Edoc Logo ค้นหาโดย Google
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ เอกสารทั้งหมด :3487 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :117 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|- 52 -|- 53 -|- 54 -|- 55 -|- 56 -|- 57 -|- 58 -|- 59 -|- 60 -|- 61 -|- 62 -|- 63 -|- 64 -|- 65 -|- 66 -|- 67 -|- 68 -|- 69 -|- 70 -|- 71 -|- 72 -|- 73 -|- 74 -|- 75 -|- 76 -|- 77 -|- 78 -|- 79 -|- 80 -|- 81 -|- 82 -|- 83 -|- 84 -|- 85 -|- 86 -|- 87 -|- 88 -|- 89 -|- 90 -|- 91 -|- 92 -|- 93 -|- 94 -|- 95 -|- 96 -|- 97 -|- 98 -|- 99 -|- 100 -|- 101 -|- 102 -|- 103 -|- 104 -|- 105 -|- 106 -|- 107 -|- 108 -|- 109 -|- 110 -|- 111 -|- 112 -|- 113 -|- 114 -|- 115 -|- 116 -|- 117 -|

 หนังสือปีหนังสือลงวันที่เลขที่หนังสือประเภทเรื่องเอกสาร PDFเจ้าของเรื่อง
125533/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆโครงการบ้านนกนางแอ่นเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225532/2/2553 มอ950/118หนังสือภายในอื่นๆหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
325533/2/2553 มอ 740/087หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลรายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
425532/2/2553 มอ950/118หนังสือภายในอื่นๆหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
525532/2/2553 มอ 150/ว 005หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
625533/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อัชรีดา 9 กพ 53)เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
725533/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๓๕หนังสือภายในอื่นๆขอให้บรรจุรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีการประมง (รหัส 730-XXX) ไว้ในตารางสอบไล่ เทอม ๒/๒๕๕๒ และในทุกภาคการศึกษาเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
825533/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๓๕หนังสือภายในอื่นๆขอให้บรรจุรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีการประมง (รหัส 730-XXX) ไว้ในตารางสอบไล่ เทอม ๒/๒๕๕๒ และในทุกภาคการศึกษาเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
925533/2/2553 มอ 745/096หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10255328/1/2553 มอ 165/ว 054หนังสือภายในอื่นๆขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารสำนักวิจัยและพัฒนา/สำนักวิจัยและพัฒนา
11255329/1/2553 มอ พิเศษ/1223หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ show case : LMS@PSU สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนเอกสารศูนย์สื่อการเรียนรู้ มอ.หาดใหญ่
1225533/2/2553 มอ 745/097หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบปลายภาค 2/2552 (748-336, 746-101)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1325533/2/2553 มอ 740/093หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พักเรือนรับรองเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1425533/2/2553 มอ 700/097หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (ผศ.ยุพดี)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1525533/2/2553 มอ 109/177หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุม (โครงการประกวดภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการ ประจำปี 2553) เอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
1625532/2/2553 มอ 700/096หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (อ.สุจริต)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1725533/2/2553 มอ 740/093หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พักเรือนรับรองเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1825533/2/2553 มอ 704/194หนังสือภายในอื่นๆขอเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (นายลาตีฟี ยาโงะ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1925533/2/2553 มอ 700/100หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้หอพักนักศึกษาเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2025532/2/2553 มอ 280/052หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารภาควิชาพลศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์
2125531/2/2553 มอ 290/063หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้อาจารย์ สุนันต์ ทองสีนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯเอกสารโรงเรียนสาธิต/คณะศึกษาศาสตร์
2225533/2/2553 พิเศษ ว. 111/2553หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบเงื่อนไขรายวิชาที่สอบ และแบบฟอร์มนำส่งข้อสอบเอกสารคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ มอ.ปน อาคาร 16
2325533/2/2553 มอ 745/099หนังสือภายในอื่นๆส่งคำขอตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2425533/2/2553 มอ 108/พิเศษหนังสือภายในอื่นๆโครงการสัมมนาร่วมผู้ปฏิบัติงานพัสดุวิทยาเขตปัตตานี (เอกสารแนบ)เอกสารงานพัสดุ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
2525532/2/2553 มอ032/ว008หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
26255318/1/2553 ศธ0526.06/ว056หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553เอกสารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2725533/2/2553 มอ 720/062หนังสือภายในอื่นๆการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม.(เคมีประยุกต์)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2825531/2/2553 สบ.มอ. ว.008หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ สบ.มอ.เอกสารสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด หาดใหญ่
29255328/1/2553 มอ 880/ว 0503หนังสือภายในอื่นๆขอเพิ่มเติมรูปแบบการนำเสนอผลงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2เอกสารงานประชาสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
3025538/1/2553 ศธ 0521.1.03/ว 122หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันเอกสารคณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
31255320/1/2553 มอ 104/031หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จำหน่วยบัตรเข้าชมกายกรรมฟูหยางเอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
3225533/2/2553 มอ 116/045หนังสือภายในอื่นๆรายวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
3325533/2/2553 มอ 250/157หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (อามานี เจะโด)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
3425533/2/2553 มอ 250/161หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (อุรสา ทรัพย์บัว)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
3525533/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 5 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3625532/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ชินวัฒน์ 3 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3725532/2/2553 มอ 101/035หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเอกสารงานสารบรรณ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
3825533/2/2553 มอ 740/094หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อคณะกรรมการวัดคุณสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (เจริญ นา, อาซีซัน, อโนมา)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3925534/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๓๗หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๕๒เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40255328/1/2553 มอ 064/ว 0177หนังสือภายในอื่นๆการไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ "เห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน รุ่นที่ 2เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
41255329/1/2553 มอ 064/ว 0192หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม"เอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
42255329/1/2553 มอ 073.1/ว 151หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเชิงบูรณาการในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป"เอกสารคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
4325533/2/2553 มอ 120/042หนังสือภายในอื่นๆการบริการเปลชื่อหน่วยงานเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
4425534/2/2553 มอ 250/169หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณ เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
4525534/2/2553 มอ 745/100หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (746-224/226)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4625534/2/2553 มอ 745/101หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (322-271)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4725534/2/2553 มอ 745/104หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สล้าง 5-7 กพ 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4825533/2/2553 มอ 700/103หนังสือภายในอื่นๆขอมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) แทนเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4925534/2/2553 มอ 700/103หนังสือภายในอื่นๆขอมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) แทนเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5025534/2/2553 มอ 700/106หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5125534/2/2553 มอ 740/097หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (746-101/226)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5225535/2/2553 มอ 118/ว 137หนังสือภายในอื่นๆติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
53255314/10/2552 ศธ0530.10/1039หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2553เอกสารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5425533/2/2553 พิเศษ/2553หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์โพเดียม เอกสารคณะกรรมการจัดงาน By Senior 49 (นายอดัม แก้วสาเระ)
