Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะรัฐศาสตร์
[ เอกสารทั้งหมด :750 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :25 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
1255219/2/2552 วช 0007/1350หนังสือภายในอื่นๆการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
225525/2/2552 สนว.19/026หนังสือภายในอื่นๆการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเอกสารสมาคมนักวิจัย
325523/2/2552 ศธ 0529/ว.0453หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
425525/2/2552 สนว.19/026หนังสือภายในอื่นๆการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเอกสารสมาคมนักวิจัย
5255213/2/2552 -หนังสือภายในอื่นๆเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกับสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันวิจัยของรัฐเอกสารAsian Institute of Technology
625525/2/2552 สน ว.51/028หนังสือภายในอื่นๆการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน สำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2เอกสารสมาคมนักวิจัย
7255220/2/2552 มอ 012/ว188หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หรือก่อนนี้เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
825524/3/2552 มอ 025/ว 091หนังสือภายในอื่นๆการใช้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับใหม่เอกสารงานวินัยและนิติการ/กองการเจ้าหน้าที่
925523/3/2552  หนังสือภายในอื่นๆการใช้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับใหม่เอกสารกจ
1025522/3/2552 มอ 026/ว 084หนังสือภายในอื่นๆวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
11255227/2/2552 มอ 028/ว 078หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญประชุมเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
1225525/3/2552 -หนังสือภายในอื่นๆเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ 0208/1365 เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลฯเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
1325525/3/2552 มอ 032/228หนังสือภายในอื่นๆการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัดและกำหนดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
14255229/1/2552 FOST 004-01/2552หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารัลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552เอกสารมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์
15255220/2/2552 121/2552หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552เอกสารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16255225/2/2552 ศธ 5803.1/กว.52020หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Impact Factors/h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNoteเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1725523/3/2552  หนังสือภายในอื่นๆการใช้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับใหม่เอกสารกจ
18255210/3/2552 มอ 023/ว 092หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
19255229/1/2552 FOST 004-01/2552หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารัลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552เอกสารมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์
20255216/2/2552 ศธ 0306/ว13295หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเอกสารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2125524/3/2552 066/ว014หนังสือภายในอื่นๆแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม)เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
22255220/2/2552 121/2552หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552เอกสารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
23255216/3/2552 มอ 102/ว 046หนังสือภายในอื่นๆการนำเสนอวาระและเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 3/2552เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
24255213/2/2552 ศธ 0513.10106/ปวก.47/ว.2302หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสาวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25255225/2/2552 ศธ 5803.1/กว.52020หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Impact Factors/h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNoteเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26255217/3/2552 มอ 028/ว 109หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งโครงการพัฒนางานและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
27255218/3/2552 มอ 001.01/058หนังสือภายในอื่นๆการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
28255218/3/2552 มอ 001.01/059หนังสือภายในอื่นๆการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2552เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
29255227/1/2552 มอ 195/051หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2551เอกสารคณะรัฐศาสตร์
30255217/3/2552 มอ 028/ว 109หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งโครงการพัฒนางานและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
31255218/3/2552 มอ001.3/122หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิก Site Visit แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ "การพัฒนานักศึกษาด้วยการพัฒนากิจกรรมปฐมนิเทศ"เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
3225522/3/2552 ปช 0025/ว013หนังสือภายในอื่นๆประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเอกสารสำนักงานป.ป.ช
3325526/3/2552 วช 0006(สจว.)/ว1994หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRPM Ongoing monitoring และระบบ NRPM-Post auditเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
34255227/2/2552 กษ 0901/ว1085หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5เอกสาร/
35255227/2/2552 กษ 0901/ว1085หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5เอกสาร/
36255227/2/2552 กษ 0901/ว1085หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5เอกสาร/
