Edoc Logo ค้นหาโดย Google
สำนักวิทยบริการ
[ เอกสารทั้งหมด :703 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125525/1/2552 มอ 181/001หนังสือภายในอื่นๆกิจกรรมโครงการแนะแนวสัญจร วิทยาเขตปัตตานีเอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
225525/1/2552 มอ 028/ว 732หนังสือภายในอื่นๆฝึกอบรม เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีทำ Performance Agreement"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
3255230/12/2551 มอ 001.3/602หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QMR) ของหน่วยงานสนับสนุนผ่านระบบ Telemeetingเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
425526/1/2552 มอ 026/ว 001หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งจำนวนร้านอาหารในสังกัดของท่านเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
525526/1/2552 มอ001.3/605หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงานด้าน KPIs ของคณะ/หน่วยงานเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
625527/1/2552 แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดผูหนังสือภายในอื่นๆส่งรายละเอียดผู้รับผิดชอบ KPIsเอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
725528/1/2552 -หนังสือภายในอื่นๆรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม "Performance Agreement"เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
825528/1/2552 มอ028/ว004หนังสือภายในอื่นๆคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
925525/1/2552 มอ 028/ว 732หนังสือภายในอื่นๆฝึกอบรม เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีทำ Performance Agreement"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
1025526/1/2552 มอ 032/02หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
1125527/1/2552  หนังสือภายในอื่นๆการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งชำนาญการเอกสารกจ
12255212/1/2552 มอ 024/ว 008หนังสือภายในอื่นๆแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน 2552)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
13255212/1/2552 มอ 024/ว 008หนังสือภายในอื่นๆแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน 2552)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
1425529/12/2551 วช 0009(พ)/ว7390หนังสือภายในอื่นๆรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1525523/12/2551 วช 0007/ว7233หนังสือภายในอื่นๆการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
16255211/12/2551 วช 0007/ว7410หนังสือภายในอื่นๆการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
17255212/1/2552 มอ 024/ว 008หนังสือภายในอื่นๆแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน 2552)เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
1825528/1/2552 มอ001/ว031หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารงานการประชุม/กองกลาง
1925529/1/2552 คำสั่งที่ 1/2552หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งสำนักวิทยบริการ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุเอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
2025529/1/2552 คำสั่งที่ 2/2552หนังสือภายในอื่นๆคำสั่งสำนักวิทยบริการ เรื่อง มอบอำนาจอนุญาตการลาให้แก่ รอง ผอ.สำนักฯเอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
2125529/1/2552 มอ 026/ว 006หนังสือภายในอื่นๆรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กสพ.)เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
22255230/12/2551 มอ 032/ว148หนังสือภายในอื่นๆการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างและการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
23255214/1/2552 มอ 023/ว 016หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
24255215/1/2552 ศธ6393(13)/ว6313หนังสือภายในอื่นๆเทคนิคการทำคู่มือปฏิบัติงานเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
25255215/1/2552 ศธ0526.07/ว1011หนังสือภายในอื่นๆหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
26255215/1/2552 ศธ6393(13)/ว6312หนังสือภายในอื่นๆเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
27255215/1/2552 ศธ0528.13/ว1442หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
28255215/1/2552 มอ479/7หนังสือภายในอื่นๆการเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่งข้าราชการฯเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
29255214/1/2552 มอ 023/ว 016หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
30255215/1/2552 มอ 001.3/015หนังสือภายในอื่นๆเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QMR) ของหน่วยงานสนับสนุนเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ

[ เอกสารทั้งหมด :703 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :24 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|