55255315/1/2553 มอ 117/175หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินปี 2551เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
5625532/2/2553 มอ 951/ว 003หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553เอกสารงานธุรการ - (ศิริพร เก้าเอี้ยน)/บัณฑิตวิทยาลัย
5725534/2/2553 มอ 129/018หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นพิธีกร (อับดุลเลาะ)เอกสารโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
5825535/2/2553 มอ 109/ว 192หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์สำรวจหลอดฟลูออเรสเซนต์และเครื่องปรับอากาศเอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
5925535/2/2553 มอ 740/105หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์กระดาษเขียนตอบเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6025535/2/2553 มอ 745/109หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุนารี,ภัทราวรรณ,เมตตา,จำเนียร,นิตยา,อารินดา 5 กพ 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6125533/2/2553 มอ 704/197หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรบรรยาย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6225539/2/2553 มอ 704/193หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้ น.ศ.เข้าจัดกิจกรรม (ร.ร.อนุบาลสาธิต)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6325535/2/2553 มอ 704/196หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์นำ น.ศ. เข้ารับการฝึกงานและส่งรายชื่อ น.ศ.(สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ) เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6425534/2/2553 มอ 704/211หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการเข้าเผ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6525534/2/2553 มอ 704/213หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากกองทุนวิจัย วข.ปน. "การศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกฯ"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6625535/2/2553 มอ 704/220หนังสือภายในอื่นๆส่งรายชื่อ น.ศ. เข้ารับการฝึกงาน (บ.เว็บไทยดีดี จ.)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6725535/2/2553 มอ 700/108หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ผศ.ดร.สุจริต ส่วนไพโรจน์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6825535/2/2553 มอ 700/109หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ.ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6925535/2/2553 มอ 704/218หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนำร่องเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7025532/2/2553 มอ 704/188หนังสือภายในอื่นๆประกาศ วทท. 29 ม.ค. 53 "ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตตำราและสื่อการสอน จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี งบประมาณ. 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7125535/2/2553 มอ 704/219หนังสือภายในอื่นๆส่งรายชื่อ น.ศ. เข้าฝึกงานเพิ่มเติม (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7225535/2/2553 มอ 120/045หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบรูไนเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
7325535/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ไพโรจน์ 8-9 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7425532/2/2553 มอ 028/ว. 058หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วม Workshop PMQA เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI" และ "อบรมผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณพ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
7525533/2/2553 มอ 704/195หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์นำ น.ศ.เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ (ศธ 0521.2.05/058 3 ก.พ. 53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7625533/2/2553 มอ066/ว013หนังสือภายในอื่นๆซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
7725532/2/2553 มอ064/0215หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติทุนพรัอมเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาอาจารย์มอ. เพื่อศึกษาในระดับป.เอก ภายในประเทศ ศึกษานอกพื้นที่ ให้แก่ผู้รับทุนต่อเนื่อง จำนวน 31 รายเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
78255329/1/2553 มอ064/0194หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนศึกษาต่อตามมาตรการการดูแลบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศให้แก่ นายเกียรติฉัตร์ แกว่นกสิกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
7925538/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ฐาปาณีย์ 12 กพ 53)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8025538/2/2553 มอ 745/117หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8125538/2/2553 มอ 700/113หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลบุคลากร (อ.รุ่นนภา แก้วทองราช)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8225538/2/2553 มอ 700/114หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลบุคลากร (อ.เกียรติฉัตร์ แกว่นกสิกรรม)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83255319/1/2553 มอ032/0058หนังสือภายในอื่นๆซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเอกสารงานธุรการกองแผนงาน/กองแผนงาน
8425538/2/2553 มอ 700/115หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50049/2553 29 ม.ค. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวทท."เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8525538/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๔๑หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าภาควิชาฯ (17-26 ก.พ.53)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8625532/2/2553 มอ 150/ว 005หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
8725538/2/2553 มอ 704/223หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.ปรีชา)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8825538/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (บุญเลิศ 9 กพ 53)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8925538/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ (อ.นภารัตน์ ไวยเจริญ)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9025532/2/2553 มอ 280/052หนังสือภายในอื่นๆตอบขอบคุณเอกสารภาควิชาพลศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์
9125533/2/2553 มอ 120/049หนังสือภายในอื่นๆAnnouncement of the consultative meeting on the Non State Actors and Local Authorities Programme for Thailandเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
9225538/2/2553 มอ 704/224หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9325538/2/2553 มอ 116/050หนังสือภายในอื่นๆส่งตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2552เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
9425539/2/2553 มอ 740/108หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิปริญญาเอก เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9525539/2/2553 มอ 740/109หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชาปริญญาโทเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9625539/2/2553 มอ 740/110หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชาปริญญาตรีเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9725539/2/2553 มอ 101/046หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเอกสารงานสารบรรณ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
9825539/2/2553 ปน0016.3/1941หนังสือภายในอื่นๆการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
9925539/2/2553 ปน0016.2/047หนังสือภายในอื่นๆอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
10025539/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๔๖หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10125538/2/2553 มอ 745/124หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุนารี 9 กพ 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10225538/2/2553 มอ 745/125หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุนารี 2-31 มีค 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10325539/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๔๓หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10425539/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๔๗หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา/เงื่อนไขและอื่นๆ (730-483 : สอบนอกตาราง)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10525534/2/2553 มอ 950/136หนังสือภายในอื่นๆการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 และข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเผยแพร่บน website ของมหาวิทยาลัยเอกสารงานหลักสูตร (เจิดจันทน์ มุณีบังเกิด)/บัณฑิตวิทยาลัย
10625535/2/2553 มอ 880/ว 0664หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดอบรมภาษาญี่ปุ่นเอกสารงานประชาสัมพันธ์/คณะศิลปศาสตร์
10725539/2/2553 มอ 704/239หนังสือภายในอื่นๆขอเพิ่มรายวิชาสอบในตารางสอบ (723-115)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10825538/2/2553 มอ 250/ว 188หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเอกสารฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์/คณะศึกษาศาสตร์
10925539/2/2553 มอ 700/-หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11025535/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ แบบ 2 ปีการศึกษา 2550-2552เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