37255218/3/2552 มอ 028/ว 111หนังสือภายในอื่นๆทำความเข้าใจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ใหม่เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
38255223/3/2552 มอ 107/ว951หนังสือภายในอื่นๆการเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ปี 2552เอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
39255217/3/2552 มอ 028/ว 110หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาความคิดเพื่อการพัฒนางาน"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
40255219/3/2552 071/ว168หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2552เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
41255218/3/2552 มอ 028/ว 111หนังสือภายในอื่นๆทำความเข้าใจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ใหม่ (ฉบับแก้ไข)เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
42255213/3/2552 066/ว016หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2551เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
43255219/3/2552 มอ 071/ว167หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลผู้รับทุน JSPS เพื่อจัดทำรายชื่อ PSUs JSPS Alumni เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
44255220/3/2552 มอ 071/ว173หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะและหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่สามารถเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำ PSU in Briefเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
45255210/3/2552 ศธ 0567/ว575หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
46255219/3/2552 071/ว168หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2552เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
47255225/3/2552 มอ 028/ว 126หนังสือภายในอื่นๆแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ใหม่เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
48255230/3/2552 มอ 001.3/138หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้ารับฟังคำชี้แจงการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
49255227/3/2552 50147/2552หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
50255231/3/2552 มอ 023/ว 141หนังสือภายในอื่นๆแนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
51255219/3/2552 ศธ 0526.01/ศว.322-481หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปีเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5225521/4/2552 ปน0025/05110หนังสือภายในอื่นๆการขอรับเช็คตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
53255231/3/2552 มอ 028/ว 138หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนที่ประสิทธิภาพเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
54255230/3/2552 ศ.สน ว 078/2552หนังสือภายในอื่นๆการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับรวม (Admission) ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5525522/4/2552 มอ001.3/141หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามด้านการบริหารความเสี่ยงเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
5625523/4/2552 มอ 102/ว 057หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม COP การเงินเเละบัญชีเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
5725523/4/2552 มอ 023/ว 149หนังสือภายในอื่นๆการส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสายสังคมศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
5825527/4/2552 ชข.มองปน. - /2552หนังสือภายในอื่นๆบอกเล่าเก้าสิบเรื่องระบบแท่งเอกสารชมรมข้าราชการ ม.อ.ปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
59255231/3/2552 มอ 023/ว 141หนังสือภายในอื่นๆแนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
6025523/4/2552 มอ 159/ว 150หนังสือภายในอื่นๆการใช้ (แบบฟอร์ม) แบบคำร้องขอใช้บริการ E-mail, MIS Center และ อินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็มเอกสารหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
61255224/3/2552 มศป.0402/01235หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเอกสารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
6225521/4/2552 ศศว.14/2552(ว.)หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝีกอบรมเอกสารศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย
6325523/4/2552 มอ 023/ว 149หนังสือภายในอื่นๆการส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสายสังคมศาสตร์เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
6425523/4/2552 มอ 028/ว 148หนังสือภายในอื่นๆขอให้แจ้งชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากลุ่มเลขานุการภาควิชาเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
6525523/4/2552  หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางปี พ.ศ.2552 เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษเอกสารกจ
6625523/4/2552 มอ052/578หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญชวนบุคลากรจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ร่วมกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารสารบรรณกองกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
6725528/4/2552 มอ 024/ว 160หนังสือภายในอื่นๆแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
6825527/4/2552 มอ 150/ว 08หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
6925523/4/2552 มอ002/245หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลข่าวสารเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
70255227/3/2552 มอ 064/ว 703หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งโครงการจัดทำสื่อการสอน/สื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง และในรายวิชาต่าง ๆ ที่เน้นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
71255231/3/2552 มอ 001.1/ว 025หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552เอกสารศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
7225529/4/2552 มอ 102/ว 062หนังสือภายในอื่นๆการนำเสนอวาระและเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 4/2552เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
