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เอกสารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
352255119/8/2551 ศธ 0513.132/ว 2278หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอซีทีพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2008)"เอกสารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
353255128/8/2551 วท 5401.7290/ว 151/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning วิชาความเสี่ยงและอันตรายจากวัตถุเคมีเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
35425513/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารClariant Masterbatches (Thailand, Ltd)
355255117/9/2551 มอ 001.7/ตก.253หนังสือภายนอกเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม (นุกูล 6 ตค 51 ณ อ.จะนะ)เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส) หญ
35625518/9/2551 ศธ 0585.13/1122หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ และการใช้พลังงานทดแทนของระบบไฟฟ้ากำลัง" (21-31 ตค 51 ณ จ.นนทบุรี)เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรี
357255128/8/2551 ศธ0520/01269หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์(มหาวิทยาลัยศิลปากร)เอกสารหนังสือภายนอก(ทุกหน่วยงาน)/กองกลาง
358255110/9/2551 -หนังสือภายนอกตอบปฏิเสธการรับนักศึกษาฝึกงานเอกสารบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จ.สระบุรี
35925518/9/2551 -หนังสือภายนอกการจัดสอนวิชา bioinformatics (ชีวสนเทศศาสตร์) ในรูป e-learningเอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
36025513/9/2551 ศธ 0640.16/ว 789หนังสือภายนอกขอขอบคุณเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
361255119/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารกรมศุลกากร
362255122/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารสำนักงานปลักกระทรวงพาณิชย์
363255119/9/2551 วท 5901/5873หนังสือภายนอกการขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนเอกสารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
364255115/9/2551 -หนังสือภายนอกขอความร่วมมือมอบรางวัลให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่านเอกสารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
365255118/9/2551 วท 5401/ว. 4819หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
366255118/9/2551 วท 5401/ว.4818หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินดา สาขาเคมี ประจำปี 2552เอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
367255118/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารวิจัยและพัฒนา บริษัทไบนารี กราฟิก จำกัด
368255115/9/2551 ศธ 0551.02/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (11 th National Graduate Research Conference) (17-18 ธค 51 ณ จ.ปทุมธานี)เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
369255118/9/2551 นวท. 044/2551หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท) ครั้งที่ 8 (2551) ระดับประเทศเอกสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
37025518/9/2551 2009/257cหนังสือภายนอกเปิดรับสมัครทุน Fulbright New Century Scholars Program ประจำปีการศึกษา 2552-2553เอกสารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
37125519/9/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37225519/9/2551 กก 0404/8133หนังสือภายนอกขอเลื่อนการจัดประชุมเอกสารสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
37325514/9/2551 มศป.0503/00420หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2551เอกสารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
374255117/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
375255110/9/2551 SC4698/2551หนังสือภายนอกขอเชิญเสนอบทความวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนา 5th International Conference on eLearning for Knowledge-Based SocietyเอกสารeLearningAP 2008
376255125/9/2551 ปน 0017.2(3)/16606หนังสือภายนอกการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 8 ต.ค. 51เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
37725514/9/2551 ศธ 6392(1)/ว 1600หนังสือภายนอกขอเชิญชวนร่วมทำบุญและร่วมในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
378255112/9/2551 มนส. 072/2551หนังสือภายนอกเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค พ.ศ.2551เอกสารHIA 2008
379255116/9/2551 ปน 0016.3/ว 16234หนังสือภายนอกพระกฐินวัดเบญจมบพิตรเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
380255117/9/2551 ศธ 0528.04/ว 1296หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enquiry-Based Learning in Higher Educationเอกสารมหาวิทยาลัยบูรพา
381255119/9/2551 -หนังสือภายนอกTraining Program on Extrusion of RubberเอกสารTecnoBiz Communications Ltd., Part.
382255130/9/2551 ปน 0016.3/279หนังสือภายนอกการให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
383255119/9/2551 -หนังสือภายนอกตอบรับ น.ศ.ฝึกงาน (สนง.สถิติแห่งชาติ)เอกสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
384255119/9/2551 -หนังสือภายนอกขอเชิญร่วมงานและสัมมนาพิเศษเอกสารมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
385255116/9/2551 ศธ 0513.132/ว.2582หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชากา "NETDAY 2008" (11-12 พย 51 ณ ม.เกษตรศาสตร์)เอกสารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
386255110/9/2551 ทก 0204/ว 3989หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม SMMSเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
387255122/9/2551 ปน 0027.205/ว. 11279หนังสือภายนอกขอเชิญเข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ปี 2551เอกสารโรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี
388255125/9/2551 -หนังสือภายนอกแบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเอกสารกรมอุตุนิยมวิทยา กทม
389255124/9/2551 ศธ 5808/สรบ/180หนังสือภายนอกขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์"เอกสารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
390255115/9/2551 ศธ 0517.02/6131หนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2552เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

[ เอกสารทั้งหมด :932 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :32 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|