11125535/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนจากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2548-2550เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
11225539/2/2553 มอ 250/192หนังสือภายในอื่นๆขอเทียบโอนรายวิชา (อุรสา)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
11325539/2/2553 มอ 125/ว 033หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์เอกสารฝ่ายสนับสนุนบริหาร (หน่วยสารบรรณ)/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
11425539/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วิไลรัตน์ 12 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11525538/2/2553 มอ 704/235หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ เรื่อง เสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สุกัลยา บริสุทธิ์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11625539/2/2553 มอ 704/226หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้ น.ศ.เข้ารับการฝึกงาน (บ.รวมสุวรรณ จ.)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11725539/2/2553 มอ 745/129หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เมตตา 16 กพ 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11825538/2/2553 มอ 704/234หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ เรื่อง เสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (อุษณีย์ อภิบาลแบ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11925533/2/2553 มอ 704/200หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้ น.ศ.เข้าจัดกิจกรรม (ศธ 0521.2.05/054 2 ก.พ. 53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12025538/2/2553 50062/2553หนังสือภายในอื่นๆแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
12125539/2/2553 มอ 704/231หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 18/2553 8 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2552"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12225539/2/2553 มอ 745/130หนังสือภายในอื่นๆขอให้คณะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12325539/2/2553 มอ 720/080หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (722-273)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12425539/2/2553 มอ 720/079หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (721-595,723-443/455,724-441,727-511)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12525531/2/2553 มอ 955/095หนังสือภายในอื่นๆติดตามการส่งวิทยานิพนธ์ภายใน 6 เดือน หลังสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
12625531/2/2553 มอ 001.8/50015หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 3 คณะวิทย์ฯ (24 กพ 53)เอกสารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
127255310/2/2553 มอ950/ว024หนังสือภายในอื่นๆทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
12825538/2/2553 มอ 704/232หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ เรื่อง เสนอหลักสูตร ปร.ด.สาขาพอลิเมอร์ฯ หลักสูตรปรับปรุงเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12925538/2/2553 มอ 704/233หนังสือภายในอื่นๆแจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ เรื่อง เสนอหลักสูตร วท.ม. สาขาพอลิเมอร์ฯ หลักสูตรปรับปรุงเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130255310/2/2553 มอ 745/131หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131255310/2/2553 มอ950/ว024หนังสือภายในอื่นๆทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
132255310/2/2553 มอ 250/196หนังสือภายในอื่นๆขอเทียบโอนรายวิชา (อามานี)เอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
133255310/2/2553 มอ 704/240หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ วข.หาดใหญ่ ประจำปี 2553 งวดที่ 1 (อ.จารุวรรณ/สมบัติของฟิล์มยีสต์ที่แยกได้จากห่อไม้ดอง)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134255310/2/2553 มอ 704/247หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ วข.หาดใหญ่ ประจำปี 2553 งวดที่ 1 (อ.สมหมาย/การศึกษาปริมาณเวตอนในบ้านเรือนพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลาฯ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135255310/2/2553 มอ 704/248หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ วข.หาดใหญ่ ประจำปี 2553 งวดที่ 1 (อ.ณฐินี/การผลิตโฟมยางชนิดนาโนคอมโพสิทจากยางธรรมชาติอิพอกไซต์เบลนด์ฯ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13625538/2/2553 มอ 162/ว154หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคใต้เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
137255310/2/2553 มอ 704/249หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ วข.หาดใหญ่ ประจำปี 2553 งวดที่ 1 (อ.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย/ผลของอุณหภูมิและประวัติอุณหภูมิการวัลคาไนซ์ยางหนาต่อสมบัติของยางฯ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138255310/2/2553 มอ 704/250หนังสือภายในอื่นๆทุนวิจัยของ รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ (เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ชนิดทนทานต่อความร้อนฯ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139255310/2/2553 ค50071/2553หนังสือภายในอื่นๆมอบอำนาจการอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
14025539/2/2553 มอ 002/088หนังสือภายในอื่นๆการเข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
141255310/2/2553 นร0205.02/ว143หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
142255310/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๔๙หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงลักษณะวิชา/เงื่อนไขและอื่นๆ (730-383 ขอสอบนอกตาราง)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143255310/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 คณะวททเอกสารแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144255310/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๐หนังสือภายในอื่นๆเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมงเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145255310/2/2553 มอ 704/251หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการวิจัยของ อ.สุพัฒน์ (นิเทซวิทยาบางประการและการประมงหอยหวาน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146255310/2/2553 มอ 704/252หนังสือภายในอื่นๆแนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการวิจัยของ อ.เศวต (การพัฒนาอาหารหอยหวาน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147255310/2/2553 มอ 704/253หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 19/2553 9 ก.พ.53 "แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างคณะฯ ประจำปี 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148255310/2/2553 มอ 704/255หนังสือภายในอื่นๆเปลี่ยนแปลงจำนวนรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2554เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149255310/2/2553 มอ 700/128หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150255310/2/2553 มอ 700/125หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลประกันสังคมของผู้ประกันตน (น.ส.รัชนี เต๊เอียดหยอ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151255311/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๑หนังสือภายในอื่นๆขอจัดสอบนอกตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152255311/2/2553 มอ 102/ว 025หนังสือภายในอื่นๆการนำเสนอวาระและเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2/2553เอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
153255315/1/2553 มอ 705/023หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกคำสั่ง ที่ มอ 290/020 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน (รอบสอง) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2553 และขออนุมัติเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ และขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณให้คณะกรรมการตามระเบียบการเงินฯเอกสารงานนโยบายและแผน/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15425538/2/2553 มอ 350(20)/007หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัตินักวิชาการในสังกวัดปฏิบัติราชการ ณ หน่วยระบาดวิทยา (อภิรดี)เอกสารหน่วยระบาดวิทยา/คณะแพทยศาสตร์
155255311/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๓หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบวิชา 730-383เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156255310/2/2553 มอ 117/028หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
157255311/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆแจ้งจำนวนผู้ร่วมเดินทางอบรม Workshop PMQA ;yomuj 16 กพ และ 2 มีค 53เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158255311/2/2553 มอ 001.3/ว 051หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับของ QS Rankingเอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
159255311/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๔หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลเพื่อใช้บริการแปลชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160255311/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๔หนังสือภายในอื่นๆส่งข้อมูลเพื่อใช้บริการแปลชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161255311/2/2553 มอ 001.02/042หนังสือภายในอื่นๆขอส่งกำหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