73255231/3/2552 มอ001/ว360หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารงานการประชุม/กองกลาง
7425529/4/2552 มอ 025/ว 166หนังสือภายในอื่นๆกำหนดอัตราเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547เอกสารงานวินัยและนิติการ/กองการเจ้าหน้าที่
7525529/4/2552 มอ 023/ว 164หนังสือภายในอื่นๆการแจ้งจำนวน/รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2553เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
76255226/3/2552 ศธ0527.01/ว3252หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 : งานวิจัยกับการพัฒนาพื้นที่เอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
7725522/4/2552 ศธ 0523.9.1/ว.171หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในหน่วยงานร่วมสัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการเอกสารมหาวทิยาลัยแม่โจ้
7825528/4/2552 มอ 024/ว 160หนังสือภายในอื่นๆแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552เอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
7925527/4/2552 มอ 150/ว 08หนังสือภายในอื่นๆขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
8025529/4/2552 มอ 023/ว 164หนังสือภายในอื่นๆการแจ้งจำนวน/รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2553เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
8125523/4/2552 มอ002/245หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลข่าวสารเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
82255220/4/2552 มอ 001.01/074หนังสือภายในอื่นๆการปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
83255220/4/2552 มอ 001.01/075หนังสือภายในอื่นๆการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
84255220/4/2552 มอ 028/ว 170หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "แต่งเสริมเติม Blog สวย"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
85255221/4/2552 มอ 028/ว 171หนังสือภายในอื่นๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
86255220/4/2552 มอ 150/ว 09หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกเลิกวันลาเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
87255221/4/2552 มอ 102/066หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม COP การเงินและบัญชีเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
88255220/4/2552 350-250หนังสือภายในอื่นๆปชส.การเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7 ส.เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
8925528/4/2552 มอ002/ว265หนังสือภายในอื่นๆการกำหนด E Mail address หน่วยงานเอกสารงานสารบรรณ/กองกลาง
9025528/4/2552 ศธ0506(2)/ว402หนังสือภายในอื่นๆประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
91255222/4/2552 มอ038/0028หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
92255220/4/2552 มอ 028/ว 170หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "แต่งเสริมเติม Blog สวย"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
93255221/4/2552 มอ 142/049หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลรายละเอียดจำนวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ณ ปัจจุบัน ของแต่ละหลักสูตรเอกสารสารบรรณโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ/โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
94255222/4/2552 มอ 023/ว 177หนังสือภายในอื่นๆผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
95255222/4/2552 มอ 023/ว 178หนังสือภายในอื่นๆการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
962552-1401หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวดรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(แบบง241) และใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
97255220/4/2552 มอ 150/ว 09หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกเลิกวันลาเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
98255223/4/2552 โปรชัวร์ 5 ส.สู่นวัตกรรมหนังสือภายในอื่นๆงานมหกรรม 5 ส.เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
99255222/4/2552 มอ 023/ว 177หนังสือภายในอื่นๆผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
100255222/4/2552 มอ 023/ว 178หนังสือภายในอื่นๆการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
10125528/4/2552 มอ 064/753หนังสือภายในอื่นๆโครงการที่นักศึกษาดำเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
102255223/4/2552 โปรชัวร์ 5 ส.สู่นวัตกรรมหนังสือภายในอื่นๆงานมหกรรม 5 ส.เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/คณะแพทยศาสตร์
103255227/4/2552 มอ124/279หนังสือภายในอื่นๆข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
104255227/4/2552 มอ 171/979หนังสือภายในอื่นๆเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ. ส่งเสริมฯเอกสารฝ่ายบริการวิชาการชุมชน/สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
105255224/4/2552 มอ 028/ว 183หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมและขอให้คณะแจ้งยืนยันการส่งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 15เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
106255213/3/2552 ศธ 0518.01/ว20หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหงเอกสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
107255220/3/2552 ศสพ.6400/176หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญส่งบทความหรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารเอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต
108255227/3/2552 วช 0007/ว2483หนังสือภายในอื่นๆการเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10925523/4/2552 วช 0007/ว2664หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11025523/4/2552 วช 0007/ว2635หนังสือภายในอื่นๆการเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552 ภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2552เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
111255219/3/2552 ศธ 0540.07/ว1295หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112255223/4/2552 สธ 0503.0923/ว335หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลเอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
11325523/4/2552 มอ071/ว203หนังสือภายในอื่นๆการรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
11425528/4/2552 -หนังสือภายในอื่นๆThe nominations should be sent to the Technology Academy Foundation preferably by email by 1st of October 2009เอกสาร/
115255228/4/2552 มอ 015/423หนังสือภายในอื่นๆขอส่งใบอนุมัติเงินประจำงวด เอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
116255228/4/2552 มอ 026/ว 185หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดประจำปีงบประมาณ 2552 (ช่วงที่ 1)เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
11725521/4/2552 -หนังสือภายในอื่นๆข้อกำหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
118255224/4/2552 072/ว066หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2552 ในกรณีรับนักศึกษาได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
119255221/4/2552 มอ 142/049หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลรายละเอียดจำนวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ณ ปัจจุบัน ของแต่ละหลักสูตรเอกสารสารบรรณโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ/โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
12025528/4/2552 ศธ0506(2)/ว402หนังสือภายในอื่นๆประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552เอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
12125529/4/2552 มอ 025/ว 166หนังสือภายในอื่นๆกำหนดอัตราเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547เอกสารงานวินัยและนิติการ/กองการเจ้าหน้าที่
12225521/4/2552 -หนังสือภายในอื่นๆข้อกำหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
123255228/4/2552 มอ 026/ว 185หนังสือภายในอื่นๆการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดประจำปีงบประมาณ 2552 (ช่วงที่ 1)เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
12425527/4/2552  หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรม "การพัฒนาความคิดเพื่อการพัฒนางาน"เอกสารกจ
12525524/5/2552 มอ 107/1106หนังสือภายในอื่นๆโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพการเงินและการคลังเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
126255230/4/2552 มอ072/ว070หนังสือภายในอื่นๆการรับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
12725526/5/2552 มอ 024/ว 198หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
12825524/5/2552 มอ 001.3/ว 170หนังสือภายในอื่นๆสอบถามความสนใจติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
129255220/4/2552 ศธ 0524.07/480หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และแสดงผลงานทางวิชาการเอกสารสำนักบริหารวิชาการ
130255212/5/2552 มอ 102/081หนังสือภายในอื่นๆการนำเสนอวาระ และเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 5/2552เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
13125521/5/2552 50188/2552หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกัลยาณิวัฒนาเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
13225526/5/2552 มอ 024/ว 198หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ 2553เอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
13325521/5/2552 50188/2552หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกัลยาณิวัฒนาเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
134255213/5/2552 มอ 001.01/082หนังสือภายในอื่นๆการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
135255214/5/2552 มอ 099/ว10หนังสือภายในอื่นๆการติดตามการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่นเอกสารงานการเงินและบัญชี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
136255221/4/2552 ศธ 0522.05(02)/ว1771หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
137255222/4/2552 ศธ 0519.1.15(10)/75หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
138255230/4/2552 ศธ 0527.15/ว2021หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิชาการในวารสารนเรศวรพะเยาเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
13925521/5/2552 1570หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
14025521/5/2552 มอ 195/249หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
14125521/5/2552 มอ 195/255หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เอกสารสารบรรณสำนักงานเลขานุการ/สำนักวิทยบริการ
14225521/5/2552 มอ 195/251หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์วิทยากรเอกสารงานสารบรรณคณะรัฐศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์
143255213/5/2552 มอ028/ว204หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ฯเอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
14425527/5/2552 มอ 066/048หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2552เอกสารคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2552
145255218/5/2552 มอ032/417หนังสือภายในอื่นๆค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย กรณีลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
146255218/5/2552 50209/2552หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 17เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
147255218/5/2552 มอ 001.01/083หนังสือภายในอื่นๆการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
148255218/5/2552 มอ 001.01/084หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
149255218/5/2552 มอ 001.01/085หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการนำสื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ที่วิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
150255229/4/2552 ศธ 0583.01/ว 0460หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[ เอกสารทั้งหมด :750 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :25 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|