162255311/2/2553 มอ 745/131หนังสือภายในอื่นๆขอปิดรายวิชา (746-114, 747-431)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163255312/2/2553 มอ 102/ว.026หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทักษะการสะท้อนผล / ให้คำปรึกษาและการสอนงาน เพื่อสอบทานผลการปฏิบัติงาน (9 มีค 53 ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษย์)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164255311/2/2553 มอ 250/ว.200หนังสือภายในอื่นๆแบบฟอร์มการขอย้ายคณะเอกสารฝ่ายวิชาการ/คณะศึกษาศาสตร์
16525538/2/2553 มอ 073.1/ว 155หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (วราภรณ์ 23-24 กพ 53)เอกสารคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาสุขภาวะกายและจิต สนอ.หญ
166255312/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาประมงเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167255312/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๖หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเส้นทางและเวลาการใช้รถยนต์ไปราชการเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168255319/1/2553 วช 0005/ว433หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง วช:ทางออกปัญหาการติดเกมเอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
169255312/2/2553 มอ102/022หนังสือภายในอื่นๆการแจ้งขึ้นทะเบียนและการแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
170255322/1/2553 ศธ 0559/ว273หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันราชภัฏ 53 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553เอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
171255326/1/2553 วท 0204.2/ว5300524หนังสือภายในอื่นๆรับสมัครโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17225531/2/2553 สสส.06/595/2553หนังสือภายในอื่นๆการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2553เอกสารสำนักงานกองทุนสนับนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
173255312/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๗หนังสือภายในอื่นๆขอจัดสอบนอกตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17425532/2/2553 มอ 117/204หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตามโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเรียนต่างท้องที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ให้กับผู้รับทุนปี 2551 จำนวน 16 รายเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
175255312/2/2553 มอ 001.3/ว 052หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ครั้งที่ 2)เอกสารสารบรรณสำนักงานประกันคุณภาพ/สำนักงานประกันคุณภาพ
176255312/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการฯเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177255312/2/2553 มอ 700/130หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (สุนารี สุวรรณโร)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178255312/2/2553 มอ 700/131หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50074/2553 11 ก.พ. 53 "จ้างลูกจ้างชั่วคราวในโครงการ" (รัชนี เต๋เอียดหยอ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179255312/2/2553 มอ 704/275หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท.21/2553 11 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : นโยบายและแนวทางการจัดการสำหรับการเรียนการสอนในคณะวทท.เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180255310/2/2553 มอ 950/ว.025หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วม Workshop การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ มคอ. 2)เอกสารงานหลักสูตร (เจิดจันทน์ มุณีบังเกิด)/บัณฑิตวิทยาลัย
181255312/2/2553 มอ 700/125หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลบุคลากร (รัชนี เต๋เอียดหยอ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182255325/1/2553 มชว.0062ว./2553หนังสือภายในอื่นๆมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนผู้ช่วยวิจัยตามโครงการวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)เอกสารมหาวิทยาลัยชินวัตร
183255312/2/2553 มอ 704/267หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้ น.ศ.เข้ารับการฝึกงาน (บ.ศรีเอตุส คอร์โปเรชั่น จ.)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184255312/2/2553 มอ 704/266หนังสือภายในอื่นๆส่งรายชื่อ น.ศ. เข้ารับการฝึกงาน (ศธ 0521.2.05/080 10 ก.พ. 53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185255312/2/2553 มอ 704/276หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 22/2553 11 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2552 ค่าย 2"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18625533/2/2553 วช 0005/ว 832หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2553เอกสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
187255315/1/2553 ศธ 57 1400/ว 330หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
188255319/1/2553 ศธ 5814./28/2553หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18925533/2/2553 มอ /066/008หนังสือภายในอื่นๆขอรายละเอียดรายงานผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสำหรับรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเอกสารงานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา
19025538/1/2553 มศป.0402/216หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ และสมัครสมาชิกเอกสารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
19125532/2/2553 มอ 740/088หนังสือภายในอื่นๆขอนำ Professor Dr.Claudia KummerlÖwe เข้าพบเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192255315/2/2553 มอ 704/283หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 24/2553 12 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวทท."เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193255315/2/2553 มอ 704/283หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 24/2553 12 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวทท.เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194255315/2/2553 มอ 704/280หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์กรมธรรม์เพื่อใช้ในการฝึกงานของ น.ศ. เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195255315/2/2553 มอ 704/284หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 23/2553 12 ก.พ.53 "แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบปลายภาค และคณะกรรมการประสานงานส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196255315/2/2553 มอ 700/137หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุมัติลาไปดูงาน ณ ต่างประเทศ (ดร.จันธิรา แก้วศรีทอง)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19725538/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร ประจำปีการศึกษา 2552เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
198255318/2/2553 มอ 700/135หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 26/2553 12 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศสตร์ เคมี ฃีววิทยา และฟิสิกส์"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19925539/2/2553 มอ 026/ว 070หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2552เอกสารงานสวัสดิการ/กองการเจ้าหน้าที่
200255315/2/2553 มอ 700/134หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 25/2553 12 ก.พ.53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201255315/2/2553 มอ 740/130หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เสาวนีย์ 20 กพ 53)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202255315/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (บุญเลิศ,ผกามาส,พักตรา,เจริญ นาคะ,อาซีซัน,อดิศัย 16 กพ 53)เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203255315/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (มารีย๊ะ 19 กพ 53)เอกสารหน่วยคลัง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204255315/2/2553 มอ 704/285หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (อามานี เจะโต)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205255315/2/2553 มอ 700/138หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 50080/2553 12 ม.ค. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวทท. เพิ่มเติม"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206255315/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตใช้ห้องบรรยาย 1 (51B302) (17 กพ 53)เอกสารนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
207255315/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆสถานที่สำหรับอาจารย์แผนกวิชาพรีคลินิก (อาคาร 51B ชั้น 3 ใกล้ห้องพัก นศ แพทย์)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208255315/2/2553 มอ 023/ว 080หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
209255315/2/2553 มอ 700/134หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 25/2553 12 ก.พ.53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210255312/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมตามข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) (ผศ.ดร.ซุกรี)เอกสารกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
211255316/2/2553 มอ 704/282หนังสือภายในอื่นๆยืนยันส่งรายชื่อ น.ศ. เข้าฝึกงาน (ศธ 0521.2.05/084 12 ก.พ.53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212255316/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๕๙หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาประมง และผู้เข้าร่วมเสวนาเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213255316/2/2553 มอ106/300หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
214255315/2/2553 มอ 195/ว 128หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเอกสารงานสารบรรณคณะรัฐศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์
215255315/2/2553 มอ 120/056หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้ในใจไปเรียน Intensive Short Course ที่ MUเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
216255315/2/2553 มอ 195/141หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาขอย้ายคณะ (มะดารี สาแม็ง)เอกสารงานสารบรรณคณะรัฐศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์
21725534/2/2553 มอ 720/068หนังสือภายในอื่นๆขยายเวลาโครงการวิจัย เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21825538/2/2553 มอ 720หนังสือภายในอื่นๆขอขยายเวลาในการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์
21925532/2/2553 มอ 001.8/ว 50019หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบค้นสิทธิบัตรเอกสารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มอ.ปน
220255316/2/2553 มอ 710/113หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (712-531)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221255317/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ชลธี 19 กพ53)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222255316/2/2553 มอ 704/295หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคระห์สั่งซื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223255311/2/2553 มอ064/ว0244หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
22425534/2/2553 มอ 166/ว227หนังสือภายในอื่นๆเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2553 รอบที่ 2เอกสารงานสารบรรณ/สำนักวิจัยและพัฒนา
225255317/2/2553 มอ 704/307หนังสือภายในอื่นๆขอบ้านพักรับรอง (คุณไพโรจน์ ศิริมนตราภรณ์ 19 - 20 ก.พ. 53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226255317/2/2553 มอ 704/305หนังสือภายในอื่นๆขอส่ง น.ศ.เข้ารับการฝึกงาน (บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227255317/2/2553 มอ 704/304หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้ น.ศ.เข้ารับการฝึกงาน (กรมการจัดหางาน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228255317/2/2553 มอ 704/304หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้ น.ศ.เข้ารับการฝึกงาน (กรมการจัดหางาน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229255316/2/2553 มอ 150/ว 006หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
230255317/2/2553 มอ 023/ว 089หนังสือภายในอื่นๆการเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือที่มีลักษณะเป็นบทหนึ่งของตำราหรือหนังสือเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
231255317/2/2553 มอ 023/ว 088หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาในการส่งผลงานทางวิชาการที่ให้แก้ไขหรือส่งเพิ่มเติมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
232255317/2/2553 มอ 101/063หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเอกสารงานสารบรรณ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
233255317/2/2553 มอ 704/306หนังสือภายในอื่นๆยืนยันรายชื่อ น.ศ.เข้าฝึกงาน (ศธ 0521.2.05/088 16 ก.พ.53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
234255316/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (จันธิรา 17 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
235255312/1/2553 มอ 117/230หนังสือภายในอื่นๆขอเข้าพบผู้บริหาร และนักวิจัยเพื่อช่วยพลักดันงานวิจัยในวิทยาเขตปัตตานีเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
23625533/2/2553 ศธ 0529/ว582หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4เอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
237255317/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุจิต,ศศิมา 23 กพ 53)เอกสารหน่วยพัสดุ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238255316/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ธำรงค์ 4 มีค 53)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
239255317/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อมมี 17 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240255317/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (พิสิฐ์พงษ์, ไมล์ 18 กพ 53)เอกสารศูนย์เครื่องมือกลาง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241255315/2/2553 มอ 023/ว 080หนังสือภายในอื่นๆการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
242255318/2/2553 มอ 704/310หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
243255318/2/2553 มอ 704/310หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244255318/2/2553 มอ 700/151หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการ ณ หน่วยระบาดวิทยา (ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245255318/2/2553 มอ 700/151หนังสือภายในอื่นๆการขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการ ณ หน่วยระบาดวิทยา (ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246255318/2/2553 มอ 700/150หนังสือภายในอื่นๆการขอความอนุเคระห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ชลธี / ผศ.ดร.วิไลรัตน์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
247255317/2/2553 มอ 023/ว 088หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาในการส่งผลงานทางวิชาการที่ให้แก้ไขหรือส่งเพิ่มเติมเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
248255317/2/2553 มอ 023/ว 089หนังสือภายในอื่นๆการเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือที่มีลักษณะเป็นบทหนึ่งของตำราหรือหนังสือเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
249255310/2/2553 มอ 106/319หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปัตตานีเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
250255329/1/2553 มอ 014/ว119หนังสือภายในอื่นๆขอให้เจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานดูแลการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินรายได้ให้จัดกลุ่มค่าใช้จ่ายตามชื่อบัญชีในระบบ GFMISเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
25125538/2/2553 มอ 002/085หนังสือภายในอื่นๆการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
252255316/2/2553 มอ 012/203หนังสือภายในอื่นๆตอบข้อหารือค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
253255316/2/2553 มอ 012/203หนังสือภายในอื่นๆตอบข้อหารือค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
25425538/2/2553 มอ 002/082หนังสือภายในอื่นๆการกำหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหารเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
255255319/2/2553 มอ 700/152หนังสือภายในอื่นๆขอให้เสนอชื่อกรรมการประจำคณะฯ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
256255319/2/2553 มอ 745/142หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อภิรดี 16 กพ - 16 มีค 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
257255319/2/2553 มอ 109/ว 273หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งพื้นที่เข้าประกวดภูมิทัศน์เอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
258255318/2/2553 มอ ๗๓๑/๐๖๖หนังสือภายในอื่นๆขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับ นศ.มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 49เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259255319/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอข้อมูลรายวิชา AP Program (ห้องเรียนวิทย์ฯ)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260255319/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกน้ำมันเบนซินเอกสารแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261255319/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆแจ้งชื่อเข้าร่วม Workshop การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ มคอ.2)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
262255319/2/2553 มอ 006/2553หนังสือภายในอื่นๆขอบ้านพักรับรอง (เพิ่มศักดิ์ และทีมงาน 25-26 กพ 53)เอกสารพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
263255310/2/2553 มอ 016/ว355หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการประเมินเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
264255319/2/2553 มอ 159/ว 066หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมเอกสารหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
265255316/2/2553 มอ 150/ว 006หนังสือภายในอื่นๆประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ศูนย์คอมพิวเตอร์
266255319/2/2553 มอ 745/149หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (746-451)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26725531/2/2553 มอ 121/028หนังสือภายในอื่นๆขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ "การเปิดรับโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำเพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนในการจัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติเดในกลุ่มเยาวชนเอกสารกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
268255318/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (จรีรัตน์ 3-6 มีค 53)เอกสารแผนกวิชาเคมี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
269255317/2/2553 มอ 740/160หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ณัฐพงษ์ 3-7 มีค 53)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
270255316/2/2553 มอ 012/203หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกหน้าที่ 2 มอ 012/203 โดยใช้ฉบับนี้แทนเอกสารงานธุรการ/กองคลัง
271255322/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วาสนา,ธำรงค์,สมรัตน์,มารีย๊ะ 23 กพ 53)เอกสารงานนโยบายและแผน/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
272255322/2/2553 มอ 023/ว 095หนังสือภายในอื่นๆการปรับระดับตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
273255322/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบวิจัย 14.1 การขอเพิ่มนักวิจัย ของโครงการวิจัยฯ กองทุนคณะฯ (ผศ.ดร.สุจรรยา)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
274255318/2/2553 มอ 290/083หนังสือภายในอื่นๆขอขอบคุณเอกสารโรงเรียนสาธิต/คณะศึกษาศาสตร์
275255318/2/2553 มอ 028/ว 093หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีหัวหน้าภาค ครั้งที่ 25เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
27625532/10/2552 มอ 707/031หนังสือภายในอื่นๆแจ้งค่าบริการวิชาการศูนย์เครื่องมือกลางเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
277255317/2/2553 มอ066/ว015หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมอ.วิชาการ ประจำปี 2553เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
278255322/2/2553 มอ 001.01/033หนังสือภายในอื่นๆระบบส่งเกรดและสารสนเทศเพื่อรองรับอาจารย์พิเศษเอกสารกองธุรการ(สารบรรณวิทยาเขต) วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
279255322/2/2553 มอ 745/151หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เมตตา 4 มีค 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
280255322/2/2553 มอ 720/095หนังสือภายในอื่นๆขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม (722-334)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28125533/2/2553 มอ 120/061หนังสือภายในอื่นๆEDUCATION VISIT TO YOUR UNIVERSITY AT DEPARMENT OF TECHNOLOGY INDUSTRY, POLYMER SCIENCE AND EDU. EVALUATION AND RESEARCHเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
282255322/2/2553 มอ 704/320หนังสือภายในอื่นๆการพิจารณาตั้งมาตรการในการกำหนดเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติขยายส่งวิทยานิพนธ์ น.ศ.ป.โท (ฮาสลิน เด่นชีวา)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
283255322/2/2553 มอ 704/321หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 27/2553 22 ก.พ. 53 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กับ Universiti Malaysia Terengganu ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284255322/2/2553 มอ 704/322หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พักและขอลดหย่อนค่าที่พักสำหรับ น.ศ. (ม.ศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
285255322/2/2553 มอ 704/323หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์สำหรับ รับ - ส่ง คณาจารย์และน.ศ. (ม.ราชภัฎนครปฐม)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
286255323/2/2553 มอ 704/324หนังสือภายในอื่นๆการนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเปิดสอนที่วิทยาเขตปัตตานีเอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
287255323/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสถานที่เข้าอบรม Web Online ระบบ GFMIs (สุจิต)เอกสารหน่วยพัสดุ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288255323/2/2553 มอ 704/328หนังสือภายในอื่นๆรายงานผลการปฏิบัติงานของนางสาวสุรีย์ หนูพรมเอกสารหน่วยคลัง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289255317/2/2553 07001/104หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมงานสัปดาห์นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมไทยเอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
290255323/2/2553 มอ 023/ว 100หนังสือภายในอื่นๆจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
29125538/2/2553 มอ 104/037หนังสือภายในอื่นๆส่งสติ๊กเกอร์ "ประโยชน์ของเพื่อมนุย์เป็นกิจที่หนึ่ง"เอกสารงานประชาสัมพันธ์/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
292255323/2/2553 มอ 704/330หนังสือภายในอื่นๆส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
293255323/2/2553 มอ 704/329หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่นั่งเข้าศึกษา พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
294255322/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์พื้นที่ใน server เพื่อการเผยแพร่เวปไซต์เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
295255317/2/2553 มอ 950/ว 028หนังสือภายในอื่นๆขอทราบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบกำหนดการปรับปรุงก่อนการเปิดสอนในปีการศึกษา 2553เอกสารงานหลักสูตรปน. - (นิรมล สุไลมาน)/บัณฑิตวิทยาลัย
296255323/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาประมงเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297255318/2/2553 มอ 745/154หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมสำหรับสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ห้องบุหงาส่าหรี)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
298255322/2/2553 มอ025/0852หนังสือภายในอื่นๆการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยเอกสารงานวินัยและนิติการ/กองการเจ้าหน้าที่
299255322/2/2553 มอ 955/123หนังสือภายในอื่นๆทวงผลการเรียนนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (คณะวทท) (วิชา 721-511)เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
300255322/2/2553 มอ 023/ว 095หนังสือภายในอื่นๆการปรับระดับตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
301255323/2/2553 ศธ0526.07/ว4หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
302255323/2/2553 มอ 116/073หนังสือภายในอื่นๆข้อมูลผลการเรียน และตัวชี้วัดผลิตภาพดานการผลิตบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
303255323/2/2553 มอ 955/128หนังสือภายในอื่นๆส่งใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553เอกสารสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
304255323/2/2553 มอ 840/568หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สุจริจ)เอกสารการจัดการศึกษา/คณะอุตสาหกรรมเกษตร
305255319/2/2553 มอ 704/335หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบวิจัย 14.1 การขอเพิ่มนักวิจัย ของโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.สุจรรยา)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306255324/2/2553 มอ 333หนังสือภายในอื่นๆทุนวิจัยของ รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307255322/2/2553 มอ 700/156หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลบุคลากร กลับเข้าปฏิบัติงาน (อนิรุทธิ์ ผลอ่อน 1 มิย 53)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308255324/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุชาดา และบุคคลที่ไปร่วมประชุม 28 กพ - 2 มีค 53)เอกสารเลขานุการคณะ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309255317/2/2553 มอ 704/337หนังสือภายในอื่นๆขอทราบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบกำหนดการปรับปรุงก่อนการเปิดสอนในปีการศึกษา 2553เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310255322/2/2553 มอ 704/338หนังสือภายในอื่นๆทวงผลการเรียนนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311255319/2/2553 มอ 704/339หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าสอบวิทยานิพนธ์ เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31225534/2/2553 มอ 118/189หนังสือภายในอื่นๆส่งสรุปผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2544 ของจังหวัดปัตตานีเอกสารกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
313255319/2/2553 มอ 700/157หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมเดินทางไปต่างประเทศ (สุนารี 23-27 กพ 53 ณ ปท.มาเลเซีย)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314255323/2/2553 มอ 109/301หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการขอที่พัก (เกียรติฉัตร)เอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
315255323/2/2553 มอ 109/300หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการขอที่พัก (รุ่งนภา)เอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
316255323/2/2553 มอ 109/299หนังสือภายในอื่นๆแจ้งผลการขอที่พัก (ประวิทย์)เอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
317255323/2/2553 มอ 023/ว 100หนังสือภายในอื่นๆจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเอกสารงานบริหารงานบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
318255318/2/2553 มอ 012/ว212หนังสือภายในอื่นๆการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552 หรือก่อนนี้เอกสารงานธุรการ/กองคลัง
319255325/2/2553 มอ 700/158หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย ขออนุญาตไปต่างประเทศ (วีรยา,สล้าง,อัตชัย,นิฟาตะมะห์,อารีนา 9-11 มีค 53)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
320255325/2/2553 มอ 700/159หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (นูรอัยนี 15 เมย - 5 พค 53)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
321255325/2/2553 มอ 700/160หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (ภัทราวรรณ 24-25 กพ 53)เอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322255325/2/2553 มอ 740/180หนังสือภายในอื่นๆเสนอรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฯเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323255325/2/2553 มอ 704/344หนังสือภายในอื่นๆขอแจ้งชื่อบุคลากรเข้าร่วมเสวนาและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาประมง (ธำรงค์, สุมิตา,มูฮัมหรัดซอบรี (นศ))เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
324255325/2/2553 พม0505/ว6905หนังสือภายในอื่นๆการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
325255325/2/2553 มอ 704/345หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนผันการสอบไล่ (นายซายูตี กาเกาะ รหัสนักศึกษา 5120310045) เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
326255325/2/2553 มอ 704/346หนังสือภายในอื่นๆขอผ่อนการสอบไล่ (นส.สีตีอาดีเส๊าะ มะแซ รหัส นศ 5120310262)เอกสารหน่วยกิจการนักศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
327255325/2/2553 มอ 862/048หนังสือภายในอื่นๆขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป(สารบรรณคณะวิทยาการสื่อสาร)/คณะวิทยาการสื่อสาร
328255325/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (วรรณชไม,นุกูล,สายฝน,สมศักดิ์,สุภาพร 26 กพ 53)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
329255319/2/2553 มอ 500/ว 0278หนังสือภายในอื่นๆเชิญส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6เอกสารงานฝึกอบรม/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
330255325/2/2553 มอ 270/0353หนังสือภายในอื่นๆขออนุญาตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 721-231 หลักเคมีอินทรีย์ เอกสารภาควิชาการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์
331255324/2/2553 มอ 120/068หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2553เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
332255325/1/2553 มอ 700/068หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้หอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33325533/2/2553 มอ 700/100หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้หอพักนักศึกษาเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
334255318/2/2553 มอ 064/ว 305หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาเอกสารงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
335255316/2/2553 มอ 073.1/ว 178หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการจัดโครงการ แลกเปลี่นเรียนร้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเชิงบูรณาการในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปเอกสารคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาสุขภาวะกายและจิต
336255316/2/2553 มอ 073.1/ว 172หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนการจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเชิงบูรณาการในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปเอกสารคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาสุขภาวะกายและจิต สำนักงานอธิการบดี
337255323/2/2553 มอ066/024หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมงานมอ.วิชาการ ประจำปี 2553 ให้แก่ วิทยาเขตปัตตานีและสุราษฎร์ธานีเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
338255322/2/2553 มอ066/ว022หนังสือภายในอื่นๆการจัดงานมอ.วิชาการ ประจำปี 2553เอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
339255323/2/2553 มอ 110/043หนังสือภายในอื่นๆกำหนดการตรวจสุขภาพของบุคลากรในเดือน มีนาคม 2553เอกสารฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
340255326/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆอนุมัติทุนสนับสนุนการไปเสนองานของ นศ.ปริญญาตรีเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
341255326/2/2553 มอ 700/164หนังสือภายในอื่นๆแจ้งข้อมูลบุคลากร (กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ อ.ภ.คณิต)เอกสารสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
342255325/2/2553 มอ 704/350หนังสือภายในอื่นๆทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ปี 2553เอกสารงานบริการการศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
343255326/2/2553 มอ 700/165หนังสือภายในอื่นๆขอให้สั่งการแทนคณบดีกรณีจำเป็นและเร่งด่วนเอกสารหน่วยการเจ้าหน้าที่/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
344255326/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อิสระ 4-7 มีค 53)เอกสารแผนกวิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
345255326/2/2553 มอ 745/176หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุนารี 10 มีค - 9 เมย 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34625532/3/2553 มอ 700/167หนังสือภายในอื่นๆประกาศ วทท. 25 ก.พ. 53 "ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่าง ประจำปี 2552 คณะวทท." (อัมรินทร์ ทองหวาน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34725532/3/2553 มอ 704/351หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้สนใจไปเรียน Intensive Short Course ที่ MU (อ.สายฝน สิทธิมมงคล)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
348255326/2/2553 มอ 745/176หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สุนารี 10 มี.ค. - 6 เม.ย.53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349255325/2/2553 มอ 118/194หนังสือภายในอื่นๆการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงปม.จังหวัด ประจำปี งปม.2553เอกสารกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
350255326/2/2553 มอ 740/199หนังสือภายในอื่นๆการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35125532/3/2553 มอ 101/077หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเอกสารงานสารบรรณ/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
35225533/3/2553 มอ 704/352หนังสือภายในอื่นๆยืนยันการเข้าฝึกงานของนักศึกษา (ศูนย์เครื่องมือกลางวิทยาศาสตร์ วข.หาดใหญ่)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35325532/3/2553 ศป 53/0303หนังสือภายในอื่นๆการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับน.ศ. มหาวิทยาลัยเอกสารSoutheast Aisan Fishertes Development Center Training Department
35425538/3/2553 ศธ 0032(11)/2403หนังสือภายในอื่นๆนักศึกษาฝึกงาน เอกสารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
355255326/2/2553 ธอท.(ทม)194/2553หนังสือภายในอื่นๆการรับน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกสารธนาคารอิสลาม
35625532/3/2553 มอ 745/182หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติไปราชการ (อ.จำเนียร,อ.ภัทราวรรณ,อ.เมตตา,อ.นิตยา,อ.อารินดา 24 มี.ค.53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
357255326/2/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ.นิรัติศัย 4 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35825532/3/2553 มอ 028/ว 113หนังสือภายในอื่นๆเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ"เอกสารงานพัฒนาและฝึกอบรม/กองการเจ้าหน้าที่
35925532/3/2553 มอ950/ว042หนังสือภายในอื่นๆขอสำรวจความต้องการทุนผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
36025533/3/2553 มอ 700/171หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง วทท. 28/2553 3 มี.ค. 53 "แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หน.ภาคยางฯ"เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36125533/3/2553 มอ 720/116หนังสือภายในอื่นๆสนใจไปเรียน Intensive short course ที่ MUเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36225533/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๘๒หนังสือภายในอื่นๆการใช้พื้นที่ปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36325533/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๘๓หนังสือภายในอื่นๆการใช้พื้นที่ปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36425533/3/2553 มอ 720/114หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้สนใจไปเรียน Intensive short Course ที่ MUเอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36525533/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขอเบิกของที่ระลึก (โครงการทัศนศึกษาฯ)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36625533/3/2553 มอ 109/ว 330หนังสือภายในอื่นๆขอส่งรายงานการประชุมและพิจารณารับรองรายงานการประชุมเอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
36725532/3/2553 008/2553หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือจองหอพักเอกสารพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36825533/3/2553 มอ 116/079หนังสือภายในอื่นๆการส่งผลการเรียนผ่าน Web ภาค 2/2552เอกสารงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
36925533/3/2553 มอ 704/353หนังสือภายในอื่นๆขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ น.ศ.เข้าฝึกงาน (ศธ 0521.2.05/พิเศษ 26 ก.พ. 53)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37025533/3/2553 มอ950/250หนังสือภายในอื่นๆการอนุมัติส่งวิทยานิพนธ์ช้ากว่าระเบียบฯกำหนดเป็นกรณีพิเศษเอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
37125533/3/2553 มอ950/247หนังสือภายในอื่นๆหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
37225532/3/2553 มอ950/ว042หนังสือภายในอื่นๆขอสำรวจความต้องการทุนผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553เอกสารหน่วยสารบรรณบว./บัณฑิตวิทยาลัย
37325534/3/2553 มอ 704/363หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อผู้สนใจไปเรียน Intensive Short Course ที่ MU (เพิ่มเติม) เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
374255325/2/2553 วท 0304/2944หนังสือภายในอื่นๆการรับ น.ศ.งานภาคฤดูร้อนเอกสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
37525533/3/2553 มอ 118/ว207หนังสือภายในอื่นๆสรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดเอกสารกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
376255325/2/2553 มอ 820/ว023หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสาร/
377255317/2/2553 ศธ 0527.07.01/ว0343หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสนมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเอกสารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร
37825534/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆตอบรับการเข้าศึกษาดูงานเอกสารบ.โรงเส้นหมี่ซอเฮง จ.
37925534/3/2553 มอ 720/118หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนเวลาการส่งเกรดวิชา 721-475เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
380255326/2/2553 มอ 720/111หนังสือภายในอื่นๆขอเลื่อนกำหนดการส่งผลการเรียน 721-477เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
381255325/2/2553 มอ 166/ว368หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2/2553เอกสาร/
382255326/2/2553 มอ024/987หนังสือภายในอื่นๆขอยกเลิกการติดรุปถ่ายในหนังสือรับรองภาษาอังกฤษเอกสารงานทะเบียนประวัติ/กองการเจ้าหน้าที่
38325535/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๘๕หนังสือภายในอื่นๆรายวิชา AP Programเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
384255325/2/2553 มอ 028/ว 108หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เอกสารสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่/กองการเจ้าหน้าที่
385255322/2/2553 มอ064/314หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาอาจารย์มอ. เพื่อศึกษาในระดับป.เอก ภายในประเทศ ประจำปี 2552 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/ปีการศึกษา 2552 อ.ชุมพร หนูเมืองเอกสารงานสารบรรณ/กองบริการการศึกษา
386255318/2/2553 ศธ 0524.11/223หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
38725535/2/2553 วธ0404/471หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเอกสารกรมศิลปากร
38825534/3/2553 มอ 500/ว 0332หนังสือภายในอื่นๆขอส่งสรุปรายงานการประชุม เรื่อง การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตยางธรรมชาติ เทคโนโลยีและการจัดการเอกสารหน่วยวิเทศสัมพันธ์/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
389255315/2/2553 ศธ6394(8)/ว.058หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8เอกสารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
390255322/2/2553 มอ 052/996หนังสือภายในอื่นๆพิจารณานโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพเอกสารกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
391255319/2/2553 มอ 052/993หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพเอกสารกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่
39225535/3/2553 มอ 700/175หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (รัตติกานต์/ศุภพงศ์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39325535/3/2553 มอ 745/201หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พัก (4 มี.ค. - 7 เม.ย.53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39425535/3/2553 มอ 117/725หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมคณะวทท. (9 มี.ค. 53)เอกสารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
39525539/2/2553 กก 0511/ว 108หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเอกสารสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
396255311/2/2553 ED 0811/2010หนังสือภายในอื่นๆขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว Eduzones Expo 2010 และสัมมนาทิศทางการตลาดอุดมศึกษาไทยและผลสำรวจออนไลน์เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมปลายเอกสารบริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด
397255320/1/2553 ศธ 0527.20/ว 210หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเอกสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
39825538/3/2553 มอ 740/209หนังสือภายในอื่นๆขอความอนุเคราะห์ที่พักเรือนรับรองเอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39925538/3/2553 มอ106/450หนังสือภายในอื่นๆแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทักษะการสะท้อนผลฯเอกสารงานการเจ้าหน้าที่/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
40025538/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๘๗หนังสือภายในอื่นๆแจ้งชื่อผู้ร่วมประชุม" กรองมาตรฐานคุณวุฒิฯ" 16 มี.ค.53 (อ.ชินวัฒน์)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40125538/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๙๒หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกน้ำมันเบนซิน 91 จำนวน 60 ลิตรเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40225538/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๙๓หนังสือภายในอื่นๆขอให้จัดทำหนังสือขอที่พักและลดอัตราค่าที่พักสำหรับ นศ.ฝึกงานเอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40325538/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๙๔หนังสือภายในอื่นๆขอให้จัดทำหนังสือส่งตัว นศ.ปี 3 ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40425538/3/2553 มอ ๗๓๑/๐๙๕หนังสือภายในอื่นๆขอให้จัดทำหนังสือส่งตัว นศ.ปี 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552เอกสารภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40525533/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติไปราชการ (อ.มนทิรา 4 มี.ค.53)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40625533/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สมศักดิ์ บัวทิพย์ 5 - 7 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40725533/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นุกูล 8 - 15 มี.ค. 53เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40825533/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ณรงค์ฤทธิ์ 8 - 15 มี.ค. 53)เอกสารพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40925533/3/2553 มอ 740/204หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ.อดิศัย 3 - 7 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41025535/3/2553 มอ 745/196หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ.เมตตา,อ.นิฟาตมะห์,อ.อารีนา,อ.รัตติกานต์,อ.อัสอารีย์,อ.เซาฟี 6 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41125533/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สมศักดิ์ บัวทิพย์,อ.วรรณชไม,อ.อนรรฆ,อ.ธนากร 5 - 7 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41225538/3/2553 มอ 704/376หนังสือภายในอื่นๆเสนอชื่อบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน (อ.สมหมาย ช่างเชียน)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41325538/3/2553 มอ 700/179หนังสือภายในอื่นๆข้าราชการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (อ.จรีรัตน์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41425538/3/2553 ที่ มอ 109/365หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติบุคลากรไปราชการ เอกสารกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตปัตตานี(สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี)
41525538/3/2553 มอ 700/177หนังสือภายในอื่นๆคำสั่ง ม.อ.ปน. 50108/2553 3 มี.ค. 53 "ให้ข้าราชการที่ลาไปฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการ" (ผศ.อภิรดี แซ่ลิ่ม)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41625538/3/2553 มอ 700/178หนังสือภายในอื่นๆการขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (อ.อิสระ)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41725535/3/2553 -หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ.เจริญ ภคธีรเธียร 5 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41825535/3/2553 มอ 745/196หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ.เมตตา,อ.นิฟาตมะห์,อ.อารีนา,อ.รัตติกานต์,อ.อัสอารีย์,อ.เซาฟี 6 มี.ค. 53)เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41925538/3/2553 มอ 704/369หนังสือภายในอื่นๆส่งแบบวิจัย 14.1 การขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย ของโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวทท. (อ.สุจรรยา พงศ์สวรรค์)เอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42025538/3/2553 มอ 704/370หนังสือภายในอื่นๆขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป ประจำปี 2551 ครั้งที่ 20 งวดที่ 2 และ งวดสุดท้าย ผศ.พวงทิพย์ แก้วทับทิมเอกสารหน่วยสารบรรณ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ เอกสารทั้งหมด :3487 เรื่อง ] [ แบ่งเป็น :117 หน้า ]
|- 1 -|- 2 -|- 3 -|- 4 -|- 5 -|- 6 -|- 7 -|- 8 -|- 9 -|- 10 -|- 11 -|- 12 -|- 13 -|- 14 -|- 15 -|- 16 -|- 17 -|- 18 -|- 19 -|- 20 -|- 21 -|- 22 -|- 23 -|- 24 -|- 25 -|- 26 -|- 27 -|- 28 -|- 29 -|- 30 -|- 31 -|- 32 -|- 33 -|- 34 -|- 35 -|- 36 -|- 37 -|- 38 -|- 39 -|- 40 -|- 41 -|- 42 -|- 43 -|- 44 -|- 45 -|- 46 -|- 47 -|- 48 -|- 49 -|- 50 -|- 51 -|- 52 -|- 53 -|- 54 -|- 55 -|- 56 -|- 57 -|- 58 -|- 59 -|- 60 -|- 61 -|- 62 -|- 63 -|- 64 -|- 65 -|- 66 -|- 67 -|- 68 -|- 69 -|- 70 -|- 71 -|- 72 -|- 73 -|- 74 -|- 75 -|- 76 -|- 77 -|- 78 -|- 79 -|- 80 -|- 81 -|- 82 -|- 83 -|- 84 -|- 85 -|- 86 -|- 87 -|- 88 -|- 89 -|- 90 -|- 91 -|- 92 -|- 93 -|- 94 -|- 95 -|- 96 -|- 97 -|- 98 -|- 99 -|- 100 -|- 101 -|- 102 -|- 103 -|- 104 -|- 105 -|- 106 -|- 107 -|- 108 -|- 109 -|- 110 -|- 111 -|- 112 -|- 113 -|- 114 -|- 115 -|- 116 -|- 117 -|